Διαδικασίες - Κριτήρια Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό

Εκτύπωση  
Pin It

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3190/2019)

Αρ.Πρωτ.127046/Η2/09-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
e-mail : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Καλαματιανού Φ. – Σελίμη Φ.
Τηλέφωνο: 210- 344.3093, 2292

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της αριθμ. 66793/Η2 26 -4-2018 (ΑΔΑ: 78964653ΠΣ-ΔΝ7) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 (Β′ 3009) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
6. Την αριθμ. 2/20801/0022/14-3-2012 (Β΄ 807) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (Β΄ 1740) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ».
7. Την αριθμ. 66793/Η2 26 -4-2018 (ΑΔΑ: 78964653ΠΣ-ΔΝ7) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
8. Το γεγονός ότι προκύπτουν ισοβαθμίες μεταξύ των υποψηφίων εκπαιδευτικών στους αξιολογικούς πίνακες, μετά την εξάντληση των οριζόμενων κριτηρίων της παρ.4 του άρθρου 3 της αριθμ. 66793/Η2 26 -4-2018 (ΑΔΑ: 78964653ΠΣ-ΔΝ7) Υπουργικής Απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 66793/Η2 26 -4-2018 (ΑΔΑ:78964653ΠΣ-ΔΝ7) Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα κριτήρια κατάταξης σε περίπτωση ισοβαθμίας των προς απόσπαση εκπαιδευτικών, προσθέτοντας στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 εδάφιο που έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατόπιν της εξάντλησης όλων των ανωτέρω κριτηρίων πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και των κατά περίπτωση ισοβαθμούντων».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1487/2018)

Αριθμ. 66793/Η2
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α' 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 22/2018 (Α' 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β' 1227) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
6. Τις διατάξεις της με αρ. 2/20801/0022/14-3-2012 (Β' 807) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (Β' 1740) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το αριθμ. Φ.1/Γ/93/66284/Β1/ 26-04-2018. έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων α' και β' πλην της περιπ. γγ' του άρθρου 3 του ν.4415/2016, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής, το ωράριο διδασκαλίας και τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο καθώς και παρατάσεις μόνο με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο.

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας, κριτηρίων.

2. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 5 πριν την κύρωση των αξιολογικών πινάκων.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

Άρθρο 2
Κωλύματα απόσπασης

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπαση τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντα τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντα τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α' και β' της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α'159).

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί 'Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασης τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 6, 8 και 9.

ε) Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί, «οικεία βουλήσει», αλλά δεν παρήλθε διετία από τη διακοπή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016.

στ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο, καθώς δικαιούνται να υποβάλουν μόνο αίτηση παράτασης της απόσπασης τους.

ζ) Κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1740), σε ό, τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά αίτηση παράτασης αυτής.

Άρθρο 3
Προσόντα - Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4415/2016 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά το ΦΕΚ διορισμού και

β) έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης τους.

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες, ο υποψήφιος πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

2. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α' 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υποβάλλονται από τον υποψήφιο.

3. Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

Α. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής

50 μόρια

β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής

30 μόρια

Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2) βασικής ή εναλλακτικής γλώσσας, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιλογής, δεν μοριοδοτείται

 

 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 α. Διδακτορική διατριβή

50 μόρια

 β. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

25 μόρια

Γ. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

α. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

15 μόρια

β. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

1. Άριστη γνώση

30 μόρια

2. Πολύ καλή γνώση

20 μόρια

3. Καλή γνώση

10 μόρια

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα, στη συνολική βαθμολογία, για την απόσπαση προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν με την εξής σειρά:

α) η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας,

β) το επίπεδο γλωσσομάθειας,

γ) σε χηρεία με παιδιά,

δ) μονογονεϊκή οικογένεια,

ε) σε διάζευξη, με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού και

στ) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας:
1. Άριστη γνώση
2. Πολύ καλή γνώση
3. Καλή γνώση.

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:

α. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας Α.Ε.Ι. ή Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αναπληρωτή Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συναφούς αντικειμένου, ως μέλος.

γ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α' της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

δ. Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα), ως μέλη.

ε. Ένας εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ και ένας της ΔΟΕ, οι οποίοι προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Ομοσπονδίας, ως μέλη.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και δύο (2) βοηθοί γραμματείς από τους διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αναπληρωτής του Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας.

2. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια, παρατείνεται δε αυτή αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Επιλογής.

3. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο της Επιτροπής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση εκπαιδευτικό.

4. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, η σύνταξη πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά, κατά χώρα και κλάδο.

Άρθρο 5
Κατάρτιση πινάκων - Ενστάσεις- Κύρωση πινάκων

1. Οι υποψήφιοι, προς απόσπαση, εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο. Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης. Οι προσωρινοί αυτοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

2. Κατά των πινάκων αυτών, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής και διεκπεραιώνονται σε αποκλειστική ημερομηνία.

3. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης οι οποίοι κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την κύρωσή τους αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για το εκάστοτε σχολικό έτος.

Άρθρο 6
Επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

1. Πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις παράτασης απόσπασης.

2. Στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο βασικό πίνακα.

3. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς απόσπαση εκπαιδευτικών του κυρωμένου αξιολογικού πίνακα συγκεκριμένων ειδικοτήτων μιας χώρας, τα εναπομείναντα κενά καλύπτονται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στον εναλλακτικό πίνακα.

4. Σε περίπτωση εξάντλησης των ανωτέρω δύο (2) πινάκων, τα υφιστάμενα κενά καλύπτονται από εκπαιδευτικούς που δηλώνουν άλλη χώρα απόσπασης σε Ήπειρο της επιλογής τους, με βάση το σύνολο των μορίων τους και την προϋπόθεση πιστοποιημένης γνώσης της αγγλικής, της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας.

5. Κατ' εξαίρεση, η επιλογή των εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονάδες χωρών αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης (Σ.Γ.Ε.) Κωνσταντινούπολης και Κορυτσάς μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια (πχ αριθμός τέκνων) και ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούν ή προκύπτουν. Επιπλέον, είναι δυνατό να αποσπώνται στα Σ.Γ.Ε. αυτά και εκπαιδευτικοί εκτός αξιολογικού πίνακα.

6. Εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές μετά τις ως άνω διαδικασίες, μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή η κύρωση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των συμπληρωματικών πινάκων που θα συνταχθούν, δεν επηρεάζει και δεν ακυρώνει τους αρχικούς αξιολογικούς πίνακες για το ίδιο σχολικό έτος.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των τυχόν υφιστάμενων κενών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της υπό παρ. 4 διαδικασίας, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας που συμπεριλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες, βασικό, εναλλακτικό ή τον πίνακα Ηπείρων που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 4 μετά την έκδοση της συμπληρωματικής πρόσκλησης, κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση γνώσης της αγγλικής, της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας, ανεξαρτήτως των προτιμήσεων βάσει των οποίων κατατάχθηκαν, προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόσπασή τους στο υπάρχον κενό ειδικότητας. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η απόσπαση γίνεται με συνεκτίμηση της οικογενειακής κατάσταση με προτεραιότητα:

α) σε χηρεία με παιδιά και
β) μονογονεϊκή οικογένεια.

Άρθρο 7
Διαδικασία Απόσπασης-Τοποθέτησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται για τρία (3) σχολικά έτη και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, όπου ελλείπουν Συντονιστές, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της χώρας απόσπασης.

2. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης μπορεί να τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς και σε άλλη πλησιέστερη εκπαιδευτική μονάδα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και τη συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

Αν όμως λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί/ τοποθετηθεί, διακόπτεται η απόσπαση του.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας του στο Σ.Γ.Ε. που αποσπάται, αρνηθεί εγγράφως τη μετακίνησή του, παραμένει υποψήφιος για τις λοιπές δηλωθείσες, με την αίτησή του, προτιμήσεις χωρών προς απόσπαση.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός αναλάβει υπηρεσία στο Σ.Γ.Ε. απόσπασής του και με αίτησή του «οικεία βουλήσει» αιτηθεί τη διακοπή της, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος μεταξύ ανάληψης υπηρεσίας και διακοπής, δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη από το έτος που έλαβε χώρα η διακοπή απόσπασης.

5. Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται παραμένουν στην Υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (visa) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση δε, διακοπής της άδειας εργασίας τους (visa) από τις ξένες αρχές, διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 8
Διάρκεια απόσπασης

Α. Απόσπαση εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο

1. Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, γίνεται βάσει της ανωτέρω διαδικασίας. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α' τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με τη διάρκεια του σχολικού έτους στην ημεδαπή.

2. Η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α' τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παρ.3 της περίπτωσης Α' του άρθρου 4 του ν. 4415/2016, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του ανωτέρω σχολικού έτους

3. Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης με την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας (visa), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 7 του ν. 4485/2018 (Α΄114). Β. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα.

Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα, γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Παράταση της απόσπασης, για τις ανάγκες της υπηρεσίας μπορεί να γίνει, με αίτηση του εκπαιδευτικού για δύο (2) ακόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού με σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., βάσει των προϋποθέσεων της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016.

β. Απόσπαση εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Κατ' εξαίρεση παράταση απόσπασης-Μετακίνηση

1. Κατ' εξαίρεση, παράταση απόσπασης πέραν της πενταετίας με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς ειδικό επιμίσθιο μπορεί να χορηγηθεί μόνο για ένα (1) σχολικό έτος, όταν:

α) Επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες και

β) Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου και οι ανάγκες της υπηρεσίας παραμένουν επείγουσες, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των υφιστάμενων κενών, τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασης καθορίζονται κατά σειρά ως ακολούθως:

(1) Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

(2) Σε χηρεία με παιδιά.

(3) Μονογονεϊκή οικογένεια.

(4) Σε διάζευξη, με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού.

2. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών εντός της περιοχής ευθύνης του, από κρατίδιο σε κρατίδιο, ή πολιτεία σε πολιτεία σε περίπτωση Ομόσπονδων Κρατών, ή από χώρα σε χώρα, όπως ορίζονται οι περιοχές ευθύνης των Σ.Γ.Ε. στην υπ' αριθ. Φ.821/3401Κ/207807/Η2/19-12-2014 (Β' 3543) «Περί καθορισμού έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών Αρχών του εξωτερικού», βάσει υπηρεσιακών αναγκών.

Τα κριτήρια, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για τη μετακίνηση είναι:

(1) Άγαμος-διαζευγμένος.

(2) Έγγαμος χωρίς παιδιά.

(3) Έγγαμος με παιδιά.

(4) Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού.

(5) Μονογονεϊκή οικογένεια.

Άρθρο 10
Ωράριο διδασκαλίας

Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.

Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και τρείς (3) ώρες επιπλέον του εκάστοτε ισχύοντος για τους εκπαιδευτικούς της ημεδαπής ωραρίου, με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 11
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η υπ' αριθ. Φ.821/85747/Η2/23-5-2017 υπουργική απόφαση (Β' 1888), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

 

 

 

 


 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2786/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ.821/127938/Η2/26-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.
Τηλέφωνο : 210-344.2293
FAX : 210-344.2365

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.821/85747/Η2/23-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1888/2017 τ.Β΄ - ΑΔΑ:ΩΑΠΝ4653ΠΣ-4ΡΩ)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/6-9-2016 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/2014 τ.Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016 τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθ. 207880/Υ1/6-12-2016 (ΦΕΚ 3936/τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι».
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του εδαφίου Α1) Όροι-προϋποθέσεις της με αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (ΦΕΚ 1740/τ.Β΄/15-6-2016 ) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ».
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.821/85747/Η2/23-05-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1888/2017 τ.Β΄- ΑΔΑ:ΩΑΠΝ4653ΠΣ-4ΡΩ).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Φ.821/85747/Η2/23-05-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1888/2017 τ.Β΄- ΑΔΑ:ΩΑΠΝ4653ΠΣ-4ΡΩ) «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό» ως ακολούθως:

Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.821/85747/Η2/23-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1888/2017 τ.Β΄- ΑΔΑ:ΩΑΠΝ4653ΠΣ-4ΡΩ) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«6. Κατ΄ εξαίρεση, η επιλογή των εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης στις εκπαιδευτικές μονάδες της Αλβανίας και της Τουρκίας μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια (πχ αριθμός τέκνων) και ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούν ή προκύπτουν.

Επιπλέον, δύναται να αποσπώνται στις χώρες αυτές και εκπαιδευτικοί εκτός αξιολογικού πίνακα».

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1888/2017 - Συμπληρωμένο με ΦΕΚ 2786/2017)

Αρ.Πρωτ. Φ.821/85747/Η2/23-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.
Τηλέφωνο : 210-3442292
3442071 - 3442937 - 3442294
3442296 - 3443836 - 3442514
3443093 - 3442025 - 3443154
FAX : 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Το ΠΔ 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθ. 207880/Υ1/6-12-2016 (Β’3936) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι».
4. Τις διατάξεις της με αρ. 2/20801/0022/14-3-2012 (Β’807) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (Β’1740) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Γενικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού (πλην των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν.4415/2016), τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής και τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο.

Άρθρο 2
Διαδικασία απόσπασης

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό.

2. Στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων συνοδευόντων αυτές δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, προκειμένου να μοριοδοτηθούν και να συνταχθούν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες.

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία επίσης ορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας, κριτηρίων.

β) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

γ) Η ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων και διαβιβάζει αυτές μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στην Επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσας.

δ) Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησής τους πριν την συμπερίληψή τους στους αξιολογικούς πίνακες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους, κατά αξιολογική σειρά πίνακες, εκπαιδευτικοί, αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, όπου ελλείπουν Συντονιστές, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της δηλωθείσας από τον εκπαιδευτικό χώρας προτίμησης.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας του στο Σ.Γ.Ε. απόσπασής του, αρνηθεί εγγράφως την μετακίνησή του με βάση την υπουργική απόφαση περί απόσπασής του, δεν αποκλείεται από τις υπόλοιπες δηλωθείσες, με την αίτησή του, προτιμήσεις χωρών προς απόσπαση.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός αναλάβει υπηρεσία στο Σ.Γ.Ε. απόσπασής του και τη διακόψει «οικεία βουλήσει» με έγγραφη αίτησή του, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος μεταξύ ανάληψης υπηρεσίας και διακοπής, δεν θα έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη, από το έτος που έλαβε χώρα η διακοπή απόσπασης.

6. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς απόσπαση εκπαιδευτικών του κυρωμένου αξιολογικού πίνακα συγκεκριμένων ειδικοτήτων μιας χώρας ή ηπείρου, δύναται να επαναπροκηρυχθεί η διαδικασία για την κάλυψη των τυχόν υφιστάμενων κενών, με τη δημοσίευση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των τυχόν υφιστάμενων κενών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας για κατάρτιση συμπληρωματικών αξιολογικών πινάκων, τότε για την κάλυψή τους, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχετικής ειδικότητας τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα της συμπληρωματικής πρόσκλησης ανεξαρτήτως των προτιμήσεων βάσει των οποίων κατατάχθηκαν, προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόσπασή τους στο υποδειχθησόμενο από την Υπηρεσία κενό ειδικότητας. Σε περίπτωση περισσότερων καταφατικών απαντήσεων, διενεργείται κλήρωση για να αναδειχθεί ο εκπαιδευτικός που τελικά θα αποσπαστεί.

Άρθρο 3
Όροι- Προσόντα απόσπασης

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ν.4415/2016 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

α) πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία έτη συμπληρωμένης διδακτικής υπηρεσίας σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά το ΦΕΚ διορισμού.

β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ39/τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης, αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 11 του ν.4415/2016.

β. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος τους.

γ. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ε. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι «οικεία βουλήσει» αιτήθηκαν διακοπή της απόσπασής τους (παρ.5 του άρθρου 2), πριν την παρέλευση διετίας.
στ. Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1740), σε ό, τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά αίτηση παράτασης αυτής.

3. Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, όπως ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφέρεται. Η κατάταξή τους στους αντίστοιχους πίνακες γίνεται με φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από την άθροιση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους.

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 50 μόρια
Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 30 μόρια
Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2) βασικής ή εναλλακτικής γλώσσας, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιλογής, δεν μοριοδοτείται.

