edu.klimaka.gr

Υποτροφίες Πτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού κληρ. Χατζόπουλου

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια) ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας για βασικές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Οι ανωτέρω υποτροφίες προκηρύσσονται σύμφωνα με:

α) Tην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. που ελήφθη στην 4η
β) Tην από 6-11-1974 ιδιόγραφη διαθήκη του Αλέξανδρου Χατζόπουλου – που δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το 1141/1980 πρακτικό συνεδρίασης (τόμος 581, αρ. 99) και κηρύχθηκε κυρία με την 393/1980 απόφαση, Τακτική Συνεδρία του Δ.Σ. της 20-2-2014,
γ) Την από 6-11-1974 διαθήκη της Ζωής Χατζοπούλου– που δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με το 5177/2000 πρακτικό συνεδρίασης (τόμος 2347, αρ. 70),
δ) Τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσίων, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις),
ε) Την με αριθμ. 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα, για τα κληροδοτήματα.

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα που α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία, και β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

• Ειδικότερα οι τρεις (3) υποτροφίες θα χορηγηθούν σύμφωνα με τους όρους των διαθηκών των διαθετών: «Οι υποτροφίες να χορηγούνται στο όνομα “Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου” σε άπορους σπουδαστές ή σπουδάστριες – κατά προτίμηση (ομογενείς) από την Κωνσταντινούπολη – για σπουδές σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της Ελλάδας».

• Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών , σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κ.Δ.18/1941, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία. Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δε θα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.
β) Θα προτιμώνται οι υποψήφιοι με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Από αυτούς θα προηγούνται εκείνοι των οποίων και οι δύο γονείς ή παππούδες κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη και σε ίσους όρους, όσοι έχουν καλύτερη επίδοση στις σπουδές τους. Αν και πάλι βρεθούν υποψήφιοι με ίσους όρους, τότε θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

Στην περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, τότε μπορεί οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες φοιτητές. Από αυτούς θα προηγούνται εκείνοι που θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη οικονομική αδυναμία και σε ίσους όρους, όσοι έχουν καλύτερη επίδοση στις σπουδές τους. Αν και πάλι βρεθούν υποψήφιοι με ίσους όρους, τότε θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά του αποτελέσματος της επιλογής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

• Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την επιλογή των υποτρόφων εκτελείται κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4182/2013.

• Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό). Η καταβολή θα αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 2013 ή την έναρξη του εξαμήνου του ακαδ.έτους 2013-2014 και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων, εφόσον έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή επιτυγχάνουν στα 3/4 των μαθημάτων σε κάθε εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου και Ιουνίου και στα περισσότερα μαθήματα περιόδου Σεπτεμβρίου κάθε έτους , διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη συμβολαίου-σύμβασης υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με τον υπότροφο.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/1941).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε (άρθρο 29 του Κ.Δ. 18/1941).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία )- εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως την 28-11-2014 , το έντυπο της αίτησης, το οποίο πρέπει να συνοδεύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου και των γονέων του ή και των παππούδων του, από την οποία θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και το ότι έλκουν την καταγωγή τους από τον προαναφερόμενο στην προκήρυξη τόπο καταγωγής και β) η ηλικία τους που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.
  2. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, από τα οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι, οι γονείς ή οι παππούδες έλκουν την καταγωγή τους από την προαναφερόμενη περιοχή.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».
  4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας ότι έχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά ο υποψήφιος.
  5. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας των ετών φοίτησης του υποψηφίου.
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2013 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου έτους (χρήσης του 2012), το οποίο δε θα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9, που έχει κατατεθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία, και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 περ. α΄ του Κ.Δ. 18/23-8-1941 (ΦΕΚ 286/τεύχος Α΄/23-8-1941) και απαιτείται να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Η προκήρυξη αυτή καθώς και η σχετική αίτηση θα ανακοινωθούν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr
Περίληψη της παραπάνω προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας από δύο φορές.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τυχόν διευκρινίσεις καθώς και η προκήρυξη μαζί με τα έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12-2.30 μ.μ.

ΤΗΛ. 210-3726357, 210-3726358, 210-3726360, FAX:210-3312759

Αθήνα,3-10-2014

Η Γενική Διευθύντρια του Ι.Κ.Υ.
Αντιγόνη Φαραγκουλιτάκη

Σχετικά Άρθρα