Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικου (ΕΕΠ - ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2019

Εκτύπωση  
Pin It

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2019

Αρ.Πρωτ.124852/Ε4/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου
Τηλέφωνο: 210 344 2931

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 4 του κεφ. Β΄ της ενότητας Δ΄ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
2. του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’)
3. του άρθρου 39 παρ.2β, το άρθρο 46, παρ.1στ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
4. του άρθρου 6, 9, άρθρ. 20 παρ.2, άρθρ.32 παρ.1, άρθρ. 51 παρ.γ2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
5. του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 262 /Α΄/1998
6. του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) με θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου»
9. Την αριθ. 92519/Ε4/07-06-2019 (ΑΔΑ: Ω16Γ4653ΠΣ-Λ3Β) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-2019
10. Τη 4η/ 01-08-2019 πράξη του ΚΥΣΕΕΠ
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 182 μεταθέσεις))

Όλοι οι μετατιθέμενοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής μετάθεσής τους ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση που υπάγεται το Κ.Ε.Σ.Υ. όπου μετατέθηκαν με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους, 2019-2020.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μετατιθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ 2019

 

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣΙ ΕΕΠ / ΕΒΠ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.52117/Ε4/29-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: t08deab(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν.Φυτουράκη, Κ.Κυριάκου, Β.Νούτσου
Τηλέφωνο: 210 3442933, 210 3442197
FAX: 210 3442193

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2018»

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, περ. Δ΄ του ν. 2817/2000 (Α΄78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 10 του ν. 4186/2013 (Α΄193),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 1 και 2, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), και των άρθρων 12, 23 και 35 του ν. 3699/2008 (Α΄199),
4. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 39 και του εδαφίου στ΄ της παρ. 1, του άρθρου 46 του ν. 4115/2013 (Α΄24),
5. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/2001 (Α΄47), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (Α΄129),
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄94) μόνον ως προς τα κριτήρια,
8. Την με αριθ. 197681/Δ3/16-11-2017 (ΑΔΑ: 632Ζ4653ΠΣ-0ΜΟ) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018,
9. Τις κενές οργανικές θέσεις ,
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,
11. Τη 1η/29-03-2018 πράξη του ΚΥΣΕΕΠ.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΕΤΟΥΣ 2018
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ‘Η ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ
1 620207 ΚΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ23 ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ ΚΕΔΔΥ ΧΙΟΥ Όχι 97,57
2 603735 ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ23 ΚΕΔΔΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Όχι 75,32
3 620220 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ23 ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ Όχι 82,11
4 606821 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ23 ΚΕΔΔΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ Όχι 71,95
5 702857 ΔΑΓΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ29 ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ Όχι 73,14
6 603547 ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΔΔΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 100,9
7 606870 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ30 ΕΕΕΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Όχι 112,3
8 603699 ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΕΕΕΕΚ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Όχι 59,07
9 603677 ΛΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ30 ΚΕΔΔΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΕΕΕΚ ΛΕΣΒΟΥ Όχι 127,2
10 603628 ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ30 ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Όχι 70,5
11 620232 ΣΚΙΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ30 ΚΕΔΔΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΕΔΔΥ ΑΧΑΪΑΣ Όχι 64,83

Οι μετατιθέμενοι από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιοχής μετάθεσής τους, την επομένη της λήξης του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν

Οι μετατιθέμενοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και οι μετατιθέμενοι από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στη θέση μετάθεσής τους την επομένη της λήξης του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση