Εκπαιδευτική Δράση «Το Πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη» της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Εκτύπωση  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ» της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Αρ.Πρωτ.167902/Δ2/09-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε.)
Αν. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3443293 (Π.Ε.)
210-3443422 (Δ.Ε)

ΘΕΜΑ: Έγκριση της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη» της Ελληνογερμανικής Αγωγής
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 133733/Δ2/05-10-2020 έγγραφο

Απαντώντας στο από 14-05-2020 αίτημά σας για έγκριση εκπαιδευτικής δράσης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 47/01-10-2020 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης της Ελληνογερμανικής Αγωγής με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη».

Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, η συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική και εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1.  Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει διαδικτυακά, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική δράση να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Η υλοποίηση της δράσης να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων.
  4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  6. Να ενταχθεί το πείραμα στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που εμπλέκονται στο «Πείραμα του Ερατοσθένη» (μαθηματικά, φυσική, γεωγραφία κ.λ.π.). Η υλοποίηση της δράσης να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
  7. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
  8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του πειράματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δράσης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνογερμανική Αγωγή (ιστοσελίδα: http://www.ea.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης: http://eratosthenes.ea.gr).

H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Εκτύπωση