4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ 2017 - 2018

Εκτύπωση  
Pin It

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.Φ.13.1/170319/Δ2/11-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Mail : spudonde(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Λαπατά Σ., Βάρλα Α.
Μαραγκού Ο., Θεοδωράκου Β.
Τηλέφωνο: 210-34.43.318
210-34.43.272
210-34.42.212
210-34.43.273
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού , με θέμα: «Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις από την οικογενειακή, τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία».

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 154009/Δ2/18-09-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά με την έγκριση του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα : «Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις από την οικογενειακή, τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.πρ.36/14-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται , για το σχολικό έτος 2017-2018, η διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων, των τριών τάξεων του Γυμνασίου, της Α’, Β΄ και Γ’ τάξης του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και των σχολείων της Ομογένειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική,

2. να μην υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού να είναι δωρεάν,

3. τα παραχθέντα έργα των μαθητών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών,

4. η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών,

5. οι σχετικές δραστηριότητες να υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις - κυρίως στο μάθημα της Ιστορίας –
προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες»

Επιστημονική Ένωση
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210-3636007(ώρες 18.00-20.00),
E-mail: neapaideia.journal(ΣΤΟ)gmail.com

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Με τίτλο

«Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις (μαρτυρίες) από την οικογενειακή, την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου και η Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία» προκηρύσσουν τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ για μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέμα «Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις (μαρτυρίες) από την οικογενειακή, την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία»

Ο διαγωνισμός αφορά :

• Τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων , των τριών τάξεων του Γυμνασίου, της Α, Β΄ και Γ΄ Γενικού και Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και σχολείων της Ομογένειας.

•  Τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού είναι η Σύγχρονη Ιστορία και ειδικότερα:

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Δημοτικού σχολείου: οι προφορικές και γραπτές αφηγήσεις κυρίως από την οικογενειακή, τοπική ιστορία.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Γυμνασίου: οι προφορικές και γραπτές αφηγήσεις από την οικογενειακή, τοπική ιστορία αλλά και την σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία

ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: οι προφορικές και γραπτές αφηγήσεις από την οικογενειακή, την τοπική και την αλλά και την σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία συνοδευόμενες από πρόταση διδακτικής αξιοποίησης στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας (σχέδιο μαθήματος).

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο της βιωματικότητας, της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, που προβλέπονται και από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και της ερευνητικής δημιουργικής τεκμηρίωσης και αναζήτησης νέων διδακτικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς, η δημιουργία ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ βοηθά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν κριτικά το ιστορικό γεγονός και την αφήγησή του, εντάσσοντάς το ταυτόχρονα στην ευρύτερη ιστορική περίοδο της Σύγχρονης Ιστορίας.

Με την αξιοποίηση από το οικογενειακό, το τοπικό και το ευρύτερο περιβάλλον προφορικών μαρτυριών, γραπτών τεκμηρίων και αρχείων οπτικοακουστικού υλικού από όπου θα αντλήσουν το υλικό της εργασίας τους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με την έρευνα στα ποικίλα ιστορικά αρχεία, θα κατανοήσουν και θα ερμηνεύσουν τις ποικίλες ιδιαιτερότητες των τοπικών ιστορικών συνθηκών και της συμπεριφοράς των προσώπων αλλά και θα τις συνδέσουν με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο μιας περιόδου, με τις βασικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές αλλά και ατομικές-ανθρώπινες παραμέτρους του.

Κατά τη διάρκεια τελικής φάσης της δημιουργίας, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έλθουν σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου (σενάριο, ντεκουπάζ, πλάνα, μουσική επένδυση, αφήγηση, μοντάζ) και θα προβληματιστούν για τη σχέση της κινηματογραφικής δημιουργίας και της Ιστορίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το μαθητικό και το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ θα έχουν θέμα προσδιορισμένο με σαφήνεια και ενταγμένο σε χρονικό πλαίσιο.

2. Θα είναι πρωτότυπη δημιουργία ειδικά για το διαγωνισμό και δεν θα έχει προβληθεί ή παρουσιαστεί όλο ή μέρος του πριν τον διαγωνισμό.

3. Θα έχουν διάρκεια
α) έως 7΄ για την πρωτοβάθμια εκπ/ση
β) έως 10’ για τη δευτεροβάθμια εκπ/ση
γ) 10’-15’ για τους εκπαιδευτικούς. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα

4. Θα σταλούν σε μορφή αρχείου avi ή mp4.

5. Στους τίτλους τέλους πρέπει να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές, καθώς και οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διοργανωτές του διαγωνισμού δηλώνουν ότι:

1. Θα παράσχουν επιστημονική βοήθεια με ειδική βιβλιογραφία και βασικές πηγές άντλησης κινηματογραφικού υλικού. Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.neapaideia-glossa.gr και θα ανανεώνεται συνεχώς.

2. Δε θα παράσχουν τεχνική βοήθεια. Για το μοντάζ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν προγράμματα με δωρεάν πρόσβαση από το διαδίκτυο ή επαγγελματικά προγράμματα. Το μοντάζ, όπως και οι λήψεις, δεν θα πρέπει να γίνουν από επαγγελματία αλλά από τους δημιουργούς των ντοκιμαντέρ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το υλικό θα πρέπει να σταλεί σε dvd ή σε memory stick μαζί με τη φόρμα συμμετοχής στη διεύθυνση: ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα, με ημερομηνία ταχυδρομείου το αργότερο την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

Υλικό που θα ταχυδρομηθεί μετά από την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτό στο διαγωνισμό.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Τα ντοκιμαντέρ των μαθητών και των εκπαιδευτικών θα κριθούν από κριτική επιτροπή ειδικών, που θα εποπτεύεται από ειδική επιστημονική επιτροπή.

Την επιστημονική επιτροπή συντονίζει ο Κώστας Αγγελάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Την ειδική κριτική επιτροπή, που αποτελείται από ιστορικούς, ανθρώπους του κινηματογράφου και εκπαιδευτικούς, συντονίζει η Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα,Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του την ανακοίνωση της διοργάνωσης, θα δημιουργήσει ειδικό διαφημιστικό σποτ και θα προβάλλει σε ημερίδες και εκδηλώσεις τα βραβευθέντα ντοκιμαντέρ.

Η Νέα Παιδεία θα προβάλλει τη διοργάνωση στην ιστοσελίδα της www.neapaideia-glossa.gr και στα μηνιαία ενημερωτικά δελτία προς τους συνδρομητές του περιοδικού, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακά τμήματα, φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, θα στείλει δελτίο τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (συνολικά σε 7000 παραλήπτες).

Οι εκπαιδευτικοί που θα βραβευτούν θα παρουσιάσουν εισηγήσεις σε ειδικό συνέδριο ή θα δημοσιεύσουν τις διδακτικές τους προτάσεις σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Τα ντοκιμαντέρ που θα διακριθούν θα δημοσιευτούν στο κανάλι της «Νέας Παιδείας» στο youtube.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (ΜΑΪΟΣ 2018)

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στην Αθήνα το Σάββατο, 26 Μαΐου 2018. Ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα.

Θα δοθούν συνολικά τρία βραβεία και τρεις έπαινοι για τα ντοκιμαντέρ των μαθητών,
και τρία βραβεία για τα ντοκιμαντέρ και τις διδακτικές προτάσεις των εκπαιδευτικών τα οποία θα συνοδεύονται από ειδικό δίπλωμα και αναμνηστικά δώρα των χορηγών/δωροθετών του διαγωνισμού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τους διοργανωτές, την απονομή των βραβείων και των επαίνων, και την προβολή των βραβευμένων ντοκιμαντέρ.

Pin It

Εκτύπωση