2o Μαθητικό Συνέδριο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών Λυκείου Αναβρύτων AMLMUN 2019

Εκτύπωση  

2ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (AMLMUN) 2019

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/173983/Δ2/17-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών (2nd Anavryta Model Lyceum (AMLMUN) Model United Nations Conference) του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων – Αθήνα, 23-24 Φεβρουαρίου 2019».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 161940/Δ2/28-09-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 12466/06-06-2018 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ.πρ. 154/22-05-2018 έγγραφο του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων και τα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 43/20-09-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών (2nd Anavryta Model Lyceum (AMLMUN) Model United Nations Conference) του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Φεβρουαρίου 2019, στο χώρο του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων.

Η Προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων διάρκειας δύο ημερών είναι ετήσιο Μαθητικό Συνέδριο των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 14-18 ετών, Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως αυτή του δημόσιου λόγου, της διπλωματικής στάσης και συμπεριφοράς, της κριτικής σκέψης, της ρητορικής τέχνης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και της δημιουργίας ενεργών πολιτών του 21ου αιώνα. Η επίσημη γλώσσα του Μαθητικού Συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Κατά τις δύο ημέρες της Προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες-αντιπρόσωποι εθνικών αποστολών κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών θα κληθούν να συζητήσουν ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και να εξερευνήσουν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Ο.Η.Ε. και τις διεθνείς συμβάσεις. Οι μαθητές, σε ρόλο διπλωμάτη, θα βιώσουν την μοναδική εμπειρία των προκλήσεων της διεθνούς διπλωματίας, καθώς θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις και να επιλύσουν κρίσεις τόσο σε επίπεδο Επιτροπών όσο και Γενικής Συνέλευσης (ολομέλειας), μέσω κειμένων πολιτικών θέσεων και ψηφισμάτων (resolutions) τα οποία τίθενται σε διαβούλευση και ψηφοφορία μεταξύ των μελών των συμμετεχουσών αντιπροσωπειών.

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών (2nd Anavryta Model Lyceum (AMLMUN) Model United Nations Conference) για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στο συνέδριο δεν συνδέεται με οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/μαθητριών ή εκπαιδευτικών, το ύψος της οποίας δύναται να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού ή διακρίσεων μεταξύ του μαθητικού ή εκπαιδευτικού πληθυσμού. Επίσης, θεωρούνται απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στο εν λόγω Συνέδριο.

2. Στον ιστότοπο του Μαθητικού Συνεδρίου δεν θα υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων.

3. Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου δεν θα υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

4. Θα κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

5. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017), η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο διεξαγωγής Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή απλώς να πληροφορηθούν για το συνέδριο θα πρέπει να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.amlmun.com/ .
Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες για τις δηλώσεις συμμετοχής, τις προθεσμίες εγγραφής και όλο το απαραίτητο υλικό.

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Οργανωτική Ομάδα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr και με την Υπεύθυνη Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ 06- Αγγλικών), e-mail: ekaragia(ΣΤΟ)hotmail.com, Κινητό Τηλ. 6932485887.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 2ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
(23-24/02/2019)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Επιτροπή για τον Αφοπλισμό και την Διεθνή Ασφάλεια

1. Το ζήτημα της Αποστρατιωτικοποίησης του Αρκτικού Κύκλου

2. Μέτρα καταπολέμησης της διαδικτυακής στρατολόγησης αλλοδαπών τρομοκρατών/πολεμιστών

Κοινωνική, Ανθρωπιστική και Πολιτιστική Επιτροπή
1. Μέτρα ενάντια στη χρήση βίας και βάναυσης, απάνθρωπης ή απαξιωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

2. Εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων για την επιβίωση, αξιοπρέπεια και ευημερία των αυτοχθόνων πληθυσμών

Ειδική Πολιτική Επιτροπή

1. Συζήτηση του ζητήματος της δικτυακής ουδετερότητας

2. Διεθνής συνεργασία για τις ειρηνικές χρήσης του διαστήματος

Νομική Επιτροπή

1. Το ζήτημα των πληροφοριοδοτών και της διεθνούς ασφάλειας

2. Κανονισμοί για την κατασκευή, το εμπόριο, την μεταβίβαση, την κατοχή και χρήση πυροβόλων όπλων από πολίτες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Επιτροπή για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

1. Προώθηση της έννοιας της οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς ως εργαλείο εξάλειψης της φτώχειας

2. Διερεύνηση του ζητήματος της προσχεδιασμένης απαξίωσης στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

3. Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και απασχόληση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων των χημικών όπλων στη Συρία

2. Το θέμα θα ανακοινωθεί με βάση τις διεθνείς εξελίξεις

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Ο ρόλος της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τον περιορισμό της διατροφικής ανασφάλειας και της παγκόσμιας έλλειψης τροφίμων

2. Προώθηση της αστικής και περιαστικής γεωργίας με στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας

3. Έλεγχος της παγκόσμιας επιδημίας παχυσαρκίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

1. Το θέμα θα ανακοινωθεί με βάση τις διεθνείς εξελίξεις

 

 

 


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα