Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 2020 2021

Προσλήψεις αναπληρωτών εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.122298/Θ2/16-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442174
FAX: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον προσωρινό ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και,
γ) του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 63,
2. Την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
3. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Το έργο με Κωδικό έργου 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 47 του Ν. 4692/2020 (Α΄111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», που έχει εγκριθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με την αριθ. 82034/31-07-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΟΨ46MΤΛΡ-Ρ2Ω) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την αριθμ. 109414/Ε1/25.8.2020 υ.α. με θέμα «Κατανομή πιστώσεων 5.800 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομισθίων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2020-2021 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
6. Την αριθ. 122280/Θ2/16-9-2020 Εγκριτική Πράξη της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. περί του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργικής απόφασης για την Α΄ φάση προλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2020-2021.
7. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) πρόσκλησης.
8. Την αριθ. 71346/Θ2/10-06-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2466 Β’) με θέμα: «Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία».
9. Το αριθ. Φ.5/4/1912/31-8-2020 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.
10. Το αριθ. 744/247/02-09-2020 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
11. Την Πράξη 5Δ/07-09-2020 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του ως Συμβουλίου Επιλογής,
12. Τα αιτήματα των Διευθυντών/ντριών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
13. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών κενών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
14. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
15. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
16. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2020-2021, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ86 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια (ΓΕ.Ε.Λ.-Γ.) ή Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (ΓΕ.Ε.Λ.)     
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3430 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8161 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 787 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1181 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 1207 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΤΑΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3730 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΗ-ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1567 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΡΕΣΤΑ ΠΑΓΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1654 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΠΥΡΟΣ 1835 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΤΡΙΒΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 357 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 780 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 787 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝ 43 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 716 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 875 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΚΡΟΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5065 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2554 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 222 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»
ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΑΝ ΑΛΜΠΕΡ 987 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»
ΓΟΡΓΟΛΙΤΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΗΛΙΑΣ 1195 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 343 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 899 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Όσον αφορά στον κλάδο ΠΕ04.04 προσλαμβανόμενο εκπαιδευτικό στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, το μισθολογικό κόστος του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα της Ρ.Ε.

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ (για το μάθημα της εικονογραφίας)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΠΑΝΑΤΑΣ ΘΩΜΑΣ- ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 596 1 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3077 5 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 16 /09/2020 έως και 18/09 /2020, και να προσφέρουν υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 Α’).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση