edu.klimaka.gr

6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος - ΑΧΑΡΝΕΣ 2024

6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΧΑΡΝΕΣ 2024

Αρ.Πρωτ.Φ16/11761/Δ2/05-02-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Mail: spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Αγγέλου Ε. (Π.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο :210-34.43.272 (Δ.Ε.)
:210-34.42.899 (Π.Ε.)
:210-34.42.212 (Ε.Ε.)
:210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος του Δήμου Αχαρνών με τίτλο «6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος-Αχαρνές 2024»

Σχετ. έγγραφα: 1) το με αρ. πρ. 3117/ΓΔ4/12-01-2024 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
2) το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 ΚΥΑ (Β΄8)

Απαντώντας στο με αρ.πρωτ.εισ. ΙΕΠ 39780/17-07-2023 αίτημα του Δήμου Αχαρνών σχετικά με την έγκριση του μαθητικού φεστιβάλ με τίτλο: «6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος-Αχαρνές 2024» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρίθμ. 02/11-01-2024 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου, Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όλων των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Η μετακίνηση μαθητών/τριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 2. Να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 3. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση του φεστιβάλ.
 4. Ο/η εκπαιδευτικός να λάβει γνώση των ταινιών που πρόκειται να προβληθούν στους/στις μαθητές/τριες στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ώστε να κρίνει αν αυτές συνάδουν με το ηλικιακό, γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο των μαθητών/τριών του/της.
 5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο φεστιβάλ να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών, χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 8. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 9. Να μη δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 10. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που διεξάγει το φεστιβάλ ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 11. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 12. Να τεθεί υπόψη των Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
 13. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της για το σχολικό έτος υλοποίησής της.
 14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του φεστιβάλ δε θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 15. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Φεστιβάλ.

Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η έγκριση του ανωτέρω Φεστιβάλ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Αρχική σελίδα/Εκπαιδευτικές Δράσεις ( https://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-10-14-07-46 )

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ


ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ -
ΑΧΑΡΝΕΣ 2024»

Τίτλος : 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος-Αχαρνές 2024 του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών .

Περιγραφή του αντικειμένου -περιεχομένου του Φεστιβάλ: Στα πλαίσια της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών διοργανώνει για έκτη χρονιά το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος που ξεκίνησε το 2016 κατόπιν εισήγησης του Τμήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αχαρνών (Αριθμ. Αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου: 9/28-01-2016) .

Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης όλης της χώρας και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα .

Στο χώρο εκθέσεων του Δημαρχείου κατά τη διάρκεια του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος – Αχαρνές 2024, σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης συνεργασίας μας με το Ίδρυμα «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» κατά το 2023 με την έκθεση κόμικς «Ηλέκτρες του Κόσμου», θα φιλοξενηθεί η έκθεση κόμικς με τίτλο «Oresteia Reversed» που ευγενικά μας παραχωρεί το Ίδρυμα. Η έκθεση κόμικς «Oresteia Reversed» μέσω των διεπιστημονικών και διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων του αρχαίου δράματος, είναι ιδανική για να μεταφέρει στους μαθητές τις ιδέες και τα
θέματα που πραγματεύεται η τριλογία του Αισχύλου «Ορέστεια», αφού οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες στην έκθεση επανεξετάζουν με τις ιστορίες τους τις έννοιες του Δικαίου, της Δικαιοσύνης, της Αυτοδικίας, της Νέμεσις, της Ύβρις, της Δημοκρατίας, της Ατομικής και της Συλλογικής Ευθύνης και θα συνεισφέρει στη βιωματική επαφή των μαθητών με το αρχαίο δράμα μέσω της σύγχρονης τέχνης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση, θα συνομιλήσουν με τους μαθητές για το πως δημιούργησαν τα έργα τους και θα σχεδιάσουν με τα παιδιά κόμικς με θέμα το αρχαίο δράμα.

Όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν καλούνται να συμμετάσχουν στη φετινή εικαστική δημιουργία «Ζωγραφίζω τους τοίχους του σχολείου μου με θέματα εμπνευσμένα από το αρχαίο θέατρο». Οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς κυρίως των εικαστικών ακολουθώντας μια πανάρχαια τέχνη δημιουργούν δημόσιες τοιχογραφίες, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στον αστικό ιστό της πόλης, αντλώντας έμπνευση από το αρχαίο δράμα και από το θέατρο ως αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. Φιλοδοξία μας, τα σχολεία, ως χώροι πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης, να αποτελέσουν μια δημόσια έκθεση τέχνης ανοικτή στο κοινό ως οπτική και συμβολική αφήγηση μιας άλλης μεγάλης τέχνης, της θεατρικής. Οι δημιουργίες των σχολείων θα ψηφιοποιηθούν και θα εκτεθούν στην αίθουσα Εκθέσεων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν οι ταινίες του μεγάλου σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη «Ηλέκτρα» (1962), «Τρωάδες» (1971), «Ιφιγένεια» (1976) , ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη συνεργασία των Τμημάτων της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών: α) Τμήμα Αρχαιολογίας & Ιστορικής Έρευνας, β) Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της ΔΗ.Κ.Ε.Α: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών.

Σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή φοιτητών από σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφείς με τον πολιτισμό που ως εθελοντές συνδράμουν στην ομαλή διεξαγωγή του Φεστιβάλ. Επίσης, τοπικοί φορείς στηρίζουν την προσπάθειά μας όπως ο μη κερδοσκοπικός φορέας ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ: Κίνηση Πολιτών για την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών μέσω των εθελοντών του.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Φεστιβάλ είναι προαιρετική, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους και περιλαμβάνει παραστάσεις τραγωδίας, σατυρικού δράματος και κωμωδίας, καθώς και έργα της νεότερης δραματουργίας εμπνευσμένα από το αρχαίο δράμα. Επίσης στο Φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν οι σχολικές μονάδες με θεατρικό αναλόγιο, συναυλίες, χορόδραμα, εκθέσεις εικαστικών, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, παρουσιάσεις σε μορφή power point σχετικές με το αρχαίο θέατρο.

Το ζήτημα της χρήσης του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών θα τεθεί μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής του από τους αρμόδιους φορείς. Ωστόσο ακόμη και το πλέον εμπνευσμένο πρόγραμμα διαχείρισης ενός αρχαιολογικού χώρου είναι καταδικασμένο να αποτύχει όταν ο χώρος δεν αποδοθεί στην κοινωνία και δεν συνδεθεί με εξωστρεφείς δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητά του και την προστασία του. Ευελπιστούμε ότι το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, που τόσο θερμά έχει αγκαλιάσει η εκπαιδευτική κοινότητα, όπως και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ο Δικαιόπολις μας ταξιδεύει στο μαγευτικό κόσμο του αρχαίου θεάτρου» θα προωθήσουν την αποκάλυψη του αρχαίου Θεάτρου και θα ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τη σημασία του στην ανάπτυξη των Αχαρνών. Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους μαθητές με το αρχαίο θέατρο και να συμβάλλει στη γνώση της τοπικής ιστορίας και στη συγκρότηση συλλογικής μνήμης προς όφελος της προστασίας των μνημείων γενικότερα.

Η ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών που απευθύνεται: από έντεκα (11) έως δεκαοχτώ ετών (18)

Στοιχεία φορέα διοργάνωσης του φεστιβάλ:

Επωνυμία φορέα:

Δήμος Αχαρνών: Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου/ης επικοινωνίας:

Ελένη Κασσωτάκη Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας , ΠΕ Αρχαιολόγων

Δ/νση, email ιστοσελίδα, τηλέφωνο Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας:

Φιλαδελφείας 217 & Κεφαλληνίας
Τ. Κ. 136 71 Αχαρνές
E mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
site:arxaiologikoacharnes.wordpress.com,
Τηλ. 210 23222878

Δ/νση, email τηλέφωνο Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (Εμπλεκόμενο Τμήμα σε θέματα τεχνικής υποστήριξης) :

Υπεύθυνος Προϊστάμενος: Νίκος Τσουκλίδης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές
email : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ.: 2132072326

Δ/νση, email τηλέφωνο ΔΗ.Κ.Ε.Α. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών υπεύθυνη σε θέματα τεχνικού εξοπλισμού) :

Πρόεδρος κος Γιάννης Νίκας
Δ.Βαρελά 3 & Θερμοπυλών 7 Αχαρνές, Τ.Κ. 13673
email : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ.: 210-2478505

Δ/νση, email τηλέφωνο
Στοιχεία των μελών της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ :

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα.

 1. Ελένη Κασσωτάκη Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας, ΠΕ Αρχαιολόγων
 2. Πολυξένη Ιωάννου, Υπάλληλος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής
  Έρευνας, ΠΕ Αρχαιολόγων

Φορέας: Δήμος Αχαρνών, Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Στοιχεία φορέα που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Φεστιβάλ με την παραχώρηση της έκθεσης κόμικς, με τίτλο «Oresteia Reversed» :

Δ/νση, email τηλέφωνο:
Ίδρυμα ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος κα Ξένια Καλδάρα
Πειραιώς 206 177 78 Ταύρος
Τηλ. 2103418550
email :Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στοιχεία φορέα που εμπλέκεται με τη συμμετοχή εθελοντών στην εύρυθμη διεξαγωγή του Φεστιβάλ:

Δ/νση, email τηλέφωνο:
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ Κίνηση Πολιτών για την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των
Αχαρνών, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Πρόεδρος κα Μαρία Μίχα
Οδυσσέως 34 16371Αχαρνές
Τηλ.2102467212
email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακριβές χρονικό διάστημα και ο τόπος διεξαγωγής του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ θα λάβει χώρα, από Τετάρτη 17 Απριλίου έως Παρασκευή 26 Απριλίου του 2024 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου (Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα) και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ανοικτό Δημοτικό Αμφιθέατρο Αχαρνών «Μίκης Θεοδωράκης», στο λόφο του Προφήτη Ηλία.

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της εν λόγω διαδικασίας αναλαμβάνει εκπαιδευτικός της συμμετέχουσας σχολικής μονάδας):

Η σχολική μονάδα που θα συμμετέχει οφείλει να υποβάλλει συμπληρωμένα: αίτηση, βεβαίωση συμμετοχής, βασικές πληροφορίες για το έργο και τους συντελεστές, άδεια φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης από τους γονείς –κηδεμόνες των μαθητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου- προγράμματος, χρήσιμη θα ήταν μία φωτογραφία της θεατρικής ομάδας από τις πρόβες. Το έντυπο της αίτησης, της βεβαίωσης και της άδειας φωτογράφησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Δεν προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης των μαθητικών συμμετοχών (παραστάσεις- εικαστικές δημιουργίες κ.ά.) συνειδητά, διότι το συγκεκριμένο Φεστιβάλ με τους προαναφερόμενους στόχους του δίνει έμφαση στη συμμετοχή όλων των μαθητών και γι’ αυτό το λόγο σε όλους τους μαθητές και στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ απονέμεται έπαινος συμμετοχής. Βασικός γνώμονας κατά το σχεδιασμό του αποτελεί η έννοια της συμπερίληψης, με τη συμμετοχή των μαθητών χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις και την ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων τους ώστε να ψυχαγωγηθούν, να φανταστούν, να προβληματιστούν.

Λεπτομερείς οδηγίες προς εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής του φεστιβάλ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ σημαίνει και αποδοχή των παρακάτω όρων τη διοργάνωσης:

• Δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ έχουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

• Τα μέλη των καλλιτεχνικών ομάδων πρέπει να είναι αποκλειστικά μαθητές.

• Κάθε θεατρική – καλλιτεχνική ομάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό εκπαιδευτικών όπως αυτός ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία : ΥΑ  129287/Γ2/10-11-2011 ΦΕΚ, 2769 Τ.Β. Κεφ. Β.

Τα σχολεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ πρέπει:

Να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου του 2024.

Επίσης τα σχολεία που θα συμμετάσχουν οφείλουν να στείλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 ένα CD ή DVD που θα περιέχει :

α) 5 έως 10 ψηφιακές φωτογραφίες (ανάλυση 300 dpi) από τις πρόβες,

β) οπτικοακουστικό υλικό (10-15 λεπτά) από τις πρόβες ή την παράσταση και

γ) το κείμενο-σενάριο του έργου που θα παρουσιασθεί είτε αυτό είναι το πρωτότυπο είτε η διασκευή του (το υλικό δεν θα επιστραφεί και θα αποτελέσει αρχειακό υλικό του Τμήματος και υλικό για την προβολή του Φεστιβάλ ηλεκτρονικά και έντυπα εφόσον υπάρχει ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων-κηδεμόνων).

• Το θεατρικό έργο θα πρέπει να είναι διάρκειας έως 45 λεπτά το μέγιστο.

• Πρωί : Ώρα έναρξης 10.00. π.μ., Ώρα λήξης 12.30 μ.μ.
Απόγευμα : Ώρα έναρξης 19.00 μ.μ. Ώρα λήξης 20.30 μμ

• Στο χώρο της παράστασης θα υπάρχει μία απλή μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση με CD Player.

• Τα όποια σκηνικά χρησιμοποιηθούν στις θεατρικές παραστάσεις θα είναι ελαφρές – λυόμενες, μικρές και εύκολο-μεταφερόμενες κατασκευές.

• Τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών επιβαρύνουν το κάθε σχολείο .

• Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα εκθέσεων και εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα και Δημοτικό Αμφιθέατρο Αχαρνών «Μίκης Θεοδωράκης» (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες).

• Τα ανωτέρω πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

• Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχής θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Επιπλέον σε περίπτωση που υπάρξει ακύρωση συμμετοχής, θα ενημερωθούν άμεσα οι επιλαχούσες κατά σειρά προτεραιότητας σχολικές μονάδες. Την αίτηση και τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/.

Δεν προβλέπεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών ή του σχολείου για τη συμμετοχή στο φεστιβάλ εφόσον είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο Δήμος Αχαρνών ως φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του φεστιβάλ και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των τυχόν έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συμμετοχή μαθητών/τριών: η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ώρες διεξαγωγής του Φεστιβάλ :

Πρωί : Ώρα έναρξης 10.00. π.μ., Ώρα λήξης 12.30 μ.μ.

Απόγευμα : Ώρα έναρξης 19.00 μ.μ. Ώρα λήξης 20.30 μ.μ.

Η επιλογή της ώρας επαφίεται στη κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τη στοχοθεσία που θέτει με τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ για τον εμπλουτισμό και τη δημιουργική διεύρυνση των εμπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23.613/6/Γ2/4094/23-9-86 Υ.Α. (Β΄619), με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων» και στη παρ. 2 του άρθρου 6, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ορίζεται ότι : « Το σχολείο, πέρα από χώρος παιδείας, μπορεί και πρέπει να γίνει χώρος πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης….»

Διαδικασίες αποτίμησης : Μετά το πέρας του Φεστιβάλ προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης που συνοδεύονται από εργαλεία αξιολόγησης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς.

Το μαθητικό φεστιβάλ που υποβάλλεται για έγκριση: είναι επιστημονικά έγκυρο και είναι παιδαγωγικά κατάλληλο.

Στοχεύει:

 • στην πλήρη αποκάλυψη και ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών που αποκαλύφθηκε το 2007 στο κέντρο του σημερινού δήμου κατά την παρακολούθηση εκσκαφής από την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων - νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής – σε οικόπεδο για την ανέγερση οικοδομής
 • στην βιωματική επαφή των μαθητών με το αρχαίο θέατρο έτσι ώστε να αποτελέσει, όπως και στην αρχαιότητα, μέρος της παιδευτικής διαδικασίας για την πολιτική και κοινωνική παιδεία των αυριανών πολιτών
 • στην καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης των μαθητών
 • στην κατανόηση ότι η συνετή αξιοποίηση των μνημείων αποτελεί πολιτιστικό και τουριστικό πόλο έλξης και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης των σύγχρονων πόλεων
 • στο να λειτουργήσει ως φυτώριο ενεργών πολιτών που θα πρωτοστατούν στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

✓ Συνάδει με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των διδακτικών τους στόχων.

✓ Είναι παιδαγωγικά κατάλληλο για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στο οποίο απευθύνεται, σεβόμενο τα ατομικά χαρακτηριστικά.

✓ Προάγει την ατομική, συνεργατική, βιωματική, διερευνητική προσέγγιση της γνώσης καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων.

✓ Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.

✓ Αποτελεί δίαυλο διασύνδεσης και επικοινωνίας του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.

✓ Προάγει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

✓ Πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας καθώς και τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

✓ Συνεργάζεται με τους/τις εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του Φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση».

Προβολή ταινιών στους/στις μαθητές/τριες: κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν οι ταινίες του μεγάλου σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη «Ηλέκτρα» (1962), «Τρωάδες» (1971), «Ιφιγένεια» (1976) , ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Σχετικά Άρθρα