edu.klimaka.gr

Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΕΣ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 472/2011 - Αριθμ.19780)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 472
24 Μαρτίου 2011

Αριθμ. 19780
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τά άρθρα 11, 12 παράγραφος 2 στοιχείο (α) 22, 23 παράγραφος 1 εδάφιο α του ν.3696/2008 (Α 177) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα άρθρα 13, 15 και 16 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες
διατάξεις», ως ισχύει.

3. Το ν.2545/1940 (Α΄ 287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων» και ειδικότερα τα άρθρα 63 και 68, ως ισχύουν.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ274/30−9−2010 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β 1595) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».

5. Την υπ’ αριθμ. 63393/ΙΑ/3−6−2010 Υπουργική Απόφαση (΄ 773) «Ρύθμιση θεμάτων Εργαστηρίων Ελευθέρων
Σπουδών».

6. Το υπ’ αριθμ. 337/16−2−2011 έγγραφο, σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των Ε.Ε.Σ. που προτάθηκε από το ΕΚεΠις.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 Α 98 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»).

8. Την ανάγκη καθορισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, αποφασίζει:

Άρθρο 1 - Ορισμός Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.)

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών είναι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης. Ανήκουν στην κατηγορία των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 3 γ) του νόμου 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου μάθησης και άλλες διατάξεις».

Τα Ε.Ε.Σ. χορηγούν αποκλειστικά βεβαιώσεις σπουδών, οι οποίες δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης ή από τους λοιπούς φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με διαφορετικό μαθησιακό φορτίο το οποίο θα οδηγεί σε διαφορετικό μαθησιακό αποτέλεσμα κατά το εκδοθησόμενο π.δ. του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (Α΄163).

Τα Ε.Ε.Σ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές πράξεις τους όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών».

Τα Ε.Ε.Σ. απαγορεύεται να χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστήμιο, Σχολή, ΤΕΙ, ΚΕΜΕ, Κολλέγιο, Οργανισμός, Ινστιτούτο, ΙΕΚ, Ακαδημία, Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία, ή τα προγράμματά τους να έχουν τέτοια διάρκεια (αθροιστικά ή μεμονωμένα) που να είναι δυνατόν να παραπλανήσουν ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τους τίτλους σπουδών.

Απαγορεύεται η συσχέτιση Ε.Ε.Σ. με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα εκπαίδευσης κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή διαφήμιση ή στις επιγραφές τους.

Άρθρο 2 - Χορήγηση άδειας λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

Ι. Φυσικά πρόσωπα

Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Έχουν μόνιμη κατοικία σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Δεν έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α).
γ. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

ΙΙ. Ενώσεις προσώπων

Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της οι προϋποθέσεις του εδαφίου Ι του παρόντος άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης.

ΙΙΙ. Νομικά πρόσωπα

Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου βρίσκεται σε χώρα κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
γ. Το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Άρθρο 3 - Τήρηση βιβλίων και αρχείου−Ενημέρωση

1. Κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούται να τηρεί:

ι) σε έντυπη τουλάχιστον μορφή:
(α) Το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
(β) Όλα τα έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του.

ιι) Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
(γ) Βιβλίο διδακτικού προσωπικού ανά πρόγραμμα σπουδών.
(δ) Βιβλίο σπουδαστών στο οποίο αναγράφονται κατά τμήμα και κατά σειρά εγγραφής οι σπουδαστές με χρονολογία έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των σπουδών τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.

Τα Ε.Ε.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν τα στοιχεία των σημείων (γ) και (δ) για οποιαδήποτε αλλαγή. Τα παραπάνω στοιχεία να είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

2. Στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Ε.Ε.Σ. αναρτάται πίνακας, υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Ε.Ε.Σ., στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας.

Ο αριθμός άδειας λειτουργίας θα πρέπει να αναγράφεται και στην εξωτερική σήμανση του Ε.Ε.Σ. σε εμφανές σημείο ώστε να εξασφαλίζεται η ενημέρωση του κοινού και η αποφυγή παραπλάνησης.

Άρθρο 4 - Διευθυντής Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών−Διδάσκοντες

1. Σε κάθε Ε.Ε.Σ. ορίζεται από τον ιδιοκτήτη Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, να συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα του εδαφίου Ια,β,γ του άρθρου 2 της παρούσας  Υπουργικής Απόφασης και να μην συντρέχει στο πρόσωπό του η ασυμβίβαστη ιδιότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο ιδιοκτήτης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών δύναται να οριστεί και Διευθυντής του υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

Στην περίπτωση που ο Δ/ντης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του Ε.Ε.Σ., απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, θεωρημένη από τη ΔΟΥ.

2. Οι διδάσκοντες στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση ή να μην έχουν απολυθεί για τον ίδιο λόγο από θέση δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου /αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκουν.

Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας του προηγούμενο εδαφίου, δύναται να
αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγμένη συναφή επαγγελματική εμπειρία ή με πιστοποιητικό εκπαιδευτή συναφούς ειδικότητας χορηγούμενο από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος.

Δεν απαιτείται η κατοχή του τίτλου σπουδών που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες ή συναφής επαγγελματική εμπειρία.

Άρθρο 5 - Διοικητική Στελέχωση

Κάθε Ε.Ε.Σ. πρέπει να διαθέτει διοικητικό προσωπικό που να εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση και τον οργανωτικό σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Άρθρο 6 - Κτηριολογικά στοιχεία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για τη νόμιμη λειτουργία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, οι κτηριακές υποδομές, οι συνθήκες υγιεινής και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών σε διδασκαλία και μελέτη και να εξασφαλίζουν την ασφαλή παραμονή των σπουδαστών στο εσωτερικό του κτηρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.

2. Ειδικότερα, πρέπει:

α) Οι χώροι στέγασής του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαιδευτικές δράσεις και για την πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών.

β) Να μη χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Χώροι οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη μια των πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγειος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ως εργαστηριακοί με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εξόδου κατ’ ευθείαν σε υπαίθριο χώρο. Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση υπόγειων για χώρους υγιεινής, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα διαθέτουν τον απαραίτητο φωτισμό και εξαερισμό. Η χρήση κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα.

γ) Το κτήριο να διαθέτει φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

δ) Να χρησιμοποιείται κεντρική θέρμανση ή ηλεκτρικά σώματα ασφαλείας ή θερμοσυσσωρευτές ή κλιματισμός για τη θέρμανση των χώρων εκπαίδευσης και διοίκησης.

ε) Εφόσον οι ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες κατάρτισης λαμβάνουν χώρα σε περισσότερα του ενός κτήρια επιτρέπεται η χρήση τους υπό τον όρο ότι σε όλα τα κτήρια θα υπάρχει ένας τουλάχιστον χώρος διδακτικού προσωπικού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των μαθημάτων, είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός διοικητικού υπαλλήλου.

3. Να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα του κτηρίου του Ε.Ε.Σ. από άτομα με αναπηρίες. Ειδικότερα, το κτήριο θεωρείται προσβάσιμο όταν εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση ΑΜΕΑ στην κύρια είσοδο του κτηρίου, η προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ ενός τουλάχιστον χώρου εκπαίδευσης και ενός χώρου διοίκησης καθώς και η ύπαρξη ενός wc για ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην εγκύκλιο «Σχεδιάζοντας για Όλους». Σε περίπτωση που το κτήριο του Ε.Ε.Σ. δεν είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ, θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων σε κτηριακές υποδομές τρίτων, οι οποίες πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές και είναι κατάλληλες για τη στέγαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 7 - Διαστάσεις χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης


1. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση με αριθμό σπουδαστών νοείται ο αριθμός των ταυτοχρόνως διδασκομένων (ανά βάρδια). Ειδικότερα:

I) Διαστάσεις χώρων διδασκαλίας/ αιθουσών πληροφορικής:

α) Όσον αφορά στο εμβαδόν της αίθουσας, πρέπει να αντιστοιχούν 1,50 τ.μ ανά σπουδαστή, με ελάχιστο εμβαδόν τα 12 τ.μ.

β) Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των χώρων εκπαίδευσης ορίζεται το 2,40 μ. και 2.20 μ. για οικοδομές που έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30.9.55.

γ) Η ελάχιστη φωτιστική επιφάνεια πρέπει να είναι 10% της επιφάνειας του δαπέδου της αίθουσας.

δ) Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να διαθέτουν επαρκή αερισμό με φεγγίτες ή με αθόρυβους εξαεριστήρες ή με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.

ε) Οι πόρτες να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω, με πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 0,90 μ. και ύψος 2,20 μ.

II) Χώροι εργαστηρίων:

Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να είναι ανάλογοι με τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται και να τηρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α) Τα θορυβώδη εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ή να διαθέτουν την αναγκαία ηχομόνωση, ώστε να μην ενοχλούνται οι σπουδαστές σε αίθουσες διδασκαλίας.

β) Οι πόρτες των εργαστηρίων πρέπει να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω και να έχουν πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 0,90 μ. και ύψος 2,20μ.

γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας το απαιτούν, οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να έχουν:
• επαρκή τοπικό φωτισμό και
• ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, συγκέντρωσης και αποκομιδής αιωρούμενων σωματιδίων

δ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει να υπάρχει μηχανισμός απαγωγής αερίων.

ε) Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο με δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης, και αναρτημένος πίνακας χρήσιμων τηλεφώνων (λ.χ. πυροσβεστικής, πρώτων βοηθειών κ.λπ.) σε εμφανές σημείο.

στ) Τοπικός φωτισμός πρέπει να συνοδεύει συσκευές και μηχανήματα που η λειτουργία τους το επιβάλλει.

ζ) Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα συναγερμού και γενικό διακόπτη της παροχής ρεύματος για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος.

Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου μπορεί να εξασφαλίζεται και με δύο συνεχόμενους χώρους, με την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου ως ενιαίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία εργαστήριο δεν βρίσκεται στο χώρο του διδακτηρίου, πρέπει να προβλέπονται:
• Χώροι υγιεινής, σύμφωνα με την παρ. VΙI. του παρόντος άρθρου.
• Γραφείο διδασκόντων και υπευθύνων εργαστηρίων.

III) Διάδρομοι:

Οι διάδρομοι που εξυπηρετούν αίθουσες ή εργαστήρια από τις δύο πλευρές τους πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2.00 μ., ενώ οι διάδρομοι που εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους από τη μια πλευρά πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,20 μ.

IV) Κιγκλιδώματα:

α) Οι σκάλες απαραίτητα έχουν κιγκλίδωμα ύψους 1,20 μ. Σε περίπτωση που το πλάτος τους υπερβαίνει τα 2 μ. πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.

β) Τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα εξωστών και δωμάτων πρέπει να έχουν συνολικό ύψος τουλάχιστον 1,20 από τη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου.

V) Αύλειος χώρος:

α) Στον αύλειο χώρο πρέπει να αντιστοιχεί 1,0 τ.μ. ανά σπουδαστή και συνυπολογίζονται:

• Οι προς τούτο χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι

• Τα δώματα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής χρήσης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

• Οι προθάλαμοι

• Τα κυλικεία

• Άλλοι ακάλυπτοι χώροι αποκλειστικής χρήσης του Ε.Ε.Σ.

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών) ως αύλειων χώρων.

VI) Διοίκηση:

Στο Ε.Ε.Σ. θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος Διοίκησης και Γραφείο για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

VII) Χώροι υγιεινής:

α) Για κτήρια η δυναμικότητα των οποίων είναι έως και 10 άτομα απαιτείται ένας χώρος υγιεινής. Για δυναμικότητα 11 έως 80 ατόμων, ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών είναι δύο. Για κάθε επιπλέον 40 καταρτιζόμενους, απαιτείται μία επιπλέον τουαλέτα.

β) Σε κάθε W.C. πρέπει να υπάρχουν:
• Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός
• Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1,70 μ.
• Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων

γ) Εφόσον το κτήριο είναι προσβάσιμο για ΑΜΕΑ, πρέπει να διασφαλίζεται ένας (1) χώρος υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Οι χώροι και ο εξοπλισμός των Ε.Ε.Σ. πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του Εργαστηρίου ή να τίθενται συμβατικά στη διάθεσή του για την κάλυψη των αναγκών του.

3. Στα Ε.Ε.Σ. δικαιολογείται απόκλιση δέκα τοις εκατό (10%) επί των αναφερομένων διαστάσεων στα εδάφια Ι (εκτός των παρ. Ια και Ιβ), ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VIΙ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8 - Δικαιολογητικά

Το Ε.Ε.Σ. υποβάλλει σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Στην περίπτωση που το Ε.Ε.Σ. συστήνεται από φυσικό πρόσωπο:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας του φυσικού προσώπου

2. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 του φυσικού προσώπου στην οποία δηλώνει ότι:
• έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος−μέλος της ΕΕ
• δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄)

• δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους

• δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

Στην περίπτωση ένωσης προσώπων:

1. Ορισμός υπεύθυνου κατά νόμο προς το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις του εδαφίου I της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις και οι παραλείψεις του βαρύνουν την ένωση προσώπων.

2. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 κάθε μέλους της ένωσης προσώπων και του υπεύθυνου κατά νόμο στην οποία δηλώνει ότι:

• έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος−μέλος της ΕΕ

• δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α)

• δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους

• δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ.

• αποδέχεται τον ορισμό του (μόνο για τον υπεύθυνο κατά νόμο)

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε μέλος της ένωσης και του υπεύθυνου κατά νόμο

4. Φορολογική ενημερότητα του υπεύθυνου κατά νόμο

5. Ασφαλιστική ενημερότητα του υπεύθυνου κατά νόμο

Στην περίπτωση νομικού προσώπου:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα (από το οποίο προκύπτει η έδρα και ο σκοπός του). Στην περίπτωση τροποποιήσεων αυτού, δύναται να προσκομίζεται σε κωδικοποιημένη μορφή.

2. Ορισμός υπεύθυνου κατά νόμο προς το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις του εδαφίου I της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις και οι παραλείψεις του βαρύνουν το νομικό πρόσωπο.

3. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου κατά νόμο στην οποία δηλώνει ότι:
• έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος−μέλος της ΕΕ
• δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄)
• δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
• αποδέχεται τον ορισμό του

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του υπεύθυνου κατά νόμο

5. Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου 6. Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου

7. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη πτωχεύσεως του νομικού προσώπου.

Επίσης, τα Ε.Ε.Σ., προσκομίζουν:

1. Χρηματικό ποσό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών όπως αυτό προβλέπεται στο στοιχείο δ, παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010, ως ισχύει. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εάν το Ε.Ε.Σ. στεγάζεται σε περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο κτήριο και ανάλογα με το εμβαδόν του, καταβάλλεται χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το οποίο ορίζεται αναλογικά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και πάντως όχι πέραν του ως άνω καθοριζόμενου ποσού.

2. Αίτηση για άδεια λειτουργίας (σε ειδικό έντυπο) στην οποία δηλώνονται τα προγράμματα σπουδών που υλοποιεί, και ειδικότερα:
• Ο πλήρης τίτλος κάθε προγράμματος σπουδών
• Η συνολική διάρκεια σπουδών
• Το συνοπτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος σπουδών
• Ονοματεπώνυμο διδασκόντων ανά πρόγραμμα σπουδών, βαθμίδα τίτλου σπουδών, επαγγελματική εμπειρία και ένταξη τους ή μη στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

3. Την έναρξη επιτηδεύματος όπου αναφέρεται ο βασικός και οι δευτερεύοντες Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, στην περίπτωση που ο φορέας θεωρείται Ε.Ε.Σ. βάσει του ν.δ. της 9ης Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Α).

4. Ορισμό Δ/ντη από τον ιδιοκτήτη ή τον κατά νόμο υπεύθυνο του Ε.Ε.Σ.

5. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών του Δ/ντη (στην περίπτωση που ο Δ/ντης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη του Ε.Ε.Σ.).

6. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών του Δ/ντη.

7. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 του Δ/ντη στην οποία δηλώνει ότι:
• έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος−μέλος της ΕΕ • δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄)
• δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
• δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ.
• ότι όλοι οι υποβαλλόμενοι τίτλοι σπουδών είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων, πιστά και ακριβή

8. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο στην οποία δηλώνεται ότι οι διδάσκοντες πληρούν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

9. Εάν πρόκειται για ενοικιαζόμενο κτήριο, μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση υπομίσθωσης, ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης και αρχικό συμφωνητικό μίσθωσης στο οποίο να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η υπομίσθωση ή εάν πρόκειται για ιδιόκτητο κτήριο, οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό αποδεικνύει χρήση ή κυριότητα του κτηρίου.

10. Ιδιωτικό Συμφωνητικό παραχώρησης/ ενοικίασης/ υπενοικίασης κατάλληλων χώρων από τρίτους, σύμφωνα με το οποίο το Ε.Ε.Σ. θα έχει τη δυνατότητα χρήσης των αντίστοιχων χώρων, στην περίπτωση που υλοποιεί πρόγραμμα το οποίο παρακολουθεί σπουδαστής ΑΜΕΑ (στην περίπτωση που στο κτήριο του Ε.Ε.Σ. δεν διασφαλίζεται η προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ στους χώρους που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 3της παρούσας ΥΑ).

11. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών κάθε κτηρίου ή ορόφου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, σε κλίμακα 1:50, θεωρημένα από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο. Στα σχέδια πρέπει να είναι χαρακτηρισμένοι όλοι οι χώροι του κτηρίου και να αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν δαπέδου των χώρων, οι διαστάσεις και το εμβαδόν των παραθύρων ή άλλων φωτιστικών επιφανειών, καθώς και το συνολικό καθαρό εμβαδόν.

12 α). Για κτήρια με συνολικό καθαρό εμβαδόν 300 τ.μ. και άνω
• Οικοδομική άδεια για χρήση εκπαίδευσης θεωρημένη από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο
• Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για κτήριο εκπαίδευσης

β). Για κτήρια με συνολικό καθαρό εμβαδόν μικρότερο των 300 τ.μ
• Οικοδομική άδεια του κτηρίου.
• Δήλωση στατικής επάρκειας του κτηρίου, υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς (πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες), στην οποία να δηλώνεται η αντοχή φορτίων του φέροντος οργανισμού.
• Βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης από την Πολεοδομία.
• Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ότι έχει εκπονηθεί μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας των χώρων του Ε.Ε.Σ., και ότι έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα σε αυτήν μέτρα.

13. Κατάσταση εξοπλισμού.

Άρθρο 9 - Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας των Ε.Ε.Σ. χορηγείται με απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τον ν.3879/2010.

Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας εκδίδεται εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος του Ε.Ε.Σ. είναι πλήρης. Τα Ε.Ε.Σ. ύστερα από την αδειοδότησή τους, εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης 2. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ., υποβάλλεται στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φάκελος του ιδιοκτήτη, ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εξετάζει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί αυτοψία, προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Έλεγχος πληρότητας−συμβατότητας

1. Οι κατατεθειμένοι φάκελοι αποσφραγίζονται, ελέγχεται η πληρότητά τους όσον αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων των όρων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας.

2. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, είτε αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο Πληρότητας−Συμβατότητας.

Επιτόπιοι έλεγχοι − Κλιμάκια Ελέγχου

Τα Ε.Ε.Σ. υπόκεινται σε επιτόπιο έλεγχο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω.

1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή κλιμάκια ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Οι αξιολογητές έχουν παρακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης

2. Η σύνθεση των διμελών κλιμακίων έχει ως εξής:
• ένας υπάλληλος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή ένας Ελεγκτής/Αξιολογητής από τα Μητρώα του ΕΚΕΠΙΣ και
• ένας πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας

3. Το έργο των διμελών κλιμακίων ελέγχου συνίσταται:
• στην εξέταση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών αναφορικά με τα ελεγχόμενα κριτήρια/
• στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου.

4. Η συγκρότηση κάθε διμελούς κλιμακίου ελέγχου, με την παραπάνω σύνθεση, γίνεται από τους καταλόγους του Μητρώου Ελεγκτών−Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

5. Τα μέλη των Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δεσμεύονται ότι δεν έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τα υπό αδειοδότηση Ε.Ε.Σ. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους ή συντελεστές των υπό αδειοδότηση Ε.Ε.Σ. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα κωλύματα, ο ελεγκτής − αξιολογητής οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του.

6. Ο επιτόπιος έλεγχος για την επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου του Ε.Ε.Σ. αποτυπώνεται στο Έντυπο Ελέγχου.

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική διάσταση στην εκτίμηση των μελών του κλιμακίου, δύναται να διενεργηθεί εκ νέου επιτόπιος έλεγχος.

8. Επίσης, σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρούσας Απόφασης, και εφόσον κρίνεται ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, δύναται να επισημανθούν και να προταθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. η διόρθωση τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ακολουθεί νέος επιτόπιος έλεγχος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

9. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύναται να διενεργεί δευτεροβάθμιους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Απόφαση Δ.Σ. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 10 - Διάρκεια και Ανανέωση άδειας λειτουργίας

1. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών είναι πενταετής, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και τα κριτήρια χορήγησής της, δεν παραβιάζεται όρος της άδειας λειτουργίας και η άδεια δεν έχει ανακληθεί.

2. Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους πριν από τη λήξη της άδειας. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των στοιχείων των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές, υποβάλλεται η σχετική τεκμηρίωση.

3. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων λειτουργίας τους ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της άδειας.

4. Μετά την αδειοδότηση του Ε.Ε.Σ. το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύναται να προβαίνει σε ελέγχους στους φορείς για τη διακρίβωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας του.

5. Για την πενταετή ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους καταβάλλεται χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και δεν θα ξεπερνά το ύψος των 1.000 €. 6. Μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους παρακολούθησης των Ε.Ε.Σ., προκειμένου να διαπιστώνει τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησής τους και την ενδεχόμενη διάσταση της δηλώσεως από την αλήθεια, κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 11 - Διαχείριση αλλαγών

1. Ε.Ε.Σ. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την παρούσα ΥΑ, δύναται να αιτηθεί την αλλαγή τν όρων της άδειας λειτουργίας του, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με την οποία χορηγήθηκε σε αυτό άδεια λειτουργίας.

2. Ως αλλαγή ορίζεται κάθε αντικατάσταση, μετατροπή ή συμπλήρωση στα προσφερόμενα προγράμματα, στην κτηριακή υποδομή, στο ανθρώπινο δυναμικό και στα επιμέρους στοιχεία των νομικών και λοιπών υποχρεώσεων των Ε.Ε.Σ., στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

3. Κάθε Ε.Ε.Σ. δύναται να αιτηθεί την αλλαγή των όρων άδειας λειτουργίας της παραπάνω παραγράφου, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

4. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας Ε.Ε.Σ. πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον ν.3879/2010 και την παρούσα ΥΑ.

5. Κάθε αίτημα αλλαγής των όρων χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας Ε.Ε.Σ. πρέπει να δηλώνεται πριν την πραγματοποίηση της.

6. Ειδικότερα, εάν η μεταβολή αφορά σε πρόσθεση νέων προγραμμάτων σπουδών, ο φορέας θα πρέπει να δηλώνει τα νέα προγράμματα που προτίθεται να προσφέρει και να προσκομίζει στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

7. Η αιτούμενη αλλαγή δεν πρέπει να εμποδίζει ή να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του Ε.Ε.Σ.. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. δύναται να προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας του Ε.Ε.Σ. Το Ε.Ε.Σ., κατά τη διαδικασία αυτή, οφείλει να προσκομίσει όποιο σχετικό έγγραφο του ζητηθεί.

8. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης των φορέων και λοιπών κτηριακών αλλαγών, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. η καταβολή, , σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χρηματικού ποσού που δεν θα ξεπερνά τα 1.000 €. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών

1. Το Ε.Ε.Σ. υποβάλλει στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει:
α) τη διαβιβαστική επιστολή με την οποία αιτείται την αλλαγή
β) συμπληρωμένες τις αντίστοιχες σελίδες της Αίτησης της άδειας λειτουργίας
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν το συγκεκριμένο αίτημα και
δ) αποδεικτικό καταβολής του απαιτούμενου χρηματικού ποσού (για αλλαγές κτηριακής υποδομής και
εφόσον απαιτείται)

2. Μετά την κατάθεση του φακέλου, εξετάζεται η πληρότητα και συμβατότητα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση, ζητείται εγγράφως από τα Ε.Ε.Σ. να αποστείλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά και το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφαίνεται για την πληρότητα και συμβατότητά τους.

4. Σε περίπτωση που το Ε.Ε.Σ. είτε δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, είτε αυτά τα οποία θα προσκομίσει δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και απορρίπτεται. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι δυνατόν να αποφασίσει παράταση της προθεσμίας αυτής, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους δύο (2) μήνες.

5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας−συμβατότητας και προκειμένου να αξιολογηθεί η νέα κατάσταση, στην περίπτωση αλλαγής στην κτηριακή υποδομή του Ε.Ε.Σ., ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος. Σε αυτήν την περίπτωση, για τη διενέργεια του ελέγχου, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. συγκροτείται κλιμάκιο, ανάλογης σύνθεσης με αυτήν που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Ε.Ε.Σ. το οποίο και αποτυπώνει τη νέα κατάσταση στο Έντυπο Ελέγχου.

6. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. αποφασίζει για την επιβεβαίωση της νέας κατάστασης του Ε.Ε.Σ. και επικαιροποιούνται τα στοιχεία του φορέα. Εάν κρίνει αναγκαίο, το ΔΣ μπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου.

Άρθρο 12 - Κυρώσεις


Ο ιδιοκτήτης ή κατά νόμο υπεύθυνος του Ε.Ε.Σ. φέρει την ευθύνη για την τήρηση των προβλεπομένων στην παρούσα Υ.Α.

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα ΥΑ επιφέρει κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 3696/2008, όπως ισχύει και στις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 13 - Μεταβατικές διατάξεις

Τα Ε.Ε.Σ. των οποίων το συνολικό καθαρό εμβαδόν του κτηρίου τους είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 300 τ.μ οφείλουν να προσκομίσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12α. του άρθρου 8 της παρούσας Υ.Α.:
α) οικοδομική άδεια για χρήση εκπαίδευσης θεωρημένη από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο και
β) πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για κτήριο εκπαίδευσης

Οι θεωρούμενοι ως Ε.Ε.Σ. φορείς, σύμφωνα με το ν.δ.της 9/9 Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Α΄ ) οι οποίοι δεν δύνανται να τα προσκομίσουν , υποχρεούνται να τα προσκομίσουν έως την επόμενη ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους.

Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποχρεούνται να καταθέσουν:

α) Δήλωση στατικής επάρκειας του κτηρίου, υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς (πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες), στην οποία να δηλώνεται η αντοχή φορτίων του φέροντος οργανισμού.

β) Βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης από την Πολεοδομία.

γ) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ότι έχει εκπονηθεί μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας των χώρων του Ε.Ε.Σ., και ότι έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα σε αυτήν μέτρα.

Όταν προσκομιστεί η οικοδομική άδεια για χρήση εκπαίδευσης θεωρημένη από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο θα συνοδεύεται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών κάθε κτηρίου ή ορόφου, σε κλίμακα 1:50, θεωρημένα από την Πολεοδομία. Στα σχέδια πρέπει να είναι χαρακτηρισμένοι όλοι οι χώροι του κτηρίου και να αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν δαπέδου των χώρων, οι διαστάσεις και το εμβαδόν των παραθύρων ή άλλων φωτιστικών επιφανειών, καθώς και το συνολικό καθαρό εμβαδόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Σχετικά Άρθρα