edu.klimaka.gr

Βραβείο Αριστείας σε Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5716/2020

Αριθμ. 174955/Zl
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασiας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α' 150), που κυρώθηκε με τον ν. 2113/1952 (Α' 126),
β) του α.ν. 1859/1951 «Περl τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Αναγκαστικού Νόμου 1825/1951 » (Α' 185),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις» (Α' 109), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 133 του ν. 4763/2020 (Α' 254),
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),
στ) του π.δ. 321 /1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α' 306),
ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31 ),
ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 ),
ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α' 123),
ιγ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
ιδ) της υπό στοιχεία 7921 /Yl/5-8-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη » (Β' 3297).
2. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ. 27ης/17-12-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), με θέμα: «Σχέδιο ΚΥΑ Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
3. Την υπ' αρ. 24530/8-12-2020 (ΑΔΑ: 94Υ346ΜΤΛΗΛΜΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης «Δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 450.000 ευρώ (€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ι.Κ.Υ. από τον ΚΑΕ 2674.1 οικονομικού έτους 2020».
4. Την υπό στοιχεία 168411/Β2/11-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2Π46ΜΤΛΗ-ΣΩΞ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση Πολυετούς Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 2674.1 του προγράμματος "ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ" του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 συνολικού ποσού 900.000 ευρώ (€.)».
5. Την υπό στοιχεία Φ.1 /Γ/644/172199/Βl/18-12-2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας για τη χορήγηση Βραβείων Αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 1.350.000 € για τα οικονομικά έτη 2020, 2021, 2022, η οποία αναλύεται σε 450.000 € ανά έτος, όπως και για κάθε επόμενο, η οποία βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό, ΚΑΕ 2674.1 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,

αποφασίζουμε :

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ετήσιων «Βραβείων Αριστείας» από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με σκοπό την επιβράβευση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αρίστευσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ως εξής:

1. Το βραβείο συνίσταται :

(α) σε τιμητικό δίπλωμα σε πάπυρο, το οποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 1.Κ.Υ. και φέρει τη σφραγίδα αμφοτέρων και

(β) στο ποσό χιλίων ευρώ (1.000 €),το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ από το Ι.Κ.Υ.

2. Το βραβείο απονέμεται στον πρώτο σε βαθμολογία πτυχιούχο εκάστου Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ αυτών οι οποίοι δεν υπερέβησαν τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται στον πτυχιούχο, ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του στο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

3. Μετά από έγγραφο του Ι.Κ.Υ. και σε ημερομηνία η οποία ορίζεται από αυτό, αποστέλλονται από τους Προέδρους των Τμημάτων των Σχολών των Ιδρυμάτων ή από τη Γραμματεία της Πρυτανείας εκάστου Ιδρύματος τα εξής δικαιολογητικά:

  1. το ονοματεπώνυμο, ο βαθμός πτυχίου και τα στοιχεία επικοινωνίας του αριστούχου πτυχιούχου του κάθε Τμήματος και
  2. βεβαίωση ότι δεν υπερέβη την ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για τη λήψη του πτυχίου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται τα προαναφερόμενα στοιχεία όλων των ισοβαθμούντων, καθώς και ο αριθμός των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν για την εισαγωγή τους στο Τμήμα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Εν συνεχεία, συντάσσεται Πίνακας Δικαιούχων με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί από τα Τμήματα, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Κατόπιν αποστέλλονται στο Ι.Κ.Υ. τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων για την καταβολή του χρηματικού ποσού του βραβείου, καθώς και η συγκατάθεσή τους για την ενδεχόμενη ανάρτηση του ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου, βαθμού πτυχίου και Σχολής/Τμήματός τους στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. και/ή την με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση των εν λόγω στοιχείων τους για σκοπούς προώθησης της αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4. Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα