Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικου ΕΕΠ / ΕΒΠ 2020

Εκτύπωση  
Pin It

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΚΕΣΥ 2020

Αρ.Πρωτ.56255/Ε4/14-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟminedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου - Β. Ευθυμίου
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2332

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 62, παρ. 5β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄)
2. του άρθρου 4, της ενότητας Δ΄, παρ. 2 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
3. του άρθρου 23, παρ.2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
4. του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
5. του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) και διορθώθηκε με στο ΦΕΚ 262 Α΄/1998
6. του άρθρου 14 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. του άρθρου 39 παρ.2β, του άρθρου 46, παρ.1στ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
8. του άρθρου 6, 9, του άρθρου 20, παρ. 2, άρθρου 32 παρ.1, άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
9. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
11. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
12. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. τη με αριθ. 6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ 3009 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
14. την αριθ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και ειδικότερα του Κεφ. Α΄, άρθρο 2 παρ. 2
15. Την αριθ. 43223/Ε4/03-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2019-2020
16. Το αριθ. πρωτ. 43229/Ε4/03-04-2020 έγγραφο της υπηρεσίας περί διαβίβασης των οργανικών κενών σε περιοχές και ΚΕΣΥ
17. Την 2η/08-05-2020 πράξη του ΚΥΣΕΕΠ
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως εξής:

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μεταθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΚΕΣΥ 2020


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ - ΕΠΒ 2019

Αρ.Πρωτ.124852/Ε4/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου
Τηλέφωνο: 210 344 2931

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 4 του κεφ. Β΄ της ενότητας Δ΄ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
2. του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’)
3. του άρθρου 39 παρ.2β, το άρθρο 46, παρ.1στ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
4. του άρθρου 6, 9, άρθρ. 20 παρ.2, άρθρ.32 παρ.1, άρθρ. 51 παρ.γ2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
5. του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 262 /Α΄/1998
6. του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) με θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου»
9. Την αριθ. 92519/Ε4/07-06-2019 (ΑΔΑ: Ω16Γ4653ΠΣ-Λ3Β) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-2019
10. Τη 4η/ 01-08-2019 πράξη του ΚΥΣΕΕΠ
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 182 μεταθέσεις))

Όλοι οι μετατιθέμενοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής μετάθεσής τους ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση που υπάγεται το Κ.Ε.Σ.Υ. όπου μετατέθηκαν με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους, 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μετατιθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ 2019

Pin It

Εκτύπωση