Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ 2019

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου

10-07-19
Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ το σχολικό έτος 2018-19 συνεχίζεται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00΄ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Λήψη του αρχείο με τα Οργανικά Κενά Μεταθέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ

 


Αρ.Πρωτ.93235/Ε4/10-06-2019/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου, Ι. Τζιατζούλης
Τηλέφωνο: 210 344 2931, 2561

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση στην εγκύκλιο μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 92519/Ε4/07-06-2019 (ΑΔΑ: Ω16Γ4656ΠΣ-Λ3Β) Εγκύκλιος περί μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.» στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι οι φάκελοι υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού των ΚΕΣΥ (συμπεριλαμβανομένων και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) τηρούνται στο Τμήμα Προσωπικού της κάθε Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης. Ως εκ τούτου όπου στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο μεταθέσεων αναφέρεται η αποστολή δικαιολογητικών στα ΚΕΣΥ, η «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων από το e-datacenter και κατόπιν ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αυτών από τα ΚΕΣΥ, θα πρέπει αυτά να πραγματοποιηθούν αρμοδίως από το Τμήμα Προσωπικού της κάθε ΠΔΕ.

Τέλος, υπενθυμίζεται σύμφωνα και με την τελευταία επισήμανση στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ότι η πιστή εφαρμογή της συγκεκριμένης εγκυκλίου εμπίπτει στα καθήκοντα και τη διοικητική ευθύνη των Δ/ντων ΠΕ & ΔΕ καθώς και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και παρακαλείσθε όπως γνωστοποιήσετε το παρόν σε όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Αρ. Πρωτ.92519/Ε4/07-06-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β Νούτσου, Ι. Τζιατζούλης
Τηλέφωνο: 210-344 2931- 2561

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. το άρθρο 4 του κεφ. Β΄ της ενότητας Δ΄ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
2. το άρθρο 23 παρ.2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
3. το Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
4. το Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 262 /Α΄/1998
5. το άρθρο 39 παρ.2β, το άρθρο 46, παρ.1στ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
6. το άρθρο 6, 9, άρθρ. 20 παρ.2, άρθρ.32 παρ.1, άρθρ. 51 παρ.γ2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για μεταθέσεις

i) Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. του ίδιου ή άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις και

ii) μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.

1.1. Υποβολή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 10/06/2019 έως 17/06/2019 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

1.2. Ανάκληση

α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

1.3. Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών

α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής τους. Τα δικαιολογητικά οφείλει ο/η αιτών/ούσα να προσκομίσει, με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/1999 - ΦΕΚ 45 Α΄).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ ότι -όπου αυτή προβλέπεται- πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται από την υπηρεσία.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

2.1 Τρόπος υποβολής των αιτήσεων

2.1.1. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr ). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο αντίστοιχο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

2.1.2 Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Προσθήκη κριτηρίων μετάθεσης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δε θα είναι εφικτή, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1.3 του παρόντος κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

β) Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Στις περιπτώσεις (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, λογαριασμό ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.) για τις οποίες απαιτείται αποστολή των δικαιολογητικών –ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου- πρέπει να αποστέλλονται, αφού ψηφιοποιηθούν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. που ανήκουν οργανικά. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 18-6-2019.

δ) Αιτήματα σχετικά με τροποποίηση ή/και συμπλήρωση προτιμήσεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο μεταθέσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.

2.2 Τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1:
Καθώς η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως τα ψηφιοποιήσουν σε pdf αρχείο/α (όχι αρχείο εικόνας .jpeg, .png, .gif, .tiff, κλπ ), με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως 8 MB), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1ο», «Μέρος 2ο» κοκ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2:
Τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης αναφέροντας την υπηρεσία στην οποία απευθύνονται. π.χ. Για το Κ.Ε.Σ.Υ. Αρκαδίας: Βεβαίωση εργασίας συζύγου, Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

2.2.1. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις αιτήσεις μεταθέσεων θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. της οργανικής τους θέσης.

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: αίτηση μετάθεσης ΕΕΠ/ΕΒΠ, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κλάδος/ειδικότητα, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ

π.χ. Θέμα: Μετάθεση ΠΕ30, 1/0500305/001.ΣΜΚΔ001/20-06-2019, 234567
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ30, 1/0500305/001.ΣΜΚΔ001/20-06-2019, 234567

2.2.2. Τα δικαιολογητικά / γνωματεύσεις που αφορούν αιτήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης του κεφαλαίου Δ’ της παρούσης εγκυκλίου, λόγω:

α) ασθένειας και έχουν εκδοθεί από:
- Β/θμια Υγειονομική επιτροπή που ισχύει ακόμα
- ΚΕΠΑ, θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί το πεδίο «Ειδική κατηγορία», να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμ. Επιτροπής» και Αριθμ. Μητρώου ΚΕΠΑ», χωρίς καθέτους ή κενά

β) πολυτεκνίας και έχουν εκδοθεί από την ΑΣΠΕ, αρκεί ο αριθμός της σχετικής βεβαίωσης να έχει αναγραφεί στα στοιχεία του Μητρώου. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται στην αίτηση. Άλλως θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό αίτημα από το μέλος ΕΕΠ και ΕΒΠ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. της οργανικής του, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, για την ενημέρωση του μητρώου του.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις α και β, θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πλην της περίπτωσης ασθένειας ιδίου. Στην περίπτωση β θα πρέπει να αποστέλλεται και βεβαίωση φοίτησης τέκνου από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας

2.2.3. Οι σύζυγοι δικαστικών, οι οποίοι ζητούν κατά προτεραιότητα μετάθεση, βάσει του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄), του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄) και του άρθρου 94 παρ. 1 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄), θα πρέπει να αποστείλουν, εκτός της βεβαίωσης εργασίας και έγγραφο που να προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας, δικαστηρίου του συζύγου τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3:
Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (βλέπε Επισήμανση 1) στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕΣΥ της οργανικής τους θέσης. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

2.3 Ενέργειες Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ
(Έλεγχος αιτήσεων, αποστολή δικαιολογητικών, ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης)

2.3.1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ, αφού κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλες τις σχολικές μονάδες και τα ΚΕΣΥ της αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, θα πρέπει να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και να προβούν στην «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς τους στο σύστημα e-Datacenter, από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 25/6/2019.

2.3.2. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕΣΥ, αν κατά την «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο σύστημα e-Datacenter, διαπιστώσουν λάθη/παραλείψεις ή αναντιστοιχίες σε σχέση με τον διατηρούμενο φάκελό του στην υπηρεσία τους, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο για την διόρθωσή του.

2.3.3. Συντάσσουν πίνακες κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους.

2.3.4. Αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνημμένα τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις για τις οποίες πρέπει να αποφανθεί αρμοδίως η Υπηρεσία ή το ΚΥΣΕΕΠ (π.χ. αμφισβητούμενες περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης, προϋποθέσεις υπαγωγής στα κριτήρια μετάθεσης κλπ), ανά τύπο αίτησης και ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: Ε4-Μετάθεση κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΚΕΣΥ

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κλάδος/ειδικότητα, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κατάσταση αίτησης («Παρελήφθη / Έχει καταχωρηθεί»), λόγος αποστολής
 Αν η κατάσταση αίτησης είναι «Έχει καταχωρηθεί», τότε στο σώμα του μηνύματος/κειμένου η Διεύθυνση δύναται να αναφέρει το ιστορικό και τις απόψεις της.
 Συνημμένα: Τα συνημμένα αρχεία του μηνύματος θα αποστέλλονται ανά μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Π.χ. Θέμα: Ε4-Μετάθεση ΠΕ30, ΔΠΕ Λακωνίας
Σώμα μηνύματος/κειμένου:
Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ30, 1/0500305/001.ΣΜΚΔ001/20-06-2019, 234567
Κατάσταση αίτησης : Έχει καταχωρηθεί λόγω Αμφισβητούμενων κριτηρίων ως προς την πολυτεκνία
Συνημμένα: 234567(1).pdf, 234567(2).pdf….

2.3.5. Αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνημμένα τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά που αφορούν τις αιτήσεις των ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητας τους για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Tο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: Ε4-Μετάθεση κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΚΕΣΥ
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κλάδος/ειδικότητα, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κατάσταση αίτησης («Παρελήφθη / Έχει καταχωρηθεί»), λόγος αποστολής: ασθένεια, πολυτεκνία, αναπηρία τέκνου 67%
Αν η κατάσταση αίτησης είναι «Έχει καταχωρηθεί», τότε στο σώμα του μηνύματος/κειμένου η Διεύθυνση δύναται να αναφέρει το ιστορικό και τις απόψεις της.
Συνημμένα: Τα συνημμένα αρχεία του μηνύματος θα αποστέλλονται ανά μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Π.χ. Θέμα: Ε4-Μετάθεση ΠΕ30, ΔΠΕ Λακωνίας
Σώμα μηνύματος/κειμένου:
Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ30, 1/0500305/001.ΣΜΚΔ001/20-06-2019, 234567
Κατάσταση αίτησης : έχει παραληφθεί για ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας τέκνου
Συνημμένα: 234567(1).pdf, 234567(2).pdf….

2.3.6. Δημοσιεύουν τους ανωτέρω πίνακες (βλ 2.3.3) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4:
Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι αιτούνται ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα, θα πρέπει η αίτησή τους να παραμείνει σε κατάσταση «Έχει καταχωρηθεί» και όχι «Παρελήφθη» και στη συνέχεια να αποσταλεί για να εξεταστεί ως αμφισβητούμενη από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

2.4. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, ενστάσεων και διόρθωση της ηλεκτρονικής αίτησης

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε από 10/06/2019 μέχρι και 17/06/2019 και ώρα 15:00.

Από τις 2/7/2019 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επισήμανση 5:
Εφιστούμε την προσοχή στη συμπλήρωση της αίτησης, καθόσον αυτή υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 9 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999 καθώς επίσης στη συμπλήρωση των προτιμήσεων και στον έλεγχο του συνόλου των μορίων πριν και μετά την καταχώριση, γιατί ενστάσεις σχετικές με τροποποίηση ή/και συμπλήρωση προτιμήσεων και λάθη ως προς την καταχώριση των μορίων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1.1 Προϋπόθεση υπηρέτησης της οργανικής θέσης για ένα (1) έτος:

Στο άρθρο 39 παρ. 2β του Ν.4115/2013 ορίζεται ότι «Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α΄ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94).»

Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 (παρ. 1 και 2) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2 ) του Π.Δ. 100/1997 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:

«1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.»

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν τα μόνιμα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31/8/2019 την οργανική τους θέση στο σχολείο ή ΚΕΣΥ στο οποίο ανήκουν, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για ένα (1) έτος την οργανική τους θέση.

1.2 Δεν απαιτείται χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση :

Δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 100/1997, χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ’ της παρούσης εγκυκλίου.

1.3 Δικαίωμα μετάθεσης μετά από αναδρομικό διορισμό

Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού το αντίστοιχο διάστημα προσμετράται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. Ωστόσο ζήτημα αναδρομικής μετάθεσης δεν υφίσταται, σύμφωνα με την αριθ. 336/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

1.4 Λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης

α) οι κάτωθι άδειες:

i) αναρρωτικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρ. 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α’) ή με προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112),

ii) άδειας άνευ αποδοχών της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους πριν την 1-11-2011 (Ν.4024/2011),

iii) άδειες άνευ αποδοχών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 1 και 4 του Ν. 3528/2007 από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, δηλαδή από 1-11-2011 και μετά,

iv) άδειες μητρότητας (τοκετού, λοχείας), γονικές άδειες εννέα μηνών με αποδοχές και έξι μηνών επιπλέον για γέννηση διδύμων (άρθρ. 6, παρ. 1 του Ν. 4210/2013, τρίμηνη άδεια με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνη άδεια χωρίς αποδοχές που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1483/1984,

v) γονικές άδειες των άρθρων 50 και 51 του Ν.4075/2012 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 39 του Ν.4144/2013 που χορηγήθηκαν μέχρι 14-02-2017,

vi) ειδικές άδειες όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του Νόμου 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3801/2009 και με το άρθρο 149 του ν. 4483/2017, ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών,

vii) άδειες ασθένειας τέκνου του άρθρου 31 του ν. 4440/2016.

