Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσεων για Προσλήψεις ΕΕΠ / ΕΒΠ 2019 2020

Αιτήσεις για προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ
Εκτύπωση  
Pin It

Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού ( ΕΕΠ - ΕΒΠ ) 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.133083/Ε4/28-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
---------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
---------
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
---------
Email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γουρνάκη Δ., Ευθυμίου Β.
Τηλ: 210-344 2082, 2332, 3003

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. πρωτ. 131408/Ε4/24-8-2019 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/27-8-2019, ΑΔΑ: 6ΧΝ54653ΠΣ-ΝΨΡ) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-2019»

καλούνται

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα στους οριστικούς πίνακες κατάταξης, όπως κυρώθηκαν από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και των οποίων παρατάθηκε η ισχύς, να υποβάλουν αίτηση δήλωσης προτιμήσεων για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές – ωρομίσθιοι σε

α) δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ, Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),

β) στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και

γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης,

για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 29 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).

Επισημαίνονται τα εξής:

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο στην ΠΔΕ στους πίνακες της οποίας είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

2. Η κάθε ΠΔΕ είναι αρμόδια με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της να ορίσει τον προσφορότερο τρόπο υποβολής των αιτήσεων από τους υποψήφιους με γνώμονα την άμεση και ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Η αίτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο στη δήλωση προτιμήσεων (και όχι στην κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών).

4. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. 56267/Ε4/11-4-2018 (ΦΕΚ 1284 Β΄ - ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) υπουργική απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018 – 2019».

Η υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κωλύματα πρόσληψης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 3 της ως άνω Υ.Α. συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες, θα υποβληθεί από τους υποψήφιους με την πρόσληψή τους.

Συν.: Υπόδειγμα Αίτησης Δήλωσης Προτιμήσεων

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1284/2018)

Αρ.Πρωτ.56267/Ε4/05-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 - 2931 - 2561 - 2332 - 3003 - 2197
FAX : 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για
α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και
γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας Υπόψη:
Τις διατάξεις :
(...)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε όσους επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2018-2019 από τους κλάδους α) ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31 β) ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος για τη στελέχωση των δομών της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης) και την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (καθορίζονται κατόπιν έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων) και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό του κλάδου τους να υποβάλουν αίτηση μόνο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

Όπου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης.

Όπου Σ.Μ.Ε.Α.Ε: Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όπου Ε.Δ.Ε.Α.Υ: Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης.

Όπου ΕΑΕ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Όπου ΠΔΕ: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16/4/2018 μέχρι 27/4/2018.

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

α. Έλληνες πολίτες.
Υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα απόφαση.

β. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (ν.δ. 3832/1958).

γ. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996).

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) [αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ]. Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).

2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

α. Οι συνταξιούχοι από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης (παρ. 5 άρθρο 9 του ν.3391/2005 και άρθρο 6 του ν.3255/2004).

β. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007.
Σημειώνεται ότι στις διατάξεις του άρθρου 53 του π.δ.410/1988 και της παρ.3 του άρθρου τέταρτου του ν.4057/2012 γίνεται αναφορά στα παραπτώματα που δύνανται να αποτελέσουν λόγο καταγγελίας σύμβασης.

γ. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄ -Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 229 Α΄) ορίζεται ότι: "Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών.»

δ. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.

3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

α. Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32 & 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007), οι οποίοι δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

β. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 & 57 του Συντάγματος).

γ. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007)

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Γενικές οδηγίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η κάθε ΠΔΕ δύναται να καθορίσει στο πλαίσιο της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας των αιτήσεων τον βέλτιστο τρόπο για την αποστολή των δικαιολογητικών.

Επειδή οι θέσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ είναι ενιαίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, εφόσον επιθυμούν, σε μία προτίμηση όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε επίπεδο Νομού.

Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της μίας ΠΔΕ επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες των ΠΔΕ.

Η δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν στην ίδια ΠΔΕ δύναται να επικαιροποιηθεί, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί, κατά το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου (2-13/7) με τρόπο που θα ορίσει η κάθε ΠΔΕ.

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν κατατίθενται επιπλέον δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Βασικά Δικαιολογητικά

Με την Αίτηση-Δήλωση, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι και η Υπεύθυνη Δήλωση στο τέλος αυτής, στην οποία πρέπει να συμπληρώνονται τα απαραίτητα -κάθε φορά- τετραγωνίδια από τον υποψήφιο, καθώς η έλλειψη συμπλήρωσής τους είναι λόγος απόρριψης ανεξάρτητα από την πληρότητα των λοιπών στοιχείων, συνυποβάλλονται:

1) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία των δύο όψεων)

• Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη, τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την Αίγυπτο που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποβάλλουν αντίγραφο του Ειδικού Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού από την Ελληνική Αστυνομία με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής τους.

• Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της.

Για τους υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υποβάλλουν εκ νέου αίτηση μπορούν να υποβάλουν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια ΠΔΕ μόνον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων

• Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (π.χ. Α.Δ.Τ., δ/νση κατοικίας κτλ) αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

• Τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση για την αναζήτηση των πιστοποιητικών για τις ιδιότητες της αναπηρίας, του γονέα ανάπηρου/ων τέκνου/ων, της πολυτεκνίας και της τριτεκνίας.

2) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00 για όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση κτήσης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου. Υποψήφιος που ως τυπικό προσόν διορισμού του κλάδου του κατέχει τίτλο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την πρόσκληση, υποχρεούται να προσκομίζει συγχρόνως βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση απαιτούμενο στοιχείο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

α) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.

β) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται, κατά περίπτωση, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τον ΔΕ01
ή Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)].

Επισήμανση: Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί.

Υποψήφιος που καταθέτει μαζί με τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών προκειμένου να θεμελιώσει τυπικό προσόν κλάδου, θα πρέπει να καταθέσει τα περιγραφόμενα στα Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά (για ακαδημαϊκά κριτήρια).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου σπουδών ή την ισοτιμία των μεταπτυχιακών τίτλων όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

• το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

• το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας,βάσει της παρ. 2 του αρ.1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

• το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

• το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.)του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

• Κάτοχοι διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την Υ.Α. Α4/5226/1987 (Β΄613).

Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (πρώην Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π.

Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμιση πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα (ΥΠΠΕΘ, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.).

Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί ως βαθμό τίτλου σπουδών, λαμβάνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας της αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου

2 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄/11.11.1987), «Σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή, τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.».

2. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής, εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής, άλλως, η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής (αριθ. 2168/2001 Γνωμ. του Γραφείου Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας).

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας προς τη δεκάβαθμη κλίμακα, θα καταχωρείται στο σύστημα ο κατώτατος βαθμός, που απαιτείται για την κτήση πτυχίου από τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, ήτοι ο βαθμός «5».

γ) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας: Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου.
Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).

3) Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, βλέπετε αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β΄, Κεφ. Β΄.

4) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες όπου απαιτείται κατατίθενται από τον υποψήφιο με την αίτησή του.

Το αντίγραφο ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογίας (τύπου Α) αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία (στην περίπτωση που η στρατιωτική θητεία έχει ήδη εκπληρωθεί κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων). Στην περίπτωση όμως που η στρατιωτική θητεία ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτήν, εκπληρωθεί μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων τότε το πιστοποιητικό στρατολογίας (τύπου Α) κατατίθεται από τον υποψήφιο κατά το διορισμό του. Υποψήφιος που κατά το διορισμό του (σύμφωνα με την σειρά του στον οριστικό πίνακα κατάταξης) δεν προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό, ανακαλείται η πρόσληψή του.

Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο υποψήφιος τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό Μητρώο για το αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα.

Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου. Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Οι ΠΔΕ υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών Εισαγγελίας σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν.3230/2014 (ΦΕΚ 44 Α΄). Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, η σχετική πράξη διορισμού/πρόσληψης ανακαλείται αμέσως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά


1. ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α. Για τους Διδακτορικούς τίτλους σπουδών:

1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου

2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβή

3. Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής

Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής.

Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή έχει χορηγηθεί στο παρελθόν από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Β. Για τους Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

1. Φωτοαντίγραφο του Μ.Τ.Σ., στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης 14194 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1284/11.04.2018

2. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

3. Αναλυτική βαθμολογία

Αν πρόκειται για Μ.Τ.Σ του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση τω παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή έχει χορηγηθεί στο παρελθόν από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
• Στον διαδικτυακό χώρο του ΙΕΠ () με τίτλο Φόρμα Εγγραφής Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για τη Συνάφεια «φορτώνονται» (upload) σε αρχεία pdf από την οικεία ΠΔΕ οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται από τους εκάστοτε υποψηφίους για πρώτη φορά, ακόμη και αν ο τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν θετική απόδοση συνάφειας σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία.

• Στην περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει να καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας για πρόσληψη σε άλλη ΠΔΕ από εκείνη που κατέθεσε την προηγούμενη χρονιά (δηλ.για το διδ. έτος 2017-2018) και στην περίπτωση που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου και του είχε αποδοθεί συνάφεια από την Επιτροπή του ΙΕΠ, τότε η ΠΔΕ υποδοχής της αίτησής του κατά τη φετινή χρονιά, αναζητά από την ΠΔΕ αρχικής κατάθεσης την απόδοση συνάφειας που τυχόν του είχε αποδοθεί.

2. ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1) Αναπηρία 67% και άνω:
Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ. Πιστοποιητικά υποψηφίων που η ισχύς τους λήγει εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας, γίνονται δεκτά με την υποχρέωση οι υποψήφιοι να προσκομίσουν νέο κατά την πρόσληψή τους.

Το πιστοποιητικό από το ΚΕ.Π.Α. αναζητείται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών αριθμών: «ΑΜ. ΚΕΠΑ» και «Αρ. Επιτροπής» που αναγράφονται στο πιστοποιητικό προς διευκόλυνση του εκπαιδευτικού (καθώς δεν απαιτείται κατάθεση ή αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν.3979/2011.

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός υποβάλλει άλλα δικαιολογητικά (βλ. επισήμανση παρακάτω), αυτά κατατίθενται μαζί με την αίτηση στην αρμόδια ΠΔΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3966/2011 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012, εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α., γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η αναπηρία 67% και άνω δεν πρέπει να οφείλεται σε ψυχικές διαταραχές και ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2) Γονέας ενός ή περισσότερων ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. με 67% και άνω σε ισχύ για τουλάχιστον ένα τέκνο για το οποίο ισχύουν τα άνωθεν αναφερόμενα σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Oι γονείς ενός (1) τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους [άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄) και ισχύει].

3) Πολυτεκνία:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια ΠΔΕ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών στοιχείων: «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων αυτά υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν (άρθρο 6 του ν. 3454/2006):

  • οι γονείς τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων
  • ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα
  • ο ένας από τους γονείς, εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

• Tα απορφανισθέντα τέκνα, αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006.

4) Τριτεκνία:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -όπου χρειάζεται- αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια ΠΔΕ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών στοιχείων: «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3) παιδιά.

Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

• Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων κτλ, απαιτείται και η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.

• Για την απόδειξη της υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας του τέκνου απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί.

• Για την απόδειξη της φοίτησης σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν κριθεί ως ομοταγή από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι ιδιότητες της αναπηρίας του ίδιου, του γονέα ανάπηρου τέκνου, του πολυτεκνίας και της τριτεκνίας πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να κατέχει και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ και κατά την ημερομηνία πρόσληψης (στην περίπτωση που έχουν λήξει πριν από αυτήν την ημερομηνία).

3. ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στον κλάδο με τον οποίο μετέχει ο υποψήφιος στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη) ή ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά τη λήψη της άδειας, απαιτείται βεβαίωση του φορέα απασχόλησης η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλει ο υποψήφιος, όπου αναγράφεται υποχρεωτικά:

1) ο κλάδος πρόσληψης
2) η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
3) οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα
4) Το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης.

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Κωφών και Βαρήκοων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι η γνώση της Νοηματικής Γλώσσας και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. η γνώση της Γραφής Braille που πρέπει να αποδεικνύονται με τα κάτωθι πιστοποιητικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ωστόσο, μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille θα πιστοποιείται με βεβαιώσεις

α) για την Ε.Ν.Γ από:

1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και

2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών

β) για τη γραφή Braille από:

1) Πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γραφής Braille από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). Γίνεται, επίσης, δεκτό πιστοποιητικό επάρκειας από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

2) Βεβαίωση που θα πιστοποιεί την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3) Βεβαίωση που θα πιστοποιεί την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille» από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων με τα ανωτέρω ειδικά προσόντα στους πίνακες της οικείας ΠΔΕ, αναζητούνται υποψήφιοι από άλλες ΠΔΕ και στην περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος, δύνανται να προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς τα ανωτέρω ειδικά προσόντα από τους οικείους πίνακες κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

Περίπτωση 1

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (Speech and language pathologist) ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ και β) Βεβαίωση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή σύμφωνα με το π.δ. 176/2014 τα τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 49/2016.

Περίπτωση 2

α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών τα αλλοδαπής και επιπλέον Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη Λογοθεραπεία και

β) Βεβαίωση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή του σύμφωνα με το Π.Δ. 176/2014 τα τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 49/2016

Περίπτωση 3

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής

β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή σύμφωνα με το Π.Δ. 176/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 49/2016 και

γ) πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. (για απόφοιτους πριν το 1993) με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Για τον ανωτέρω κλάδο προτάσσονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή την Σχολική Ψυχολογία.

4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδοψυχίατρου,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας, και

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004 και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ή

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας και

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004 και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ή

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

Τυπικά προσόντα Επισκεπτών Υγείας

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη / τριας Υγείας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ) η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. 100714/12-12-2014(ΦΕΚ 3477/Β΄/23-12-2014 και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή,

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά,η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ -ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και,

β) 'Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1.

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

ή

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2.

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

9 . ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ:

α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,
β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και
γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

Ως τυπικά προσόντα ορίζονται τα εξής:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και εξειδίκευση: α) στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή β ) στην Κινητικότητα των Τυφλών ή γ ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.

Διευκρινίζεται ότι :

α) Οι ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρονται μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου, δηλαδή μεταπτυχιακός τίτλος στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

β) Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται επίσημα από το Κράτος, είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και αφορά μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου, δηλαδή επιμόρφωση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

γ) Δεν λογίζονται ως τυπικό προσόν διορισμού του κλάδου ΠΕ31 τα σεμινάρια ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) των άρθρων 20 και 21 του ν. 3699/2008.

