Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Κωπηλασίας Λυκείων - ΕΠΑΛ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.51119/Δ5/28-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Αγγελή, X. Καλτσά
Τηλέφωνο : 210-3442209, 210-3443012
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Κωπηλασίας ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχ. έτους 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1.τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της Υ.Α. 9712/19-01-2018 (ΦΕΚ 80/τ. Β΄/2018),
2.το υπ’ αριθμ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3.το υπ. αριθμ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4.το υπ’ αριθμ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. το υπ’ αριθμ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. το υπ΄ αριθμ.ΑΠΦ303/1527/δχ/22.11.2017 έγγραφο της Ελληνικής Kωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων και
7. το αίτημα της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ανατολικής Αττικής για την ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Κωπηλασίας Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Kωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Κωπηλασίας μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2017-2018.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής σε συνεργασία με την Ελληνική Kωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 30η Απριλίου 2018 και τόπος διεξαγωγής το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώσει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2).

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Δελτίο της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. το οποίο υποχρεούνται να το προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Οι αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Κωπηλασίας Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ελληνική Kωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων μέχρι την Τρίτη 17/4/2018 και ώρα 14:00 στο e-mail info(ΣΤΟ)kopilasia.gr (Fax: 210 4118088, τηλ: 210 4118011-12). Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να λάβει μέρος σε ένα μόνο αγώνισμα. Τα ζευγάρια στο διπλό σκίφ και στην δίκωπο είναι δυνατόν να δηλωθούν από διαφορετικά σχολεία αρκεί να ανήκουν στην ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν τα ζευγάρια των διπλών σκιφ και των δικώπων, είναι από διαφορετικά σχολεία, στην δήλωση συμμετοχής του κάθε σχολείου θα πρέπει κάτω από το όνομα του μαθητή/τριας του, να αναγράφεται μόνο, το ονοματεπώνυμο και το σχολείο προέλευσης του ζευγαριού.

Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει τις καταστάσεις συμμετοχής (υποδείγματα 2) μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Αν. Αττικής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
• Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
• Οι Σχολικές μονάδες για οποιoδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατηγορίες αγωνισμάτων Σκίφ Μαθητών και Μαθητριών Διπλό σκίφ Μαθητών και Μαθητριών Δίκωπος άνευ Μαθητών και Μαθητριών

Πρόγραμμα αγώνων

Ώρα έναρξης των αγώνων 8.00 π.μ. Ανάλογα με τη συμμετοχή, θα πραγματοποιηθούν προκριματικές και επαναληπτικές σειρές και στην συνέχεια Τελικοί με την εξής σειρά: 2Χ Διπλό σκιφ Μαθητριών 1Χ Σκιφ Μαθητριών 2 Δίκωπος άνευ Μαθητριών 2Χ Διπλό σκιφ Μαθητών 1Χ Σκιφ Μαθητών 2 Δίκωπος άνευ Μαθητών Τεχνική Σύσκεψη Η Τεχνική σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στον Σχινιά, την Κυριακή 29-04-2018 και ώρα 18.00 μ.μ..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση