edu.klimaka.gr

4ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομίας για Νέους 2023

 4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2023

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/81987/Δ2/04-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 4ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2023
Σχετ.: 1. Η με αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄8).
2. Τo με αρ. πρωτ. 72329/Δ2/14-06-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Συμποσίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 33/09-06-2022 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας στο 4ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2023, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 30 Απριλίου 2023 στην Αρχαία Ολυμπία.

Το Συμπόσιο φέρει τον τίτλο «Raising Awareness in a digital age» και είναι αφιερωμένο στη διάδοση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων. Έχει ως στόχο τη διάδοση της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη διαλόγου με θέμα τον Πολιτιστικό Πλουραλισμό, όπως αυτός θα παρουσιαστεί μέσα από παρουσιάσεις των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, ψηφιακές εκθέσεις και workshops, και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που άπτονται του Πολιτισμού, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της αποδοχής της Διαφορετικότητας.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική, χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Δράσεις προετοιμασίας των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους να πραγματοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος, με την παρουσία των υπευθύνων για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών των σχολείων.
 4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 5. Η όλη διαδικασία του συμποσίου να πραγματοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωσή του τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του Συμποσίου.
 8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης της ανωτέρω δράσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 9. Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται εκτός ωρολογίου προγράμματος, να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μη σημειωθεί καμία παρακώλυση του ωρολογίου προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο.
 10. Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του συμποσίου στους αντίστοιχους χώρους:
  α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,
  β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, γ) οι χώροι υλοποίησης του συμποσίου να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.olympiayouthsymposium.com όπου έχουν αναρτηθεί και όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Επίσης, επισυνάπτεται η προκήρυξη του Συμποσίου προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ, Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2023

Ο Ελληνικός Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Όμιλος για την UNESCO με την υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Περιφερειακού Κέντρου Ενημέρωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας διοργανώνουν το 4ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2023.

Το Συμπόσιο βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals) όπως αυτοί περιγράφονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο Συμπόσιο συμμετέχουν καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες από Γυμνάσια και Λύκεια από όλον τον κόσμο. Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι τα Αγγλικά.

Το 4ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους διοργανώνεται 26 – 30 Απριλίου 2023 και τιμώμενη χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων του Δικτύου UNESCO Associated Schools Network, στελέχη του Τομέα Εκπαίδευσης της UNESCO θα συμμετάσχουν στο Συμπόσιο. Συγκεκριμένα η κα. Julie Saito, Chief of the ASPnet International Coordination και ο κ. Erik Eschweiler, UNESCO Associate Project Manager θα παρουσιάσουν την ιστορία του Δικτύου UNESCO Associated Schools Network και θα διοργανώσουν εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς.

Το Συμπόσιο φέρει τον τίτλο «Raising awareness in a digital age» και είναι αφιερωμένο στη διάδοση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω των ψηφιακών διαθέσιμων εργαλείων. Οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενώ παράλληλα θα γίνει αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προαχθεί η ευαισθητοποίηση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά μέσω του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Τα αποτελέσματα των εργασιών του Συμποσίου καθώς και το ψήφισμα που θα υπογράψουν οι συμμετέχοντες για τη διατήρηση της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς θα διαβιβαστούν:

 • Στον τομέα Εκπαίδευσης της UNESCO (UNESCO Education Sector)
 • Στο Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (World Heritage Centre)
 • Στο Γραφείο Ενημέρωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNRIC)
 • Στα Υπουργεία Παιδείας και τις Πρεσβείες των χωρών που θα συμμετάσχουν

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου οι μαθητές/τριες όλων των αποστολών:

 • Θα παρουσιάσουν μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Θα παρακολουθήσουν εργαστήρια και παρουσιάσεις που έχουν προετοιμαστεί:
  - από τον Ελληνικό Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Όμιλο για την ΟΥΝΕΣΚΟ,
  - το Τμήμα Εκπαίδευσης της UNESCO (UNESCO Education Sector),
  - την αποστολή των μαθητών/τριων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (τιμώμενη χώρα),
  - της Εκπροσώπου της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO στην Ανδόρρα
 • Θα ξεναγηθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίος Ολυμπίας, στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο του Αρχιμήδη.

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 26.04.2023 και την επόμενη ημέρα οι αποστολές θα αναχωρήσουν για την Αρχαία Ολυμπία και θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας μέχρι τις 30.04.2023, οπότε και θα αναχωρήσουν.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.olympiayouthsymposium.com όπου μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχουν αναρτηθεί και όλες οι σχετικές πληροφορίες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχετικά Άρθρα