Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας «1821-2021: Aγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης»

Εκτύπωση  

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«1821-2021: Aγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης»

Αρ.Πρωτ.Φ15/109892/Δ2/25-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
M.Zήβα (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.2247 (Π.Ε)
210344.3272, 2218 (Δ.Ε)
210 344.2933 (Ε.Α.Ε.),
210 344.2212 (E.E)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας με τίτλο: « 1821-2021: Aγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης…» - σχολ. έτος 2020-2021
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 87584/Δ2/07-07-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 15-06-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 34/02-07-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας με τίτλο: « 1821-2021: Aγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης…».

O εν λόγω Διαγωνισμός, τον οποίο διοργανώνει το Σωματείο «Ορίζοντες», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄ τάξης), Γυμνασίων και Λυκείων (όλων των τύπων και όλων των τάξεων), καθώς και Σχολείων Ειδικής Αγωγής, όλης της χώρας.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοείται κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια των μαθητών/-τριών.

Βασικός σκοπός της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές/-τριες θα μάθουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να δημιουργούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Η εστίαση στα 200 χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση ανταποκρίνεται στον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί στην κοινωνία το 2020 και 2021 και στο ενδιαφέρον που αναμένεται να διαμορφωθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ως αποτέλεσμα των ποικίλων δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν πανελλαδικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να ακουστεί η φωνή των εφήβων και να τους δοθεί η ευκαιρία να αρθρώσουν και αυτοί τον δικό τους λόγο και ωα αφήσουν το αποτύπωμά τους στον εορτασμό.

Οι επιμέρους στόχοι του Μαθητικού Διαγωνισμού είναι: η όσο το δυνατόν βιωματική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821, η τοποθέτησή της στο γίγνεσθαι της τότε εποχής και η ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της μέσα από την εξέταση της σχέσης της με τις άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο, η εστίαση στους ‘απλούς’, τους ‘αφανείς’ ανθρώπους που σηκώνουν στις πλάτες τον μεγάλο όγκο των μαχών και όλων των άλλων εκτός των πεδίων της μάχης, η διερεύνηση της εξέλιξης της ταυτότητας των Ελλήνων στην περίοδο των 200 χρόνων μέχρι σήμερα, ο προβληματισμός για τις προοπτικές της χώρας και η διαμόρφωση συλλογικού οράματος για το μέλλον της, η προώθηση της ιδέας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ιδανικών της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, που συνδέονται με την επανάσταση του 1821,η εξοικείωση των μαθητών με τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν, μέσα από τη σύνδεση των ιστορικών γεγονότων με τον τόπο στον οποίο οι μαθητές/τριες ζουν, η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος (π.χ. αναζήτηση πηγών, αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση) και η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και κριτικής σκέψης.

Ο προτεινόμενος διαγωνισμός μπορεί να υλοποιηθεί:

 1. εντός ωρολογίου προγράμματος: στην Ευέλικτη ζώνη, Ιστορία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία (για το δημοτικό περιλαμβάνεται και ο διδακτικός χρόνος του ολοήμερου σχολείου),
 2.  εκτός ωρολογίου προγράμματος: σε Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστικό).

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις Συντακτικές Ομάδες των Σχολικών Εφημερίδων. Η Συντακτική Ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται από μαθητές του ίδιου τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων, ενώ μπορεί να συμμετέχει επίσης ένας/μία ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Οι εργασίες που δημοσιεύονται μπορεί να είναι και ατομικές και ομαδικές. Η μορφή της εφημερίδας μπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική, με έκταση από 18 έως 24 φύλλα, ενώ το περιεχόμενο της εφημερίδας πρέπει να πραγματεύεται θέματα σχετικά με:

α) την Επανάσταση του 1821, την ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της, την εξέταση της σχέσης της με τις άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο, καθώς και των επιδράσεων που αυτή δέχτηκε και άσκησε,

β) Τους κύριους σταθμούς και την πορεία του σύγχρονου ελληνικού κράτους,

γ) Τη σύνδεση της γενικής ιστορίας με την οικογενειακή ιστορία των μαθητών, καθώς και με την τοπική ιστορία του τόπου στον οποίο οι μαθητές ζουν,

δ) Τη διερεύνηση της ταυτότητας της Ελλάδας του σήμερα και της θέσης της στον σύγχρονο κόσμο,

ε) τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που άφησαν στη σφραγίδα τους στον κόσμο αλλά και τους απλούς’, τους ‘αφανείς’ ανθρώπους που σηκώνουν στις πλάτες τον μεγάλο όγκο των μαχών και όλων των άλλων εκτός των πεδίων της μάχης,

στ) τις προοπτικές της χώρας, τις ελπίδες, τα οράματα αλλά και τις αγωνίες και προβληματισμούς που συνδέονται με το μέλλον της,

ζ) Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ιδανικά που συνδέονται με την επανάσταση του 1821.

Δεν είναι υποχρεωτικό η εφημερίδα να καλύπτει και τους 6 θεματικούς άξονες. Είναι όμως υποχρεωτικό να πραγματεύεται τουλάχιστον 3 θεματικούς άξονες.

Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην εφημερίδα οι εξής στήλες: άρθρο, ρεπορτάζ/έρευνα, συνέντευξη, παρουσίαση/κριτική (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίας, θεατρικής παράστασης, εικαστικής δημιουργίας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα), λογοτεχνικό κείμενο (π.χ. χρονογράφημα, ποίημα, διήγημα, μονόλογος), γελοιογραφία ή κόμικς, φωτογραφίες, εικαστικά έργα (π.χ. ζωγραφιά, σκίτσο), παιχνίδια (π.χ. σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες). Τα έντυπα θα αξιολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια: δομή, πληρότητα περιεχομένου, ποικιλία της ύλης, αυθεντικότητα και πρωτοτυπία των εργασιών, ποιότητα του λόγου, εμφάνιση του εντύπου.

Για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Π/θμια και Δ/θμια) θα δοθούν τα εξής βραβεία:

 1. Καλύτερης εφημερίδας και
 2. Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης και τα βραβεία θα αφορούν την υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό υλικό, ενώ σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Η δήλωση συμμετοχής των σχολικών μονάδων μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, η υποβολή των δράσεων μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 ενώ η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 11 Μαΐου 2021. Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2021.

Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και των μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή (μετά την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των συμμετεχόντων μαθητών/ συμμετεχουσών μαθητριών).
 3. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/-ουσών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών, καθώς και των πνευματικών τους δικαιωμάτων.
 4. Δε θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
ιστοσελίδα: http://www.horizontes4all.org.gr/
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Υπεύθυνη Προγράμματος :
Λουκία Στέφου :
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
,τηλ: 6936121778

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Προκήρυξη

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας «1821-2021: Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης ... »

Το σωματείο «Ορίζοντες» προκηρύσσει Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «1821-2021: Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης ... » για το σχολικό έτος 2020-2021. Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοούμε κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια από μαθητές. Βασικός σκοπός της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών. Οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να δημιουργούν.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Η εστίαση στα 200 χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση ανταποκρίνεται στον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί στην κοινωνία  το 2020 και 2021 και στο έντονο ενδιαφέρον που αναμένεται να διαμορφωθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ως αποτέλεσμα των ποικίλων δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν πανελλήνια. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να ακουστεί η φωνή των εφήβων και να τους δοθεί η ευκαιρία να αρθρώσουν και αυτοί τον δικό τους λόγο και να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον εορτασμό.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

 • Η βιωματική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821, η τοποθέτησή της στο γίγνεσθαι της τότε εποχής και η ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της μέσα από την εξέταση της σχέσης της με τις άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο
 • Η εστίαση στους 'απλούς', τους 'αφανείς' ανθρώπους που σηκώνουν στις πλάτες τον μεγάλο όγκο των μαχών και όλων των άλλων εκτός των πεδίων της μάχης.
 • Η διερεύνηση της εξέλιξης της ταυτότητας των Ελλήνων στην περίοδο των 200 χρόνων μέχρι σήμερα
 • Ο προβληματισμός για τις προοπτικές της χώρας και η διαμόρφωση συλλογικού οράματος για το μέλλον της
 • Η προώθηση της ιδέας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ιδανικών της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, που συνδέονται με την επανάσταση του 1821
 • Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα ποικίλα είδη του δημοσιογραφικού λόγου
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν
 • Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος (πχ αναζήτηση πηγών, αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση) και η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και κριτικής σκέψης
 • Η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών

Ο Διαγωνισμός αφορά σχολεία Πρωτοβάθμιας (Ε', ΣΤ' Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α', Β', Γ' τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου).

