Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΛΣΤΑΤ «Απογραφή στο σχολείο»

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Αρ.Πρωτ.Φ16/199551/Δ2/17-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
-----
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Μπάκα Χρ. (Δ.Υ.Π.Ε.Α.)
Ιορδάνου Αικ. (Π.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210344.3272
210344.2933
210344.2212
210344.3286
210344.2247
210-344.3273
Fax : 210-344.3390

ΘΕΜΑ : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Απογραφή στο σχολείο»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 188300/ΓΔ4/29-11-2019 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. Φ.1/ΣΔ/161202/Δ7/15-10-2019 έγγραφο από το ΥΠΑΙΘ, η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Απογραφή στο σχολείο (CENSUS@SCHOOL)» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο), για το σχολικό έτος 2019-2020 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.
 2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
 3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθώς και των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
 5. Το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών ή Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 6. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός σχολικού πλαισίου από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και η συνολική του διάρκεια να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 7. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιηθεί επίσκεψη στελέχους του φορέα (ΕΛΣΤΑΤ), αυτή να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 8. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν.2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).
 9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.
 10. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 11. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.statistics.gr/el/census-at-school και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Αρ.Πρωτ.10180/Δ5-206/29-11-2019/ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Α . Πιπεράκη
Τηλέφωνο: 213 135 2019
Fax: 213 135 2298

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο σχολείο»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εγκρίθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Απογραφή στο σχολείο {CENSUS@SCHOOL)» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας (Ε'& ΣΤ' τάξη) και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο - Λύκειο), για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.
 2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική. (δες ενότητα «Προτεινόμενο κε(μενο συγκατάθεσης κηδεμόνα») .
 3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ . καθώς και των Υηεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την ενδιαφερόμενη σχολική μονάδα .
 4. Το εν λόγω πρόγραμμα δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών ή Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 5. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός σχολικού πλαισίου από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και η συνολική του διάρκεια να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 6. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ιδίως Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 καιν. 4624/2019).

Περιγραφή της δραστηριότητας «Απογραφή στο σχολείο»

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Απογραφή στο Σχολείο» .

Η «Απογραφή στο Σχολείο» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε πολλές χώρες. Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες για τη διαδικασία και τις. εργασίες διενέργειας μίας στατιστικής απογραφικής έρευνας. Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές λειτουργούν συλλέγοντας και αναλύοντας στατιστικά δεδομένα και κατανοούν ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή σχολικής μονάδας.

Στόχος του έργου είναι η συνεισφορά στη στατιστική επιμόρφωση των μαθητών, καθώς και η ενίσχυση της στατιστικής παιδείας με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Διαδικασία: Ο καθηγητής κάθε σχολικού τμήματος που πραγματοποιείται η απογραφή θα εγγράφεται στη σχετική πλατφόρμα. Οι μαθητές του τμήματος θα μπαίνουν στην εφαρμογή και θα συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο -επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο- το οποίο θα περιλαμβάνει δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και θέματα σχετικά με το σχολείο, τα μαθήματα, τα αθλήματα και τις συνήθειες των μαθητών. Είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις για να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου από τον μαθητή που το συμπληρώνει.

Αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο καθηγητής θα λαμβάνει αρχείο που θα περιέχει όλες τις απαντήσεις των μαθητών.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής με τους μαθητές θα συζητούν τον τρόπο συλλογής, ταξινόμησης, πινακοποίησης και γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων. Θα μάθουν να διαβάζουν και να αναλύουν τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις και να βγάζουν τα συμπεράσματα της απογραφικής διαδικασίας, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη.

Θα παρέχεται στους μαθητές η ευκαιρία να κατανοήσουν τη διαχείριση της συλλογής, της ανάλυσης και της χρήσης δεδομένων, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη (διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, σύνταξη ερωτηματολογίου, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, παρουσίαση και σύγκριση αποτελεσμάτων).

Διερευνώντας τα αποτελέσματα, θα μπορούν να καταλήξουν σε αποφάσεις όπως: ποια θα ήταν η πιο δημοφιλής αθλητική εγκατάσταση στο δήμο τους, κατά πόσο θα διευκόλυνε την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο η ύπαρξη λεωφορείου που θα εξυπηρετούσε το σχολείο τους, για ποιο μάθημα οι μαθητές θα δέχονταν να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες κ.ά.

Ο καθηγητής θα μπορεί να επαναλάβει την απογραφή σε διαφορετικά τμήματα και οι μαθητές να συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δικού τους τμήματος με άλλα τμήματα του ίδιου σχολείου. Θα μπορούσαν να συζητηθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν και να γίνουν οι σχετικές διερευνητικές ερωτήσεις.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα: Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle. Πρόκειται για ένα έργο ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα υλοποιεί τις αρχές και τις τεχνικές που ενισχύουν την ασφάλεια και εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα των χρηστών. Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας παρέχεται και στα ελληνικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στον σύνδεσμο: http://noc.uoi.gr/ecourse/manual.htm

Ο καθηγητής θα υποβάλει, μέσω του συστήματος, μία ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης πρόσβασης για τη δημιουργία και τη διαχείριση μίας ηλεκτρονικής τάξης {https://docs.google.com/forms/d/e/1FAipQLSc3BcJzn3F9umlmRksdBVOaWx3UilhWFOyEfC8geOR29ZdA/viewform?usp=sf link). Η αίτησή του αυτή θα εγκρίνεται από τον διαχειριστή του συστήματος και με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος λογαριασμός του στο σύστημα.

Οι ρόλοι του συστήματος είναι: διαχειριστής, διδάσκοντας, μαθητής. Ο διαχειριστής θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία ελέγχου που αφορούν στο σύστημα ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης. Ο διδάσκοντας θα μπορεί να αιτηθεί την δημιουργία μαθήματος, να διαχειριστεί τα μαθήματα στα οποία του έχει αποδοθεί ο σχετικός ρόλος και να διαχειρίζεται το υλικό, αλλά και τα μέλη {μαθητές) που παρακολουθούν το μάθημά του. Τέλος, ο μαθητής θα μπορεί να παρακολουθεί την ροή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που του προσφέρεται από τον καθηγητή του για ένα μάθημα.

Συγκεκριμένα, ο κάθε μαθητής θα βλέπει ως δραστηριότητα την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο http://censusschool.statistics.gr. Αυτήν τη δραστηριότητα θα μπορεί να την εκτελΕσει μία μόνο φορά και στο τέλος της υποβολής του ερωτηματολογίου θα έχει την· δυνατότητα να δει μόνο τις απαντήσεις που έχει δώσει.

Ο καθηγητής θα μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ερωτηματολόγιο μέσα από το αντίστοιχο εργαλείο που του παρέχεται από το σύστημα. Θα μπορεί να βλέπει όλες τις υποβληθείσες απαντήσεις των μαθητών του και να έχει πρόσβαση μόνο στην διαχείριση των μαθητών που είναι αντιστοιχισμένοι στα μαθήματά του. Στο σύνολο των απαντήσεων θα έχουν πρόσβαση ο αντίστοιχος καθηγητής του μαθήματος, αλλά και, φυσικά, ο διαχειριστής του συστήματος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την «Απογραφή στο Σχολείο» είναι διαθέσιμη από το Νοέμβριο 2019.

Όλοι οι διαθέσιμοι σύνδεσμοι βρίσκονται στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.statistics.gr/el/census-atschool

Pin It

Εκτύπωση