edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Γραπτού Λόγου για τη Μαρία Κιουρί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ

Αρ.Πρωτ.Φ15/23098/Δ2/14-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Σακκοπούλου Π.
Κουροπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210344.3272
210344.3023
210344.3273
Fax : 210344.3390

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού γραπτού λόγου στη μνήμη της Μαρίας Κιουρί με αφορμή την Εκατονταετηρίδα από την σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΟΛΩΝΙΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας-Πολωνίας που υπεγράφη με αφορμή την Εκατονταετηρίδα από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προκηρύσσεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Διαγωνισμός Γραπτού Λόγου με θέμα «Μαρία Σκλοντόβσκα Κιουρί: η διακεκριμένη Πολωνίδα επιστήμονας και η προσφορά της στις Φυσικές Επιστήμες», ο οποίος θα διενεργηθεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Τάξης των Γυμνασίων της χώρας και στόχος του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για την βραβευμένη με δύο Βραβεία Νόμπελ, Πολωνικής καταγωγής επιστήμονα Μαρία Σκλοντόβσκα Κιουρί και να τους/τις προτρέψει να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την μεγάλη προσφορά της στις Φυσικές Επιστήμες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τις εργασίες τους θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν και να αναδείξουν τόσο τον κοινωνικό ρόλο των Φυσικών Επιστημών, όσο και το κύρος που προσέδωσε στους αγώνες του γυναικείου κινήματος για την ισότητα των δύο φύλων, η παρουσία μιας σημαντικής γυναίκας επιστήμονα, όπως η Μαρία Σκλοντόβσκα Κιουρί.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, αφού συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα, θα γράψουν κείμενο έως επτακόσιες (700) λέξεις, εκτός διδακτικών ωρών. Σε ξεχωριστή σελίδα, που θα επισυνάπτεται στο κείμενο που θα υποβληθεί, θα αναγράφονται ευδιάκριτα με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας: επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, τάξη, σχολείο και τα στοιχεία του σχολείου του/της (ονομασία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Οι εργασίες, σε έντυπη μορφή ή σε ευανάγνωστο χειρόγραφο, θα παραδοθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας έως την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και αφού αναγνωσθούν από εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02 και ΠΕ04 και κατόπιν εισήγησής τους, θα επιλεγεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων μία εργασία με την οποία θα συμμετάσχει το σχολείο στον Διαγωνισμό. Τα κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης εργασίας θα είναι η ορθή χρήση της γλώσσας και η άρτια ανάπτυξη του θέματος που θα περιλαμβάνει σύντομα βιογραφικά στοιχεία της Κιουρί, παρουσίαση των κυριότερων επιστημονικών επιτευγμάτων της, αναφορά στην κοινωνική της προσφορά κ.λπ.

Η εργασία που θα επιλεγεί θα αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, όπου με ευθύνη του/της Δ/ντή/ντριας της Δ.Δ.Ε. θα ορισθεί άμισθη επιτροπή εκπαιδευτικών που θα επιλέξει, μεταξύ των εργασιών που θα παραλάβει, αυτήν με την οποία θα εκπροσωπηθεί η Διεύθυνση στον Διαγωνισμό και θα την αποστείλει έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, όπου θα επιλεγεί η καλύτερη εργασία και θα αποσταλεί έως την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης, Τμήμα Β’ - Ανδρέα Παπανδρέου 37 - 151 80 Μαρούσι.

Οι εργασίες που θα αποσταλούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. από τις δεκατρείς Π.Δ.Ε. της χώρας θα αξιολογηθούν από άμισθη επιτροπή έως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Θα δοθεί 1ο και 2ο Βραβείο στις δύο καλύτερες και Έπαινος στις υπόλοιπες. Τα δύο αυτά βραβεία αντιστοιχούν σε τριήμερο ταξίδι των μαθητών/μαθητριών που θα διακριθούν στην Βαρσοβία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη 2019.

Κάθε ένας/μία από τους/τις μαθητές/μαθήτριες που θα ταξιδέψει στην Πολωνία θα συνοδεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» από έναν/μία εκπαιδευτικό του σχολείου του/της. Εκτός από τους/τις δύο μαθητές/τριες και τους/τις δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς, στην ομάδα θα συμμετέχει και τρίτος εκπαιδευτικός, από το σχολείο που θα λάβει το 1ο Βραβείο που θα ορισθεί ως αρχηγός της εκδρομής (οι συνοδοί και ο αρχηγός θα ορισθούν από τους/τις αντίστοιχους/ες Δ/ντές/ντριες των σχολικών μονάδων που θα βραβευθούν). Σύμφωνα πάντα με την ανωτέρω Υ.Α. στη μετακίνηση αυτή «μπορούν να συμμετάσχουν με δική τους δαπάνη και εφόσον το επιθυμούν, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών που συμμετέχουν με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων».

Τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής, διαμονής, διατροφής και εσωτερικής μετακίνησης στην Πολωνία θα καλυφθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαγωνισμός θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2019.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι δέχονται την ενδεχόμενη δημοσίευση της εργασίας των τέκνων/κηδευομένων τους σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα