edu.klimaka.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

Εκτύπωση  

Σχολικές Δραστηριότητες

Εγκύκλιος Γ2/4867/28-8-1992 ΥΠΕΠΘ  ΦΕΚ 629 Β΄.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 47, παρ. 2 και 3 του Ν. 1566/85.
2. Το άρθρο 111, παρ. 13 του Ν. 1892/90,

αποφασίζουμε:

Κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό Γυμνάσιο, Λύκειο ή Σχολή μπορεί να πραγματοποιεί είτε να συμμετέχει, με τους μαθητές του ή σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου και τοπικούς φορείς, στην πραγματοποίηση, εντός και εκτός του σχολικού χώρου, δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον ντους.

Τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων αυτών είναι:

1) Τα πολιτιστικά, επιστημονικά θέματα:

 • μουσικές εκδηλώσεις,
 • θεατρικές παραστάσεις,
 • θεατρικό εργαστήρι,
 • παραδοσιακοί χοροί,
 • λογοτεχνικές εκδηλώσεις,
 • τοπική ιστορία και λαογραφία,
 • λέσχη φωτογραφίας,
 • εκθέσεις ζωγραφικής,
 • εκδόσεις εφημερίδων - περιοδικών,
 • ραδιοφωνικές εκπομπές,
 • T.V., - κιν/φος,
 • θέματα επιστήμης,
 • λειτουργία βιβλιοθηκών,
 • εκθέσεις βιβλίου,
 • εκθέσεις χαλκογραφίας,
 • εκθέσεις χειροτεχνημάτων, κλπ.

2) Περιβαλλοντική εκπαίδευση:

 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ (στοιχεία φυσικής οικολογίας, ανθρωπογενούς οικολογίας).
 • ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ (τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εξέλιξη της ανθρώπινης δραστηριότητας, πόλεμοι, θεομηνίες, χημική - βιολογική ρύπανση ατμόσφαιρας, νερού, εδάφους).

3) ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ:

 • Ναρκωτικά, κάπνισμα, αλκοόλ
 • Πρόληψη καρκίνου
 • AIDS
 • Πρόληψη ατυχημάτων (κυκλοφοριακή αγωγή, ατυχήματα στα εργαστήρια ή κατά την άθληση και γενικά στους χώρους του σχολείου).

Κατά την πραγματοποίηση των κατά περίπτωση δραστηριοτήτων προτείνεται η συνεργασία με Μουσεία, Αρχαιολογική Υπηρεσία, ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές λέσχες, Δασική Υπηρεσία, Επιμελητήρια, Επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας, δημόσιους οργανισμούς, εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, Δ/νσεις Νομαρχιών κλπ.
Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου σε τακτική βάση, αλλά και σε άλλους χώρους ανάλογα με το αντικείμενο ενασχόλησης (Μουσεία, βιβλιοθήκες, εκθεσιακοί χώροι, θέατρα, επιμελητήρια, χώροι άλλων δημοσίων φορέων, εργοστάσια, εργαστήρια, κλπ.).

Στο πλαίσιο της οργάνωσης των δραστηριοτήτων αυτών μπορούν να ενταχθούν και άλλες εκδηλώσεις, όπως η λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών, η διοργάνωση εκδρομών με βάση "πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό πρόγραμμα", η λειτουργία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, κλπ.

Επίσης μπορούν να λειτουργούν και μονιμότερες μορφές έκφρασης όπως: έκδοση μαθητικού λογοτεχνικού περιοδικού, έκδοση μαθητικού κόμικς, κ.α.
Η έκδοση μπορεί να γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της προβλεπόμενης από αυτήν την απόφαση Επιτροπής και τελική έγκριση από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Eίναι δυνατή και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων όπως: CODIESEE, CORDEE και "συνεργαζομένων Σχολείων" της UNESCO, καθώς και η αξιοποίηση δυνατοτήτων που παρέχονται από τα κοινοτικά προγράμματα.
Τα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται παράλληλα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε τάξης σε ώρες που καθορίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου, όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης και το ωρολόγιο πρόγραμμα των καθηγητών.

Για τα προγράμματα αυτά μπορούν να διατίθενται δύο (2) ώρες την εβδομάδα ή τέσσερις (4) ανά δεκαπενθήμερο κατά τάξη ή τμήμα εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος ως εξής: για παράδειγμα τάξη ή τμήμα που συμμετέχει σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων και έχει εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 30 ωρών, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να διαμορφωθεί σε 32 ώρες και ούτω καθ` εξής.

Για τους καθηγητές, που συμμετέχουν στα προγράμματα (μέχρι δύο το πολύ κατά τάξη ή τμήμα), μειώνεται το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριό τους κατά δύο (2) ώρες. Όταν έχουν συμπληρώσει το διδακτικό ωράριό τους με αντικείμενο διδασκαλίας, μπορούν να απασχολούνται με αντίστοιχη υπερωριακή αποζημίωση - σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η συμμετοχή στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς και η συμμετοχή των μαθητών πρέπει να είναι ενεργητική, δημιουργική και όχι παθητική.
Προγράμματα μπορούν να αναπτύσσονται και σε συνεργασία τάξεων και τμημάτων ή και ομάδας σχολείων.

Η διαδικασία ανάπτυξης σχολικών δραστηριοτήτων έχει ως εξής: με την έναρξη του σχολικού έτους ο Δ/ντής του σχολείου ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Στη συνέχεια οι καθηγητές του σχολείου, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή, αφού ενημερώσουν τους μαθητές, συζητούν μαζί τους, αποφασίζουν για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και από κοινού καταρτίζουν συγκεκριμένα προγράμματα.

Το θέμα και ο στόχος κάθε προγράμματος καθώς και οι συγκεκριμένες ώρες, που θα διατίθενται, υποβάλλονται από τον καθηγητή ή τους καθηγητές που το κατάρτισαν, προς έγκριση αρχικά στο σύλλογο των διδασκόντων.

Αντίγραφο των προγραμμάτων αυτών στέλνεται στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή του Γραφείου, ο οποίος και είναι αρμόδιος για την προώθησή του στην Επιτροπή και την τελική έγκριση αφού λάβει υπόψη του: α) τη γνώμη της Επιτροπής για την έγκριση και το ύψος της οικονομικής επιχορήγησης, β) τους στόχους των προγραμμάτων και γ) τις δυνατότητες του σχολείου σε ώρες και διδακτικό προσωπικό.

Σε επίπεδο Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης - ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου και μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη - λειτουργεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:

1) ένας Σχολικός Σύμβουλος Κλάδου ΠΕ2 ως Πρόεδρος,
2) δύο Διευθυντές σχολείων (ένας Γυμνασίου και ένας Λυκείου),
3) ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπ/σης,
4) ο υπεύθυνος Σ.Ε.Π. για τα σχολεία της Διεύθυνσης,
5) ένας εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στη Δ/νση ή στο Γραφείο Β/θμιας Εκπ/σης, που ορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο,
6) ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πολυπληθέστερου σχολείου της έδρας της Δ/νσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης.

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής, που ορίζεται για ένα σχολικό έτος, είναι:

 • Να γνωμοδοτεί για την τελική έγκριση και το ύψος της οικονομικής επιχορήγησης των προγραμμάτων - δραστηριοτήτων που υποβάλλονται από τα σχολεία.
 • Να διευκολύνει την εφαρμογή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με την προώθηση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων.
 • Να συντονίζει την προσπάθεια δύο ή περισσοτέρων σχολείων για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Να προγραμματίζει και να οργανώνει τα προβλεπόμενα πολιτιστικά διήμερα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Μπορεί να δημιουργείται επίσης σε επίπεδο σχολείου γνωμοδοτική ομάδα με υποβοηθητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, αποτελούμενη από το Δ/ντή του σχολείου, τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικούς, εκπρόσωπο των μαθητών και εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Οι δαπάνες πραγματοποίησης
των εκδηλώσεων αυτών σε επίπεδο νομού βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικείων Νομαρχιών (ειδικός φορέας 193 και ΚΑΕ 5184), στους οποίους θα εγγράφονται κατ` έτος οι αναγκαίες πιστώσεις.
Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να στηρίζονται οικονομικά και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τα έσοδα των μαθητικών κοινοτήτων και τους διάφορους φορείς και χορηγούς.

Κατά τη λήξη των μαθημάτων θα πραγματοποιείται πολιτιστικό διήμερο (διήμερο σχολικών δραστηριοτήτων), κατά το οποίο θα παρουσιάζεται η όλη εργασία που συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και επ` ευκαιρία εθνικών, θρησκευτικών κ.α. εορτών (28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, 23 Δεκεμβρίου, 30 Ιανουαρίου, Παρασκευή των Απόκρεω, ημέρα του περιβάλλοντος, ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού, κ.α.). 


Εκτύπωση