Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 2017 - 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αριθ. Πρωτ.40050/Δ5/09-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Καλτσά. X. Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443012, 210-3443090
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αρ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αρ.πρωτ. 9712/19.01.2018 (ΦΕΚ 80/τ. Β΄/2018) Υ.Α.,
2. το υπ’ αριθμ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3. το υπ. αριθμ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4. το υπ’ αριθμ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. το υπ’ αριθμ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. το υπ΄ αριθμ. 644/Α.Χ./12.02.2018 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.) (αρ.πρωτ.εισερχ.εγγρ. 26029/14.02.2018/Δ5),
7. το αρ. πρωτ. 2182/02.03.2018 εισερχόμενο έγγραφο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δυτ. Αττικής με το αίτημα για ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ μαθητών/-τριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2017-2018.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.) και οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος.

Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 21η & 22η Μαρτίου 2018 ώρα 09:00π.μ. στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, (Διεύθυνση: Έξοδος 5 Αττικής Οδού – Αρτάκης & Ελλησπόντου).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί για τα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. στο myschool. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι σχολικές μονάδες όπως απευθύνονται στο helpdesk του myschool),

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυναπτόμενο υπόδειγμα 9) η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώσει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου,

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (επισυναπτόμενο υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

5. δελτίο της ΕΛ.Ο.Τ., θεωρημένο με τη σφραγίδα του σωματείου, υπογεγραμμένο από τον Γραμματέα του συλλόγου και συνοδευόμενο με την Παγκόσμια Κάρτα Global Athletic License- G.A.L. ή Global Official License - G.O.L., το οποίο υποχρεούνται οι αθλητές/-τριες να προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι αθλητές/-τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση, που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας) σύμφωνα με την παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. 2ο KUP (ΚΟΥΠ) και άνω (κόκκινη ζώνη και άνω), [θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός KUP που κατέχει ο αθλητής/-τρια και να είναι επικυρωμένο από το σωματείο].

Για τους αθλητές/-τριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή/-τριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ..

Oι μαθητές/τριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή σε μαθητές/-τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) μόνο ηλεκτρονικά προς την Ομοσπονδία ΕΛ.Ο.Τ. μέχρι την Τετάρτη 14.03.2018 στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (τηλ. 210 6820112-113), στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: Ονοματεπώνυμο, Σχολείο φοίτησης, ηλικία και κατηγορία βάρους (π.χ. Ολυμπιακό Ταεκβοντό, – 48 κιλά) καθώς και ο αριθμός Δελτίου της ΕΛ.Ο.Τ..

Επιπλέον, οι μαθητές/-τριες, αθλητές/-τριες υποχρεούνται να προβούν στην η ηλεκτρονική καταχώρηση εγγραφής της δήλωσης συμμετοχής τους στην ιστοσελίδα http://www.tpss.eu (με φαξ ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές). Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής στο TPSS ορίζεται η Παρασκευή 16.03.2018. Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 16.03.2018 τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δυτ. Αττικής στο mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν αλλαγές, μετά την λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.
  • Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
  • Οι σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η διαδικασία της ζύγισης καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων και για τις δύο ημέρες, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ., http://www.elot-tkd.gr/ την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες Dae do Gen 2.

2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας η διάρκεια του κάθε αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.

3. Κατηγορίες βάρους Αγοριών : -45 κιλά, -48 κιλά, -51 κιλά, -55 κιλά, -59 κιλά, -63 κιλά, -68 κιλά, -73 κιλά, -78 κιλά, +78 κιλά.

4. Κατηγορίες βάρους Κοριτσιών : -42 κιλά, -44 κιλά, -46 κιλά, -49 κιλά, -52 κιλά, -55 κιλά, -59 κιλά, -63 κιλά, - 68 κιλά, +68 κιλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 1. Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές/-τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.
 2. Οι αθλητές/-τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα και θώρακα, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι ηλεκτρονικοί θώρακες και οι ηλεκτρονικές κάσκες των αγώνων, θα παρέχονται από την ΕΛ.Ο.Τ..
 3. Οι συνοδοί -προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή - αθλήτριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους.
 4. Οι αθλητές/-τριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα όσοι φορούν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή/-τρια.
 5. Οι αθλητές/-τριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και των διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν τομπόκ.
 6. Απαγορεύεται στην θέση του προπονητή (κόουτς) να κάθεται εν ενεργεία αθλητής/-τρια.
 7. Οι αθλητές/-τριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την Ομοσπονδία.
 8. Όλοι οι αθλητές/-τριες που θα προσέρχονται στη ''θέση ελέγχου αθλητών'', θα πρέπει υποχρεωτικά τα προσωπικά e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) καθώς και τα γαντάκια, να τα κρατούν στο χέρι για τον πληρέστερο και πιο γρήγορο έλεγχο από τους Διαιτητές των αγώνων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η κλήρωση για όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες των δύο (2) ημερών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 στις 10:00π.μ. στο γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. [Δήμητρας 19 (4ος όροφος) – Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα – Τηλ. 210 6820112] και δύναται να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί.

Η συγκέντρωση-ενημέρωση των προπονητών/τριων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στις 8:15 π.μ. στον αγωνιστικό χώρο (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η τεχνική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον αγωνιστικό χώρο (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων), την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 08:30 π.μ..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ. Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές/-τριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. 1.Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες.

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση