edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Special Olympics «Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί» 2021 2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPECIAL OLYMPICS HELLAS 2021-2022
«Play Unified.Learn Unified - Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί»

Αρ.Πρωτ.Φ16/120218/Δ2/24-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
-
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified.Learn Unified - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί» για μαθητές/τριες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας - σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 116845/Δ2/20-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 03/06/2021 αίτηση του Πρέσβη ε.τ. κ. Κοδέλλα Διονύσιου, Προέδρου των Special Olympics Hellas, που αφορά σε αίτημα έγκρισης υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified.Learn Unified - Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/16-09-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου- Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικών και Ειδικών σχολείων, για το σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες στα Γενικά σχολεία και τις τέσσερις (4) στα Ειδικά σχολεία.
  6. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
  7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι, στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος  τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
  9. Επιπρόσθετα σε συμμετοχή μαθητών/τριών σε αθλητικές δραστηριότητες να απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Σημειώνεται ότι, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες το απαιτούν, υπάρχει προγραμματισμός για διαδικτυακές δράσεις.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2112011000 και στην ιστοσελίδα www.specialolympicshellas.gr

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα