Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 2018 2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2018 - 2019

Αριθ. Πρωτ.48253/Δ5/28-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Πληροφορίες : Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
: Μ. Ασβεστοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3442222
: 210-3442206
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων Σχ. Έτους 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ’ αριθμ. 19738/Δ5/08.02.2019 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019»,
3. Την υπ’ αριθμ. 22498/Δ5/13.02.2019 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019»,
4. Την υπ’ αριθμ. 27945/Δ5/21.2.2019 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με θέμα «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους2018-2019»,
5. Την υπ. αριθμ. 2/08.02.2019 Πράξη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.),
6. Τα αιτήματα για την συνδιοργάνωση των Πανελληνίων αγώνων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους 2018-2019, από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2018-2019.
Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.)

Ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων ορίζονται:

Τετάρτη 3 Απριλίου και
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Τόπος διεξαγωγής: Κλειστό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Καρδίτσας
(Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Καρδίτσα).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

  • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
  • να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους είναι κανονική,
  • να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων και μέχρι το δέκατο πέμπτο. [Παράδειγμα: Κατά το έτος 2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2001-2004]. Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει. [Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2018-2019 λογίζεται ως 2019],

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

5. 2ο ΚΟΥΠ και άνω (κόκκινη ζώνη και άνω) και

6. Δελτίο αθλητή/τριας της ΕΛ.Ο.Τ. σε ισχύ, το οποίο υποχρεούνται να το προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική βεβαίωση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. Το δελτίο αθλητή/τριας θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχει την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένο από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής/τρια και να φέρει επικύρωση από το σωματείο.

γ. Για τους μαθητές/τριες-αθλητές/τριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή/τριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.

δ. Όλοι οι αθλητές/τριες, προπονητές-προπονήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά σύμφωνα με οδηγία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (W.T.F) να είναι κάτοχοι της Παγκόσμιας Κάρτας Global Athletic Licence-G.A.L. ή Global Official License-G.O.L.

ε. Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

στ. Η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ναι το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

η. Σημειώνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελληνίους Αγώνες ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα προαναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2) μόνο ηλεκτρονικά προς την Ομοσπονδία ΕΛ.Ο.Τ. μέχρι την Δευτέρα 1 Απριλίου και ώρα 14.30μ.μ. στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: Ονοματεπώνυμο, Σχολείο φοίτησης, ηλικία και κατηγορία βάρους (π.χ. Ολυμπιακό Ταεκβοντό, -48 κιλά) καθώς και ο αριθμός Δελτίου της ΕΛ.Ο.Τ. Επιπλέον διαδικασία είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση εγγραφής της δήλωσης συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.tpss.eu (με φαξ ή email δε θα γίνονται δεκτές). Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής στο TPSS ορίζεται η Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 14.30 μ.μ.

Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν αλλαγές, μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές.

- Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονική μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

- Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

- Οι σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα-διευκρίνιση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η διαδικασία της ζύγισης καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων και για τις δύο ημέρες, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ., http://www.elot-tkd.gr την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες Dae do Gen 2.

2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας η διάρκεια του κάθε αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.

3. Κατηγορίες βάρους Αγοριών: -45 κιλά, -48 κιλά, -51 κιλά, -55 κιλά, -59 κιλά, -63 κιλά, -68 κιλά, -73 κιλά, -78 κιλά, -+78 κιλά.

4. Κατηγορίες βάρους Κοριτσιών: -42 κιλά, -44 κιλά, -46 κιλά, -49 κιλά, -52 κιλά, -55 κιλά, -59 κιλά, -63 κιλά, -68 κιλά, +68 κιλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Κατά τη ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.

2. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα και θώρακα, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι ηλεκτρονικοί θώρακες και οι ηλεκτρονικές κάσκες των αγώνων θα παρέχονται από την ΕΛ.Ο.Τ.

3. Οι συνοδοί-προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή/τριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους.

4. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές-αθλήτριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή-αθλήτρια.

5. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και των διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ.

6. Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.

7. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την Ομοσπονδία.

8. Όλοι οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που θα προσέρχονται στη «θέση ελέγχου αθλητών», θα πρέπει υποχρεωτικά τα προσωπικά e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες), καθώς και τα γαντάκια, να τα κρατούν στο χέρι για τον πληρέστερο και πιο γρήγορο έλεγχο από τους Διαιτητές των αγώνων.

ΚΛΗΡΩΣΗ

Θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ., Δήμητρας 19 (4ος όροφος)-Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα- τηλ. 210 6820112-3, για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις δύο ημέρες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον Αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής των αγώνων την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 08:30 π.μ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9941/Δ5/22.01.2019 (ΦΕΚ 109, τ. Β’, 25.01.2019) Υ.Α. με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016/ΦΕΚ 3745/τ. Β’/2016 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες.

Τα έξοδα της διοργάνωσης και διεξαγωγής βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ

Pin It

Εκτύπωση