edu.klimaka.gr

5ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομίας για Νέους 2024

 5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2024

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/147794/Δ2/22-12-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
ΤΜΗΜΑ Β΄
----
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Β. Θεοδωράκου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.3272(Δ.Ε.)
: 210 344.2245 (Δ.Ε.)
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση υλοποίησης του Συνεδρίου με τίτλο: «5ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2024» του φορέα Ελληνικός Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Όμιλος για την Ουνέσκο.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 139784/ΓΔ7,ΓΔ4,Δ2/06-12-2023 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 39134/05-07-2023 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 75/05-12-2023), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του Συμποσίου με τίτλο: «5ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2024: This is our living heritage!» που απευθύνεται οι μαθητές/-τριες όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, όλων των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-24, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον εν λόγω συμπόσιο είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Η μετακίνηση μαθητών/-τριών να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

2. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού στο συμπόσιο κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση των εργασιών του.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο συμπόσιο να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

4. Το κόστος συμμετοχής των μαθητών/-τριών στο εν λόγω συμπόσιο είναι δωρεάν. Ωστόσο, το κόστος για τη μετακίνηση, διαμονή και σίτιση των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών να συνεκτιμηθεί από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών της σχολικής μονάδας.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/-τριών, χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. Να τεθεί υπόψη του/της Συντονιστή/-στριας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης χώρας, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησής του στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος που ακολουθείται.

9. Να τεθεί υπόψη των Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

10. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της για το σχολικό έτος υλοποίησής της.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του συμποσίου, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

12. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του συμποσίου.

Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω μαθητικό συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η έγκριση του ανωτέρω συνεδρίου θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.:http://edugate.minedu.gov.gr

Συν:1 αρχείο pdf

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 


5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2024

Φορέας Διοργάνωσης – Φορείς Υποστήριξης – Αιγίδα

Ο Ελληνικός Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Όμιλος για την UNESCO με την υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Περιφερειακού Κέντρου Ενημέρωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας διοργανώνει το 5ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2024.

Σκοπός του Συμποσίου

Στο πλαίσιο της Ποιοτικής (SDG4) και Μετασχηματιστικής Εκπαίδευσης και εστιάζοντας στον δυναμικό ρόλο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σκοπός του Συμποσίου είναι η διαμόρφωση Νέων «Εγγραμματισμένων στο Μέλλον» που φέρουν την ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη και αποτελούν τους «Φορείς Αλλαγής» σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και δικτύωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης της διαπολιτισμικής προσέγγισης των συμμετεχόντων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και της καλλιέργειας του «πολιτιστικού εγγραμματισμού» τους.

Στόχοι του Συμποσίου

Το Συμπόσιο στοχεύει:

 • στην κατανόηση της δυναμικής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στην ανάδειξη της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσου κοινωνικής συνοχής και διασφάλισης της ειρήνης ανάμεσα σε κράτη και λαούς και στην αναγνώριση της πολιτιστικής διαφορετικότητας ως πλεονεκτήματος για την καλλιέργεια ενός «Πολιτισμού Ειρήνης»
 • στην κατανόηση και ανάπτυξη μιας μορφής «ανοιχτού διαλόγου», του διαπολιτισμικού διαλόγου, που δε βασίζεται στην απλή ανταλλαγή απόψεων για τους πολιτισμούς, αλλά στην ισότιμη αναγνώριση των πολιτισμών
 • στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλουραλισμού σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πρωτοβουλιών, για την αποφυγή όλων των εκφράσεων και εκδηλώσεων φανατισμού, εξτρεμισμού και στην ανάδειξη της αξίας και των αρχών για τη συμβίωση σε ένα πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Learning to live together)
 • στην ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη συνεργασιών μέσα από την επαφή, τη δημιουργία δικτύων και εν γένει επικοινωνίας τόσο σε επίπεδο μαθητών/τριών όσο και εκπαιδευτικών σε ένα κλίμαενσυναίσθησης και εμπιστοσύνης
 • στην καλλιέργεια της πολιτιστικής συνείδησης των συμμετεχόντων μέσα από την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων που αφορούν στην επικοινωνία μέσα σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, στις κοινωνικές δεξιότητες, στις δεξιότητες του «Παγκόμιου Πολίτη» που φέρει τη «Διαπολιτισμική Υπηκοότητα» και στην πολιτιστική ενημέρωση και έκφραση § στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων γενικότερα σε θέματα που άπτονται της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της καταπολέμησης του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Ρητορικής Μίσους και της αποδοχής της Διαφορετικότητας, ως μέρους του «διαπολιτισμικού εγγραμματισμού» τους § στη δημιουργία ενός αποθετηρίου καλών πρακτικών για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να υπάρξει διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση και αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση § στην κινητοποίηση και κινητροδότηση των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση όλων των μορφών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσου για την παροχή μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο της συμπερίληψης για τους μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (Leaving no one behind) § στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχει ο Πολιτισμός και η Πολιτιστική Κληρονομιά προβάλλοντας την ανάγκη για αξιοποίηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των μαθητών για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής βιώσιμης ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών (Learning to Become)
 • στη συνειδητοποίηση και μύηση των συμμετεχόντων στην έννοια της «πολιτιστικής διπλωματίας» ως μέσου προώθησης της κατανόησης μεταξύ ανθρώπων και λαών για ένα βιώσιμο μέλλον
 • στη διάδοση της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσα από παρουσιάσεις, ξεναγήσεις, επιτόπιες επισκέψεις και βιωματικές δράσεις

Περιεχόμενο

Το 5ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2024 έχει τον τίτλο «This is our living heritage!» και είναι αφιερωμένο στην Άυλη Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. Τιμώμενη χώρα είναι η Δανία.

Οι μαθητές/τριες όλων των χωρών:

- θα παρουσιάσουν στοιχεία της Άυλης Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πατρίδας τους

- θα παρακολουθήσουν εργαστήρια και παρουσιάσεις που έχουν προετοιμαστεί από:

 • τον Ελληνικό Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Όμιλο για την UNESCO
 • το Τμήμα Εκπαίδευσης της UNESCO (UNESCO EDUCATION SECTOR – INTERNATIONAL UNIT COORDINATION)
 • τον εκπαιδευτικό Οργανισμό Ungdomsbyen, Σύμβουλο Εκπαίδευσης στη Δανία (τιμώμενη χώρα 2024) όπου υπάγεται ο Εθνικός Συντονισμός του Δικτύου UNESCO ASPnet της Δανίας

- θα ξεναγηθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Ολυμπίας

Πριν τη λήξη του Συμποσίου οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν ψήφισμα για τη διατήρηση της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Τα αποτελέσματα των εργασιών του Συμποσίου καθώς και το ψήφισμα θα διαβιβαστούν στον τομέα Εκπαίδευσης της UNESCO (Educa…on Sector) και το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (World Heritage Centre).

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Ημερομηνίες διεξαγωγής – Τόπος διεξαγωγής 

Το Συμπόσιο θα διοργανωθεί 17 Απριλίου – 21 Απριλίου 2024

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 17 Απριλίου 2024 στο Θέατρο του PIERCE – THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE και την επόμενη ημέρα όλες οι αντιπροσωπείες των μαθητών/τριων θα αναχωρήσουν για την Αρχαία Ολυμπία όπου και θα παραμείνουν μέχρι τις 21 Απριλίου 2024. Οι εργασίες του Συμποσίου θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας όπου θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του Συμποσίου καλύπτουν έκταση 1.000.000 m2. Σε αυτές περιλαμβάνονται: 121 μονόκλινα, δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, εστιατόριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, συνεδριακό κέντρο με αμφιθέατρο 400 θέσεων, αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσες διδασκαλίας.

Οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια:

 • Οι εγκαταστάσεις φυλάσσονται όλο το 24ωρο. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει ή να βγει από τον χώρο χωρίς άδεια από τους διοργανωτές.
 • Οι εγκαταστάσεις έχουν δικά τους συστήματα πυρασφάλειας συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών νερού. Οι γεννήτριες παραγωγής ρεύματος εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πυρασφάλειας ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας προστάτευσαν τη Δ.Ο.Α.. από τη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία τον Αύγουστο του 2021.

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη – Περίθαλψη

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου βρίσκονται παρόντες ιατροί (Παιδίατρος, Καρδιολόγος και Γενικός Ιατρός). Επίσης, το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό μεταφέρεται στις Εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Α. .

