Αποζημίωση Απασχολουμένων σε Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4294/2016)

Αριθμ. 222807/Β1/
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186 τ.Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παρ. 19 (ζ), (η) του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 τ.Α΄/2003).
2. Το άρθρο 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρ. 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/τ.Α’/17.10.2015).
3. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23.09.2015).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5.11.2016).
7. Την υπ’ αριθμ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12.02.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ΄αριθμ. 2/30147/0022/10.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 1696/τ.Β΄/2012).
9. Την υπ΄ αριθμ. 2/55604/0022/10.8.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/30147/0022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας».
10. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/09.10.2015).
11. Την με αρ. πρωτ. 213646/B1/14.12.2016 Εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας Έρε υνας και Θρησκευμάτων.
Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου εξακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (602.900,00 €) περίπου για το οικονομικό έτος 2017 καθώς και για καθένα από τα επόμενα οικ. έτη η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ΚΑΕ 0515 του ειδικού φορέα 19-110 προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.ΕΘ, αποφασίζουμε:

Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

στικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμα σιών και απαντήσεων για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους συντονιστές, τους βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών κέντρων, τους εξεταστές, τους βαθμολογητές, τους συντονιστές βαθμολογητών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και γενικά τις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3149/2003 και της αριθ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12.02.2008), ως ακολούθως:

α) Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00 εφάπαξ
(ii) Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 εφάπαξ
(iii) Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ 200,00 εφάπαξ
(v) Γραμματέας Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 εφάπαξ
(vi) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00 εφάπαξ
(vii) Κάθε μέλος του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού για τη διοικητική υποστήριξη της Κ.Ε.Ε. ευρώ 150,00 εφάπαξ

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

β) Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και περαιτέρω προσωπικό της
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω προσωπικού για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

γ) Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Κάθε βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Χειριστής ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων ευρώ 150,00 εφάπαξ

δ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω προσωπικό της, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε βοηθός γραμματείας ευρώ 100,00 εφάπαξ
(ν) Κάθε χειριστής μηχανήματος ευρώ 150,00 εφάπαξ λήψης των θεμάτων
(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού ευρώ 80,00 εφάπαξ και τεχνικού προσωπικού

ε) Συντονιστές − βοηθοί συντονιστές − επόπτες εξεταστικών κέντρων
(i) Κάθε συντονιστής ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε βοηθός συντονιστής ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Κάθε επόπτης ευρώ 150,00 εφάπαξ

στ) Ομάδα επιτηρητών
Για κάθε επιτηρητή αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης
(i) σε αίθουσα όπου εξετάζεται το σύνολο των γραπτών δοκιμασιών ευρώ 20,00
(ii) σε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στην παραγωγή προφορικού λόγου ευρώ 20,00

ζ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, βοηθοί γραμματείας, συντονιστές βαθμολογητών, εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
(i) Πρόεδρος ευρώ 300,00 εφάπαξ
(ii) Αντιπρόεδρος ευρώ 250,00 εφάπαξ
(iii) Μέλος ευρώ 250,00 εφάπαξ
(iv) Γραμματέας ευρώ 250,00 εφάπαξ
(v) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 250,00 εφάπαξ
(vi) Βοηθός γραμματείας ευρώ 250,00 εφάπαξ
(vii) Κάθε συντονιστής βαθμολογητών ευρώ 200,00 εφάπαξ
(viii) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

η) Ομάδα βαθμολογητών και εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου.
(i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου ευρώ 45,00 κατ’ αποκοπήν αποζημίωση και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα ευρώ 2,00
(ii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο παραγωγής γραπτού λόγου που βαθμολογεί ευρώ 1,50
(iii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο απαντήσεων στις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου ή κατανόησης προφορικού λόγου ευρώ 0,43
(iv) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση.
(v) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας, σε περισσότερες από μία πόλεις διαφορετικού νομού την ίδια εξεταστική περίοδο, καθώς και στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 25,00

θ) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων Vertical Blanking Interval (V.B.I.) ή τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Ε.Ε.Κ. και Κ.Ε.Ε. στο ΥΠΠΕΘ..
Κάθε χειριστής μηχανημάτων V.B.I. ή τηλεομοιοτυπίας ευρώ 250,00 εφάπαξ
Κάθε σύνδεσμος ευρώ 250,00 εφάπαξ

ι) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark Reader)
Κάθε μέλος ομάδας χειρισμού μηχανήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (OMR) για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 15,00

ια) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω προσωπικό της
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω προσωπικού για την υλοποίηση του έργου της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ευρώ 12,00

ιβ) Επιτροπή εξέτασης ατόμων με ειδικές δεξιότητες
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Ιατρός ευρώ 150,00 εφάπαξ

2. α) Η καταβολή των αποζημιώσεων της παραγράφου 1 στις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, ζ-εδάφιο viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η-εδάφιο i και εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η- εδάφιο v και ιβ, γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους για τη διενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

β) Για τις λοιπές περιπτώσεις α, β, ζ-εδάφια i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η-εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η-εδάφιο iv, καθώς και για τις περιπτώσεις θ, ι και ια, η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών της ΚΥ του ΥΠΠΕΘ.
γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:
(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, στ, ζ, η, ι και ιβ,
(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για την περίπτωση ε,
(iii) από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών για τις περιπτώσεις θ, ι και ια.

Οι με αριθμό 2/30147/0022/10-5-2012 (ΦΕΚ 1696/τ.Β΄/2012) και 2/55604/0022/10-8-2012 αποφάσεις (ΦΕΚ 2401/τ.Β΄/2012) καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί
Παιδείας Έρευνας  και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου ΦΕΚ 1696/2012 με τον ορισμό της αποζημίωσης για τους απασχοούμενους στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Pin It

Εκτύπωση