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες (Λεωφόρος Σταμάτας 8, 14572 Δροσιά Αττικής) Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας (Λουκία Στέφου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 6936121778)

Τα μέλη (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) της οργανωτικής επιτροπής είναι:

1. Ζέρβας Βασίλης, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ
2. Γάκης Γιώργος, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ
3. Στέφου Λουκία, φιλόλογος, τ. Σχολ. Σύμβουλος
4. Παπαρήγα Φωτεινή, εκπαιδευτικός
5. Κέκκη Άννυ, εκπαιδευτικός

Η επιτροπή αξιολόγησης των έργων αποτελείται από τους: ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας),

Τα μέλη (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) της οργανωτικής επιτροπής είναι:
6. Ζέρβας Βασίλης, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ
7. Γάκης Γιώργος, δημοσιογράφος, μέλος ΕΣΗΕΑ
8. Στέφου Λουκία, φιλόλογος, τ. Σχολ. Σύμβουλος
9. Παπαρήγα Φωτεινή, εκπαιδευτικός
10. Κέκκη Άννυ, εκπαιδευτικός

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού προβλέπει:

α. Υποβολή αιτήσεων: μέχρι την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

β. Υποβολή των έργων: μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.

γ. Αξιολόγηση: μέχρι την Τρίτη 11Μαϊου2021.

δ. Τελετή βράβευσης τον Μάιο 2021

Το έντυπο φύλλο θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά, ενώ το ψηφιακό ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν.

ΟΡΟΙΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Οι συμμετοχές είναι ομαδικές. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις Συντακτικές Ομάδες των Σχολικών Εφημερίδων. Η Συντακτική Ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται από μαθητές του ίδιου τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων. Μπορεί να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Οι εργασίες που δημοσιεύονται μπορεί να είναι και ατομικές και ομαδικές.

Η μορφή της εφημερίδας μπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική και η έκταση: 18 - 24 σελίδες.

Περιεχόμενο εφημερίδας:

Το φύλλο θα πρέπει να πραγματεύεται θέματα σχετικά με:

Α) Την Επανάσταση του 1821, την ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της, την εξέταση της σχέσης της με τις άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο, καθώς και των επιδράσεων που αυτή δέχτηκε και άσκησε.

Β) Τους κύριους σταθμούς και την πορεία του σύγχρονου ελληνικού κράτους

Γ) Τη σύνδεση της γενικής ιστορίας με την οικογενειακή ιστορία των μαθητών/τριών, καθώς και με την τοπική ιστορία του τόπου στον οποίο οι μαθητές/τριες ζουν.

Γ) Τη διερεύνηση της ταυτότητας της Ελλάδας του σήμερα και της θέσης της στον σύγχρονο κόσμο

Δ) Τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που άφησαν στη σφραγίδα τους στον κόσμο αλλά και τους απλούς', τους 'αφανείς' ανθρώπους που σηκώνουν στις πλάτες τον μεγάλο όγκο των μαχών και όλων των άλλων εκτός των πεδίων της μάχης.

Ε) Τις προοπτικές της χώρας, τις ελπίδες, τα οράματα αλλά και τις αγωνίες και προβληματισμούς που συνδέονται με το μέλλον της

ΣΤ) Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ιδανικά που συνδέονται με την επανάσταση του 1821

Δεν είναι υποχρεωτικό η εφημερίδα να καλύπτει και τους 5 θεματικούς άξονες. Είναι όμως υποχρεωτικό να πραγματεύεται τουλάχιστον 3 θεματικούς άξονες.

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι πιο κάτω στήλες:

 • Άρθρο
 • Ρεπορτάζ / έρευνα
 • Συνέντευξη
 • Παρουσίαση / Κριτική (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίας, θεατρικής παράστασης, εικαστικής δημιουργίας)
 • Λογοτεχνικό κείμενο (π.χ. χρονογράφημα, ποίημα, διήγημα, μονόλογος)
 • Γελοιογραφία ή κόμικ
 • Φωτογραφίες
 • Εικαστικά έργα (π.χ. ζωγραφιά, σκίτσο)
 • Παιχνίδια (π.χ. σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες)

Τα έντυπα θα αξιολογηθούν από επιτροπή με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Δομή
 • Πληρότητα περιεχομένου
 • Ποικιλία της ύλης
 • Αυθεντικότητα & Πρωτοτυπία των εργασιών
 • Ποιότητα του λόγου
 • Εμφάνιση του εντύπου

Για κάθε βαθμίδα θα δοθούν τα εξής βραβεία:

Α) Καλύτερης εφημερίδας

Β) Καλύτερης επιλογής θεμάτων

Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια εκδήλωσης. Τα βραβεία θα αφορούν την υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό υλικό. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των σχολείων της χώρας, ενώ δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-τριες ή το σχολείο. Για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προτείνεται πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Ερευνητική Εργασία, Ιστορία κ.α. καθώς η διδασκαλία των επιμέρους αυτών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την όλη διαδικασία, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του διαγωνισμού.

Διοργάνωση: Ορίζοντες
Web:www.horizontes4all.org
Email: info@hoΓizontes4all.org
Τηλ: 6944654367


Εκτύπωση