edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού ΕΕΦ «Θέλουμε πειράματα» 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ.14/142938/ΦΔ/153535/Δ1/26-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
Πληροφορίες : Δεσποίνη Φ.(Π.Ε.)
: Βάρλα Α. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Ρούνη Π. (Ι.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344 3293 (Π.Ε.)
: 210 344 3272(Δ.Ε.)
: 210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 2212 (Ε.Ε.)
: 210 344 3194 (I.Ε.)

ΘΕΜΑ : «Αίτημα έγκρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος - Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Πειραμάτων Φυσικής με τίτλο «Θέλουμε πειράματα» της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, για το σχολικό έτος 2021-2022»
Σχετ. εγγρ.: Το με αρ. πρωτ. 142938/05-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/766082/08-06-2021 εγγράφου σας, για την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Πειραμάτων Φυσικής με τίτλο «Θέλουμε πειράματα» της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για το σχολικό έτος 2021-2022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίου, Γυμνασίου Ε.Α.Ε, Γενικού Λυκείου, Λυκείου Ε.Α.Ε, Επαγγελματικού και ΕΝΕΕΓΥ-Λ των Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων της χώρας, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 60/04-11-2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού να αποσταλεί από τον φορέα της διοργάνωσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, οι οποίες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στον Διαγωνισμό.
 2. Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου από τους/τις διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 3. Η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
 4. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του και οι μαθητές/τριες να συμμετάσχουν μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι διοργανωτές έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των έγγραφων δηλώσεων συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων.
 5. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν θα υπάρξει ηχογράφηση, ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική καταγραφή των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
 6. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
 7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/-τριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/-ουσών.
 8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών-/τριών.
 9. Οι όποιες μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Τα έξοδα μετακίνησης/διατροφής που ενδεχομένως προκύψουν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό βαρύνουν τους γονείς/κηδεμόνες.
 10. Ο χώρος υλοποίησης του διαγωνισμού να πληροί τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.
 11. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, ούτε να προκύψουν έσοδα για τον φορέα της διοργάνωσης.
 12. Να κοινοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. οι απολογισμοί από τη διενέργεια του εκπαιδευτικού προγράμματος - διαγωνισμού.

Αναφορικά με τον διαγωνισμό οι μαθητές/τριες καλούνται να βιντεοσκοπήσουν ένα πείραμα Φυσικής στο σχολικό εργαστήριο ή έξω από αυτό. Στο διάρκειας (έως) 3 λεπτών video θα πρέπει να εμπεριέχεται και η θεωρητική υποστήριξη του πειράματος. Ο χρόνος υλοποίησης εκτιμάται γύρω στις δύο (2) διδακτικές ώρες για τα γενικά σχολεία και γύρω στις πέντε (5) διδακτικές ώρες για τα ειδικά σχολεία και προτείνεται να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου, κατά το Β΄ Τρίμηνο για τα Δημοτικά και στο μέσο του Β΄ Τετράμηνου για τα Γυμνάσια και Λύκεια. Οι μαθητές/τριες μπορούν στη συνέχεια να στείλουν το βιντεοσκοπημένο υλικό τους στην ΕΕΦ με e- mail, έως τις 4 Μαρτίου 2022. Κάθε πείραμα θα κριθεί για τη θεωρητική τεκμηρίωση του, τη μεθοδολογία, την πρωτοτυπία και την παρουσίαση. Τα καλύτερα πειράματα θα βραβευθούν από την ΕΕΦ και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης, με το όνομα του σχολείου, των μαθητών/-τριών και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών τους. Θα δοθούν από 3 βραβεία ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ και εύφημοι μνείες. Τα βραβεία θα είναι έντυπες βεβαιώσεις, συνοδευόμενες από εκπαιδευτικό βιβλίο, ενώ μπορεί ,κατά περίπτωση, να προσφερθεί σε όποιον έχει απονεμηθεί το πρώτο βραβείο κάθε βαθμίδας η δωρεάν συμμετοχή σε κάποιο μαθητικό συνέδριο ή θερινό σχολείο.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η με αρ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η με αρ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Για το σχολικό έτος 2021-22 ισχύουν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 όπως περιγράφονται στην υπ. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΥΑ (Β΄ 4187).

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
Γριβαίων 6 Αθήνα 10680
Τηλ: 210 3635701 -210 3610690
e-mail: eef.athens(ΣΤΟ)gmail.com

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό πειραμάτων Φυσικής με τίτλο: «Θέλουμε Πειράματα»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να βιντεοσκοπήσουν ένα πείραμα Φυσικής στο σχολικό εργαστήριο ή έξω από αυτό. Στο διάρκειας (έως) 3 λεπτών video θα πρέπει να εμπεριέχεται η θεωρητική υποστήριξη του πειράματος.

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

 1. μεμονωμένοι μαθητές/τριες ή ομάδες μαθητών/τριών
 2. σχολεία με μία ή δύο ομάδες μαθητών/τριών. Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 μαθητές/τριες, ενώ μπορεί να συμμετάσχει ένα ολόκληρο τμήμα ή και μαθητές/τριες από διαφορετικά τμήματα ή τάξεις.

Σκοπός του Διαγωνισμού

Μέσα από αυτή τη δράση η ΕΕΦ σκοπεύει:

 1. να αναδείξει τις πειραματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα σχολικά εργαστήρια
 2. να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν το πείραμα στην εκπαιδευτική διαδικασία και
 3. να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν δεξιότητες πειραματισμού, παρουσίασης και επικοινωνίας.

Οι μαθητές μπορούν να στείλουν τα βιντεοσκοπημένα πειράματά τους έως τις 4 Μαρτίου 2022.

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή κρίσης του διαγωνισμού αποτελείται από πανεπιστημιακούς, σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους ΕΚΦΕ και εκπαιδευτικούς Β/μιας εκπαίδευσης.

Κάθε πείραμα θα κριθεί για τη θεωρητική τεκμηρίωση του, τη μεθοδολογία, την πρωτοτυπία και την παρουσίαση.

Τα καλύτερα πειράματα θα βραβευθούν από την ΕΕΦ, ενώ θα συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα μας, με το όνομα του σχολείου και των μαθητών και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών τους.

Επίσης, κάποια από τα πειράματα θα παρουσιαστούν από τις ομάδες σε εκδηλώσεις της ΕΕΦ σε όλη τη χώρα.

Οι σχολικές μονάδες έχουν την ευθύνη διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών (για την αναγραφή των στοιχείων των μαθητών στους τίτλους τέλους απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων).

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ομάδες θα αποστείλουν τον σύνδεσμο από το βιντεοσκοπημένο τους υλικό με e- mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να αναγράφονται:

Τίτλος Πειράματος-Ονοματεπώνυμα Μαθητών/τριών -Τάξη φοίτησης- Ονοματεπώνυμο συντονιστή/τριας εκπαιδευτικού

Σχετικά Άρθρα