edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΑ 2020 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΣΗΕΑ

Αρ.Πρωτ.Φ.14/174406/ΦΔ/839/Δ1/07-01-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : B. Παπαβρόντος (Π.Ε)
: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344 2249 (Π.Ε)
: 210 344 3272 (Δ.Ε)
: 210 344 2212 (E.E)
: 210 344 2933 (E.A.E.)
: 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Χρονική παράταση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικών Ενημερωτικών Εκδόσεων του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ για το σχολικό έτος 2020-2021»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 174406/22-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 56063/14-5-2020 αιτήματός σας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ.Φ14/152169/Δ1/163719 έγγραφο που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας με θέμα «Έγκριση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικών Ενημερώσεων του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ για το σχολικό έτος 2020-2021» σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η χρονική παράταση της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικών Ενημερωτικών Εκδόσεων του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ που έχει οριστεί έως την 01-02-2021, σε ημερομηνία που θα οριστεί από το φορέα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.14/152163/ΦΔ/163719/Δ1/01-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344.3272 (Δ.Ε)
: 210 344 2212 (E.E)
: 210 344 2933 (E.A.E.)
: 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικών Ενημερωτικών Εκδόσεων του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ για το σχολικό έτος 2020-2021».
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 152169/6-11-2020/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/ΦΕΣΕ ΥΠ 8704 & ΓΓΑΒΕΕΕ 1356/Δ1 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 52/05-11-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικών Ενημερωτικών Εκδόσεων για το σχολικό έτος 2020-2021.

O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεων Ε’ και Στ’ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεων Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., συμπεριλαμβανομένων των Μουσικών/Καλλιτεχνικών και των Εκκλησιαστικών σχολείων) της χώρας.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Η προετοιμασία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο υλοποίησης συναφών εκπαιδευτικών δράσεων/προγραμμάτων που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
  6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων, και αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους.
  7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  8. Η ενδεχόμενη φυσική παρουσία των μαθητών/-τριών στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, όσον αφορά τη μετακίνησή τους στον χώρο της τελετής.
  9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο χρόνος υποβολής των έργων ορίζεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2021, παραλήπτης θα είναι το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ε.Σ.Η.Ε.Α, Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα, και η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων θα γίνει ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. & Δ.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα