edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ 2020 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» -«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Αρ.Πρωτ.Φ16/173056/Δ2/21-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Τηλέφωνο :210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.293 (Π.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτ. 2020-2021»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 156344/Δ2/16-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στα από 11/06/2020 αιτήματά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 53/12-11-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-2021 την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Απογραφή στο σχολείο» (Census@School) και «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», τα οποία οργανώνονται από τον Φορέα σας και απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα :

Α. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο σχολείο» :

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 διδακτικές ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χωρίς δέσμευση ημερομηνίας.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή του είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle και ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, που θα απαντηθεί από τους/τις μαθητές/τριες ηλεκτρονικά. Με αυτή τη διαδικασία παρέχεται στους/στις μαθητές/τριες η ευκαιρία να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με χαρακτηριστικά που τους/τις αφορούν και να τα χρησιμοποιήσουν για τη διατύπωση και τη διερεύνηση ερωτημάτων, καθώς και για τη σύγκριση και ερμηνεία των ευρημάτων τους. Η όλη διαδικασία ενισχύει τη στατιστική ενημερότητα/ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι τεχνικά εφικτό να υλοποιηθεί και στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς η διαδικασία διενεργείται με τη βοήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Β. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα»

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 διδακτικές ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χωρίς δέσμευση ημερομηνίας. Απαρτίζεται από το ανωτέρω αναφερόμενο πρόγραμμα (Απογραφή στο σχολείο), καθώς και από τα ακόλουθα υποπρογράμματα :

 • Το Εκπαιδευτικό υλικό :
  Παρέχεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ και περιλαμβάνει
  α) Εκπαιδευτικά τετράδια ασκήσεων (3 τεύχη) που απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  β) 2 παιχνίδια με ενημερωτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο από τις στατιστικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ,
  γ) Εκπαιδευτικά κουίζ στατιστικών γνώσεων,
  δ) ασκήσεις στατιστικής με τη βοήθεια της τέχνης του origami
  ε) 8 εκπαιδευτικά βίντεο.
 • Οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις:
  Περιλαμβάνουν επισκέψεις των σχολικών μονάδων στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και επισκέψεις στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ σε σχολεία. Στις επισκέψεις γίνεται ενημέρωση για τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής, διάδοσης και ορθής επικοινωνίας των επίσημων στατιστικών. Στη συνέχεια με τη βοήθεια φορητών υπολογιστών που παρέχονται στους μαθητές, τους δίνεται η δυνατότητα να προηγηθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, όπου μαθαίνουν πώς να βρίσκουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν.
 • Ευρωπαϊκός διαγωνισμός στη Στατιστική:
  Η νικήτρια ομάδα και μία φιναλίστ του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική με την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε κατηγορία έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, με τη δημιουργία ενός βίντεο, με θέμα συναφές με την επιστήμη της στατιστικής. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική έχει λάβει έγκριση για το τρέχον σχολικό έτος με το με αρ. πρωτ. Φ15/152576/Δ2/09-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Για τα υποπρογράμματα/δράσεις «Συμμετοχή στη ΔΕΘ», «Λοιπές δράσεις που αφορούν στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση» και «Διαγωνισμός Γραφιστικής» του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα» το Ι.Ε.Π. δεν γνωμοδοτεί, διότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Σημειώνεται ότι η έγκριση των ανωτέρων προγραμμάτων/δράσεων δίνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 με την προϋπόθεση ότι για την υλοποίησή τους θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και επιπλέον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα εκπαιδευτικά προγράμματα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 4. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Η υλοποίηση του κάθε προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 6. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στο κάθε πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
 7. Το «Εκπαιδευτικό Υλικό» να αξιοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες, τον/την εκπαιδευτικό και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και να έχει χαρακτήρα προαιρετικό.
 8. Η επίσκεψη στελέχους του φορέα (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο της δράσης «Εκπαιδευτικές επισκέψεις» να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας.
 9. Τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες της δράσης «Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική» να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
 10. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την κείμενη νομοθεσία, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω δράσεις παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα διοργάνωσης.

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Σχετικά Άρθρα