edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Πάσα στα θρανία» ΕΠΟ 2023 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ «ΠΑΣΑ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ» 2023-2024

Αρ.Πρωτ.131782/Δ5/16-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
-----
Email : dfa-tmima-a(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
: Δ. Κερερές
: Α. Στρατάκη
: Α. Αραχωβίτης
Τηλέφωνο
: 210 3442210 /2753 / 3516

ΘΕΜΑ: Χρονική επέκταση έγκρισης υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάσα στα θρανία», για το σχολικό έτος 2023-2024

ΣΧΕΤ.:
α. Το με αρ. πρωτ. 48880/25-07-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Ι.Ε.Π.
β. Το με αρ. πρωτ. 112779/ΓΔ4/09-10-2023 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
γ. Η με αρ. πρωτ. 15714/Δ5/10-02-2023 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Σε απάντηση του ανωτέρω εισερχόμενου εγγράφου του Ι.Ε.Π. (σχετ. α), που αφορά αίτημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 62/06-10-2023 απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του I.Ε.Π (σχετ. β), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η χρονική επέκταση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Πάσα στα θρανία», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων Γενικών και Ειδικών Δημοτικών) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γενικών και Ειδικών Γυμνασίων) της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με το ανωτέρω (σχετ. γ) έγγραφο της υπηρεσίας μας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Κύριος στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η μετάδοση στους/στις μαθητές/τριες μηνυμάτων και αξιών, όπως του «ευ αγωνίζεσθαι», της ομαδικότητας, της ισότητας, του δίκαιου παιχνιδιού που πηγάζουν μέσα από το άθλημα του ποδοσφαίρου και τον αθλητισμό γενικότερα. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ποιοτική ενημέρωση εκπαιδευτικών, παιδιών και γονέων, στη βελτίωση των κινητικών, φυσικών και ψυχοπνευματικών ικανοτήτων των παιδιών μέσα από ποδοσφαιρικές δράσεις στο σχολικό περιβάλλον και σε εγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και στη δημιουργία μελλοντικών καλύτερων φιλάθλων, παικτών, επαγγελματιών του αθλητισμού και καλύτερα ενημερωμένων αυριανών πολιτών.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος προβλέπονται:

 • Επισκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών, μειονοτικών και διαπολιτισμικών μονάδων.
 • Διοργάνωση ποδοσφαιρικών δράσεων μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα με παιχνίδια τεχνικών, κινητικών και φυσικών δεξιοτήτων καθώς και παιχνίδια σε μικρές αριθμητικές σχέσεις
  Γνωριμία με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.
 • Μαθητικές εκθέσεις με θέμα το ποδόσφαιρο και τα οφέλη του.
 • Χορήγηση αθλητικού και ενημερωτικού υλικού στους/στις μαθητές/τριες.

Επίσης, προβλέπεται να χορηγηθεί το σχολικό εγχειρίδιο «Πάσα στα Θρανία» στους/στις μαθητές/τριες και να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό για το εν λόγω πρόγραμμα. Η θεματολογία που αναπτύσσεται μέσω του σχολικού εγχειριδίου καλύπτει με σύγχρονο επιστημονικό τρόπο και παιδαγωγικές μεθόδους σειρά θεμάτων (ιστορική διαδρομή του αθλήματος, διατροφή, άσκηση και ανάπτυξη, ψυχολογία και πλήθος κοινωνικών μηνυμάτων).

Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει της αρχικής έγκρισης χωρίς να γίνει καμία τροποποίηση, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Οι μαθητές/τριες να έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
 4. Το πρόγραμμα να υλοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η διάρκεια υλοποίησής του να μην υπερβαίνει συνολικά τις τρεις (3) διδακτικές ώρες για τα Γενικά Σχολεία και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα Ειδικά Σχολεία.
 5. Στα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων, πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας, πέραν της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Επίσης, ο εν λόγω Φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, πρέπει, κατά την υποβολή του να προσκομίζει άδεια καταλληλόλητας του χώρου, για τις περιπτώσεις που μπορεί να αξιοποιηθεί χώρος εκτός της σχολικής μονάδας, και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 6. Η εφαρμογή του προγράμματος να γίνεται μόνο από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ή και Προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή και από μέλη του Συλλόγου Ολυμπιονικών, αθλητές Εθνικών ομάδων ή διακεκριμένους αθλητές σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 9. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., δε θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π., με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο excel στο Ι.Ε.Π. και στο Υ.Π.ΑΙ.Θ.Α. (Συν. 1).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/ ,

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 


ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023


Αρ.Πρωτ.15714/Δ5/10-02-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
Π. Τσαπατσάρης
A. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 344 2753
210 344 2210
210 344 3516
Email : dfa-tmima-a(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάσα στα θρανία», για το σχολικό έτος 2022-2023»
ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. 1614/Υ1/08.01.2020 (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) Το αρ. πρωτ. 63574/Δ5/27-5-2022 αίτημα του φορέα
γ) Το αρ. 6/2-2-2023 απόσπασμα πρακτικού του Ι.Ε.Π., το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. 16410/2-2-2023 έγγραφο του Ι.Ε.Π.

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. β) και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Ι.Ε.Π. (σχετ. γ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Πάσα στα θρανία» της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων Γενικών και Ειδικών Δημοτικών) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γενικών και Ειδικών Γυμνασίων) της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Κύριος στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η μετάδοση στους/στις μαθητές/ήτριες μηνυμάτων και αξιών, όπως του «ευ αγωνίζεσθαι», της ομαδικότητας, της ισότητας, του δίκαιου παιχνιδιού που πηγάζουν μέσα από το άθλημα του ποδοσφαίρου και τον αθλητισμό γενικότερα. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ποιοτική ενημέρωση εκπαιδευτικών, παιδιών και γονέων, στη βελτίωση των κινητικών, φυσικών και ψυχοπνευματικών ικανοτήτων των παιδιών μέσα από ποδοσφαιρικές δράσεις στο σχολικό περιβάλλον και σε εγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και στη δημιουργία μελλοντικών καλύτερων φιλάθλων, παικτών, επαγγελματιών του αθλητισμού και καλύτερα ενημερωμένων αυριανών πολιτών.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος προβλέπονται:

 • Επισκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών, μειονοτικών και διαπολιτισμικών μονάδων.
 • Διοργάνωση ποδοσφαιρικών δράσεων μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα με παιχνίδια τεχνικών, κινητικών και φυσικών δεξιοτήτων καθώς και παιχνίδια σε μικρές αριθμητικές σχέσεις.
 • Γνωριμία με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.
 • Μαθητικές εκθέσεις με θέμα το ποδόσφαιρο και τα οφέλη του.
 • Χορήγηση αθλητικού και ενημερωτικού υλικού στους/στις μαθητές/-ήτριες.

Στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρισμένοι αθλητές του ποδόσφαιρου θα συμμετάσχουν και θα μεταφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες την εμπειρία και τις γνώσεις τους με προσωπικές ιστορίες.

Επίσης, προβλέπεται να χορηγηθεί σχολικό εγχειρίδιο στους/στις μαθητές/-ήτριες και να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό για το εν λόγω πρόγραμμα. Η θεματολογία που αναπτύσσεται μέσω του σχολικού εγχειριδίου καλύπτει με σύγχρονο επιστημονικό τρόπο και παιδαγωγικές μεθόδους σειρά θεμάτων (ιστορική διαδρομή του αθλήματος, διατροφή, άσκηση και ανάπτυξη, ψυχολογία και πλήθος κοινωνικών μηνυμάτων).

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Οι μαθητές/-ήτριες να έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο και σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
 4. Το πρόγραμμα να υλοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η διάρκεια υλοποίησής του να μην υπερβαίνει συνολικά τις τρεις (3) διδακτικές ώρες για τα Γενικά Σχολεία και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα Ειδικά Σχολεία.
 5. Στα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων, πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές /-ήτριες της σχολικής μονάδας, πέραν της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις των μαθητών /-τριών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Επίσης, ο εν λόγω Φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, πρέπει, κατά την υποβολή του να προσκομίζει άδεια καταλληλόλητας του χώρου, για τις περιπτώσεις που μπορεί να αξιοποιηθεί χώρος εκτός της σχολικής μονάδας, και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 6. Η εφαρμογή του προγράμματος να γίνεται μόνο από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ή και Προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή/ και από μέλη του Συλλόγου Ολυμπιονικών, αθλητές Εθνικών ομάδων ή διακεκριμένους αθλητές σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 9. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δε θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα