Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΚΕΣΥ - ΚΕΔΔΥ 2018 - 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ) 2018 - 2019
(Πρώην ΚΕΔΔΥ)

Αρ.Πρωτ.139920/Ε2/28-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120
FAX: 210-3442365
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις, αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης , Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 12 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
δ) των άρθρων 6 , 7 ,8,9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Την αριθμ. 28911/Γ6/12-03-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 449/τΒ΄/03-04-2007) με θέμα: «Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωση, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά».
5. Tη με αριθ. πρωτ. 102380/Ε2/20-6-2018 Υπουργική απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ).
6. Τη με αριθ.πρωτ. 110303/Ε2/2-7-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓΙ)εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
7. Τις αριθμό 16/23-8-2018, 17/24-8-2018, 18/27-8-2018 και 19/28-8-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ανακαλούμε την αριθ. πρωτ. 102380/Ε2/20-6-2018 Υπουργική απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ). μόνο κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΠΕΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ / ΚΕΔΔΥΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1  ΣΑΪΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 601767 ΠΕ70 Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΔΥ Β ΑΘΗΝΩΝ
2 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 607513 ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΔΔΥ Β ΑΘΗΝΩΝ

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ως ακολούθως:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΚΕΔΔΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
1 595764 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ ΝΑΙ Β ΑΘΗΝΑΣ 295
2 582662 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΌΧΙ Β ΘΕΣΝΙΚΗΣ 28
3 611518 ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΌΧΙ Β ΘΕΣΝΙΚΗΣ 15,875
4 604501 ΛΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΝΑΙ Α ΘΕΣΝΙΚΗΣ 27.875
5 608908 ΡΕΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΟΧΙ Δ ΑΘΗΝΑΣ 16
6 600073 ΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΟΧΙ Α ΘΕΣΝΙΚΗΣ 22.375
7 579686 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΧΙ ΕΒΡΟΥ 29
8 565177 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΧΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 46.167

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους, ήτοι 3-9-2018.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προσϊστάμενοι των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.102380/Ε2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120
FAX: 210-3442365
e-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχολικού έτους 2018-2019»

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 12 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
δ) των άρθρων 6 , 7 ,8,9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Την αριθμ. 28911/Γ6/12-03-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 449/τΒ΄/03-04-2007) με θέμα: «Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωση, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά».
5. Τη με αριθ.πρωτ. 50692/Ε2/27-3-2018 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
6. Τις αριθμό 9/12-6-2018 ,10/14-6-2018 & 12/20-6-2018 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 στα Κ.Ε.Σ.Υ. ως ακολούθως:

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΚΕΣΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1

622771

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

ΣΤΕΛΛΑ

ΠΕ60

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΚΩΣ

9

2

595829

ΑΡΕΣΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ60

Α ΑΘΗΝΩΝ

Β ΑΘΗΝΩΝ

20,5

3

603290

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ60

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΡΟΔΟΥ

20,25

4

601926

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ70

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

48,75

5

595666

ΒΕΛΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ60

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

29,5

6

594789

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΠΕ70

ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ

21,625

7

575756

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΕ70

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

46,5

8

565307

ΔΟΥΜΟΥΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ70

ΛΕΣΒΟΥ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

53

9

594688

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ70

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

51,375

10

620234

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

22,75

11

603012

ΚΟΡΑΚΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ60

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

41,75

12

593781

ΚΟΥΚΩΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ70

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

38,5

13

607276

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ70

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

35

14

596247

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ60

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

57,667

15

581003

ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ70

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΝΙΑ

45,5

16

555898

ΜΑΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΝΩΛΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ70

ΚΕΣΥ ΔΥΤ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

58,333

17

597096

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ60

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

49,125

18

555826

ΜΑΥΡΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

Β ΑΘΗΝΩΝ

Β ΑΘΗΝΩΝ

72

19

586280

ΜΕΡΤΖΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70

Β ΑΘΗΝΩΝ

Β ΑΘΗΝΩΝ

45

20

559679

ΜΙΝΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ70

Γ ΑΘΗΝΩΝ

Γ ΑΘΗΝΩΝ

53,833

21

579198

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

60,167

22

584063

ΜΠΑΣΤΕΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ70

Α ΑΘΗΝΩΝ

Α ΑΘΗΝΩΝ

43,167

23

603248

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΕ60

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

81,5

24

592918

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΕ70

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

39,5

25

563250

ΠΑΝΑΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕ70

ΑΧΑΙΑ

ΑΧΑΙΑ

52,667

26

586456

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΕ70

Δ ΑΘΗΝΩΝ

Α ΑΘΗΝΩΝ

31

27

582727

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ70

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ

28,5

28

584866

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ70

ΚΕΣΥ ΠΕΛΛΑΣ

Δ ΑΘΗΝΩΝ

32,5

29

599777

ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ70

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΚΩΣ

37,125

30

611475

ΡΑΛΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ60

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ ΑΘΗΝΩΝ

25

31

601767

ΣΑΪΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ70

Β ΑΘΗΝΩΝ

Β ΑΘΗΝΩΝ

57,333

32

589815

ΣΑΛΛΙΑΡΗΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΕ60

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

46,5

33

559764

ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΕΛΛΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ60

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ

57,167

34

587006

ΣΙΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ60

ΚΕΣΥ ΛΕΣΒΟΥ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

52,667

35

579108

ΤΕΛΗ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΕ70

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

46,5

36

618849

ΤΕΛΙΟΥ

ΛΙΑΝΑ

ΠΕ70

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

15,125

37

584635

ΤΡΙΑΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΡΟΔΟΥ

51,5

38

620683

ΤΣΙΑΡΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ70

ΚΕΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΥΒΟΙΑ

10,875

39

569099

ΤΣΩΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ60

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

83,333

40

575799

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ70

Β ΑΘΗΝΩΝ

Β ΑΘΗΝΩΝ

59,833

41

579624

ΦΛΙΝΔΡΗ

ΑΜΑΛΙΑ

ΠΕ70

Α ΑΘΗΝΩΝ

Α ΑΘΗΝΩΝ

44,667

42

607513

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕ70

ΠΕΛΛΑ

Β ΑΘΗΝΩΝ

36,75

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους, ήτοι 01-09-2018.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προσϊστάμενοι των ΚΕ.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.140888/Ε1/25-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 3442167
FAX: 210 3442365 (για γραφ. 1006)

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπασέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 12, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) β) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
γ) του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 28911/Γ6/12-03-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 449/τΒ΄/03-04-2007) με θέμα: «Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωση, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τις αριθμ. 16/24-08-2017 και 17/25-08-2017 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 03 εκπαιδευτικοί)

Β) Τροποποιούμε την αριθμ. 115975/Ε1/07-07-2017 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, μόνο κατά το μέρος που αφορά στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. απόσπασης της εκπαιδευτικού Λουιζίδου Ελένης (Α.Μ. 611518), κλάδου ΠΕ60 από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης.

Γ) Ανακαλούμε την αριθμ. 115975/Ε1/07-07-2017 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των κατωτέρω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 05 εκπαιδευτικοί)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από όπου αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται.

Επισημαίνεται ότι οι αποσπώμενοι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής θα απασχοληθούν αποκλειστικά στην παροχή υποστηρικτικού έργου στο μαθητικό πληθυσμό της αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απόσπασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης με (03) νέες αποσπάσεις, (01) τροποποίηση και (05) ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2017-2018

 


Αρ.Πρωτ.115975/Ε1/07-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Ράμμου
Τηλέφωνο: 210 3442167
FAX: 210 3442365 (για γραφ. 1006)

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 12, της παρ. 1.3 του άρθρου 20 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν.3699/2008 (Α΄ 199)
β) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
γ) του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 28911/Γ6/12-03-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 449/τΒ΄/03-04-2007) με θέμα: «Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωση, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά».
4. Τη με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
5. Τις αριθμ. 12/05-07-2017 και 13/07-07-2017 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 46 εκπαιδευτικοί)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προσϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Επισημαίνεται ότι οι αποσπώμενοι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής θα απασχοληθούν αποκλειστικά στην παροχή υποστηρικτικού έργου στο μαθητικό πληθυσμό της αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απόσπασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των 46 αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2017-2018

Pin It

Εκτύπωση