edu.klimaka.gr

4οι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2ου ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας 2020

4οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2ου ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2020

Αρ.Πρωτ.Φ10α/133835/Δ4/06-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
E-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ολ. Μαραγκού, Π. Κοραλή
Τηλέφωνα: 210-34.42.212, 210-34.43.359

ΘΕΜΑ: «Έγκριση οργάνωσης και διεξαγωγής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων για το σχολικό έτος 2020-2021».
Σχετ.: 1. Η αριθμ. 7960/14-07-2020 (ΕΙΣ95272/Δ4/20-7-2020/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π και η ανακοινοποίηση αυτής (ΕΙΣ102191/Δ4/30-7-2020/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ)
2. Τo αριθμ. Φ12α/79805/Δ4/24-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Διαβίβαση εγγράφων για έγκριση διοργάνωσης Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων για το σχολικό έτος 2020-2021»
3. Το αριθμ. 17985/17-6-2020 (76297/Δ4/18-6-2020/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και τα συνημμένα σε αυτό.

Απαντώντας στο αριθμ. 17985/17-6-2020 (76297/Δ4/18-6-2020/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το αριθμ. πρωτ. 665/12-6-2020 αίτημα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των 4ων Πανελλήνιων Μαθητικών – Καλλιτεχνικών Αγώνων για το σχολικό έτος 2020-2021 και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 7960/14-7-2020 γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π (σύμφωνα με το αριθμ. 35/09-07-2020 Απόσπασμα Πρακτικού), σας ενημερώνουμε ότι:

εγκρίνεται η οργάνωση και διεξαγωγή των 4ων Πανελλήνιων Μαθητικών – Καλλιτεχνικών Αγώνων από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για τους μαθητές/τριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας με συντονίστρια την κ. Δήμητρα Αργυροπούλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ89.01.

Οι Μαθητικοί – Καλλιτεχνικοί Αγώνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το περιεχόμενο των μαθημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και θετικά στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής διάθεσης και δημιουργίας καθώς και στην προώθηση θεμελιωδών αρχών και αξιών του εκπαιδευτικού συστήματος.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της Β΄ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ΄ τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα στους Μαθητικούς – Καλλιτεχνικούς Αγώνες για το σχολικό έτος 2020-2021, έχει εισηγηθεί θετικά με την Πράξη 35/9-7-2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. H ενημέρωση και έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για τη συμμετοχή σε αυτό να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργική απόφαση(ΦΕΚ2005/Β΄/31-5-2019) και την αριθμ. 20883/ΓΔ4/2020- (ΦΕΚ 456/Β΄/13-2-2020) κοινή υπουργική απόφαση.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική δράση να είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να μην υπάρξει οποιαδήποτε συμμετοχή χορηγών στον εν λόγω σχολικό διαγωνισμό.
 4. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής και βράβευσης να εκδοθούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.
 5. Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679) και να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 6. Από κάθε σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές /τριες, να ορισθεί ένας/μία υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
 7. Στην κριτική επιτροπή να μην συμμετέχουν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου φοιτούν μαθητές/τριες που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.
 8. Να κοινοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά–διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

Οι αγώνες απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ΄ τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα από όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες- διαγωνισμούς:

 • Μαθητικός διαγωνισμός καλλιτεχνικής σύνθεσης
 • Μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας
 • Μαθητικός διαγωνισμός σκίτσου- γελοιογραφίας-κόμικς.

Το θέμα «ART IN A BOX» είναι κοινό και για τις τρεις κατηγορίες.

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε όσους και όποιους διαγωνισμούς επιθυμεί. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι, κατόπιν αξιολόγησης των έργων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η αποστολή των βραβείων και των βεβαιώσεων συμμετοχής θα γίνει πριν τη λήξη του σχολικού έτους. Οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι/ες καθηγητές/τριες και οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες θα λάβουν όλοι βεβαιώσεις συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 20-12-2020 στο fax: 210-2584840 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 30-3-2021 στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπόψη κ. Δήμητρας Αργυροπούλου).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αργυροπούλου στα τηλέφωνα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας  (210-2584840 και 210-2517219) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας του ή στο email του σχολείου.

Με εντολή Υφυπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Σχετικά Άρθρα