Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Ενόργανης / Ρυθμικής Γυμναστικής 2017 - 2018

Εκτύπωση  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.32339/Δ5/26-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Καλτσά, : X. Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443012, : 210-3443090
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αρ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αρ.πρωτ. 9712/19-01-2018 (ΦΕΚ 80/τ. Β΄/2018) Υ.Α.,
2. το υπ’ αριθμ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3. το υπ. αριθμ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4. το υπ’ αριθμ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. το υπ’ αριθμ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. το υπ΄ αριθμ. 820/13.02.2018 έγγραφο της Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.),
7. το αρ.πρωτ.32468/Δ5 εισερχόμενο έγγραφο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δυτ. Θεσσαλονίκης με το αίτημα για ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Ενόργανης, Ρυθμικής Γυμναστική και Τραμπολίνο

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο μαθητών/-τριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2017-2018.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) και οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς των αθλημάτων.

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 5η Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «Ι. Μελισανίδης» στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, στην Θεσσαλονίκη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα.
[ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001 και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος
[π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είναι τα κάτωθι:

1.σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. στην εφαρμογή myschool. (Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση). Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού η οποία επιτρέπει στο μαθητή/-τρια τη συμμετοχή του στους αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα και η οποία μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και για μαθητές/-τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου δύναται και από παιδίατρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ε.Γ.Ο. σε ισχύ [που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες] και με ιατρική θεώρηση δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση της παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Οι μαθητές/-τριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

5. Δελτίο αθλητή/-τριας της Ε.Γ.Ο. (υποχρεούνται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους το έγκυρο δελτίο αθλητή/-τριας και να το προσκομίζουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών).

Επισημαίνεται, ότι δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους μαθητές/-τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ε.Γ.Ο. μέχρι την Πέμπτη 01.03.2018 στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. και να αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Γ.Ο.. Επιπλέον, οι εν λόγω καταστάσεις θα αποσταλούν από την Ε.Γ.Ο. στη διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Επισημάνσεις:

•  Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

•  Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Ενόργανη Γυμναστική

Οι αγώνες των ΑΓΟΡΙΩΝ είναι: Προκριματικός (Αγώνας Ι) και Τελικοί οργάνων (Αγώνας ΙΙΙ), Ασκήσεις εδάφους, Ίππος με λαβές, Κρίκοι, Άλμα Ίππου, Δίζυγο, Μονόζυγο, δε θα υπάρχει (Αγώνας ΙΙ σύνθετου ατομικού)

Οι αγώνες των ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ είναι: Προκριματικός (Αγώνας Ι) και Τελικοί οργάνων (Αγώνας ΙΙΙ) Άλμα Ίππου , Ασύμμετροι ζυγοί , Δοκός ισορροπίας , Ασκήσεις εδάφους , δε θα υπάρχει (Αγώνας ΙΙ σύνθετου ατομικού).
Διεξάγεται Προκριματικός (Αγώνας Ι) και Τελικοί οργάνων (Αγώνας ΙΙΙ). Νικητές ανακηρύσσονται μόνο σε κάθε όργανο.

Οι αθλητές/-τριες θα αγωνισθούν σε ελεύθερα προγράμματα, σύμφωνα με τον Κώδικα Βαθμολογίας της F.I.G. 2017 – 2020.

Πρόγραμμα Αγώνων
05 Μαρτίου 2018
08:30 – 10:00 ► Κατευθυνόμενη Προπόνηση
09:00 – 10:00 ► Τεχνική Σύσκεψη
10:30 – 13:30 ► Αγώνας
13:30 – 14:00 ► Απονομές

Β. Ρυθμική Γυμναστική

Τα αγωνίσματα είναι: Προκριματικός (Αγώνας Ι) και Τελικοί οργάνων (Αγώνας ΙΙΙ) σε: Στεφάνι, Μπάλα, Κορίνες, Κορδέλα. Δε θα υπάρχει (Αγώνας ΙΙ σύνθετου ατομικού). Η σειρά που θα αγωνιστούν οι αθλήτριες θα καθοριστεί με κλήρωση.

Διεξάγεται Προκριματικός (Αγώνας Ι) και Τελικοί οργάνων (Αγώνας ΙΙΙ). Νικήτριες ανακηρύσσονται μόνο σε κάθε όργανο.

Οι αθλήτριες θα αγωνισθούν σε ελεύθερα προγράμματα σύμφωνα με τον Κώδικα Βαθμολογίας Ρ.Γ. της F.I.G. 2017-2020 (απαιτήσεις κατηγορίας Νεανίδων).

Πρόγραμμα Αγώνων
05 Μαρτίου 2018
08:30 – 10:00 ► Προπόνηση
09:00 – 10:00 ► Τεχνική Σύσκεψη
10:30 – 13:30 ► Αγώνας
13:30 – 14:00 ► Απονομές

Οι αγώνες των ανωτέρω αθλημάτων θα αναδείξουν τους αθλητές/-τριες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα, που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.) στην πόλη Marrakesh στο Μαρόκο από 02.05. έως 09.05.2018.

Οι αθλητές/-τριες που πληρούν τις προδιαγραφές της I.S.F. και επιθυμούν να λάβουν μέρος για την ανωτέρω πρόκριση θα πρέπει να το δηλώσουν στην Τεχνική Σύσκεψη.

• Για το άθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής αγοριών έξι (6) όργανα και οι γεννηθέντες 2001-2002-2003,

• Για το άθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής κοριτσιών τέσσερα (4) όργανα και οι γεννηθείσες 2002-2003 και

• Για το άθλημα της Ρυθμικής Γυμναστικής τέσσερα (4) όργανα οι γεννηθείσες 2002-2003.

• Η τελική κατάταξη θα είναι σύμφωνα με το άθροισμα των βαθμολογιών των τεσσάρων (4) και έξι (6) βαθμολογιών, αντιστοίχως.

Γ. Τραμπολίνο

Προκριματική Φάση: Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα αγωνισθούν σε δύο προγράμματα σύμφωνα με των Κώδικα Βαθμολογίας της FIG 2017-2020 , απαιτήσεις κατηγορίας Juniors.
Η σειρά που θα αγωνιστούν οι αθλητές/-τριες στην Προκριματική Φάση θα καθοριστεί ύστερα από κλήρωση.

Τελική Φάση: Οι αθλητές/-τριες με τις οχτώ (8) καλύτερες βαθμολογίες της Προκριματικής Φάσης θα προκριθούν στην Τελική Φάση και η σειρά που θα αγωνιστούν θα είναι αντίστροφη της σειράς πρόκρισής τους. Νικητές είναι οι αθλητές/-τριες με την μεγαλύτερη βαθμολογία στην Τελική Φάση.

Πρόγραμμα Αγώνων:
05 Μαρτίου 2018
8:30-10:00 ► Ελεύθερη Προπόνηση
9:00-10:00 ► Τεχνική Σύσκεψη
10:00-12:30► Προκριματικός Αγώνας
12:30-13:30 ► Τελικός
13:30-14:00 ► Απονομές

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων, την Δευτέρα 5 Μαρτίου και ώρα 09:00 π.μ..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ. Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές/-τριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .

2. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

3. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση