edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης «WE GO GREEN/ΑΘΗΝΑ»

1ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «WE GO GREEN/ΑΘΗΝΑ» 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.Φ15/155372/Δ2/04-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Μ.Χριστοδούλου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210344.3272,2242 (Δ.Ε)
210 344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210 344.2212 (E.E)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «WE GO GREEN» του Δήμου Αθηναίων για το σχολικό έτος 2019-2020.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 151824/Δ2/30-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 21-06-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 39/26-09-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «WE GO GREEN/ΑΘΗΝΑ».

O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εν λόγω Δήμου. Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από την ημερομηνία ανακοίνωσης του διαγωνισμού και τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ο διαγωνισμός προτείνεται να ξεκινήσει την 11η Νοεμβρίου 2019 και να λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2020, η οποία θα είναι η τελευταία ημέρα συγκέντρωσης υλικών στα σχολεία.

Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και θα υλοποιηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες ή για τα σχολεία.

2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό να γίνεται ύστερα από την ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/ντριών και των Συλλόγων Διδασκόντων, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία του ωρολογίου εκπαιδευτικού προγράμματος.

3. Ο χώρος τοποθέτησης των ειδικών κάδων να γίνεται μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου.

4. Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

5. Ο εν λόγω διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

6. Στα βραβεία έπαθλα και αναμνηστικά του διαγωνισμού που αποτελούν χορηγία της εταιρείαςΑΝΑΜΕΤ.ΑΕ. να μην υπάρχουν διαφημιστικά στοιχεία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


1ος ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος WE GO GREEN/ΑΘΗΝΑ, ο Δήμος Αθηναίων, με τη συνεργασία, την υποστήριξη και τη χορηγία της εταιρείας ΑΝΑΜΕΤ, προκηρύσσει τον 1ο Μεγάλο Σχολικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης μεταξύ όλων των δημόσιων σχολείων του Δήμου Αθηναίων για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Το πρόγραμμα WE GO GREEN/ΑΘΗΝΑ αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων για την αξία και τη σημασία της ανακύκλωσης, στον αντίποδα της συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της συνακόλουθης επιβάρυνσης της υγείας των δημοτών που αυτή συνεπάγεται, καθώς και στην εξάλειψη εσφαλμένων πρακτικών που παρατηρούνται λόγω άγνοιας αναφορικά με τη διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο 1ος Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης WE GO GREEN/ΑΘΗΝΑ 2018 – 2019 απευθύνεται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ιδιαίτερο στόχο την ανάπτυξη της γνώσης αλλά και των βέλτιστων πρακτικών για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίησή τους για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης στα σχολεία, με έμφαση στα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Μέσα από τον Διαγωνισμό επιδιώκεται ταυτόχρονα η καλλιέργεια του εθελοντισμού, της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας.

Ο Σχολικός Διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο και στόχο τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όλων των κατηγοριών, που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, με σκοπό τη διαχείρισή τους με τις βέλτιστες περιβαλλοντικά μεθόδους και διαδικασίες.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υπεύθυνη για την οργάνωση, εκτέλεση και εποπτεία του Διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα μέλη της οποίας είναι:

  • Ο εκάστοτε Δ/ντης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου με αναπληρωτή/τρια τον/την νυν ή εκάστοτε Προϊστάμενο/η Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης Δήμου Αθηναίων.
  • Ο εκάστοτε Δ/ντης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης με αναπληρωτή τον εκάστοτε Προϊστάμενο/η Τμήματος Ειδικών Εργασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων Δήμου Αθηναίων
  • Δρ. Θωμάς Παπαγεωργίου (ΑΝΑΜΕΤ), αναπληρωτής ο κ. Νικόλαος Δούσης
  • Ευριπίδης Κορρές (ΑΝΑΜΕΤ), αναπληρώτρια η κα Σοφία Μαντέ
  • Μαρία Δημοπούλου (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας), αναπληρωτής Παναγιώτης Πήλιουρας (Εκπαιδευτικός τ. Σχολικός Σύμβουλος)

Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί ο/η εκάστοτε υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης Δήμου Αθηναίων της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης με αναπληρωτή υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης Δήμου Αθηναίων που θα ορίζει ο εκάστοτε Δ/ντής της εν λόγω Διεύθυνσης.

Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται και να παρίστανται οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί φορείς.

Η θητεία της Επιτροπής αρχίζει από τον διορισμό των μελών της και λήγει με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Διαγωνισμού και την παράδοση των βραβείων στα σχολεία.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τα συλλογικά διοικητικά όργανα.

Η Επιτροπή εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της Ιεράς οδού 151 και συνεδριάζει οποτεδήποτε υπάρχει λόγος μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή δύο (2) οποιαδήποτε μελών της.

Ο επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων του Διαγωνισμού θα ευρίσκεται τόσο στο κτίριο της οδού Ηπείρου 70 όσο και στο κτίριο της Ιεράς Οδού 151.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο κατά την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να γνωμοδοτεί ή να αποφασίζει.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός σχολείου είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail) και χειρισμού βασικών εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα word και excel)

Όλα τα σχολεία με δικαίωμα συμμετοχής θα παραλάβουν το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Διαγωνισμού και μετά στο Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης Δήμου Αθηναίων (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Β.
Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μετά την έναρξη του Διαγωνισμού, αλλά όχι αργότερα από την 1η Φεβρουαρίου 2019.
Η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη από το σχολείο αποδοχή των όρων του παρόντος μνημονίου.

3. ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ

Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 14η Ιανουαρίου 2019 και θα λήξει την 12η Απριλίου 2019, η οποία είναι και η τελευταία ημέρα συγκέντρωσης υλικών στα σχολεία.

4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΖΥΓΙΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Τα υλικά θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους με το σήμα WE GO GREEN/ ΑΘΗΝΑ 1Ος Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης 2018-2019 και την ένδειξη για τα συγκεκριμένα ανακυκλώσιμα υλικά (ΑΗΗΕ), που θα τοποθετηθούν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων σε όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συγκεντρώνονται στους κάδους και στους καθορισμένους χώρους πριν την έναρξη ή/και κατά τη λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν αποδέχονται την τοποθέτηση ειδικών κάδων μέσα σε προσβάσιμο χώρο των σχολικών μονάδων και αναλαμβάνουν τη φροντίδα για τη σωστή χρήση τους.

4.2 Όταν ένα κάδος γεμίσει ή έχει συγκεντρωθεί ικανή ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών, με αίτημα του σχολείου, θα οργανώνεται η παραλαβή υλικών από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, το αργότερο εντός 3 ημερών από τη λήψη του αιτήματος.
Ειδική διαδικασία θα υπάρχει για τη διαχείριση ογκωδών συσκευών, ώστε οι ποσότητες να προσμετρώνται στα αντίστοιχα σχολεία.

4.3 Κατά την παραλαβή τους, τα υλικά θα ζυγίζονται επί τόπου και η ποσότητα θα καταγράφεται στο σχετικό Έντυπο Παραλαβής, ώστε να προσμετράται για το διαγωνισμό στο αντίστοιχο σχολείο. Σε κάθε παραλαβή, αντίγραφο από το ζυγολόγιο θα παραδίδεται επί τόπου στον υπεύθυνο του σχολείου.

5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για όλα τα θέματα και για την επικοινωνία με τα σχολεία που αφορά στο διαγωνισμό, υπεύθυνα θα είναι τα άτομα που έχουν οριστεί ή θα οριστούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και το Δήμο.

Για ειδικά πρακτικά θέματα, όπως για την παραλαβή των υλικών από τα σχολεία, θα οριστούν υπεύθυνα άτομα από την πλευρά της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, των οποίων τα στοιχεία θα κοινοποιηθούν σε όλα τα σχολεία, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους οι υπεύθυνοι των σχολείων.

Κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να ορίσει στη δήλωση συμμετοχής το άτομο που θα είναι αντίστοιχα αρμόδιο για τα θέματα του Διαγωνισμού από την πλευρά του σχολείου και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

6.ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ

Η εξέλιξη του διαγωνισμού θα προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα athina.wegogreen.gr, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και όλοι οι μαθητές τους.

Σύνδεσμοι (links) με την ανωτέρω ιστοσελίδα θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr καθώς και στην κεντρική σελίδα του προγράμματος http://wegogreen.gr .

Ο διαγωνισμός θα προβληθεί με την ανάρτηση της ειδικής αφίσας και τη διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στα σχολεία και σε επιλεγμένους από το Δήμο Αθηναίων χώρους. Το ενημερωτικό υλικό θα παραγάγει και θα παραδώσει στο Δήμο η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ.

7. ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΝΙΚΗΤΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ- ΑΠΟΝΟΜΗ

Η κατάταξη των σχολείων στο διαγωνισμό θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση την αναλογία κιλών ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΗΗΕ) ανά μαθητή, δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των κιλών ΑΗΗΕ που συγκέντρωσε κάθε σχολείο, δια τον αριθμό των μαθητών που δηλώθηκε από το σχολείο αυτό στη δήλωση συμμετοχής. Προϋπόθεση για να καταταγεί ένα σχολείο είναι να συγκεντρώσει την ελάχιστη συνολική ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών, που ορίζεται σε 1 κιλό ΑΗΗΕ ανά μαθητή. Εάν την ελάχιστη συνολική ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών συγκεντρώσουν λιγότερα από 10 σχολεία, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος κατάταξης και τα βραβεία θα αποφασιστούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Ξένα σώματα και υλικά που δεν αποτελούν ΑΗΗΕ και θα βρεθούν σε κάδο του Διαγωνισμού, θα προσμετρώνται αρνητικά στο σχολείο στο οποίο βρέθηκαν, ως ποινή, στο διπλάσιο του βάρους τους.

Η επίσημη ανακοίνωση της τελικής κατάταξης των σχολείων θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παραλαβή όλων των υλικών, στον επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων του Διαγωνισμού που βρίσκεται στο κτίριο της οδού Ηπείρου 70 και στο κτίριο της Ιεράς Οδού 151 στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού athina.wegogreen.gr

Τα δέκα (10) σχολεία που θα επιτύχουν την υψηλότερη αναλογία κιλών ΑΗΗΕ ανά μαθητή, θα καταταγούν 1ος έως 10ος νικητής και θα διεκδικήσουν τα εξής έπαθλα και βραβεία:

1ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 3.000,00
2ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 2.000,00
3ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 1.000,00
4ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 800,00
5ος νικητής: Κύπελλο και βραβείο αξίας € 700,00
6ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 600,00
7ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 500,00
8ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 400,00
9ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 300,00
10ος νικητής: Μετάλλιο και βραβείο αξίας € 200,00

Σε όλα τα σχολεία που θα καταταγούν μετά το 10ο, θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες. Σε όλους τους μαθητές των σχολείων που θα καταταγούν, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης, θα απονεμηθούν συμβολικά αναμνηστικά δώρα.

Σε όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το αν κατετάγησαν ή όχι, θα απονεμηθεί δίπλωμα για τη συμμετοχή τους.

Όλα τα βραβεία των σχολείων που κατετάγησαν θα αφορούν σχολικό εξοπλισμό (εκπαιδευτικό, ηλεκτρονικό, αθλητικό, γραφικό κλπ.) από συγκεκριμένους προμηθευτές, μέχρι το όριο αξίας του βραβείου που δικαιούται το κάθε σχολείο. Κανένα βραβείο δεν μπορεί να μετατραπεί στο αντίστοιχο με την αξία του χρηματικό ποσό.

Ο κατάλογος με τους προμηθευτές θα καταρτιστεί από την εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ και θα κοινοποιηθεί κατά τη λήξη του διαγωνισμού στα σχολεία που βραβεύονται. Η επιλογή των σχολείων για τα συγκεκριμένα είδη που θα αποτελούν το βραβείο που δικαιούται έκαστο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού το αργότερο μέχρι την 17η Μαΐου 2019.

Ανεξάρτητα από την κατάταξη και τα βραβεία των σχολείων, ειδικά βραβεία αριστείας μπορούν να απονεμηθούν σε μέλη του διοικητικού και/ή του διδακτικού προσωπικού των σχολείων ή φορείς του σχολικού περιβάλλοντος. Τα βραβεία, για τα οποία θα αποφασίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού, θα αφορούν εξαιρετικές επιδόσεις στην προαγωγή:

  • Της συλλογικής συνείδησης στην κοινότητα
  • Των θεσμών της βιώσιμης διαχείρισης και της κυκλικής οικονομίας
  • Της περιβαλλοντικής συνείδησης και του ομαδικού πνεύματος των μαθητών

Όλα τα βραβεία, έπαθλα και αναμνηστικά του Διαγωνισμού αποτελούν χορηγία της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

Η απονομή των επάθλων θα γίνει από τον Δήμαρχο Αθηναίων ή τον αναπληρωτή του σε ειδική εκδήλωση που θα οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων, πριν τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2018 – 2019.

Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή και θα παραδοθεί στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος και θα δικαιούται να τα ανακοινώσει στα μέσα ενημέρωσης και τον τύπο.

Τα βραβεία θα παραδοθούν στα σχολεία από την Επιτροπή διαγωνισμού ή το Δήμο στο αμέσως επόμενο διάστημα μετά την τελετή απονομής των επάθλων.

Για την παραλαβή των βραβείων, τα σχολεία θα πρέπει να έχουν έγκαιρα προβεί σε όλες τις τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται από την πλευρά τους.

Για όλα τα θέματα που αφορούν στο Διαγωνισμό και δε προβλέπονται ρητά στην παρούσα προκήρυξη αρμόδια να αποφανθεί επ’ αυτών είναι η Επιτροπή του Διαγωνισμού, οι αποφάσεις της οποίας είναι οριστικές και τελεσίδικες.


1ος ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2018-2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μεγάλες συσκευές ψύξης
Ψυγεία
Καταψύκτες
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση τροφίμων
Πλυντήρια
Στεγνωτήρια ρούχων
Πλυντήρια πιάτων
Συσκευές μαγειρικής
Ηλεκτρικές κουζίνες
Φούρνοι μικροκυμάτων
Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων
Ηλεκτρικές θερμάστρες
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (Ηλεκτρικά καλοριφέρ)
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, καθισμάτων
Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες
Συσκευές κλιματισμού
Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού

Οι μεγάλες οικιακές συσκευές, κατ’ εξαίρεση, παραλαμβάνονται από την τοποθεσία που ευρίσκονται και μεταφέρονται απ’ ευθείας στον τόπο συγκέντρωσης ΑΗΗΕ του Δήμου Αθηναίων. Οι ποσότητες (κατά βάρος σε κιλά) προσμετρούν στο σχολείο για το οποίο προορίζονται, χωρίς ποτέ να εναποτίθενται οι συσκευές αυτές στα σχολεία. Η ειδική αυτή διαδικασία θα επικοινωνηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων στα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή.

ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ηλεκτρικές σκούπες
Σκούπες χαλιών
Άλλες συσκευές καθαριότητας
Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες
Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για σιδέρωμα, καλάνδρισμα (σιδέρωμα σε πρέσσα) και, γενικά, για τη φροντίδα του ιματισμού
Φρυγανιέρες
Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες)
Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών
Ηλεκτρικά μαχαίρια
Συσκευές για κόψιμο και στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα δοντιών, ξύρισμα, μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος
Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου
Ζυγοί

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συστήματα προσωπικών υπολογιστών:
Προσωπικοί υπολογιστές [συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων]
Φορητοί υπολογιστές (laptops) (συμπεριλαμβανομένων των CPU, των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων)
Μικρού μεγέθους φορητοί υπολογιστές (notebooks)
Υπολογιστές χειρός (notepads)
Εκτυπωτές
Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές
Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα
Τερματικά και συστήματα χρηστών
Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
Τηλέτυπα
Τηλέφωνα
Τηλεφωνικές συσκευές επί πληρωμή
Ασύρματα τηλέφωνα
Κινητά τηλέφωνα
Φορτιστές και καλώδια σύνδεσης τηλεφώνων και υπολογιστών.
Συστήματα τηλεφωνητών και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ραδιόφωνα
Τηλεοράσεις
Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες)
Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας)
Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας
Ενισχυτές ήχου
Μουσικά όργανα και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής ήχου και
εικόνας με άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

Τρυπάνια
Πριόνια
Μηχανές ραπτικής
Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισμα, το πριόνισμα, το κόψιμο, τον τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη μορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόμοιες επεξεργασίες ξύλου, μετάλλου και άλλων υλικών
Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κοινωμάτια (πριτσίνια) και την αφαίρεσή τους και για παρόμοιες χρήσεις
Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις
Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών με άλλα μέσα
Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια
Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών
Βιντεοπαιχνίδια
Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κ.λπ.
Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία
Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ανιχνευτές καπνού
Συσκευές θερμορύθμισης
Θερμοστάτες
Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή προσαρμογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση


1ος ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2018-2019
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ονομασία Σχολείου
Βαθμίδα
Κατηγορία *
Διεύθυνση Σχολείου
Τηλέφωνο
E-mail
Αριθμός μαθητών **
Αρμόδιος για θέματα του διαγωνισμού
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Έλαβα γνώση των όρων της προκήρυξης του Διαγωνισμού, την οποία αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Αθήνα, ……/……/…………….
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(Σφραγίδα και υπογραφή)
* Γενικό / Ειδικό / ΕΠΑΛ
** Όπως εμφανίζεται στο μαθητολόγιο του σχολείου κατά την ημερομηνία δήλωσης

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, Τμήμα Σχεδιασμού & Οργάνωσης, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τηλ. 2132082925

Σχετικά Άρθρα