edu.klimaka.gr

6ος Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας ΕΡΤ 2023 2024

6ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ «ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΤ» 2023-2024

Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ΠΨ/124021/Δ1/31-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Επ. Αγγέλου (Π.Ε.)
: 210 344 2899
: Π. Ψαρράκη
: 210 344 3318
: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
: 210 344 3272
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: 210 344 2212
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 2933
: Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
: 210 344 3464

ΘΕΜΑ : «Έγκριση υλοποίησης του 6ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής Δημιουργίας με τίτλο «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠΑΙΘΑ για το σχολικό έτος 2023-2024»
ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 112775/09-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 38619/22-06-2023 αίτημα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/06-10-2023 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του διαγωνισμού με τίτλο «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας, Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας και της ομογένειας. Ο εν λόγω διαγωνισμός διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠΑΙΘΑ σε συνεργασία με το Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε.

Η έγκριση για τον 6ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας με τίτλο «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για το σχολικό έτος 2023-2024 δίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον μαθητικό διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών να γίνεται με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού και κατά την κρίση του/της, εντός ή/και εκτός ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες για την προετοιμασία/συμμετοχή των μαθητών/- τριών στον διαγωνισμό που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια συνολικά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 4. Όλες οι σχετικές δραστηριότητες να υλοποιούνται με την παρουσία του/της υπεύθυνου/-ης εκπαιδευτικού.
 5. Όλοι/-ες οι εμπλεκόμενοι/-ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
 6. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 7. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η ηχογράφηση μαθητών/-τριών, παρά μόνο για τις ανάγκες δημιουργίας του οπτικοακουστικού υλικού και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 8. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 9. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 10. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/ φορέων/υπηρεσιών.
 11. Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες (μαθητές/-ήτριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία).
 12. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
 13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2023-24 → Διαγωνισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό στα τηλέφωνα 210 3443042 (κα Άλκηστις Πουλοπούλου) και 210 3442764 (κα Λαμπρινή Μίχου).

Συν.: Προκήρυξη του Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.


 6ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ»

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/σης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΔΥΠΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοργανώνουν τον 6ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση και χρήση των οπτικοακουστικών τεκμηρίων του Αρχείου της ΕΡΤ στη δημιουργία μαθητικών ταινιών μικρού μήκους ώστε να αναδειχθεί η οπτικοακουστική μας κληρονομιά με τη ματιά των νεότερων γενεών.

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υποστήριξη της οπτικοακουστικής παιδείας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας τα τελευταία 40 χρόνια. Ξεκινώντας το 1977 από την ΕΡΤ και συνεχίζοντας από το 1981 στο Υπουργείο Παιδείας, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στοχεύει στην παραγωγή, προβολή και διάθεση τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες.

Η ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου το σχολείο δεν καταναλώνει απλώς, αλλά δημιουργεί περιεχόμενο, κινητοποίησε την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ώστε να συναντήσει τη νέα ψηφιακή γενιά, στους δικούς της χώρους και να γίνει μέρος της κοινότητάς της. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση μπαίνει στην ψηφιακή εποχή και συνδέεται με τη στρατηγική του Υπουργείου για την ψηφιακή εκπαίδευση. Στόχος είναι η επικοινωνία με το νεανικό κοινό μεταβαίνοντας από τα παραδοσιακά μέσα στην ψηφιακή εποχή, όπου ο καθένας γίνεται Μέσο.

Το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης [ΕΡΤ Α.Ε.] διαχειρίζεται περισσότερα από 1.000.000 τεκμήρια, στα οποία έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Στόχος του Αρχείου της ΕΡΤ είναι η διάσωση, διατήρηση και διάχυση στην κοινωνία των πολύτιμων αυτών αρχείων, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Αρχείου της: http://archive.ert.gr/, το περιεχόμενο του οποίου διαρκώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, η ΕΡΤ διασφαλίζει την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στον πολύτιμο αυτό εθνικό οπτικοακουστικό πλούτο.

Το Αρχείο της ΕΡΤ, έχοντας πολυετή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας και της Ομογένειας και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά τεκμήρια σε όλα τα σχολεία, ιδιαίτερα της Περιφέρειας, δημιούργησε το 2012 μια επιπλέον ιστοσελίδα με τον τίτλο Η ΕΡΤ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: http://ertatschool.ert.gr/ Το επιστημονικό προσωπικό του Αρχείου της ΕΡΤ, σε συνεργασία με δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιστοίχησαν οπτικοακουστικά αρχειακά τεκμήρια με σχολικά βιβλία, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές και στους δασκάλους να έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον χρηστικά μαθησιακά εργαλεία, σχετικά με συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης - πρωτοβουλίας είναι να προβληθεί το οπτικοακουστικό περιεχόμενο της ΕΡΤ ως ένα επιπλέον δυναμικό μαθησιακό εργαλείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι:

 • Η επαφή/γνωριμία/εμβάθυνση γνώσεων/ με πτυχές της ελληνικής Ιστορίας, το Θέατρο, τη Λογοτεχνία, τις Τέχνες (Εικαστικές, Ποίηση, Λογοτεχνία, Μουσική, Αρχιτεκτονική, Θέατρο, Κινηματογράφος, Φωτογραφία), Πολιτιστικά Δρώμενα, τη Φιλοσοφία, τις Επιστήμες.
 • Η ανακάλυψη πολιτιστικών στοιχείων και παραδόσεων μιας άλλης εποχής, σύγκριση με το σήμερα.
 • Η διαμόρφωση ερευνητικού πνεύματος και η ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών και μαθητριών σε όλα τα στάδια της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 • Η εξοικείωση με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης και το σενάριο.
 • Η ενίσχυση της φαντασίας και της πρωτοβουλίας για καλλιτεχνική έκφραση και πηγαία δημιουργικότητα με αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Η ομαδική εργασία των μαθητών προκειμένου να καλλιεργηθεί το συνεργατικό και συλλογικό πνεύμα, όπως εξάλλου το προϋποθέτει η οπτικοακουστική δημιουργία, η οποία είναι σύνθεση διαφορετικών ρόλων και ειδικοτήτων και αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας.
 • Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ο ψηφιακός γραμματισμός.
 • Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας μέσα από την υλοποίηση μαθητικών ψηφιακών έργων.

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες, αξιοποιώντας επιλεγμένα τεκμήρια από το Αρχείο της ΕΡΤ. Η αξιοποίηση των επιλεγμένων τεκμηρίων στη μαθητική δημιουργία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 • Ταινία μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών
 • Ταινία μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών

Το σχολικό έτος 2023-24, οι θεματικές θα είναι:

 • Περιβάλλον – Αειφορία
 • Ισότητα των φύλων
 • Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
  - Η προετοιμασία του αγώνα
  - Οι πρωταγωνιστές
  - Το κίνημα του φιλελληνισμού
  - Η επίδραση που άσκησε στην Ευρώπη
 • 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
  - Μικρασιατική εκστρατεία
  - Η καταστροφή της Σμύρνης
  - Η ανταλλαγή των πληθυσμών
  - Εγκατάσταση των προσφύγων
 • Κατοχή – Εθνική Αντίσταση
 • Δικτατορία των Συνταγματαρχών/17 Νοέμβρη 1973
 • Μετανάστευση - Προσφυγικό

Βράβευση 

Τα έπαθλα διάκρισης (τρία από κάθε κατηγορία και εκπαιδευτική βαθμίδα) θα οριστούν από την οργανωτική επιτροπή και θα απονεμηθούν κατόπιν αξιολόγησης των συμμετοχών από επταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή.

Οι βραβευμένες μαθητικές ταινίες θα προβληθούν από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο ειδικής σειράς εκπομπών, θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Αρχείου της ΕΡΤ και θα πάρουν τη Σφραγίδα Ποιότητας «i-create».

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω φόρμας συμμετοχής στον δικτυακό τόπο μαθητικής δημιουργίας www.i-create.gr. Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας θα αποσταλούν σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον οδηγίες για να κατεβάσουν σε επεξεργάσιμη μορφή τα επιλεγμένα τεκμήρια από το Αρχείο της ΕΡΤ.

Είναι απαραίτητη στους τίτλους τέλους η αναγραφή των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η αναγραφή των συντελεστών της ταινίας με την ιδιότητα συμμετοχής τους.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται μέσω του αποθετηρίου της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης φωτόδεντρο/i-create. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής θα βρείτε εδώ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 31/5/2024.

Πληροφορίες αναφορικά με ειδικότερες προδιαγραφές για τη δημιουργία video θα βρείτε στον δικτυακό τόπο www.i-create.gr.

Οι συμμετέχοντες/ουσες, με τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, παρέχουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την ΕΡΤ Α.Ε. την αποκλειστική και για απεριόριστο χρόνο άδεια εκμετάλλευσης των συμμετοχών που θα διακριθούν μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου και με κάθε άλλο τρόπο.

Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λ.π.) και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν.

Κατά την αξιολόγηση των ταινιών θα ληφθούν υπόψη:

 • Ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην ιδέα, στην έρευνα, στο σενάριο, στην παραγωγή και υλοποίηση της ταινίας
 • Η πρωτοτυπία και εκφραστικότητα στην ιδέα και υλοποίηση της ταινίας
 • Η δημιουργική αξιοποίηση του αρχειακού υλικού που παραχωρείται από το Αρχείο της ΕΡΤ
 • Η συνάφεια με την επιλεχθείσα θεματική κατηγορία
 • Η τήρηση του χρονικού περιορισμού της διάρκειας της ταινίας (στην κάθε κατηγορία)
 • Η προσπάθεια για οικονομία στην ανάπτυξη (διάρθρωση) του θέματος και η επίτευξη αισθητικού αποτελέσματος.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, να λάβει μέρος ως ηθοποιός στο ψηφιακό τέχνημα και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης, καθώς επίσης και ότι δέχεται να φωτογραφηθεί/μαγνητοσκοπηθεί στην εκδήλωση βράβευσης. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων.

Τονίζεται ότι το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα του/της δημιουργού. Παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας στο πλαίσιο των Διαγωνισμών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων προσωπικότητας, είναι απαραίτητες:

 • Η αναγραφή, στους τίτλους τέλους, των πηγών του αρχειακού υλικού της ΕΡΤ (τίτλος τεκμηρίου & δημιουργός), καθώς και η αναγραφή των πηγών οποιουδήποτε άλλου (αρχειακού) υλικού που χρησιμοποιήθηκε (φωτογραφίες, βίντεο, αποσπάσματα ταινιών, προσωπικά αρχεία, κλπ) για την υλοποίηση της ταινίας.
 • Η αναγραφή των ονομάτων και των ιδιοτήτων συνεντευξιαζόμενων προσώπων κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στην ταινία.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

Επικοινωνία

▪ Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ. 210 3443042, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

▪ Λαμπρινή Μίχου, τηλ. 210 344 2764, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οργανωτική επιτροπή

 • Μόνικα-Σταυρούλα Καραμαλάκου-Λάππα, Προϊσταμένη Δ/σης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
 • Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΔΥΠΕΑ - ΥΠΑΙΘ
 • Αθηνά Πιτυρίγκα, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΔΥΠΕΑ - ΥΠΑΙΘ
 • Άλκηστις Πουλοπούλου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΔΥΠΕΑ - ΥΠΑΙΘ
 • Αντωνία Κουτσοδόντη, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Αρχείων, Δ/νση Αρχείου ΕΡΤ Α.Ε.
 • Ελένη Ζώντου, Τεκμηριώτρια πολιτιστικού αποθέματος, Δ/νση Αρχείου ΕΡΤ Α.Ε.
 • Δέσποινα Ζερβού, Προϊσταμένη Τμ. Αποκατάστασης, Ψηφιοποίησης & Τεκμηρίωσης, Δ/νση Αρχείου ΕΡΤ Α.Ε.

Κριτική επιτροπή

 • Μόνικα-Σταυρούλα Καραμαλάκου-Λάππα, Προϊσταμένη Δ/σης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
 • Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΔΥΠΕΑ - ΥΠΑΙΘ
 • Λαμπρινή Μίχου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΔΥΠΕΑ - ΥΠΑΙΘ
 • Άλκηστις Πουλοπούλου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΔΥΠΕΑ - ΥΠΑΙΘ
 • Τάκης Σακελλαρίου, σκηνοθέτης, Γενική Δ/νση Τηλεόρασης, ΕΡΤ Α.Ε.
 • Τζένη Χαραλαμπίδου, δημοσιογράφος, Τμήμα Πολιτιστικών, Επιμορφωτικών & Παιδικών Προγραμμάτων της Γεν. Δ/νσης Προγράμματος, ΕΡΤ Α.Ε.
 • Ελένη Ζώντου, τεκμηριώτρια πολιτιστικού αποθέματος, Δ/νση Αρχείου, ΕΡΤ Α.Ε
 • Δέσποινα Ζερβού, Πρ. Τμήματος Αποκατάστασης, Ψηφιοποίησης & Τεκμηρίωσης, Δ/νση Αρχείου, ΕΡΤ Α.Ε

Σχετικά Άρθρα