β) Όπως αναφέρεται στη με αριθ. 66706/Ε4/24-4-2019 εγκύκλιό μας περί ρύθμισης υπεραριθμίας μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης λαμβάνεται υπόψη ενιαία ο χρόνος υπηρέτησης στη σχολική μονάδα προέλευσης και στη σχολική μονάδα τοποθέτησης για τη ρύθμιση της υπεραριθμίας. Όσα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση και επομένως ΔΕΝ απαιτείται εκ νέου υπηρέτηση αυτής.

1.5 Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

α) με το χρόνο που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία τα αποσπώμενα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989)

β) με το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέραν του ενός μηνός

γ) με το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές.

δ) όσους υπηρετούν με την υποχρέωση 10 ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 5 & 6 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 56/2001 είναι:

1) η συνολική υπηρεσία
2) η συνυπηρέτηση
3) οι οικογενειακοί λόγοι
4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν και στις έδρες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
5) η εντοπιότητα
6) η πρώτη προτίμηση.

Κατά τα λοιπά ως προς τα κριτήρια εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά τις μεταθέσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/1996, προηγούνται εκείνοι που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
σ)) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα κριτήρια αυτά αναλυτικά κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως:

1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προσδιορισμός του χρόνου συνολικής υπηρεσίας

1.1. Περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση χρόνου συνολικής υπηρεσίας

α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία και στα Κ.Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το ΦΕΚ διορισμού μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε μήνας από το ΦΕΚ διορισμού.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3687/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 11 του Ν.4076/2012 και του άρθρου 39 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού με αριθμ. 1612/68 και τη νομολογία του ΔΕΚ).

γ) Ο χρόνος των παρακάτω αναφερόμενων αδειών:

 • αναρρωτικών αδειών με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρα 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2000 Α’) ή με προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112),
 • αδειών άνευ αποδοχών της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/85 που δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (άρθρο 17 Ν.2470/1997), πριν την 1-11-2011 (Ν.4024/2011),
 • αδειών άνευ αποδοχών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 και 4 του Ν.3528/2007 από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, δηλαδή από 1-11-2011 και μετά.
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Από 1-11-2011, δηλαδή από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, προσμετρείται ως πραγματική υπηρεσία μόνο η άδεια άνευ αποδοχών που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 και ως εκ τούτου επαναϋπολογίζεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις αιτήσεις (μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης) που υποβλήθηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία
 • αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης,
 • αδειών μητρότητας (κύησης και λοχείας), γονικής άδειας ανατροφής τέκνου εννέα μηνών με αποδοχές και έξι μηνών επιπλέον για γέννηση διδύμων (άρθρ. 6, παρ. 1 του Ν.4210/2013), τρίμηνων αδειών με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνων αδειών χωρίς αποδοχές που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1483/1984,
 • γονικών αδειών των άρθρων 50 και 51 του Ν.4075/2012 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 39 του Ν.4144/2013 που χορηγήθηκαν μέχρι 14-02-2017,
 • ειδικών αδειών όπως ορίζονται στα άρθρα 93 παρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 50 του Ν.3528/2007 ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.
 • αδειών ασθένειας τέκνου του άρθρου 31 του Ν.4440/2016.

δ) Η προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν.2817/2000), καθώς και η προϋπηρεσία του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν.3699/2008.

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/1997, του άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/2000 και του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν.3699/2008, λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων μετάθεσης των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μόνο για συνολική υπηρεσία και μόνο αν είναι αναγνωρισμένη.

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 14 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προστίθεται στο Ν. 4186/2013 (Α΄193), νέο άρθρο «14Α Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών» στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι, «Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια».

στ) Η προϋπηρεσία των μελών του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π ως αναπληρωτών και ωρομισθίων λαμβάνεται υπόψη από το σχολικό έτος 2005-2006.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), «Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας»

1.2 Περιπτώσεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση

α) H προϋπηρεσία των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ως διοικητικών υπαλλήλων.

β) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέραν του μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος (παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40/ 21-3-1997 τ. Α’ και άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.3528/2007).

2. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Π.Δ.50/1996 οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο στην περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στο Δήμο στον οποίο ανήκει το σχολείο ή Κ.Ε.Σ.Υ. που ζητά να μετατεθεί ο ενδιαφερόμενος. Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ της παραπάνω περίπτωσης λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

Ειδικότερα για τη συνυπηρέτηση σας υπενθυμίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.6 του Π.Δ. 50/1996 για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του/της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Προκειμένου περί υπαλλήλων του Δημοσίου, υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, υπαλλήλων του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

β) Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ κλπ.), από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος/η στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Η διετία εργασίας των συζύγων εκπαιδευτικών πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης μετάθεσης, πλην των δημοσίων υπαλλήλων για τους οποίους δεν απαιτείται διετία.

γ) Στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»»

δ) Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης στις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις από το σχολικό έτος 2012-2013, πραγματοποιείται με βάση τους διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διευκρινίσεις

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για τον Δήμο, όπου υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ή εργάζεται ο/η σύζυγος.

β) Όπου οι υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Σε περίπτωση όπου οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι οριστικοποιημένες δύνανται να προσκομιστούν οι υποβληθείσες από τον εργοδότη ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001). Όπου ο ασφαλιστικός φορέας δεν χορηγεί βεβαίωση για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω οφειλής εισφορών, γίνονται δεκτές υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο ετών.

γ) Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας και ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα προσμετράται για τη συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ στην πρώτη περίπτωση ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο επιδοτούμενων ανέργων και στη δεύτερη βεβαίωση προϋπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. πρέπει να υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του/της συζύγου του (σχετ.αρ.250/89 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

δ) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως αναπληρωτές στο Δημόσιο δεν δικαιούνται μόρια συνυπηρέτησης σύμφωνα με την αριθμ. 95/1991 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ε) Σύζυγοι Περιφερειακών Διευθυντών, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για το Δήμο της οργανικής τους θέσης και όχι του Δήμου στον οποίο ανήκει η θέση που ασκούν τα καθήκοντά τους.

στ) Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου στην περιοχή όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι, οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος, σύζυγος μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφείο σε διαφορετικούς Δήμους, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε ένα Δήμο που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (Αριθ.385/89 ΝΥΔ/ΚΥ/26-5-89).

ζ) Οι επικαλούμενοι λόγους συνυπηρέτησης, οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση πρόσφατα (τελευταίου τριμήνου) δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ.6 του Π.Δ.50/1996, κατά περίπτωση.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

3.1. Νομικό πλαίσιο

Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 7 περ. α’ και β’ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαθίστανται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/98 και τη διόρθωση του στο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίζεται ότι οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) Οι έγγαμοι, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

β) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή.

Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις .

Στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»

3.2. Διευκρινίσεις

α) Τέκνο που δεν φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή αλλά σε Ι.Ε.Κ. και Κολλέγια που υπάγονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται.

β) Τα μόρια που χορηγούνται λόγω παιδιών υπολογίζονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης για το σύνολο των παιδιών που βρίσκονται εν ζωή. Σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού τα μόρια μετάθεσης υπολογίζονται για το σύνολο των υπολοίπων εν ζωή παιδιών ανεξάρτητα από τη σειρά γέννησής τους.

γ) Ως αφετηρία για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαμβάνουμε το Δεκέμβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις και κάνουμε τη σχετική αφαίρεση. Έτσι για φέτος ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από 1/1/2001 και σπουδάζοντα όσα τέκνα έχουν γεννηθεί από 1/1/1994. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή. Στην πλειοψηφία τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε εξάμηνα, ενώ συνήθως στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε έτη.

δ) Οι άγαμοι ή διαζευγμένοι μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., λαμβάνουν μονάδες για γάμο και τέκνα μόνο αν έχουν την επιμέλεια των τέκνων (ανηλίκων ή σπουδαζόντων), διαφορετικά λαμβάνουν μόνο μονάδες τέκνων. Ειδικά οι άγαμες μητέρες θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχουν την επιμέλεια του τέκνου.

ε) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) λαμβάνουν τις παραπάνω μονάδες, μέχρι την ηλικία των τέκνων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

στ) Για την απόδειξη των παραπάνω, τα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εκπαιδευτικού ιδρύματος), όπου απαιτούνται, πρέπει να είναι πρόσφατα (τελευταίου τριμήνου)

4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)

4.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

α) Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης στο άρθρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β’ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 39/98 και το άρθρο 1, παρ. 2 του Π.Δ. 111/2016 ορίζονται τα εξής: «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα.» Η νέα μοριοδότηση με την αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 3941 Β΄) ισχύει αντίστοιχα από το σχολικό έτος 2018-2019.

β) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που μετατέθηκαν από Σ.Μ.Ε.Α.E. σε Σ.Μ.Ε.Α.E. ή Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του διδακτικού έτους. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που μετατέθηκαν από Κ.Ε.Σ.Υ. (τ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σε Σ.Μ.Ε.Α.E. ή Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβάνουν Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου), ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνεδρίασης του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις.

γ) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν οργανικά στα Κ.Ε.Σ.Υ., για λόγους ίσης μεταχείρισης, λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Η προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000) και άρθρο 23 της παρ. 5 του Ν. 3699/2008 δε λαμβάνει Μ.Σ.Δ.

4.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Σ.Δ.

α) Για υπηρεσία στο ίδιο σχολείο ή σχολεία ίδιας κατηγορίας υπολογίζουμε τα Μ.Σ.Δ. με τον τύπο:

i) Έτος x Κατηγορία Σχολείου

ii) [Μήνας / 12] x [Κατηγορία Σχολείου]

β) Για υπηρεσία παράλληλη σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας αναλογικά υπολογίζουμε με βάση τον τύπο:

[Κατηγορία Σχολείου] x [Μέρες Εβδομάδας / 5] x [Μήνες / 12]

4.3 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ Μ.Σ.Δ.

Στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 καταργείται η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996. Με τη ρύθμιση αυτή διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη η θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης και ο τρόπος μοριοδότησης για τις υπηρετήσεις των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από το σχολικό έτος 2010-2011. Για τις λοιπές υπηρετήσεις των προηγούμενων ετών, ισχύ έχει η αριθ. 26825/Γ6/9-3-2010 εγκύκλιος μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Συνεπώς :

4.3.1 Χρόνος με τον οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

Θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν Μ.Σ.Δ. ως ακολούθως της οργανικής τους θέσης τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που κάνουν χρήση των ακόλουθων περιπτώσεων αδειών :

α) Αναρρωτικές άδειες με αποδοχές.

β) Άδεια χωρίς αποδοχές που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους πριν την 1-11-2011 (Ν.4024/2011) και άδεια άνευ αποδοχών που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 και 4 του Ν.3528/2007 από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, δηλαδή από 1-11-2011 και μετά

γ) Άδεια μητρότητας (κύησης, τοκετού, λοχείας) γονική άδεια εννέα μηνών με αποδοχές, τρίμηνη άδεια με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνης άδειας χωρίς αποδοχές που είχε χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1483/1984.

δ) Ειδικές άδειες όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 ή σε προγενέστερους κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.

Διευκρίνιση:
Στην περίπτωση των αδειών για να θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης και να λαμβάνονται τα μόρια της οργανικής τους θέσης πρέπει οι άδειες να χορηγούνται από την οργανική τους θέση. Αν αυτές χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστημα της απόσπασής τους σε υπηρεσίες ή σχολεία των περιπτώσεων που δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, τότε ασφαλώς δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και δεν παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης.

4.3.2 Χρόνος με τον οποίο δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) ως ακολούθως :

α) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που αποσπώνται από το σχολικό έτος 2010-2011, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) στην Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οργανικά και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

β) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που αποσπώνται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. του σχολείου απόσπασης ή του πλησιέστερου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση απόσπασης σε Κ.Ε.Σ.Υ. Για τους καλοκαιρινούς μήνες λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της οργανικής τους θέσης, εκτός αν η απόσπαση λήγει με τη λήξη του σχολικού έτους, όπως στα Κ.Ε.Σ.Υ. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που αποσπάστηκαν ταυτόχρονα σε δύο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με διαφορετικές Μ.Σ.Δ., ο υπολογισμός των μονάδων που λαμβάνουν θα γίνει αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θα θεωρείται 5/5 και οι μονάδες θα επιμερίζονται στην κάθε θέση.

γ) Λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας, τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που αποσπώνται ως αιρετά μέλη σε Ο.Τ.Α. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

δ) Για όλες τις λοιπές αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και σε υπηρεσίες εκτός ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή άσκηση καθηκόντων με θητεία τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οργανικά ή του πλησιέστερου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη περίπτωση οργανικότητας σε Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4351/2015 «Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα».

ε) Στην περίπτωση αποσπασμένου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ που την ίδια ημέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι υπηρετεί στο σχολείο με τα περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης.

Διευκρίνιση: Ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α κατηγορίας.

5. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρο 16, του Π.Δ. 50/1996, οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται όταν το μέλος του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι δημότης από διετίας στο Δήμο που ανήκει το σχολείο ή το Κ.Ε.Σ.Υ. στο οποίο ζητείται μετάθεση. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου Δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι το μέλος του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι δημότης του Δήμου από διετίας.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, ορίζονται σε (4) τέσσερις.

Η μοριοδότηση της εντοπιότητας στις μεταθέσεις από το σχολικό έτος 2012-2013, πραγματοποιείται με βάση τους διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διευκρινίσεις

α) Η μόνιμη διαμονή σε έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας, αλλά το μέλος του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πρέπει να είναι δημότης από διετίας του Δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση.

β) Η βεβαίωση του Δημάρχου πρέπει να είναι πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε το μέλος του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι δημότης του Δήμου.

γ) Σε περίπτωση αναμεταδημότευσης, για να χορηγηθούν μονάδες εντοπιότητας, πρέπει μετά την αναμεταδημότευση να διανυθεί στον τελευταίο Δήμο ο νόμιμος χρόνος της διετίας. Δεν μπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που το μέλος του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ήταν κατά το παρελθόν Δημότης του Δήμου από όπου διεγράφη και πάλι επέστρεψε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης (αρ. 244/1989 γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).

6. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 «Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησής τους δύο (2) μονάδες μετάθεσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1.ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005, στο άρθρο 1, παρ.8 του Ν.3194/2003, στο άρθρο 17 του Ν.3402/2005, στο άρθρο 6 του Ν.3454/2006, στο αρθ.52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρθ.39 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄). Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

1.2 Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά, δηλαδή:

α) Βεβαίωση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας (εφόσον η μετάθεση ζητείται για λόγους υγείας). Σχετικά με τη βεβαίωση αυτή, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), μετά την κατάργηση με το ίδιο άρθρο και νόμο της προβλεπόμενης ως τώρα βεβαίωσης Β΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής διευκρινίζουμε τα εξής :

 • Για γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί το πεδίο «Ειδική κατηγορία», να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ», χωρίς καθέτους ή κενά.
 • Όσες βεβαιώσεις της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ισχύουν ακόμα, θα γίνονται δεκτές.
 • Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. (μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης στις 17/6/2019), θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι θα αποσταλούν οι «Αριθμ. Επιτροπής» και «Αριθμ. Μητρώου ΚΕΠΑ» και θα προσκομιστεί η βεβαίωση, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και πάντως πριν την εξέταση των αιτήσεων αυτών από το αρμόδιο Συμβούλιο (K.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Σημειώνουμε ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη λοιπές βεβαιώσεις προβλημάτων υγείας.

β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, για την απόδειξη της πολυτεκνίας, μαζί με βεβαίωση του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (για σπουδάζοντα τέκνα) ή βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα και για τους πολύτεκνους με τρία τέκνα του αρθ.6 του Ν.3454/2006. Διευκρινίζουμε ότι από τους τρίτεκνους θεωρούνται πολύτεκνοι τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. χωρίς σύζυγο, που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τριών τέκνων τους και είναι μόνοι υπόχρεοι σε διατροφή αυτών όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.1.2 του άρθ.6 του Ν.3454/2006 που τροποποίησε το άρθρο πρώτο του ν.1910/1944.

Επισήμανση: Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται ένταξη στην ειδική κατηγορία ως γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% επιλέγουν μόνο το συγκεκριμένο πεδίο και όχι το πεδίο «πολύτεκνος».

1.3 Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, πραγματοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

Διευκρίνιση: Το πεδίο της ειδικής κατηγορίας συμπληρώνεται μόνον εφόσον το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ανήκει σε μια από τις προαναφερθείσες στην παρ. 1.1 ειδικές κατηγορίες σε συνδυασμό με το πεδίο «Περιγραφή Ειδικής Κατηγορίας στο οποία θα περιγράφεται η ειδική κατηγορία (π.χ. 4 παιδιά - ιστορικό ασθένειας κλπ.).

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.2.2. του κεφ. Α’ της παρούσης.

2. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

2.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 91/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996:

α) να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2019 (έτος διενέργειας των μεταθέσεων), από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

β) να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και

γ) η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2019.

2.2 Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που μετατίθενται αμοιβαία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για το σχολείο ή το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από το οποίο προήλθαν, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις, έχουν υπηρετήσει υποχρεωτικά για τρία χρόνια στη θέση που τοποθετήθηκαν με την αμοιβαία μετάθεση.

2.3 Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕΣΥ, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001.

2.4 Οι Προϊστάμενοι Δ/νσης Εκπ/σης ή ΚΕΣΥ, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, αποστέλλουν τις αιτήσεις εντός πέντε (5) ημερών, στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ- ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και από τη βεβαίωση του Προϊστάμενου Δ/νσης Εκπ/σης ή ΚΕΣΥ (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ).

Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης τόσο στα Υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος όσο και στην Εισήγηση του Προϊστάμενου Δ/νσης Εκπ/σης ή ΚΕΣΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Πιστοποίηση (επάρκεια) Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Γραφής Braille

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille θα πιστοποιείται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επάρκειας ως εξής:

Α) για την Ε.Ν.Γ από:

1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και

2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών

Β) για τη γραφή Braille από:

1) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

2) τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

3) το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βεβαίωση που θα πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille»

4) από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».

Επισήμανση: Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις παρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99, το δελτίο ταυτότητας αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου τα στοιχεία της ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

3. Ενστάσεις θα εξετασθούν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία μας εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των μεταθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές. Τα ίδια ισχύουν και για τις αμοιβαίες μεταθέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Εφιστάται η προσοχή :
• στα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων μετάθεσης. Δε θα προωθούνται στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ενστάσεις που θα επικαλούνται λάθη ως προς τη συμπλήρωση της αίτησης μετάθεσής τους ή τη λανθασμένη καταχώρισή της, καθώς οι αιτούντες μετάθεση οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις μονάδες μετάθεσης (μόρια) που συγκεντρώνουν, (κατά κριτήριο και στο σύνολό τους), από την ιστοσελίδα του μητρώου εκπαιδευτικού-μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ.
• στους Προϊστάμενους Δ/νσης Εκπαίδευσης και ΚΕΣΥ, για τον λεπτομερή έλεγχο της αίτησης μετά την οριστικοποίησή της από μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ηλεκτρονικό σύστημα.

4. Τα πεδία που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου», συμπληρώνονται μόνον εφόσον τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ζητούν να μετατεθούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή Κ.Ε.Σ.Υ. του Δήμου που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση (εργασία συζύγου) και δικαιούνται ανάλογα μόρια.

5. Οι βεβαιώσεις που προσκομίζουν τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (για εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, εκπαιδευτικού ιδρύματος, ΑΣΠΕ κ.τ.λ.) πρέπει να είναι πρόσφατες (τριμήνου).

6. Η προϋπηρεσία που υπολογίζεται μόνο για χρόνο συνολικής υπηρεσίας καταχωρίζεται στο σύστημα του e-Datacenter στην καρτέλα «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ». Η υπηρεσία που υπολογίζεται για χρόνο συνολικής υπηρεσίας και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης καταχωρίζεται στην καρτέλα «ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ».

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και λοιπών στοιχείων που υποβάλλονται πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή σοβαρών λαθών προκειμένου η όλη διαδικασία να διεκπεραιώνεται το συντομότερο δυνατόν. Η πιστή εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου εμπίπτει στα καθήκοντα και στη διοικητική ευθύνη των Διευθυντών ΠΕ και ΔΕ και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.

Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση