Μαθητικός Διαγωνισμός «Σχολική Εφημερίδα- Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα»

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«Σχολική Εφημερίδα- Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα»

Αρ.Πρωτ.Φ15/140538/Δ2/11-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Ζ. Κατσάνου (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.2247 (Π.Ε)
210344.3272, 3314 (Δ.Ε)
210 344.2933 (Ε.Α.Ε.),
210 344.2212 (E.E)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολική Εφημερίδα- Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» - σχολ. έτος 2019-2020

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 135164/Δ2/03-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 28-06-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 34/29-08-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολική Εφημερίδα- Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα»

O εν λόγω Διαγωνισμός, τον οποίο διοργανώνει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ορίζοντες», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄ τάξης), Γυμνασίων και Λυκείων (όλων των τύπων και όλων των τάξεων), καθώς και Σχολείων Ειδικής Αγωγής, όλης της χώρας.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στα Δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοείται κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια των μαθητών/-τριών.

Βασικός σκοπός της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές/-τριες θα μάθουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να δημιουργούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ενισχύεται και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.

Ταυτόχρονα, η εστίαση στη Δημοκρατία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής εποχής και στο έντονο ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στη Δημοκρατία, όσο και στην κοινωνική ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των δράσεων για την ενίσχυση μιας υγιούς, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας.

Οι επιμέρους στόχοι του Μαθητικού Διαγωνισμού είναι: η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με τη δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, η προώθηση της ιδέας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ευρύτερη κοινωνία, η δημιουργία ενεργών πολιτών, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν, η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης, η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου, καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς τους.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις Συντακτικές Ομάδες των Σχολικών Εφημερίδων. Η Συντακτική Ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται από μαθητές/τριες του ίδιου τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων, ενώ μπορεί να συμμετέχει επίσης ένας/μία ή περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί. Οι εργασίες που δημοσιεύονται μπορεί να είναι και ατομικές και ομαδικές.

Η μορφή της εφημερίδας μπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική, με έκταση από 16 έως 20 φύλλα, ενώ το περιεχόμενο της εφημερίδας πρέπει να πραγματεύεται θέματα σχετικά με

α) τη δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη,

β) τα ανθρώπινα δικαιώματα,

γ) την πολυπολιτισμικότητα

δ) τον ρατσισμό και την ξενοφοβία,

ε) την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία,

στ) τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Δεν είναι υποχρεωτικό η εφημερίδα να καλύπτει και τους έξι θεματικούς άξονες, πρέπει όμως να πραγματεύεται τον πρώτο θεματικό άξονα και τουλάχιστον άλλον έναν από τους υπόλοιπους.

Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην εφημερίδα οι εξής στήλες: άρθρο, ρεπορτάζ/έρευνα, συνέντευξη, παρουσίαση/κριτική (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίας, θεατρικής παράστασης, εικαστικής δημιουργίας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα), λογοτεχνικό κείμενο (π.χ. χρονογράφημα, ποίημα, διήγημα, μονόλογος), γελοιογραφία ή κόμικς, φωτογραφίες, εικαστικά έργα (π.χ. ζωγραφιά, σκίτσο), παιχνίδια (π.χ. σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες). Τα έντυπα θα αξιολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια: δομή, πληρότητα περιεχομένου, ποικιλία της ύλης, αυθεντικότητα και πρωτοτυπία των εργασιών, ποιότητα του λόγου, εμφάνιση του εντύπου.

Για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Π/θμια και Δ/θμια) θα δοθούν τα εξής βραβεία:

α) Καλύτερης εφημερίδας και

β) Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης και τα βραβεία θα αφορούν την υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό υλικό, ενώ σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Η δήλωση συμμετοχής των σχολικών μονάδων μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, η υποβολή των δράσεων μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 ενώ η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020. Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2020.

Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και των μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή (μετά την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των συμμετεχόντων μαθητών/ συμμετεχουσών μαθητριών).

3. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/- ουσών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών, καθώς και των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

4. Δε θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

5. Δε θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (μέσω εμπορίας ή διαφήμισης κ.τ.λ.), ενώ η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

6. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σωματείου «Ορίζοντες»: http://www.horizontes4all.org.gr .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Προκήρυξη
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας
«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα»

Το σωματείο «Ορίζοντες» προκηρύσσει Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» για το σχολικό έτος 2019-2020. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στη Δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοούμε κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια που επιχειρούν οι μαθητές/τριες. Βασικός σκοπός μέσω της δημιουργίας σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών, δηλαδή υπεύθυνων πολιτών που είναι ενημερωμένοι, γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η εστίαση στη Δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας και στο έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και εφήβων για τα επίκαιρα αυτά ζητήματα.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

 • Η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα δημοκρατίας, κοινωνικής ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης
 • Ο προβληματισμός και η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ο προβληματισμός σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ανισότητας και κοινωνικής αδικίας και η καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας στη σχολική κοινότητα
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν
 • Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης
 • Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας
 • Η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών/τριών

Ο διαγωνισμός είναι Πανελλαδικός και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες όλων των τύπων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην Ε' και ΣΤ' τάξη του Δημοτικού και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες.

Web:www.horizontes4all.org

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6944654367

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού προβλέπει:

 1. Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
 2. Υποβολή των δράσεων: μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
 3. Αξιολόγηση μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020
 4.  Τελετή βράβευσης τον Μάιο 2020

Το έντυπο φύλλο θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά, ενώ το ψηφιακό ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf), στην ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Οι συμμετοχές είναι ομαδικές. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις Συντακτικές Ομάδες των Σχολικών Εφημερίδων. Η Συντακτική Ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται από μαθητές/τριες του ίδιου τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων. Μπορεί να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Η μορφή της εφημερίδας μπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική που θα δύναται να αποθηκευθεί και η έκταση της 18 - 24 σελίδες.

Περιεχόμενο εφημερίδας:

Το φύλλο θα πρέπει να πραγματεύεται θέματα σχετικά με:

α) τη Δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη,

β) τα ανθρώπινα δικαιώματα,

γ) την πολυπολιτισμικότητα,

δ) τον ρατσισμό και την ξενοφοβία,

ε) την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία,

στ) τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Δεν είναι υποχρεωτικό η εφημερίδα να καλύπτει και τους 6 θεματικούς άξονες. Είναι όμως υποχρεωτικό να πραγματεύεται τον πρώτο θεματικό άξονα και τουλάχιστον άλλον έναν από τους υπόλοιπους.

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι πιο κάτω στήλες:

 • Άρθρο
 • Ρεπορτάζ/έρευνα
 • Συνέντευξη
 • Παρουσίαση/ Κριτική (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίας, θεατρικής παράστασης, εικαστικής δημιουργίας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα)
 • Λογοτεχνικό κείμενο (π.χ.: χρονογράφημα, ποίημα, διήγημα, μονόλογος)
 • Γελοιογραφία ή κόμικ
 • Φωτογραφίες
 • Εικαστικά έργα (π.χ. ζωγραφιά, σκίτσο)
 • Παιχνίδια (π.χ. σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες)

Τα έντυπα θα αξιολογηθούν από επιτροπή με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Δομή
 • Πληρότητα περιεχομένου
 • Ποικιλία της ύλης
 • Αυθεντικότητα & πρωτοτυπία των εργασιών
 • Ποιότητα του λόγου
 • Εμφάνιση του εντύπου

Για κάθε βαθμίδα θα δοθούν τα εξής βραβεία:

Α) Καλύτερης εφημερίδας
Β) Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια εκδήλωσης. Τα βραβεία θα αφορούν την υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό υλικό. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική, ενώ δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες ή το σχολείο. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προτείνεται πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, ΚΠΑ, Ερευνητική Εργασία, καθώς η διδασκαλία των επιμέρους αυτών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την όλη διαδικασία, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του διαγωνισμού

Pin It

Εκτύπωση