edu.klimaka.gr

Υποτροφίες Προπτυχιακών Σπουδών κληρ. Κλ. Τσουρίδη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ

Αρ.Πρωτ.26441/29-12-2020/ΙΚΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι. Κ.Υ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-19.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε απόρους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομoύ Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης) για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Α) Οι ανωτέρω υποτροφίες προκηρύσσονται σύμφωνα με:

α) Την αριθμ. 35637/6-12-1972 δημόσια διαθήκη του Κλεάρχου Τσουρίδη η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ΄αρ.705/1-9-1978 πρακτικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία θα χορηγηθούν υποτροφίες σε «άπορους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητάς Πανεπιστημίων και άλλων ανωτάτων σχολών καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης».
Εκτελεστές της παρούσης διαθήκης ορίζονται σύμφωνα με τη διαθήκη ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μαρώνειας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, οι οποίοι απαρτίζουν την επιτροπή επιλογής.

β) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για τη χορήγηση των υποτροφιών, που ελήφθη στην 2η Συνεδρία του Δ.Σ. της 5-2-2020.

γ) Τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) Την με αριθμ. 101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα, για τα κληροδοτήματα.

Β) Για την απονομή των υποτροφιών πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

  1. Ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή.
  2. Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος.
  3. Καταγωγή από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης).
  4. Οικονομική αδυναμία (απορία): Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία (απορία). Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του υποψηφίου
  5. Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (έτους 2018) και εγγραφή στο οικείο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
  6. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»(μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και διαγωγή τουλάχιστον «καλή».

Από τους υποψηφίους θα προηγούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος σύμφωνα με τα μόρια εισαγωγής αυτών.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει των μορίων εισαγωγής αυτών, κατ΄ αναλογία με τη υψηλότερη βαθμολογία της εκάστοτε Σχολής.

Επί ισοβαθμίας, η σειρά επιτυχίας θα καθορισθεί κατόπιν δημόσιας κληρώσεως η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Επιλογής .

Γ) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).

Η καταβολή θα γίνει αναδρομικά και θα αρχίσει από την έναρξη των σπουδών των υποτρόφων εντός του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών τους-σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών-με βάση την επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή εφόσον επιτυγχάνουν στο σύνολο των μαθημάτων κατά την πρώτη και τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας –ει δυνατόν- «άριστα» (τουλάχιστον 8,50 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10) ενώ σε κάθε περίπτωση ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι κατώτερος του «λίαν καλώς» (από 6,50-8,49 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10), όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που υποβάλλεται στο Ι.Κ.Υ. μετά το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδου διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πέραν του προβλεπομένου από τον Κανονισμό σπουδών ελάχιστου χρονικού ορίου των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με τον υπότροφο.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

Δ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή έως την 15-2-2021) το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, το οποίο πρέπει να συνοδεύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου ή διαβατήριο σε ισχύ από τα οποία θα προκύπτουν:
α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και
β) η ηλικία τους που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, από τα οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι κατάγονται -είτε από πατρική, είτε από μητρική γραμμή -από την πόλη της Κομοτηνής ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης).
Επισημαίνεται ότι, ο τόπος γέννησης του υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει από μόνος του την καταγωγή του υποψηφίου.

3) Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και διαγωγή τουλάχιστον «καλή».

4) Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2018.

5) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας ότι έχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά ο υποψήφιος.

6) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα , το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ(1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος, που έχει εκδοθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ.

7) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( Έντυπο Ε1) του υποψηφίου και της οικογένειας του όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής ,στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία των γονέων του.

8) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9) του υποψηφίου και των γονέων του, εφόσον ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. Οι βεβαιώσεις (Ε9) πρέπει να έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης εντύπου Ε9 (άτομα που δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία) προσκομίζεται αντ΄ αυτού υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 .

9) Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη των εξής ιδιοτήτων: φοιτητές ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογενείας, τέκνο θανόντων γονέων, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, τέκνο γονέων με αποδεδειγμένη ανικανότητα εργασίας (67% και άνω).

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου:
α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά ή από άλλο φορέα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και
β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.

11) Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Ε) Η επιτροπή επιλογής που απαρτίζεται από τους: Μητροπολίτη Μαρωνείας, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Δήμαρχο Κομοτηνής αφού συντάξει πρακτικό συγκρότησής της, πρέπει να:

  1. Συγκεντρώσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων (διαμέσω του Ι.Κ.Υ.),
  2. Επιλέξει όσους πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας,
  3. Συντάξει τον πίνακα των δικαιούχων,
  4. Διαβιβάσει την πράξη-απόφαση της Επιτροπής Επιλογής μαζί με τον ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων στο Ι.Κ.Υ., ώστε να καταστεί δυνατή η απονομή των υποτροφιών στους δικαιούχους.

Η πράξη-απόφαση της Επιτροπής Επιλογής για την επιλογή των υποτρόφων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.iky.gr) και εκτελείται κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης) και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης /Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Γραφείο Κομοτηνής) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4182/2013.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά του αποτελέσματος της επιλογής, εντός δέκα (10) ημερών, από την ημέρα ανάρτησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr).

ΣΤ) Η προκήρυξη αυτή καθώς και η σχετική αίτηση βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr).

Περίληψη της παραπάνω προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα του Ν. Ροδόπης.

Επιπροσθέτως. πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται στο https://www.iky.gr/support/

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σχετικά Άρθρα