δ) Η επαγγελματική εμπειρία των τριών τουλάχιστον ετών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού του κλάδου ΠΕ31 και δεν μοριοδοτείται.

10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πτυχίο - δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο - δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες .

Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Για τους υποψηφίους των κλάδων των ΕΕΠ που απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3, του προαναφερθέντος ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε (περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄) με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρο 66 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄/ 8-12-2014) και τροποποιήθηκε εκ νέου (περίπτωση γ΄) με το άρθρο 62 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 Α΄/11-5-2016):

Στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2018-2019 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη διάκριση των πτυχιούχων σε Καθηγητικών και μη Καθηγητικών Σχολών (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.1894/1990, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003).

Ειδικότερα, Καθηγητικές Σχολές νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) κλάδου ΠΕ17 (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει .

Οι απόφοιτοι των λοιπών Σχολών, πλην των ανωτέρω, που εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο, θεωρούνται απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι των μη Καθηγητικών Σχολών προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, εφόσον διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.3 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται :

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.

γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής).

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

στ) Με την κατοχή πτυχίου Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4, του ν. 3848/2010, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄/25.05.2010) η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με πράξη αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή Β/θμιας Εκπ/σης συγκεκριμένου κλάδου από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π), δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή της εκ μέρους του Σ.Α.Ε.Π., είναι η πλήρης ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια του αιτούντος.

Με βάση τα προαναφερθέντα, προσδίδουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:

Α. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους οποίους αναγράφεται ρητώς το πεδίο «επιστήμες της Αγωγής».
Επιπλέον, έχουν εγκριθεί και πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τα κάτωθι Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ), το περιεχόμενο των οποίων εντάσσεται, επίσης, στο επιστημονικό πεδίο των επιστημών της Αγωγής:

α) Στο άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-09-2013) προβλέπεται ότι «Ο παρεχόμενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση” εντάσσεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 “Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 71)».

β) Από την αριθ. 90893/Γ1/5-7-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1686 Β΄/9-7-2013), η οποία εκδόθηκε μετά την αριθ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:

Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση).
• «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης.
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση».

Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική».

Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός».
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία».

Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».

Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση». Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων», πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.

γ) Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2907 Β΄/18.11.2013), τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Προγράμματα:
1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων,
2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας,
3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και
4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό, πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει μέχρι σήμερα καθώς και για όσους ενεγράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και θα αποφοιτήσουν επιτυχώς.

Επίσης, με την αριθ. 128075/Δ1/2-8-2016 (ΦΕΚ 2780 Β΄/5-9-2016) υπουργική απόφαση τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ίδιων ως άνω τμημάτων, με τίτλο:
• Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης.
• Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση.
• Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό.
• Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων.
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, πληρούν τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013.

δ) Με με την αριθ. 117295/Γ2/24-07-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2148 Β΄/5-08-2014), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις εξασφάλισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ΄. 3848/2010 και άρθρο 36 παρ.22 του ν. 4186/2013).

ε) Με την αριθ. 138465/Γ2/03-09-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2433 Β΄/12-09-2014), «το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Β7/22/17-01-1994 υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013».

στ) Με την αριθ. Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2462 Β΄/16-09-2014) διαπιστώνεται ότι «τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Ε.Κ.Π.Α. στα Προγράμματα:
1. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα,
2. Ειδική Αγωγή,
3. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση,
πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατοχύρωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου».

ζ) Με την αριθ. 79927/Δ2/18-05-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1527 Β΄/30-05-2016), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» με κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική,  άτυπη και από απόσταση εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 24875/Β7/16-04-2007 υπουργική απόφαση, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.22 του ν.4186/2013.

η) Με την αριθ. 128082/Δ1/2-8-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2676 Β΄/29-8-2016) «Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Ιστορία, Τοπική Ιστορία Έρευνα και Διδακτική» πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013».

Β. Τα κάτωθι προγράμματα σπουδών, καθώς και τα ειδικά προγράμματα τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας (περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του ν.3848/2010, όπως ισχύουν):

α) Με την αριθ. 39460/Γ2/21-3-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 689 Β΄/26-3-2013), «το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/2010)».

β) Σύμφωνα με την αριθ. 17785/Γ2/07.02.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 378 Β΄/18.02.2014), «το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 περ. α΄ του άρθρου 36 του ν. 4186/2013)».

γ) Με την αριθ. 110507/Γ2/15-07-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2030 Β΄/25-07-2014), «το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται με τη συνεργασία των Τμημάτων: α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, β) Φιλολογίας και γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 περ. α’ του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του ν.4186/2013».

δ) Σύμφωνα με την αριθ. 115139/Γ2/22-07-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2073 Β΄/30-07-2014), «το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος, όπως αυτό καταρτίστηκε κατά τα οριζόμενα στο πρακτικό, και το προσάρτημα αυτού, της υπ’ αριθ. 2855/13-02-2013 (θέμα 2ο) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 περ. α’ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του ν. 4186/2013».

ε) Με την αριθ. 133978/Δ2/17-8-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2816 Β΄/7-9-2016) το «Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» το οποίο παρέχεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Στους κλάδους που απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται των υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα. Στις περιπτώσεις αυτές καταρτίζονται «κύριοι» και «επικουρικοί» πίνακες, όπου στους «κύριους» κατατάσσονται οι υποψήφιοι με πλήρη προσόντα ενώ στους επικουρικούς οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν το πρόσθετο προσόν της παιδαγωγικής επάρκειας, όπου αυτό απαιτείται.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των πινάκων κατά ειδικότητα.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Πίνακες του ΕΕΠ (κλάδοι ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31).

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια

α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

β. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους, με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης έξι (6) μονάδες.

γ. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνάφεια στην ΕΑΕ τρεις (3) μονάδες.

δ. Οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο τους με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης (4) μονάδες.

ε. Οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με συνάφεια στην ΕΑΕ δύο (2) μονάδες.

Για τον κλάδο ΠΕ 23- Ψυχολόγων

Ειδικά για τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου τους και σε εφαρμογή της με αριθμ. 458/2011 Γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ. Τμήμα Γ΄ και της 3353/2015 Απόφαση του ΣτΕ , συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες Α και Β. «Κύριος πίνακας Α» στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο (ειδίκευση) στη Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία και «Επικουρικός πίνακας Β», στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών του κλάδου προηγούνται οι υποψήφιοι του «Κύριου πίνακα Α» και ακολουθούν οι υποψήφιοι του «Επικουρικoύ πίνακα Β».

Αναλυτικότερα ως εξής:

1. Ακαδημαϊκά κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων κλάδου ΠΕ 23, στον «Κύριο Πίνακα Α»

α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία, έξι (6) μονάδες.

γ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο τους με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία στη Σχολική Ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.

δ. Είναι κάτοχοι έτερου διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους, με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης έξι (6) μονάδες.

ε. Είναι κάτοχοι έτερου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο τους με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης (4) μονάδες.

στ. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνάφεια στην ΕΑΕ τρεις (3) μονάδες.

ζ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με συνάφεια στην ΕΑΕ δύο (2) μονάδες.

2. Ακαδημαϊκά κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων κλάδου ΠΕ 23, στον «Επικουρικό Πίνακα Β»

α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους, με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης έξι (6) μονάδες.

γ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο τους με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης τέσσερις (4) μονάδες.

δ. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνάφεια στην ΕΑΕ τρεις (3) μονάδες.

ε. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με συνάφεια στην ΕΑΕ, δύο (2) μονάδες.

Η κατάταξη των υποψηφίων σε κάθε πίνακα ξεχωριστά θα γίνει σύμφωνα με το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Υποψήφιος/α που είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της παρούσης (επιπέδου master’s ή διδακτορικούς),μπορεί να τους καταθέσει στην υπηρεσία υποδοχής της αίτησής του, θα μοριοδοτηθεί όμως για έναν εξ αυτών και συγκεκριμένα για εκείνον που του προσδίδει την προσφορότερη βαθμολογία, μετά την σχετική κρίση της Επιτροπής του ΙΕΠ ως προς τη συνάφεια τους.

2. Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος υποψηφίου που λαμβάνει θετική συνάφεια σε περισσότερα κριτήρια του ενός, εκ των μοριοδοτουμένων, λαμβάνει την προσφορότερη γι αυτόν μοριοδότηση. Παράδειγμα: Έστω υποψήφιος που διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στον κλάδο ο οποίος κρίνεται συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης και λαμβάνει μοριοδότηση (4) μορίων. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος τίτλος κρίνεται ταυτόχρονα συναφής και με την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που προσδίδει δύο (2) μόρια, τότε ο υποψήφιος θα λάβει την προσφορότερη μοριοδότηση για αυτόν, ήτοι τα 4 μόρια.

3. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4386/2016 αρμόδιο όργανο για να κρίνει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων είναι η οριζόμενη με απόφαση του Υπ. Παιδείας Επιτροπή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής .

4. Δεν μοριοδοτείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών όταν μαζί με τον βασικό τίτλο σπουδών αποτελούν τυπικό προσόν διορισμού (π.χ. ο μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία ως τυπικό προσόν διορισμού για τους υποψηφίους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων).

5. Όλα τα μεταπτυχιακά που δίνουν παιδαγωγική επάρκεια κατά τα ισχύοντα, λαμβάνουν και την προβλεπόμενη μοριοδότηση για την κατάταξη στους πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών.

Β. Κοινωνικά κριτήρια (σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Α΄, ΚΕΦ. Γ΄: Συμπληρωματικά δικαιολογητικά)

α) Η αναπηρία 67% και άνω: επτά (7) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

β) Η αναπηρία 67% και άνω των τέκνων: επτά (7) μονάδες.

γ) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι: επτά (7) μονάδες.

δ) Οι υποψήφιοι που είναι τρίτεκνοι: τρείς (3) μονάδες.

Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων μοριοδοτείται μόνο το κριτήριο που προσδίδει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Γ. Προϋπηρεσία

α. Προϋπηρεσία στον κλάδο με τον οποίο μετέχει ο υποψήφιος στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών/ ωρομισθίων ΕΕΠ, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας, μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες.

Η προϋπηρεσία στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης και βεβαίωση του φορέα που πραγματοποιήθηκε, που υποχρεωτικά υποβάλει ο υποψήφιος προκειμένου να μοριοδοτηθεί.

Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης) πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά:

1) ο κλάδος πρόσληψης
2) η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
3) οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα
4) Το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης, στοιχεία τα οποία λαμ- βάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση του υποψηφίου.

Διάστημα προϋπηρεσίας, μεγαλύτερο ή ίσο των δεκαπέντε ημερών, για τη συμπλήρωση εξαμήνου, στρογγυλοποιείται σε εξάμηνο, ενώ διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε ημερών δεν στρογγυλοποιείται σε εξάμηνο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

• Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός νόμος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά με τις προϋπο- θέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία του υποψηφίου δύναται κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εμπειρία στο κλάδο της θέσης, ως εμπειρίας νοούμενης της απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών (ν. 4368/2016, άρθρο 75 παρ. 1).

• Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπορική ιδιότητα, κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31 παράγραφος 3 του ν. 3528/2007, δεν μοριοδοτείται.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων (προγράμματα stage) και η πρακτική άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία και δεν μοριοδοτείται.

• Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 22 και ΠΕ 31, η προϋπηρεσία υπολογίζεται μετά την κτήση του Μ.Τ.Σ. που τους κατέταξε στον κλάδο.

• Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ 24 - Παιδοψυχίατρων, η προϋπηρεσία υπολογίζεται μετά την κτήση της ειδικότητας.

Παράδειγμα Α:
Από βεβαίωση φορέα απασχόλησης που αναγράφει «με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης για διάστημα από ….έως…..» που όμως δεν αναγράφονται οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα δεν μπορεί να προκύψει ακριβής τρόπος υπολογισμού του διαστήματος απασχόλησης.

Παράδειγμα Β:
Από βεβαίωση φορέα απασχόλησης που αναγράφει ως διάστημα απασχόλησης «από ….έως….. με συμβάσεις μερικής απασχόλησης», οι οποίες τυγχάνει να είναι περισσότερες της μίας, που όμως δεν αναλύονται ξεχωριστά η κάθε μία όπως και το ωράριο απασχόλησης εκάστης ανά εβδομάδα, δεν μπορεί να προκύψει ακριβής τρόπος υπολογισμού του διαστήματος απασχόλησης.

Παράδειγμα Γ:
Από βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία αναγράφεται διάστημα απασχόλησης «από ….έως….. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται και διαστήματα απασχόλησης με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, οι οποίες όμως δεν αναλύονται ξεχωριστά και δεν περιγράφεται το ωράριο απασχόλησης ανά εβδομάδα εκάστης, δεν μπορεί να προκύψει ακριβής τρόπος υπολογισμού του διαστήματος απασχόλησης.

Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα επιβεβαιώνει και πιστοποιεί αυτήν, όχι όμως το πραγματικό διάστημα απασχόλησης καθώς οι ημέρες ασφάλισης (στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης) δεν ταυτίζονται με τις πραγματικές.

β. Προϋπηρεσία στον κλάδο με τον οποίο μετέχει ο υποψήφιος στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ΕΒΠ που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη, στον ίδιο κλάδο της προς πλήρωση θέσης, υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται με είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας για κάθε μήνα.

Διάστημα προϋπηρεσίας μεγαλύτερο ή ίσο των δεκαπέντε (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα. Διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
• Υποψήφιος του ΕΒΠ που κατέχει πλέον του ενός διαφορετικούς τίτλους σπουδών που τον εντάσσουν στον κλάδο και μέσω αυτών έχει αποκτήσει προϋπηρεσία, τότε αυτές προσμετρούνται στο σύνολό τους (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) αρκεί να κατατεθούν οι τίτλοι σπουδών βάσει των οποίων αυτή αποκτήθηκε ενώ για βαθμό πτυχίου θα προσμετρηθεί ο προσφορότερος για τον υποψήφιο.
• Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπορική ιδιότητα, κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31 παράγραφος 3 του ν. 3528/2007, δεν μοριοδοτείται.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων (Προγράμματα Stage) και η πρακτική άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία και δεν μοριοδοτείται.

Δ. Ισοβαθμία Υποψηφίων

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΙΕΚ ή «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ μετά την απαραίτητη πιστοποίηση, οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ τους σύμφωνα με την ημεροχρονολογία κτήσης της πιστοποίησης και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει, σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου. Ακολουθούν οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ τους με την ίδια ως ανωτέρω διαδικασία. Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
(για όλους τους κλάδους)

Α. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 Για τον υπολογισμό αυτής της προϋπηρεσίας, ισχύουν τα εξής:

1. Ο ημερολογιακός μήνας υπολογίζεται σε 30 ημέρες

2. Το πλήρες ωράριο απασχόλησης υπολογίζεται σε 40 ώρες ανά εβδομάδα και σε 8 ώρες ανά ημέρα απασχόλησης

3. 25 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα απασχόλησης.

Ημέρες μερικής απασχόλησης = [(Ώρες μερικής απασχόλησης ανά εβδομάδα) / (40)] x (ημερολογιακές ημέρες)

Παράδειγμα: Έστω υποψήφιος που εργαζόταν ως μισθωτός μερικής απασχόλησης με πενθήμερη απασχόληση για 28 ώρες/ανά εβδομάδα και για ημερολογιακό διάστημα 6 μηνών και 10 ημερών.
Αρχικά μετατρέπουμε το ημερολογιακό διάστημα των 6 μηνών και 10 ημερών σε 190 ημέρες.
Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον παραπάνω τύπο θέτοντας ώρες μερικής απασχόλησης ανά εβδομάδα 28, υπολογίζοντας: 28: 40 Χ 190 = 133 ημέρες
Τέλος μετατρέπουμε και πάλι τις 133 ημέρες σε 4 μήνες και 13 ημέρες που είναι και το τελικό υπολογιζόμενο διάστημα μερικούς απασχόλησης του υποψηφίου.

Β. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ

 Μήνες Εμπειρίας = [ (Συνολικός αριθμός διδακτικών ωρών) / (Πλήρες ωράριο που προβλέπεται για τη θέση αυτή ανά εβδομάδα) ] x [ (6 ημέρες/εβδομάδα) / (25 ημέρες ανά μήνα) ]

Σε περιπτώσεις που δεν δίνεται στη βεβαίωση ο συνολικός αριθμός διδακτικών ωρών αλλά ο αριθμός διδακτικών
ωρών ανά εβδομάδα και ο αριθμός ημερολογιακών μηνών απασχόλησης, ο τύπος υπολογισμού γίνεται:

Μήνες Εμπειρίας = [ (Συνολικός αριθμός διδακτικών ωρών) / (Πλήρες ωράριο που προβλέπεται για τη θέση αυτή ανά εβδομάδα) ] x [ Μήνες απασχόλισης ]

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από κάθε ΠΔΕ προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών των κλάδων ΕΕΠ και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ανά κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το σχολικό έτος 2018-2019 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ. Παράλληλα, οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Οι ΠΔΕ οφείλουν πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης να ελέγξουν/ διασταυρώσουν μεταξύ τους την πιθανότητα υποψήφιος αναπληρωτής των κλάδων της παρούσας να έχει αιτηθεί σε περισσότερες της μιας ΠΔΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες όλων των ΠΔΕ.

Στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά κλάδο/ ειδικότητα παρατίθενται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών των κλάδων Ε.Ε.Π και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και τα στοιχεία επάρκειας στην ΕΝΓ και BRAILLE, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ΠΔΕ της αίτησής τους.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

  • Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα) ή
  • Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ».

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ01-ΕΒΠ αποστέλλονται από τις αρμόδιες ΠΔΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dikaiologitika-pde(ΣΤΟ)asep.gr) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400686) στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ01-ΕΒΠ της παρούσας πρόσκλησης και εκδίδει σχετική απόφαση.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην αρμόδια ΠΔΕ προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΕΕΠ και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2018-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του ν. 4395/2016 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων, πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 του N. 4210/2013 και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών.

Οι ΠΔΕ οφείλουν σύμφωνα με τα παραπάνω, να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και τους τελικούς όταν αυτοί οριστικοποιηθούν.

ΜΕΡΟΣ Ε
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων και των αποσπάσεων των μονίμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προσδιορίζουν με προσωπική τους ευθύνη τις λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. αρμοδιότητάς τους σε αναπληρωτές και ωρομισθίους των κλάδων ΕΕΠ και σε αναπληρωτές του κλάδου ΕΒΠ αφού α) εκτιμήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους και β) προσδιορίσουν τις περιπτώσεις που μπορούν να καλυφθούν με συμπλήρωση ωραρίου. Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επίσης με προσωπική τους ευθύνη προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε αναπληρωτές ή ωρομισθίους των κλάδων ΕΕΠ. Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υποβάλλονται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Για τις τοποθετήσεις των ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-ΕΒΠ για την εξειδικευμένη υποστήριξη των μαθητών σε σχολικές μονάδες γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, πρώτα καλύπτονται όλες οι Σχολικές Μονάδες με τουλάχιστον έναν της απαιτούμενης ειδικότητας.

3. Για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης οι σχολικές μονάδες καθορίζονται με ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις.

4. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης με απόφασή του ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. προβαίνει στην πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών και ωρομισθίων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή ΕΔΕΑΥ ή εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

5. Oι υποψήφιοι προς πρόσληψη και προκειμένου να τοποθετηθούν καλούνται -μέσω Πρόσκλησης -Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο- να παρουσιαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά σύμφωνα με την αίτησή τους, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα σε τακτή από την πρόσκλησή τους ημερομηνία. Μετά την τοποθέτησή τους, διαβιβάζεται αντίγραφο του φακέλου στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκει η σχολική μονάδα, ή στους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι φροντίζουν για τα υπηρεσιακά θέματα των προσληφθέντων.

6. Η ανωτέρω διαδικασία τηρείται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους για τη διαδικασία των προσλήψεων.

7. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν αμελλητί να κοινοποιούν τις Αποφάσεις Πρόσληψης των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Ο υποψήφιος προς πρόσληψη υποχρεούται με την ανάληψη υπηρεσίας να υποβάλλει βεβαιώσεις (α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, όπου θα πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα του για την άσκηση των υποστηρικτικών καθηκόντων του κλάδου του.

9. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό έτος. Οι ωρομίσθιοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία, απαλλάσσονται των κυρώσεων.

10. Το εβδομαδιαίο ωράριο των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ καθορίζεται με τις διατάξεις της αριθ.28915/12.3.2007 (ΦΕΚ 449 Β΄) υπουργικής απόφασης.

11. Τα ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ καθορίζονται με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της αριθ. 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449 Β΄) καθώς και της αριθ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (ΦΕΚ 3032/τ.Β΄) Υ.Α. Σε κάθε περίπτωση δεσμεύονται στην εκτέλεση καθηκόντων που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της «Άδειας άσκησης επαγγέλματος» του κλάδου τους.

12. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).

13. Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ή στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου, οι υποψήφιοι παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες, μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.

14. Σε περίπτωση που σε απόκλιση των ανωτέρω, διενεργηθεί πρόσληψη και σε άλλο κλάδο αφενός δεν καθίσταται εφικτή η ανάληψη υπηρεσίας από πλευράς του εκπ/κου, αφετέρου η εν λόγω πρόσληψη ανακαλείται.

15. Αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν πραγματοποιούνται.

16. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

17. Αν εξαντληθούν οι πίνακες της μιας ΠΔΕ («αρχική») αναζητούνται αναπληρωτές από πίνακες άλλων ΠΔΕ («έτερη») λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

α. Η αναζήτηση αφορά σε ανάγκη που υφίσταται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

β. Η σειρά των αναπληρωτών στους πίνακες της κάθε ΠΔΕ, πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως για κάθε πρόσληψη.

γ. Μετά την πρόσληψη του αναπληρωτή η «έτερη» ΠΔΕ κοινοποιεί άμεσα στην αρχική ΠΔΕ τη σχετική απόφαση.

δ. Ολοκληρώνοντας την κάλυψη του κενού, η «έτερη» ΠΔΕ δεν χρησιμοποιεί περαιτέρω τον πίνακα που της παραχωρήθηκε. Σε περίπτωση νέας ανάγκης αναζητά αναπληρωτές επαναλαμβάνοντας την άνωθεν διαδικασία.

ε. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κληθεί αναπληρωτής τόσο από την «αρχική» ΠΔΕ όσο και από την «έτερη» ΠΔΕ μέσω των ίδιων πινάκων κατάταξης, τότε θα προσληφθεί στην υπηρεσία αίτησής του εφόσον το επιθυμεί, αλλιώς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.9 της παρούσας ενότητας.

18. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι ΕΕΠ καθώς και οι αναπληρωτές ΕΒΠ προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει με την ανάληψη υπηρεσίας τους στην οικεία ΠΔΕ και λύεται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας τοποθέτησής τους. Η λήξη σύμβασης για τους τοποθετημένους σε ΚΕΔΔΥ είναι η 30 Ιουνίου. Οι ωρομίσθιοι ΕΕΠ απολύονται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή με τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονάδων στις οποίες τοποθετήθηκαν.

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I. Αίτηση αναπληρωτών Ε.Ε.Π.
II. Αίτηση αναπληρωτών Ε.Β.Π.
III. Πίνακας Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
ΠΕ και ΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Λήψη των συνοδευτικών εγγράφων:

Α. Λήψη της εγκυκλίου αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ

Β. Λήψη της Αίτησης Αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ

Γ. Λήψη της Αίτησης Αναπληρωτή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ

Μετάβαση στο άρθρο με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Περιοχές - Στοιχεία επικοινωνίας)

Pin It

Εκτύπωση