Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικου ΕΕΠ / ΕΒΠ 2021

Εκτύπωση  

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΚΕΣΥ 2021

Αρ.Πρωτ.46361/Ε4/22-04-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου - Κ. Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2082

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 62, παρ. 5 α και παρ. 5β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄)
2. του άρθρου 4, της ενότητας Δ΄, παρ. 1 & 2 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
3. του άρθρου 23, παρ.2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
4. του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
5. το Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄)
6. του άρθρου 14 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
9. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την αριθ. 31271/Ε4/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2020-2021
12. Την 1η/19-04-2021 πράξη του ΚΥΣΕΕΠ
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως εξής:

(....) (σ.σ. αναφέρονται 19 μεταθέσεις)

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε περιοχή ή ΚΕΣΥ καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση που υπάγεται το ΚΕΣΥ με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν.

Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΣΥ σε περιοχή ή ΚΕΣΥ καλούνται να παρουσιαστούν στη θέση μετάθεσής τους την επομένη της λήξης του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στον άνωθεν πίνακα δεν μετατίθενται διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μεταθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΕΠ ΕΒΠ 2020


Αρ.Πρωτ.56255/Ε4/14-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
email: eep-evp(ΣΤΟminedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Νούτσου - Β. Ευθυμίου
Τηλέφωνο: 210 344 2931 - 2332

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 62, παρ. 5β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄)
2. του άρθρου 4, της ενότητας Δ΄, παρ. 2 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
3. του άρθρου 23, παρ.2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
4. του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
5. του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) και διορθώθηκε με στο ΦΕΚ 262 Α΄/1998
6. του άρθρου 14 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. του άρθρου 39 παρ.2β, του άρθρου 46, παρ.1στ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
8. του άρθρου 6, 9, του άρθρου 20, παρ. 2, άρθρου 32 παρ.1, άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)
9. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
11. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
12. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. τη με αριθ. 6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ 3009 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
14. την αριθ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και ειδικότερα του Κεφ. Α΄, άρθρο 2 παρ. 2
15. Την αριθ. 43223/Ε4/03-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2019-2020
16. Το αριθ. πρωτ. 43229/Ε4/03-04-2020 έγγραφο της υπηρεσίας περί διαβίβασης των οργανικών κενών σε περιοχές και ΚΕΣΥ
17. Την 2η/08-05-2020 πράξη του ΚΥΣΕΕΠ
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως εξής:

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις μεταθέσεις προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΚΕΣΥ 2020


Εκτύπωση