edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών ως Επιστημονικό Προσωπικό στο ΙΕΠ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ 2022

Αρ.Πρωτ.6893/03-06-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αν. Τσόχα 36, 115 Αθήνα
Email: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
ί. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547 /2018 (ΦΕΚ Α' 102),
ίί. την υπ' αριθμ. πρωτ. 208017 /Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
ίίί. την υπ' αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
ίν. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν.4727 /20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
ν. τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ' του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α' 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α' 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,
νί. τις διατάξεις της περ. β' §6 του άρθρου 6 του ν. 2740/99 (ΦΕΚ Α' 186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
νίί. τις διατάξεις του ν.4624/19 (ΦΕΚ 137 Α/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις),
νίίί. την υπ' αριθμ. 26/05-05-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης θέσεων επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ και περί έγκρισης της παρούσας,

προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Α.1 Περιγραφή θέσεων και κριτηρίων επιλογής

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:

α/α Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ Εξειδίκευση Αριθμός θέσεων
1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1
2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 1
  Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ Εξειδίκευση Αριθμός θέσεων
1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

Α.2 Κριτήρια επιλογής

Σύμβουλος Α’

 1. Ιδιότητα του/της εν ενεργεία εκπαιδευτικού δημόσιας εκπαίδευσης,
 2. διδακτορικός τίτλος σπουδών,
 3. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 4. τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Σύμβουλος Β’

 1. Ιδιότητα του/της μόνιμου/ης εν ενεργεία εκπαιδευτικού δημόσιας εκπαίδευσης
 2. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
 3. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 4. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Α’, Συμβούλων Β’ και Ειδικών Συμβούλων, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Α’, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία:

 • σε συγχρηματοδοτούμενα έργα/προγράμματα,
 • σε θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής
 • στον σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών ή/και εκπαιδευτικού υλικού.

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση συμβούλου Β' με θητεία:

 1. εκπαιδευτικός στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26),
 2. εκπαιδευτικός του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και
 3. εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547 /2018.

Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που υπηρετούν με θητεία δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά, εφόσον επιλεγούν, και πριν την τοποθέτησή τους, απαιτείται προηγούμενη έγκρισή παραίτησής τους από την εν λόγω θέση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 06/06/2022 και ώρα 13:00 έως τις 20/06/2022 και ώρα 13:00.

Δ. Διαδικασία επιλογής και απόσπασης

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων:

Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα.
Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.
Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ. Η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα ως άνω τυπικά προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ τους με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης:

 1. του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και
 2. των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή.

Η εν λόγω Επιτροπή θα συντάξει πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ προς απόφασή του.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για απόσπαση, που πραγματοποιείται με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπαση θα έχει διάρκεια τέσσερα σχολικά έτη.

Επισημαίνεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση του ΙΕΠ να καθορίσει τον ακριβή αριθμό πλήρωσης ή μη θέσεων επιστημονικού προσωπικού ανά γνωστικό αντικείμενο, ανάλογα με τις ανάγκες τις επιστημονικής υπηρεσίας, σε συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης υποψηφίου που έχει επιλεγεί σε όποια θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά έως και ένα σχολικό έτος μετά. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση της εν λόγω θέσης και να την επαναπροκηρύξει.

Ε. Ενστάσεις

Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη eIEP: https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00). Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου και συγκεκριμένες. Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

ΣΤ. Δημοσίευση, Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων - προσωρινών και οριστικών - θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) στις κατηγορίες Ανακοινώσεις, Τελευταία Νέα.

Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι η υπ' αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε' Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και ιδιαιτέρως στο άρθρ. 5 όπου ορίζεται ότι «οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας».

Οι υποψήφιοι/ες, αιτούντες/αιτούσες στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται τα παρακάτω:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - αρχεία, τα οποία θα μεταφορτώσουν και αφορούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκευτούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσης και τις υπηρεσιακές ανάγκες που συνάγονται.
 • κατά τη διάρκεια επισκόπησης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως και της συνέντευξης υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. προσωρινός και οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων ως εξής:
  α) οι υποψήφιοι θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη με χρήση του ονοματεπώνυμού τους,
  β) οι απορριφθείσες αιτήσεις (δηλαδή, όσοι δεν καλούνται στη διαδικασία συνέντευξης) θα δημοσιευθούν με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους και
  γ) ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά θα δημοσιευθεί με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και του ονοματεπώνυμου μόνο των επιλεγέντων για κάθε θέση

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη - e-IEP» (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php).

Ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ιωάννης Αντωνίου

 

 


Αρ.Πρωτ.5627/05-05-2022/ΙΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αν. Τσόχα 36, 115 Αθήνα
Email: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
ί. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547 /2018 (ΦΕΚ Α' 102),
ίί. την υπ' αριθμ. πρωτ. 208017 /Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
ίίί. την υπ' αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
ίν. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν.4727 /20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
ν. τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ' του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α' 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α' 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,
νί. τις διατάξεις της περ. β' §6 του άρθρου 6 του ν. 2740/99 (ΦΕΚ Α' 186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
νίί. τις διατάξεις του ν.4624/19 (ΦΕΚ 137 Α/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις),
νίίί. την υπ' αριθμ. 26/05-05-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης θέσεων επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ και περί έγκρισης της παρούσας,

προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση.

Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Α1. Περιγραφή θέσεων και προσόντων/ κριτηρίων επιλογής

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:

α/α Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ Εξειδίκευση Αριθμός θέσεων
1 ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
2 ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
3 ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
4 ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
5 ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
α/α Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ Εξειδίκευση Αριθμός θέσεων
1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
α/α
Θέση: Κλάδος/ Γνωστικό Αντικείμενο/ Εξειδίκευση Αριθμός θέσεων
1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ έως 2
(1 θέση με ειδίκευση στην κλασσική φιλολογία)
2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ* 1
3 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ* 1
4 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ* 1
5 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ** έως 3
6 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1
7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1
8 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1
9 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1
10 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ 1
11 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ 1
12 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
13 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
14 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
15 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
16 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ** έως 3
17 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1
18 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΤΕΧΝΩΝ* (ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) έως 3
19 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
20 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

Α. 2 Κριτήρι α επιλογής

Σύμβουλος Α’

 1. διδακτορικός τίτλος σπουδών,
 2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 3. τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Σύμβουλος Β’

 1. Ιδιότητα του/της μόνιμου/ης εν ενεργεία εκπαιδευτικού δημόσιας εκπαίδευσης
 2. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
 3. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 4. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Ειδικός Σύμβουλος

 1. Ιδιότητα του/της εν ενεργεία εκπαιδευτικού της ιδιωτικής εκπαίδευσης
 2. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
 3. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,

Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Α’, Συμβούλων Β’ και Ειδικών Συμβούλων, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

* Για τις θέσεις με αστερίσκο (*) θα συνεκτιμηθεί επιπροσθέτως τυχόν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση.

** Για τη μία (1) θέση ΠΕ Πλκηροφορικής και για τη μία (1) θέση ΠΕ Δασκάλων θα συνεκτιμηθεί επιπροσθέτως τυχών εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση συμβούλου Β' με θητεία:

 1. εκπαιδευτικός στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α' 26),
 2. εκπαιδευτικός του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και
 3. εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547 /2018.

Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που υπηρετούν με θητεία δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά, εφόσον επιλεγούν, και πριν την τοποθέτησή τους, απαιτείται προηγούμενη έγκρισή παραίτησής τους από την εν λόγω θέση.

Δικαίωμα υποβλής αίτησης και για τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων έχουν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 6/5/2022 και ώρα 13:00 έως τις 20/5/2022 και ώρα 13:00.

Δ. Διαδικασία επιλογής και απόσπασης

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων:

Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα.
Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.
Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ. Η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα ως άνω τυπικά προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ τους με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης:

 1. του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και
 2. των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή.

Η εν λόγω Επιτροπή θα συντάξει πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ προς απόφασή του.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για απόσπαση, που πραγματοποιείται με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπαση θα έχει διάρκεια τέσσερα σχολικά έτη.

Επισημαίνεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση του ΙΕΠ να καθορίσει τον ακριβή αριθμό πλήρωσης ή μη θέσεων επιστημονικού προσωπικού ανά γνωστικό αντικείμενο, ανάλογα με τις ανάγκες τις επιστημονικής υπηρεσίας, σε συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης υποψηφίου που έχει επιλεγεί σε όποια θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά έως και ένα σχολικό έτος μετά. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση της εν λόγω θέσης και να την επαναπροκηρύξει.

Ε. Ενστάσεις

Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη eIEP: https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00). Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου και συγκεκριμένες. Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

ΣΤ. Δημοσίευση, Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων - προσωρινών και οριστικών - θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) στις κατηγορίες Ανακοινώσεις, Τελευταία Νέα.

Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι η υπ' αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε' Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και ιδιαιτέρως στο άρθρ. 5 όπου ορίζεται ότι «οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας».

Οι υποψήφιοι/ες, αιτούντες/αιτούσες στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται τα παρακάτω:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - αρχεία, τα οποία θα μεταφορτώσουν και αφορούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκευτούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσης και τις υπηρεσιακές ανάγκες που συνάγονται.
 • κατά τη διάρκεια επισκόπησης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως και της συνέντευξης υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. προσωρινός και οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων ως εξής:
  α) οι υποψήφιοι θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη με χρήση του ονοματεπώνυμού τους,
  β) οι απορριφθείσες αιτήσεις (δηλαδή, όσοι δεν καλούνται στη διαδικασία συνέντευξης) θα δημοσιευθούν με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους και
  γ) ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά θα δημοσιευθεί με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και του ονοματεπώνυμου μόνο των επιλεγέντων για κάθε θέση

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη - e-IEP» (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php).

Ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ιωάννης Αντωνίου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποδεικτικά έγγραφα - Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Η διδακτική, η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η προηγούμενη εμπειρία/εξειδίκευση αποδεικνύεται γενικότερα σύμφωνα με με τις διατάξεις που ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, και συγκεκριμένα, όσον αφορά στο δημόσιο με βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης ή/και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών ή/και βεβίαωση με αποτύπωση καθηκόντων.

2 Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής είναι απαραίτητη συνυποβολή αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο.

3 Υπάρχει δυνατότητα οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν ένα σύντομο κείμενο /έως 600 λέξεις), ώς ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους.

4 Για τις τεχνικές λεπτομέρεις, οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ «Δικτυακή Πύλη - e-IEP» (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php)

5. Όσον αφορά στις δημοσιεύσεις /μονογραφία, άρθρο, κεφάλαιο σε βιβλίο, εισήγηση συνεδρίου) και εν γένει στο επιστημονικό έργο, όταν πρόκειται για ηλεκτρονική δημοσίευση μπορεί να αναγραφεί στο σχετικό πεδίο η σχετική υπερσύνδεση, όταν πρόκειται για έντυπη δημοσίευση μπορεί να αναγράφεται το ISBN - ISSN - ISMN. Εάν η επιτροπή το κρίνει, μπορεί να ζητήσει να προσκομιστούν δημοσιεύσεις σε έντυπη μορφή πριν τη συνέντυξη. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ανεβαίνει στο συγκεκριμένο πεδίο, αρχείο με μία συνοπτική παρουσίαη - περίληψη του εν λόγω έργου /πχ περίληψη άρθρου).

Σχετικά Άρθρα