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες είναι ασφαλισμένοι.

Αρχές Διοργάνωσης - Εθελοντές

Η διοργάνωση του Συμποσίου ακολουθεί τα πρότυπα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Για τον λόγο αυτό Εθελοντές (ενήλικες) συνοδεύουν τις Ελληνικές και Διεθνείς αποστολές των μαθητών/τριών και των καθηγητών/τριών που συμμετέχουν.

Η επιλογή των Εθελοντών και η Εκπαίδευσή τους γίνεται με κριτήρια την προηγούμενη εμπειρία τους σε Εθελοντικές Δράσεις, τις σπουδές τους και τα ενδιαφέροντά τους. Στην Ομάδα Εθελοντών έχουν συμμετάσχει ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων, η Εθελοντική Ομάδα «Let’s do it, Greece!» καθώς και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αξιολόγηση – Διεθνής Αναγνώριση

Κάθε χρονιά, μετά το τέλος των εργασιών του Παγκοσμίου Συμποσίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους όλες τις αποστολές των σχολείων που συμμετείχαν συμπληρώνουν Φόρμα Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση γίνεται σε 18 κατηγορίες.

Το Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019 είχε γενικό Μέσο Όρο αξιολόγησης 4,6/5. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάστηκαν στον Τομέα Εκπαίδευσης της UNESCO (Educa…on Sector), και συγκεκριμένα στην κα Julie Saito, UNESCO Chief of Interna…onal Coordina…on Unit σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπή του Συμποσίου τον Μάιο του 2019.

Την ίδια χρονιά το Συμπόσιο παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου και την Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, στην Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της UNESCO και Υπεύθυνη για θέματα Εκπαίδευσης, κα Stefania Giannini κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Αθήνα με αφορμή τα βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς UNESCO, που διοργάνωσε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

Επίσης, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO συμπεριέλαβε το Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους στην ετήσια έκθεσή της χαρακτηρίζοντάς το ως «καλή πρακτική» (best prac…ce) για τη διάχυση των μηνυμάτων του Διεθνούς Οργανισμού.

To 2022 o Μέσος Όρος Αξιολόγησης των αντιπροσωπειών που συμμετείχαν ήταν 4,7/5 και το 2023 ήταν 4,8/5.

Το 2022 το Συμπόσιο αξιολογήθηκε και από αξιωματούχο της UNESCO. Συγκεκριμένα ο κ. Erik Eschweiler (Associate Project Officer, Unit for the UNESCO Associated Schools Network, Division for Peace and Sustainable Development, Educa…on Sector) παρακολούθησε τις εργασίες του Συμποσίου και αξιολόγησε τη διοργάνωση και την εκπαιδευτική αξία που προσφέρεται στους συμμετέχοντες. Συνεπεία της θετικής του αξιολόγησης, ο Διεθνής Οργανισμός της UNESCO συμπεριέλαβε το Συμπόσιο του 2023 στον εορτασμό των 70 χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων UNESCO ASPnet. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Συμποσίου του 2023 έγινε παρουσίαση των 70 χρόνων του Δικτύου UNESCO ASPnet, ενώ διοργανώθηκε και ειδικό εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς.

Το επετειακό λογότυπο των 70 χρόνων του Δικτύου UNESCO ASPnet φιλοτεχνήθηκε από τον Ελληνικό Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Όμιλο για την UNESCO και υιοθετήθηκε από την UNESCO. Σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του Διεθνούς Οργανισμού που γίνονται στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 70 χρόνων αλλά και των Σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο σε όλον τον κόσμο θα χρησιμοποιείται το επετειακό λογότυπο. Κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης του Συμποσίου του 2023, η Διεθνής Συντονίστρια του Δικτύου UNESCO ASPnet, κα. Julie Saito ευχαρίστησε τον Ελληνικό Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Όμιλο για την UNESCO για το προσφορά του επετειακού λογότυπου.

Τέλος, ο Ελληνικός Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Όμιλος για την UNESCO ανακηρύχθηκε επίσημος Εταίρος (Partner) του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων UNESCO ASPnet. Η ανακήρυξη έγινε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Συνάντησης των Εθνικών Συντονιστών του Δικτύου UNESCO ASPnet που έλαβε χώρα 06 – 08 Ιουνίου 2023 στο Βερολίνο της Γερμανίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Ομίλου για την UNESCO και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Βασίλης Παπαλυμπέρης, καλεσμένος του Εκπαιδευτικού Τομέα της UNESCO και της Γερμανικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το Συμπόσιο σε Εθνικούς Συντονιστές του Δικτύου UNESCO ASPnet από 70 χώρες.

Η ιστορία του Παγκόσμιου Συμποσίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους

1ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2018: Διοργανώθηκε τον Απρίλιο του 2018 με τη συμμετοχή μαθητών/τριών από 12 χώρες

2ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2019: διοργανώθηκε τον Απρίλιο του 2019 με τη συμμετοχή μαθητών/τριών από 14 χώρες.

3ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2022: διοργανώθηκε τον Απρίλιο του 2022 και συμμετείχαν 208 καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες από 10 χώρες (Ανδόρρα, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ιταλία, Κροατία, Κύπρο και Σλοβενία).

4ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2023: διοργανώθηκε 06 – 10 Απριλίου 2023 με τη συμμετοχή 342 μαθητών/τριων και καθηγητών/τριων από 13 χώρες (Άγιος Μαρτίνο, Ανδόρρα, Δανία, Ελλάδα, Η.Π.Α, Ιταλία, Καναδά, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Ομάν, Σλοβενία, Τουρκία).

Το 2020 και το 2021 η διοργάνωση του Συμποσίου αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Όλες οι διοργανώσεις έγιναν μετά από θετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ηλικιακή Ομάδα Μαθητών/τριών

Στο Συμπόσιο συμμετέχουν μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και καθηγητές/τριες από όλον τον κόσμο. Επίσης, συμμετέχουν Εθνικοί Συντονιστές του Δικτύου UNESCO ASPnet. από διάφορες χώρες.

Επίσημη Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι τα Αγγλικά.

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή στο 5ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2024 είναι δωρεάν. Με στόχο την άρτια διοργάνωση του Συμποσίου και δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων επιλογών διανυκτέρευσης που υπάρχουν στην Αρχαία Ολυμπία, η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό δωματίων που θα φιλοξενήσουν τις Ελληνικές και Διεθνείς αποστολές σε καταλύματα που προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια για τους συμμετέχοντες.

Επίσης, η Οργανωτική Επιτροπή έχει μεριμνήσει για την ασφάλεια, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μετακίνησης και σίτισης κατά τη διάρκεια του Συμποσίου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο (2) ταξιδιωτικά πακέτα ανάλογα με την τοποθεσία του Σχολείου τους (εντός ή εκτός Αττικής).

Α. Για τα Σχολεία της Αττικής το ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνει:

 • 3 διανυκτερεύσεις στην Αρχαία Ολυμπία ανάλογα της διαθεσιμότητας είτε στις εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Α. είτε σε ξενοδοχείο 4* συμπεριλαμβανομένων όλων των γευμάτων (πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό)
 • ιατροφαρμακευτική κάλυψη § ασφάλιση έναντι ατυχήματος
 • ξενάγηση με επαγγελματία ξεναγό στους Αρχαιολογικούς χώρους και το Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
 • μετακινήσεις με λεωφορείο εντός της Αρχαίας Ολυμπίας

Το κόστος του παραπάνω ταξιδιωτικού πακέτου ανέρχεται στο ποσό των 460 ευρώ/άτομο

Β. Για τις Διεθνείς Αποστολές και τις αποστολές των Σχολείων εκτός Αττικής το ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνει:

 • 1 διανυκτέρευση στην Αθήνα σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό και βραδινό
 • 3 διανυκτερεύσεις στην Αρχαία Ολυμπία ανάλογα της διαθεσιμότητας είτε στις εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Α. είτε σε ξενοδοχείο 4* συμπεριλαμβανομένων όλων των γευμάτων (πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό)
 • ιατροφαρμακευτική κάλυψη § ασφάλιση έναντι ατυχήματος
 • ξενάγηση με επαγγελματία ξεναγό στους Αρχαιολογικούς χώρους και το Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
 • μετακινήσεις με λεωφορείο Αθήνα – Αρχαία Ολυμπία – Αθήνα
 • μετακινήσεις με λεωφορείο εντός της Αρχαίας Ολυμπίας

Το κόστος του παραπάνω ταξιδιωτικού πακέτου ανέρχεται στο ποσό των 580 ευρώ/άτομο

H συμμετοχή στο Συμπόσιο είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για την εξασφάλιση της οποίας υπεύθυνοι είναι οι συνοδοί καθηγητές/τριες. Η συμμετοχή είναι επίσης χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.,

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.olympiayouthsymposium.com όπου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουν αναρτηθεί και όλες οι σχετικές πληροφορίες. Οι Δηλώσεις Συμμετοχής συμπληρώνονται από τον/την Συνοδό Καθηγητή/τρια κάθε αποστολής και γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία για τη συμμετοχή μαθητών/τριων σε συνέδρια.

Στις Δηλώσεις Συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Βεβαίωση Συμμετοχής

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συμπόσιο λαμβάνουν Βεβαίωση Συμμετοχής υπογεγραμμένη από τους διοργανωτές.

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο Ελληνικός Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Όμιλος για την UNESCO αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Συμποσίου και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Συμπόσιο δεν σχετίζεται με έργα μαθητών/τριών και συνεπώς δεν τίθεται θέμα δημοσιοποίησης ή εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης αυτών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στοιχεία Ελληνικού Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Ομίλου για την UNESCO

Νομική μορφή: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148367908000
Α.Φ.Μ.: 996886391
Δ.Ο.Υ.: Χολαργού
Διεύθυνση: Αρτέμιδος 3, 15342, Αγ. Παρασκευή – Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασίλης Παπαλυμπέρης, Πρόεδρος
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2107256626, 6948237338
Website: www.hellenicclubunesco.org

Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα:
- World Cultural Heritage Youth Symposium: www.olympiayouthsymposium.com
- World Olympic Summer School: www.olympicsummerschool.com

Εγγεγραμμένος στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του ΥΠΠΟΑ

Στοιχεία Οργανωτικής Επιτροπής 5ου Παγκοσμίου Συμποσίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2024

Πρόεδρος: Βασίλης Παπαλυμπέρης, Πρόεδρος του Ε.Π.Ε.Ο για την UNESCO, Εκπαιδευτικός

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τμήματος: Αμαλία Πέτροβα, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ε.Ο για την UNESCO, Εκπαιδευτικός

Μέλος: Αναστασία Ψαλλίδα, Μέλος του Ε.Π.Ε.Ο για την UNESCO, Εκπαιδευτικός

Μέλος: Βίκυ Παυλίδη, Μέλος Ε.Π.Ε.Ο για την UNESCO, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Ειδικός Σύμβουλος: Βέρα Δηλάρη, Εθνική Συντονίστρια ASPnet Ελλάδος - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων - Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων - Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στοιχεία Συνεργαζομένων Φορέων

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κα. Αικατερίνη Τζιτζικώστα – Πρόεδρος, κα. Χριστίνα Μπουλακάκη – Γ. Γραμματέας
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: https://unescogreece.gr
Τηλέφωνο: 2103682374

Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια – Παν. Μακεδονίας
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου - Διευθύντρια Έδρας
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: https://unescochair.uom.gr

Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ισίδωρος Κούβελος – Πρόεδρος
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: https://www.ioa.org.gr
Τηλέφωνο: 2106878953

UNESCO EDUCATION SECTOR – INTERNATIONAL COORDINATION UNIT
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Julie Saito – Chief, Erik Eschweiler - Associate Project Officer
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: https://www.unesco.org/en/aspnet?TSPD_101_R0=080713870fab2000116ea61e5c346dc10d3f14e
85af313b96ebe46a37f514b72d5630fc8fc5175c2086fa6f3a01430000b4db03b92d9bc0f8e910a86b1
643e378ddc1f4995c722826970064cc7b66475cfa60d6d64aff5ab27cc8bdb6655f28f

Ungdomsbyen (Δανία – Τιμώμενη χώρα 2024)
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ηonar Abdollahi – National Coordinator for UNESCO ASPnet Denmark
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: www.unesco-asp.dk & www.ungdomsbyen.dk

 

Σχετικά Άρθρα