β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:
- Διδακτορική διατριβή: 50 μόρια
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master, D.E.A., Magister): 25 μόρια

γ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: 15 μόρια

δ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας:
- Άριστη γνώση: 30 μόρια
- Πολύ καλή γνώση: 20 μόρια
- Καλή γνώση: 10 μόρια

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα, στη συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη, για την απόσπαση, η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης, η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
1) Σε χηρεία με παιδιά
2) Μονογονεϊκή οικογένεια
3) Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού.

5. Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται παραμένουν στην Υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (visa) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση διακοπής της άδειας εργασίας τους (visa) από τις ξένες αρχές ή σε περίπτωση λήξης της και μη έγκαιρης ανανέωσής της διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών.

(Προσθήκη από Φ.821/ 127938 /Η2 - ΦΕΚ 2786/2017)

«6. Κατ΄ εξαίρεση, η επιλογή των εκπαιδευτικών για απόσπαση ή παράταση απόσπασης στις εκπαιδευτικές μονάδες της Αλβανίας και της Τουρκίας μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια (πχ αριθμός τέκνων) και ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούν ή προκύπτουν.

Επιπλέον, δύναται να αποσπώνται στις χώρες αυτές και εκπαιδευτικοί εκτός αξιολογικού πίνακα».

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

α. Ένας καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας Α.Ε.Ι. ή Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αναπληρωτή Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συναφούς αντικειμένου, ως μέλος.

γ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ελλείψει αυτού άλλος Προϊστάμενος Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συναφούς αντικειμένου, ως μέλος.

δ. Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ως μέλη.

ε. Ένας εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ και ένας της ΔΟΕ, οι οποίοι προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Ομοσπονδίας, ως μέλη.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι δύο (2) βοηθοί γραμματείς από τους διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται και χωρίς τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ-ΔΟΕ στην περίπτωση που δεν προτείνονται εντός της προθεσμίας που τάσσεται με το ερώτημα του Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.

3. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και τους όρους της παρούσας κανονιστικής απόφασης, ώστε να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, η σύνταξη πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά (με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνουν από τη μοριοδότηση) κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση ξένης γλώσσας την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που καταθέτουν συνημμένα της αίτησής τους. Η ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διακοπή απόσπασης όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ.11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’145).

4. Οι προσωρινοί πίνακες επιλογής με τη φροντίδα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. α) Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, απορρίπτονται.

β) Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως, ή ηλεκτρονικά ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπόψη της Επιτροπής επιλογής.
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

γ) Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ή ενστάσεις που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα, θεωρούνται εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

δ) Στην περίπτωση αποστολής ενστάσεων με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από την Επιτροπή Επιλογής η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

ε) Μετά την εξέταση των ενστάσεων, συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες και δια της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. διαβιβάζονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάρτισή τους στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς κύρωση. Μετά την κύρωσή τους, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα (site) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για το χρονικό διάστημα που μνημονεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

στ) Σε περίπτωση έκδοσης συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η κύρωση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των συμπληρωματικών πινάκων που θα συνταχθούν, δεν καθιστά άκυρους τους αρχικούς αξιολογικούς πίνακες για το ίδιο σχολικό έτος, το περιεχόμενο των οποίων δύναται να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενδεχόμενων κενών, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο άρθρο 2 της παρούσας.

6. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια, παρατείνεται δε αυτή αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Επιλογής.

7. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο της Επιτροπής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση εκπαιδευτικό.

Άρθρο 5
Α΄ Απόσπαση εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο

Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, γίνεται βάσει των ανωτέρω αξιολογικών πινάκων επιλογής, οι οποίοι καταρτίζονται με τη διαδικασία της παρούσας κανονιστικής απόφασης και σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 16, του ν.4415/2016 (Α’159). Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού έτους στην ημεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους. Στην τελευταία περίπτωση εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. -απόφαση παράτασης από την λήξη της τριετούς απόσπασης (ημερολογιακά) και μέχρι τη λήξη του διανυόμενου- σχολικού έτους εντός του οποίου λήγει ημερολογιακά η απόσπαση, προς αποφυγή της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, (παρ.3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016) ομοίως και για τις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 3.

Β΄ Απόσπαση εκπαιδευτικών μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα

Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα, γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Παράτασης της απόσπασης με αίτηση του εκπαιδευτικού για δύο (2) ακόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ., βάσει των προϋποθέσεων της περίπτ.β’ της παρ.3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

β. Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης, πέραν της πενταετίας, για ένα (1) μόνο έτος βάσει των προϋποθέσεων της περίπτ.γ’ της παρ.3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

γ. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

Άρθρο 6
Παράταση απόσπασης - Μετακίνηση

1. Κατ’ εξαίρεση, παράταση απόσπασης πέραν της πενταετίας με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς ειδικό επιμίσθιο μπορεί να χορηγηθεί για ένα μόνο σχολικό έτος, όταν:
α) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες
β) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Η παράταση χορηγείται για ένα σχολικό έτος, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των υφιστάμενων κενών, τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασης καθορίζονται κατά σειρά ως ακολούθως:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
1. Σε χηρεία με παιδιά
2. Μονογονεϊκή οικογένεια
3. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού.

2. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί, μετά τη λήξη του πρώτου σχολικού έτους -της απόσπασής τους, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του (ήτοι από κρατίδιο σε κρατίδιο, ή πολιτεία σε πολιτεία σε περίπτωση Ομόσπονδων Κρατών, -ή από χώρα σε χώρα, όπως ορίζονται οι περιοχές ευθύνης των Σ.Γ.Ε. στην υπ’ αριθ. Φ.821/3401Κ/207807/Η2/19-12-14 (Β’3543) «Περί καθορισμού έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών Αρχών του εξωτερικού», βάσει υπηρεσιακών αναγκών.

Τα κριτήρια, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για τη μετακίνηση είναι τα κάτωθι με τη σειρά που αναφέρονται:
1. Άγαμος-διαζευγμένος
2. Έγγαμος χωρίς παιδιά
3. Έγγαμος με παιδιά
4. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού
5. Μονογονεϊκή οικογένεια

3. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών, ο εκπαιδευτικός πλεονάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ημεδαπής και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός διακόψει την απόσπασή του, μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό, επιβάλλονται κυρώσεις, όπως ορίζεται στην παρ.13 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

Άρθρο 7
Ωράριο διδασκαλίας

Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.

Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών δύναται να προσαυξάνεται μέχρι και τρείς ώρες επιπλέον του εκάστοτε ισχύοντος για τους εκπαιδευτικούς της ημεδαπής ωραρίου, με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 8
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η με αριθ. Φ.821/1786Α/109053/Ζ1/18-9-2012 Υπουργική Απόφαση (Β’2622), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2622/2017)
Καταργήθηκε με την αρ. Φ.821/85747/Η2 στο ΦΕΚ1888/2017

Αριθμ. Φ.821/1786Α΄/109053/Ζ1
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές.

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1672/2012)
(Καταργήθηκε με την αριθμ. Φ.821/1786Α΄/109053/Ζ1 στο ΦΕΚ 2622/2012)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1672
16 Μαΐου 2012

Αριθμ. Φ.821.4/702Κ/54185/Ζ1 (3)
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.3δ του αρθρου 18 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/4−11−2011 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

2. Την με αρ.27528/ΣΤ5 (ΦΕΚ 763, τ.Β΄/15−3−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία για την απόσπαση εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού (πλην των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4027/2011),όπως επίσης και στις αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, καθώς και στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, τους όρους και τα κριτήρια απόσπασης, τα όργανα επιλογής, τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2
Διαδικασία απόσπασης

1. Με πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου έτους, ανακοινώνεται σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό. Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες απόσπασης, η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο κλάδος του εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι δυνατό να αποσπαστεί στις χώρες αυτές.

2. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων (οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες και ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν σχετικές ανάγκες) υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με την πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου. Με την αίτηση απόσπασης υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης της αίτησής τους ή διαγραφής προτιμήσεων της αρχικής αίτησης πριν από την κατάρτιση των πινάκων επιλογής. Με την αίτηση δηλώνονται οι χώρες κατά σειρά προτίμησης.

3. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό, μπορεί να υποβληθούν στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης ενημερώνουν σχετικά τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών και των φύλλων μητρώου ποιότητας των υποψηφίων.

4. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ελέγχουν την ακρίβεια και πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, ελέγχουν αν με τις αιτήσεις συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας και στη συνέχεια προβαίνουν στη θεώρηση των αιτήσεων και τις υποβάλλουν μαζί με τα φύλλα μητρώου και ποιότητας των υποψηφίων στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

5. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου κάθε έτους η αρμόδια επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας για κύρωση πίνακες επιλογής (κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο) εκπαιδευτικών για απόσπαση στις ως άνω εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους πίνακες εκπαιδευτικοί, κατά τη σειρά εγγραφής, αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους και στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στην Ο.Δ. Γερμανίας τίθενται στη διάθεση των ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες και στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αποσπασθείς εκπαιδευτικός αρνηθεί, δηλώνει έγγραφα την άρνησή του, διαγράφεται από τους πίνακες και αποσπάται ο επόμενος. Ο εκπαιδευτικός αυτός για τα επόμενα της άρνησης δύο (2) σχολικά έτη δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό.

7. Σε περίπτωση που ζεύγη εκπαιδευτικών με διαφορετική βαθμολογία επιθυμούν ταυτόχρονη απόσπαση, η απόσπασή τους γίνεται με τη σειρά του εκπαιδευτικού που έχει τη μικρότερη βαθμολογία.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιασθούν άμεσες ανάγκες κάλυψης κενών θέσεων, σε χώρες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των χωρών που συνοδεύει την προκήρυξη, είναι δυνατό να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών καθώς και εκπαιδευτικών –Ιερέων (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), εφόσον το επιθυμούν, από πίνακες άλλων χωρών.

9. Σε περίπτωση εξάντλησης του κυρωμένου πίνακα συγκεκριμένου κλάδου μιας χώρας, μπορεί να γίνει προκήρυξη των σχετικών θέσεων, αν σε πίνακα άλλης χώρας του ιδίου κλάδου, δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ο οποίος επιθυμεί να αποσπασθεί στη χώρα αυτή.

Άρθρο 3
Όροι − Κριτήρια απόσπασης

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Ν.4027/2011 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι:

α. έχουν τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική (διδακτική) υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά το ΦΕΚ διορισμού.

β. άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄/5−3−2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.

2. Δε δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση:

α. Όσοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) σχολικών ετών, εκτός εάν δέχονται να αποσπαστούν στο εξωτερικό, χωρίς μισθό και χωρίς επιμίσθιο κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει συνολικά τρία (3) σχολικά έτη στο εξωτερικό, έχουν δικαίωμα απόσπασης, μέχρις ότου
συμπληρωθεί η τριετία.

β. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.

γ. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

3. Οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο, με βάση τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν.

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

α. Ξένη γλώσσα, με άριστη γνώση, μόρια 100.

β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:
• Διδακτορική διατριβή μόρια 50
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A., Magister, μόρια 25
γ. Β΄ πτυχίο ΑΕΙ, μόρια 15

δ. γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας:
• Καλή γνώση 10 μόρια
• Πολύ καλή 20 μόρια
• Άριστη γνώση 30 μόρια

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
1. Συνυπηρέτηση
2. Σε χηρεία με παιδιά
3. Μονογονεϊκή οικογένεια
4. Σε διάζευξη με παιδιά
5. Έγγαμος με παιδιά
6. Έγγαμος χωρίς παιδιά
7. Άγαμος− Διαζευγμένος

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων για απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

α. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή Προϊστάμενος άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

γ. Ο Προϊστάμενος του Β΄ ή του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή άλλος Προϊστάμενος Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

δ. Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι, (ένας της πρωτοβάθμιας και ένας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ως μέλη.

ε. Ένας εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ και ένας της ΔΟΕ που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Ομοσπονδίας, ως μέλη.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι δύο (2) βοηθοί γραμματείς από τους διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται αναπληρωτές του Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται και χωρίς τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ−ΔΟΕ στην περίπτωση που δεν προτείνονται εντός της προθεσμίας που τάσσεται με το ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής ορίζεται το απαραίτητο διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό για επικουρία του έργου της.

4. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρριψη των αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της απόφασης αυτής για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, η σύνταξη πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά (με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν από τη βαθμολογία) κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο. Η ένταξη σε ένα πίνακα δεν αποκλείει την ένταξη και σε άλλον, όταν δηλώνονται περισσότερες χώρες ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για την εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας της διακοπής απόσπασης όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.14 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011.

5. Οι πίνακες επιλογής υποβάλλονται για κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύουν για ένα έτος.

6. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με τη συγκρότηση της αντίστοιχης Επιτροπής του επόμενου έτους.

7. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο της επιτροπής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση εκπαιδευτικό.

Άρθρο 5

Α΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο

Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται, βάσει πινάκων επιλογής, οι οποίοι καταρτίζονται με τη διαδικασία της παρούσας, σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού του άρθρου 2 του Ν. 4027/2011 για μια τριετία ή για συμπλήρωση της τριετίας, καθώς και εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε όλα τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, για μία τριετία ή για τη συμπλήρωση της τριετίας.

β. Εκπαιδευτικών των οποίων η παράταση της απόσπασης πέραν της τριετίας επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες και για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους.

γ. Νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών και μόνο για το πρώτο έτος απόσπασης, εφόσον δεν τους καταβάλλονται αποδοχές από τοπική πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλονται μόνον οι τακτικές αποδοχές.

δ. Ιερωμένων εκπαιδευτικών (δασκάλων−καθηγητών) που αποσπώνται, βάσει των ενιαίων πινάκων επιλογής, οι οποίοι καταρτίζονται με τη διαδικασία της παρούσας, σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού του άρθρου 2 του Ν. 4027/2011 για μια τριετία ή για συμπλήρωση της τριετίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν τους καταβάλλονται αποδοχές από τις οικείες Μητροπόλεις του εξωτερικού ή από άλλη πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλονται μόνον οι τακτικές αποδοχές.

Σε περίπτωση που οι αποδοχές από ξένη πηγή υπολείπονται του ελληνικού επιμισθίου, αυτές συμπληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο μέχρι το ύψος αυτού.

Β΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών μόνο με αποδοχές στην Ελλάδα.

Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών μόνο με αποδοχές στην Ελλάδα γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Εκπαιδευτικών των οποίων η παράταση της απόσπασης μετά την τριετία για συμπλήρωση της πενταετίας και η παράταση για ένα μόνο σχολικό έτος πέραν της πενταετίας γίνεται λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 18 (παρ. 3 περ. β και γ ββ΄) του Ν. 4027/2011.

β. Εκπαιδευτικών των οποίων η παράταση της απόσπασης πέραν της πενταετίας γίνεται λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 23 παρ. 14 του Ν. 2413/1996, του άρθρου 9 παρ. 17α του Ν.2817/2000 και του άρθρου 47 παρ.19β του Ν.3848/2010.

γ. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 13 του Ν.4027/2011.

Γ΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών χωρίς αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο.

α. Εκπαιδευτικών των οποίων παρατείνεται η απόσπαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.4027/2011 και για όσο διάστημα διαρκεί η απόσπασή τους.

β. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες ομογενειακών φορέων, εκπαιδευτικών ή άλλων αρχών των άλλων χωρών και για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους, εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η μισθοδοσία από τοπικούς φορείς ή την ξένη αρχή.

γ. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 18 του Ν.4027/2011, χωρίς μισθό και χωρίς επιμίσθιο και για όσο διάστημα διαρκεί η απόσπασή τους.

Άρθρο 6
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι με αρ. πρ. Φ.821/Κ162/Ζ1/1228/19−3−2001 (ΦΕΚ 300/21−3−2001, τ.Β΄), Φ.821/3967Π/130288/Ζ1/4−12−2002 (ΦΕΚ 1562/02 τ.Β΄), Φ.821/3029Α/100239/Ζ1/29−9−2006 (ΦΕΚ 1504/2006 τ.Β΄) και Φ.821/3212Α/145552/Ζ1/17−11−2010 (ΦΕΚ1837 τ.Β΄/22−11−2010) υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Μαΐου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση