edu.klimaka.gr

Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα - European Money Quiz 2022

Εκτύπωση  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ - EUROPEAN MONEY QUIZ 2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/169302/Δ2/24-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Μαραγκού Ο.
Κουροπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210344.3272
210344.2212
210344.3273

ΘΕΜΑ: Εθνικός και Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz για το σχολικό έτος 2021-22
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 166305/Δ2/17-12-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1306/09-06-2021 αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. 68/16-12-2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την πραγματοποίηση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-22.

Ο εν λόγω διαγωνισμός υλοποιείται μέσω «παιχνιδιών γνώσεων για το χρήμα» και στοχεύει στη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των μαθητών/τριών.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα αποτελεί το πρώτο σκέλος του διαγωνιστικού μέρους για την ανάδειξη του Εθνικού Πρωταθλητή και θα διενεργηθεί διαδικτυακά. Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός διενεργείται στις Βρυξέλλες, με φυσική παρουσία, με φορέα διοργάνωσης την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία. Δικαίωμα συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό έχουν μόνο οι Νικητές (2 μαθητές ως εκπρόσωποι της τάξης) των Εθνικών Διαγωνισμών Γνώσεων για το Χρήμα.

Τα έξοδα των Ελλήνων μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών/τριών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία με εκπρόσωπό της συνοδεύει την ελληνική αποστολή στις Βρυξέλλες.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Ο διαγωνισμός μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο των μαθημάτων της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» και της «Πολιτικής Παιδείας» και να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν και τμήματα τάξεων που παρακολουθούν τα εν λόγω μαθήματα, χωρίς όμως να αποκλείεται η υλοποίησή του στο πλαίσιο άλλων διδακτικών/γνωστικών αντικειμένων.
 2. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 3. Η ενημέρωση των μαθητών/τριών για τον εν λόγω διαγωνισμό (1 διδακτική ώρα) καθώς και διαγωνιστική διαδικασία (1 ώρα) να πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου. Τυχόν όμως προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό που υπερβαίνει τις δύο (2) επιπλέον των ανωτέρω διδακτικές ώρες, να πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καθηγητών/τριών που συμμετέχουν και σε κάθε περίπτωση να είναι προαιρετική.
 4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ο υπεύθυνος καθηγητής/η υπεύθυνη καθηγήτρια θα αναλάβει να υποβάλει την αίτηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του τμήματος/της τάξης που συμμετέχει, όπως προβλέπεται.
 5. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του και οι μαθητές/τριες να συμμετάσχουν μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι διοργανωτές έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των έγγραφων δηλώσεων συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων.
 6. Οι καθηγητές/τριες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό σε συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου να μεριμνήσουν για τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτεί η υλοποίηση του διαγωνισμού (διαγωνιστική διαδικασία).
 7. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν θα υπάρξει ηχογράφηση ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική καταγραφή των συμμετεχόντων/ουσών.
 8. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.
 9. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
 10. Τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Τα έξοδα μετακίνησης/διατροφής που ενδεχομένως προκύψουν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό βαρύνουν τους διοργανωτές.
 11. Οι χώροι υλοποίησης των διαγωνισμών θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.
 12. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ούτε να προκύψουν έσοδα για τον φορέα της διοργάνωσης.
 13. Να κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ οι απολογισμοί από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου μαθητικού διαγωνισμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών https://www.hba.gr/info/emq Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του διαγωνισμού κ. Σοφία Ζιάκου, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (τηλ. 2103386419 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση