edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Junior Achievement Greece 2020 2021

Εκτύπωση  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Junior Achievement Greece (JA Greece) 2021

Αρ.Πρωτ.Φ16/5865/Δ2/19-01-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ‘
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής των εκπαιδευτικών δράσεων του Μη Κυβερνητικού Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (JA Greece) για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της χώρας-σχ. έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 165418/Δ2/4-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 26-10-2020 αίτηση που μας απέστειλε το Μη Κυβερνητικό Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (JA Greece) και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνει το εν λόγω σωματείο, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 56/03-12-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή των εξής δράσεων:

α. «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας», που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γ΄ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ..

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι σχεδιασμένο ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και παράλληλα να καλλιεργήσουν δεξιότητες και στάσεις ώστε να γίνουν ενεργοί και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες, καθώς και υπεύθυνοι επαγγελματίες. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διοργανώνεται διαδικτυακός διαγωνισμός, με υποστήριξη από εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων.

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως και βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στον/στην εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος.

β. Πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» και συνοδευτικός Διαγωνισμός «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση», που απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου, σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε μαθητές/τριες των τάξεων Γ’,’ Δ, ΣΤ’ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές/μαθήτριες δημιουργούν μια μαθητική επιχείρηση, διαμοιράζουν και αναλαμβάνουν ρόλους για να σχεδιάσουν και να παράγουν προϊόντα-υπηρεσίες, με κριτήριο να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, να έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και να ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου, σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε μαθητές/-ήτριες των τάξεων Γ’,’ Δ, ΣΤ’ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει ο/η υπεύθυνος/-η εκπαιδευτικός στον/στην οποίο/-α διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή, μέσω δικτυακού τόπου που έχει αναπτύξει το ΣΕΝ (http://gr.ja-digital.org/el) και στον οποίο ο/η εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση με διαπιστευτήρια που του δίνονται με την έναρξη του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητικές ομάδες υποστηρίζονται από εθελοντές συμβούλους, στελέχη της αγοράς εργασίας – συνεργάτες του ΣΕΝ- οι οποίοι παρέχουν τις επαγγελματικές τους συμβουλές μέσα από τη δική τους εμπειρία και γνώση. Η υποστήριξη γίνεται δια ζώσης, αν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, ή/και εξ’ αποστάσεως (σύγχρονα και ασύγχρονα).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις ως άνω δράσεις να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών αυτής και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις ως άνω δράσεις να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/-στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στη δράση «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας» να ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικής δράσης/προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιείται στη σχολική μονάδα, ή στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις. Ο χρόνος προετοιμασίας των μαθητών/-τριών να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.
 5. Ομοίως, το Πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» να υλοποιηθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού ως προαιρετικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας.
 6. Η υλοποίηση των ως άνω δράσεων από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται με τις απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/-τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό και με τη συνεργασία των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. Η ενδεχόμενη επίσκεψη Μέντορα-Συμβούλου στο σχολείο για την υποστήριξη των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών, κατόπιν συνεννοήσεως ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και η διάρκεια της παρέμβασής του να μην υπερβαίνει συνολικά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 8. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 9. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τους διαγωνισμούς ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 10.  Η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων, και αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους.
 11.  Να μην επιτρέπεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, εκτός της τελικής φάσης διαδικτυακής διεξαγωγής του διαγωνισμού «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση». Σε αυτή την περίπτωση για την μαγνητοφώνηση ή/και βιντεοσκόπηση μαθητών/μαθητριών να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συναίνεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, των γονέων/κηδεμόνων τους.
 12. Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις ως άνω δράσεις να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/-ών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 13. H συνεργασία της ομάδας των μαθητών/-τριών με τον Μέντορα-Σύμβουλο, σε κάθε μία από τις ως άνω δράσεις, είτε εντός είτε εκτός του σχολικού ωραρίου, να γίνεται απαραιτήτως με την παρουσία του/-της υπεύθυνου/-ης για τη δράση εκπαιδευτικού.
 14. Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 15. Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που πλαισιώνει τα ως άνω να είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν. 4212/2013).
 16. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 17. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των εν λόγω δράσεων τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών σχεδιασμών ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα υλοποίησης (Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/ Junior Achievement Greece).Η ιστοσελίδα του φορέα είναι http://senja.gr/.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Εκτύπωση