Σχολικοί Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων - ΕΠΑΛ 2017 - 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.34246/Δ5/28-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Αγγελή, X. Καλτσά
Τηλέφωνο : 210-3443090, 210-3443012
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
physea(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους2017-2018 »

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ. αριθμ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3.Το υπ. αριθμ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4. Το υπ. αριθμ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. Το υπ. αριθμ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. Το υπ΄ αριθμ. 1020/E/15.2.2018 έγγραφο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ,
7. Τα αιτήματα των διοργανωτριών Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Θεσσαλονίκης για την ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Α΄ φάσης, Β΄ φάσης και Γ’ (Τελικής) φάσης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.

Αναθέτει τη διοργάνωση της Α΄ φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχ.. έτους 2017-2018, στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Β΄ Αθήνας και Α΄ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και της Β΄ φάσης και Γ’ φάσης ( Τελικής ) στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Α΄ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία (Κ.Ο.Ε).

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 6η Μαρτίου 2018 για τους Αγώνες Πρόκρισης μαθητών/τριων χωρίς Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε

Για τη Βόρεια Ελλάδα οι αγώνες πρόκρισης θα διεξαχθούν την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 09:00 στο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ » Κολυμβητήριο, Θεσσαλονίκη.

Για τη Νότια Ελλάδα οι αγώνες πρόκρισης θα διεξαχθούν την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 08:30-10:30 στο κολυμβητήριο «Ο.Α.Κ.Α.» Μαρούσι, Αθήνα.

Η Β΄ Φάση ( προκριματικοί) θα διεξαχθεί από τις 30/03 έως και 1/04/2018 στο « ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Η Γ΄ Φάση ( απογευματινοί Τελικοί αγώνες ) θα διεξαχθεί από τις 30/03 έως και 1/04/2018 στο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],
• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Οι μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

5. Δελτίο αθλητή/τριας της Κ.Ο.Ε. (Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες υποχρεούνται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους το έγκυρο δελτίο αθλητή και να το προσκομίσουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών).

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος. Οι επιδόσεις των Κολυμβητών/τριών των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Κολύμβησης θα αξιολογούνται στη συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων της Κ.Ο.Ε.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σχολεία πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) για την Α’ Φάση σε κάθε αγώνισμα μέχρι την Παρασκευή 2 Μαρτίου και ώρα 14:00 μ.μ.. στις κάτωθι Ομάδες Φυσικής Αγωγής:

1. Α΄ Θεσ/νίκης, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Β΄ Αθήνας , email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στην κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2) θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη στήλη του αγωνίσματος εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Κ.Ο.Ε. που κατέχουν οι μαθητές/τριες- αθλητές/τριες της οικείας Ομοσπονδίας.

Επισημάνσεις
• Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
•Οι Σχολικές μονάδες για οποιoδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Επιπλέον τα σχολεία πρέπει να αποστείλουν μόνο ηλεκτρονικά την κατάσταση συμμετοχής (Υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) για μαθητές/τριες οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Α΄ Θεσσαλονίκης μέχρι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 ώρα 14:00 μ.μ. στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στις καταστάσεις συμμετοχής των Σχολείων (υπόδειγμα 2 ) θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Κ.Ο.Ε. που κατέχουν οι αθλητές/τριες.

Σημείωση:
Η Ομάδα Φυσικής Αγωγής Α΄ Θεσσαλονίκης διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής( υπόδειγμα 2) στη Κ.Ο.Ε. και καμία αλλαγή δήλωσης αγωνίσματος καθώς και εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή από την Οργανωτική Επιτροπή των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Α΄ Θεσσαλονίκης μετά τις 20/3/2018 για τους μαθητές/τριες, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α’ ΦΑΣΗ

Η Φάση αυτή των αγώνων περιλαμβάνει :

1 ) Όλες τις διοργανώσεις της Κ.Ο.Ε. κολυμβητηρίου 25 ή 50 μέτρων που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από 1/10/2017 έως 6/3/2018.

Οι μαθητές-τριες, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. μπορούν από το σύνολο των αγωνισμάτων τους αυτού του διαστήματος σε κολυμβητήριο 50 ή και 25 μέτρων να επιλέξουν το μοναδικό αγώνισμα που επιθυμούν να συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων και το οποίο θα είναι το ίδιο για όλες τις φάσεις με την προϋπόθεση ότι η επίδοσή τους αποτελεί Όριο του αγωνίσματος αυτού.

Κατέχοντας τα Όρια αυτά όλοι/ες αποκτούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Β΄ Φάση της Διοργάνωσης που αυτή είναι οι Προκριματικοί κατά τη διάρκεια των « ΝΙΟΒΕΙΩΝ» από τις 30/03 έως και 1/04/2018 στο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη.

2) Αγώνες πρόκρισης που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για μαθητές/τριες, οι οποίοι δεν κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., στους οποίους θα πρέπει να πετύχουν τα όρια για τη συμμετοχή τους στη Β΄ φάση των αγώνων συμμετέχοντας σε ένα μόνο αγώνισμα του προγράμματος.

Κατέχοντας τα Όρια αυτά όλοι/ες αποκτούν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Β΄ Φάση της Διοργάνωσης που αυτή είναι οι Προκριματικοί από τις 30/03 έως και 1/04/2018 στο « ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Αγώνες Πρόκρισης για μαθητές/τριες χωρίς Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

1. Για τη Βόρεια Ελλάδα οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 09:00 στο «Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο», Θεσσαλονίκη.

Συμμετέχουν (σύμφωνα με τα παραπάνω) οι μαθητές/τριες των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης:
• Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
• Κεντρικής Μακεδονίας
• Δυτικής Μακεδονίας
• Ηπείρου
• Θεσσαλίας
• Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας

2. Για τη Νότια Ελλάδα οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 08:30-10:30 στο κολυμβητήριο «Ο.Α.Κ.Α.» Μαρούσι, Αθήνα.

Συμμετέχουν (σύμφωνα με τα παραπάνω )οι μαθητές-τριες των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης:
• Αττικής
• Πελοποννήσου
• Στερεάς Ελλάδας
• Δυτικής Ελλάδας
• Ιονίων Νήσων (εκτός Κέρκυρας)
• Κρήτης
• Βορείου Αιγαίου
• Νοτίου Αιγαίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι αγώνες διεξάγονται σε τελικές σειρές και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει πριν την έναρξη των αγώνων.

Όρια επιδόσεων των μαθητών-τριών που πρέπει να κατέχουν στην Α΄ Φάση για τη συμμετοχή τους στην Β΄ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Λυκείων (Κολυμβητήριο 25μ.)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΛΕΥΘ. 50μ

0.26.80

0.30.10

ΕΛΕΥΘ. 100μ.

0.58.00

1.04.70

ΕΛΕΥΘ. 200μ. Κ

2.09.90

2.22.40

ΕΛΕΥΘ. 400μ.

4.33.80

4.59.80

ΕΛΕΥΘ.800μ.

9.19.40 10.09.60

ΕΛΕΥΘ. 1500μ.

18.50.00  ---

ΥΠΤΙΟ 100μ.

1.09.00 1.17.30

ΥΠΤΙΟ 200μ.

2.31.10 2.43.60

ΠΡΟΣΘ. 100μ.

1.16.50 1.27.40

ΠΡΟΣΘ. 200μ.

2.47.90 3.06.50

ΠΕΤΑΛ. 100μ.

1.06.90 1.16.00

ΠΕΤΑΛ. 200μ.

2.30.90 2.50.10

Μ.ΑΤΟΜ. 200μ.

2.30.40 2.44.90

Μ.ΑΤΟΜ. 400μ.

5.15.80 5.49.80

Όρια επιδόσεων των μαθητών-τριών που πρέπει να κατέχουν στην Α΄ Φάση για τη συμμετοχή τους στην Β΄ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Λυκείων (Κολυμβητήριο 50μ.)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΛΕΥΘ. 50μ

27.20 30.90

ΕΛΕΥΘ. 100μ.

58.80 1.05.50

ΕΛΕΥΘ. 200μ. Κ

2.11.50 2.24.00

ΕΛΕΥΘ. 400μ.

4.37.00 5.03.00

ΕΛΕΥΘ.800μ.

9.20.00 10.16.00

ΕΛΕΥΘ. 1500μ.

18.10.00 18.56.00

ΥΠΤΙΟ 100μ.

1.09.80 1.18.10

ΥΠΤΙΟ 200μ.

2.32.70 2.45.20

ΠΡΟΣΘ. 100μ.

1.17.30 1.28.20

ΠΡΟΣΘ. 200μ.

2.49.50 3.08.10

ΠΕΤΑΛ. 100μ.

1.07.70 1.16.80

ΠΕΤΑΛ. 200μ.

2.32.50 2.51.50

Μ.ΑΤΟΜ. 200μ.

2.32.00 2.46.50

Μ.ΑΤΟΜ. 400μ.

5.19.00 5.53.00

Β’ ΦΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Β΄ Φάση ( προκριματικοί) θα διεξαχθεί από τις 30/03 έως και 1/04/2018 στο « ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με τους Αγώνες «36α Νιόβια» της σειράς GRANDPRIX. της Κ.Ο.Ε. και σε ξεχωριστές σειρές για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.

Στη φάση αυτή συμμετέχουν οι μαθητές-τριες που πέτυχαν το σχετικό όριο έως 6/03/2018, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. για το μοναδικό αγώνισμα που έχουν επιλέξει για τους ως άνω αγώνες καθώς και οι μαθητές-τριες που πέτυχαν το σχετικό όριο έως 6/03/2018, οι οποίοι δεν κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε.

Το αγώνισμα αυτό δεν θα ισχύει για την συμμετοχή του στα «ΝΙΟΒΕΙΑ».

Το κάθε Σχολείο μπορεί να συμμετέχει με απεριόριστο αριθμό μαθητών-τριων εφόσον έως και τις 6/03/2018 έχουν πετύχει τα παραπάνω όρια.

Γ΄ ΦΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ )
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Γ΄ Φάση ( απογευματινοί Τελικοί αγώνες ) θα διεξαχθεί από τις 30/03 έως και 1/04/2018 στο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» κολυμβητήριο στην Θεσσαλονίκη, παράλληλα με τους Αγώνες «36α Νιόβια» της σειράς GRANDPRIX της Κ.Ο.Ε. και σε ξεχωριστούς Τελικούς για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.

Στη φάση αυτή τελική, συμμετέχουν οι μαθητές-τριες που κατετάγησαν στις 8 καλύτερες επιδόσεις ανά αγώνισμα, που επετεύχθησαν στους πρωινούς προκριματικούς στη Β΄ Φάση. Οι μαθητές/τριες αυτοί συγκροτούν τον τελικό κάθε αγωνίσματος και από αυτούς τους τελικούς θα αναδειχθούν οι νικητές/τριες, θα υπάρξει ξεχωριστή απονομή μεταλλίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Β΄ ΦΑΣΗ & Γ΄ΦΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ)
30/3 έως 01/4/2018

1η Αγωνιστική
Παρασκευή 30/3/2018 – 18:00 μ.μ.
1. 400m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
2. 400m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
3. 800m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
4. 1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

2η Αγωνιστική – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Σάββατο 31/3/2018 - 9:10 π.μ.
Τελετή Έναρξης 9:00 π.μ.

1. 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
2. 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3. 200m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
4. 200m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5. 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ
6. 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7. 200m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
8. 200m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9. 200m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
10. 200m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11. 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
12. 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3η Αγωνιστική - ΤΕΛΙΚΟΙ
Σάββατο 31/3/2018 - 18:00 μ.μ.

1. 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
2. 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3. 200m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
4. 200m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5.100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ
6. 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7. 200m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
8. 200m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9. 200m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
10. 200m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11. 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
12. 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ

4η Αγωνιστική – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ
Κυριακή 1/4/2018 - 9:00 π.μ.

1. 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
2. 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3. 100m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
4. 100m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5. 100m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
6. 100m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7. 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
8. 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9. 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ
10. 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5η Αγωνιστική – ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 1/4/2018 - 17:00 μ.μ

1. 1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2. 800m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
3. 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
4. 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5. 100m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
6. 100m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7. 100m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
8. 100m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9. 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ
10. 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11. 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ
12. 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των αγώνων (Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο ) την προηγούμενη από την έναρξη τους, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 19.00 μ.μ. για το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσων που αγωνίζονται την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

Επιπλέον για μαθητές/τριες που αγωνίζονται το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 2018, ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κα-νονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ΄ αριθμ190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ

Η Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα θα διεξαχθεί από τις 02/05/2018 έως και τις 09/05/2018, στο Marrakech – Morocco και η Χώρα μας θα συμμετάσχει με το μέγιστο αριθμό μαθητών/τριων (12 μαθητές-κολυμβητές και 12 μαθήτριες-κολυμβήτριες ), που γεννήθηκαν τα έτη : 2000, 2001, 2002 και 2003 εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου ,όπως προβλέπεται στην προκήρυξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού.

Οι εικοσιτέσσερις μαθητές-τριες, θα είναι οι πρώτοι νικητές-τριες και θα προκύψουν από τα τελικά αποτελέσματα των αγωνισμάτων των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης Λυκείων σχ. έτους 2017-2018 (αυτών των αγωνισμάτων που περιλαμβάνονται στο Αγωνιστικό πρόγραμμα της Παγκόσμιας Γυμνασιάδας).

Επισημαίνουμε ότι για τα ( ατομικά )αγωνίσματα του προγράμματος της Παγκόσμιας Γυμνασιάδας που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, θα συμμετάσχουν κάποιοι από τους υπάρχοντες στην αποστολή (12 μαθητές-κολυμβητές και 12 μαθήτριες-κολυμβήτριες).

Στα επί πλέον αυτά ατομικά αγωνίσματα 50μ. ύπτιο, 50μ. πρόσθιο, 50μ. πεταλούδα μαθητών τριών, θα συμμετέχουν από τους 24 κολυμβητές/ τριες της αποστολής, εκείνοι με την καλύτερη επίδοση στα πιο πάνω αγωνίσματα, σύμφωνα με τις λίστες των καλύτερων επιδόσεων που εκδίδει η Κ.Ο.Ε.. Οι λίστες αυτές αφορούν διοργανώσεις της Κ.Ο.Ε. και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό από 1/10/2017 έως 01/4/2018, σε κολυμβητήριο 50 μέτρων.

Σχετικά με τις συνθέσεις των Ομαδικών Αγωνισμάτων θα ισχύσουν τα εξής:

  • 4 x 100μ. Ελεύθερο, Συμμετέχουν οι κολυμβητές/ τριες με τις 4 καλύτερες επιδόσεις στο αγώνισμα 100μ. ελεύθερο από τη σχετική λίστα επιδόσεων που αναφέρθηκε ανωτέρω.
  • 4 x 100μ. Μικτή Ομαδική, Συμμετέχουν οι 4 κολυμβητές τριες, νικητές του αγωνίσματος των 100μ. των τεσσάρων στυλ Υπτίου, Προσθίου, Πεταλούδας και Ελευθέρου του Πανελληνίων αγώνων Κολύμβησης Λυκείων από 30/3 έως 1/4/2018.
  • 4 x 100μ. Ελεύθερο (2 αγόρια-2 κορίτσια ), Συμμετέχουν οι 2 κολυμβητές και οι 2 κολυμβήτριες με τις καλύτερες επιδόσεις στο αγώνισμα 100 μ. ελεύθερο από τη σχετική λίστα επιδόσεων που αναφέρθηκε ανωτέρω.
  • 4 x 100μ. Μικτή (2 αγόρια-2 κορίτσια ), Θα συμμετάσχουν 2 κολυμβητές και 2 κολυμβήτριες των οποίων προστιθέμενες οι επιδόσεις με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, στο σύνολό τους θα δίδουν την ταχύτερη επίδοση για την ομάδα. Για τη διαδικασία αυτή θα υπολογιστούν επιδόσεις από τη σχετική λίστα επιδόσεων που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Είναι στη κρίση των Συνοδών- Προπονητών Κ.Φ.Α. και του αρχηγείου της αποστολής, η αντικατάσταση μέλους του Ομαδικού Αγωνίσματος για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας.

Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία που τηρήθηκε στη συγκρότηση του αγωνίσματος, και οι αντικαταστάτες κολυμβητές τριες είναι οι επόμενοι από τις σχετικές λίστες επιδόσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Υπάρχει επί πλέον και η δυνατότητα χρήσης της Διεθνούς Βαθμολογίας Fina Points Calculator, για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη συμμετοχής στην αποστολή κάποιου-ας, δεν θα υπάρξει αντικατάσταση αυτού-ης από το δεύτερο στην αντίστοιχη κατάταξη του αγωνίσματος των Πανελληνίων αγώνων Κολύμβησης Λυκείων .

Τα δεκαεννέα (19) αγωνίσματα της Παγκόσμιας Γυμνασιάδας που θα υπάρχει συμμετοχή της Χώρας μας είναι τα εξής:
(Αγοριών και Κοριτσιών )

  • Ελεύθερο: 50μ,100μ,200μ,400μ, Ελεύθερο Ομαδικό 4x100μ, 4x100 Ελεύθερο mixed (2 αγόρια-2 κορίτσια ).
  • Πρόσθιο: 50,100μ,200μ.
  • ‘Ύπτιο: 50,100μ,200μ.
  • Πεταλούδα: 50,100μ,200μ.
  • Μικτή Ατομική: 200μ, 400μ. Μικτή Ομαδική 4x100 μ., 4x100μ. Μικτή mixed (2 αγόρια-2 κορίτσια )

Οι επιδόσεις των Κολυμβητών/τριών της Παγκόσμιας Σχολικής Γυμνασιάδας Κολύμβησης θα αξιολογούνται στη συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων της Κ.Ο.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .
( Οι μαθητές-τριες που θα συμμετάσχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Κολύμβησης δεν θα επιβαρυνθούν με παράβολο συμμετοχής των αγώνων της Κ.Ο.Ε.)

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση