edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτική Δράση «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης» 2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ» 2022

Αρ.Πρωτ.9973/ΓΔ4/01-02-2022/ΥΠΑΙΘ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3443422 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ:  Έγκριση της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2022»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 171967/Δ2/30-12-2021 έγγραφο

Απαντώντας στο από 08-06-2021 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 70/29-12-2021 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης-2022» τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (Εαρινή Ισημερία).

Η δράση διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) και αποτελεί συνέχεια εκείνης που διοργανώθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (έγκριση με αρ.πρωτ. 158982/Δ7/25-09-2018), στην οποία συμμετείχαν τα Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Θεσπρωτίας, Κω και Αργολίδας.

Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η συμμετοχή σε αυτή είναι προαιρετική και εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω εκπαιδευτική δράση να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική δράση να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Η δράση να υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τους/τις μαθητές/-ήτριες και η διάρκεια υλοποίησής της να μην υπερβαίνει συνολικά τις τρεις (3) διδακτικές ώρες. Να προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/-τριών σχετικά με τις διαδικασίες του πειράματος. Η δράση να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία συναφών με το «Πείραμα του Ερατοσθένη» μαθημάτων (μαθηματικά, φυσική, γεωγραφία κ.λπ.).
  6. Το προς παρουσίαση εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
  7. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
  8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δράσης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Τη δράση θα συντονίσουν η κ. Ελένη Παλούμπα, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας, Αντιπρόεδρος της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., καθώς και οι Υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. που θα λάβουν μέρος, και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών/-τριών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, δηλώνοντας τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/yBr9XLn6iHnaH7Zd6

Εάν η Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (Εαρινή Ισημερία) δεν είναι ημέρα εργάσιμη ή οι καιρικές συνθήκες (π.χ. έλλειψη ηλιοφάνειας) δεν το επιτρέπουν και το πείραμα υλοποιηθεί π.χ. την επόμενη, το σφάλμα της μέτρησης είναι σχετικά μικρό και η αξία της συμμετοχής και της πραγματοποίησης του πειράματος πολύ μεγάλη.

Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις της κάθε ομάδας μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αυλή του σχολείου της, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., στη διεύθυνση: https://panekfe.gr/eratosthenes

Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για θέματα σχετικά με τη δράση είναι: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Αθήνα, 24/2/2022
Αρ. Πρωτ.: 698

ΠΑΝΕΚΦΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διεύθυνση Επικοινωνίας:
ΕΚΦΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4ο ΓΕΛ Κέρκυρας,
4η Πάροδος Εθνική Λευκίμμης,
Παγκρατέικα, 49100 Κέρκυρα
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστότοπος: http://panekfe.gr/
Πληροφορίες: Πάνος Μουρούζης
Τηλέφωνο: 2661047655
6972084055
Αθήνα, 24/2/2022
Αρ. Πρωτ.: 698

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης - 2022»

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ ΕΚΦΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ), διοργανώνει τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (επομένη της Εαρινής Ισημερίας), την πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης - 2022» (Έγκριση ΥΠΑΙΘ 9973/Γ Δ4/01-02-2022)

Πρόκειται για συνέχεια της δράσης που διοργανώθηκε το σχολικό έτος 2018-2019 από τα Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Θεσπρωτίας, Κω και Αργολίδας.

Το Πείραμα αυτό, συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πιο όμορφων επιστημονικών πειραμάτων στην ιστορία της Φυσικής. Την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, που χαρακτηρίζεται ως «αρχή της Άνοιξης», ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό της Γης, με αποτέλεσμα η νύχτα και η ημέρα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας. Έτσι, θεωρείται «ευκαιρία» να επαναλάβουμε το πείραμα του Ερατοσθένη, αφού γνωρίζουμε τον τόπο που ο Ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του κατακόρυφα.

Στους πρωταρχικούς στόχους της δράσης συγκαταλέγονται: η συμμετοχή των μαθητών σε μια δραστηριότητα μεγάλου ενδιαφέροντος, η ανταλλαγή των δεδομένων και η διαθεματική προσέγγιση. Η διαδικασία των παρατηρήσεων, των μετρήσεων και των υπολογισμών υπεισέρχεται στη γνωστική περιοχή αρκετών σχολικών μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φυσικά/Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Πληροφορική κ.ά.).

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις της κάθε ομάδας μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αυλή του σχολείου της.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στη διεύθυνση: https://forms.gle/yBr9XLn6iHnaH7Zd6

Την ομάδα των συντονιστών της δράσης αποτελούν οι:

Αντωνέλης Τιμολέων, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Πέλλας, τηλ. 2381051646
Βενέτης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Κορινθίας, τηλ. 2741030904
Γκάτσης Αριστείδης, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, τηλ. 2441079170
Γκιγκούδη Αναστασία, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Τούμπας (Αν. Θεσ/νίκης), τηλ. 2310922554
Δερμιτζάκη Ειρήνη, Υπεύθυνη 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου, τηλ. 2810370508
Καρούτης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης (Δυτ. Θεσ/νίκης), τηλ. 2310668700
Κυριαζοπούλου Σοφία, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Ροδόπης, τηλ. 6942087888
Κωνσταντινοπούλου Βασιλική, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου, τηλ. 2106833915
Λάζος Παναγιώτης, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης, τηλ. 2109950144
Μαγουλά Αναστασία, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Κεφαλληνίας, τηλ. 6937247918
Μανουσάκη Κλεοπάτρα, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας, τηλ. 2751029552
Παζούλης Παναγιώτης, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Δράμας, τηλ. 2521027681
Παλούμπα Ελένη, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας, τηλ. 2731028173
Παπαδάκης Ιωάννης, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Κω, τηλ. 2242049616
Παπαδέλη Ελευθερία, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Κοζάνης, τηλ. 2461024158
Παπαδοπούλου Δέσποινα, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Καβάλας, τηλ. 2510600006
Τσικρικώνης Γεώργιος, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ξάνθης, τηλ. 2541063652
Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου, τηλ. 2831081271

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με τους συντονιστές της δράσης:

eratosthenespanekfe@gmaίl.com

Πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
1. ΠΑΝΕΚΦΕ: https://panekfe.gr/eratosthenes
2. ΙΑΑΔΕΤ: https://bit.ly/355tcRH

Παρακαλούμε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τον σύλλογο διδασκόντων και τους μαθητές του σχολείου τους.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Ο Πρόεδρος
Π. Μουρούζης
Φυσικός, MSc
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας

Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Τσακίρη
Φυσικός DEA
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου

Σχετικά Άρθρα