edu.klimaka.gr

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Εκτύπωση  
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΜΚΕ

Αρ.Πρωτ.Φ15/160763/Δ2/24-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στον μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο: «1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη» του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της χώρας- σχ. έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 154193/Δ2,Υ2/11-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του με αρ. πρ. Φ15/109096/Δ2/24-8-2020 εγγράφου της Υπηρεσίας μας και κατόπιν του από 11/11/2020 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας απέστειλε ο κ. Νούσιας Αλέξανδρος από το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής για τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη» του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της χώρας ως εξής:

1. Α’ Φάση (12 Σεπτέμβριου- 30 Οκτωβρίου): Αποστολή προκήρυξης διαγωνισμού μέσα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες.

2. Β’ Φάση (2 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου ): Θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία οι συντονιστές καθηγητές/τριες κάθε σχολείου θα κληθούν να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος-συμμετοχής.

3. Γ’ Φάση (21 Δεκεμβρίου – 14 Φεβρουαρίου): Θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία η κάθε ομάδα θα κληθεί να υποβάλει και να οριστικοποιήσει την επιχειρηματική της ιδέα, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), την τεκμηρίωση του αειφόρου προσανατολισμού και video με παρουσίαση του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας. Μετά την υποβολή των απαντήσεών τους δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν οποιαδήποτε απάντησή τους.

4. Δ’ Φάση (15 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου): Αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων και ανακοίνωση των επιχειρηματικών προτάσεων που προκρίθηκαν στην τελική φάση.

5. Ε’ Φάση (2 Απριλίου): Τελικός διαγωνισμός και βραβεύσεις.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και με την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής του θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ: https://envolveglobal.org/el/education/school_contest/ .

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Αρ.Πρωτ.Φ15/109096/Δ2/24-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη» του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της χώρας- σχ. έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 99426/Δ2/24-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 13/05/2020 αίτηση του κ. Νούσια Αλέξανδρου από το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece που αφορά στην έγκριση μαθητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 37/23-7-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη» του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τάξεων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021 και θα υλοποιηθεί από τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 2 Απριλίου 2021. Οι μαθητές/-τριες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων εκτός του νομού Αττικής, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης, θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στόχος του ανωτέρω διαγωνισμού είναι να δώσει το ερέθισμα στους/στις μαθητές/-τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την προοπτική ανάπτυξης των επόμενων γενεών στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων της κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και των Συντονιστών που έχουν την ευθύνη της επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679) και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
  5. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" (Ν.4212/2013).

Για τη μετακίνηση των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/-τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον συντονιστή κ. Νούσια Αλέξανδρο στο τηλέφωνο: +30 216 809 9155, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα www.envolveglobal.org .

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Pin It

Εκτύπωση