Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2019

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019

Αρ.Πρωτ.49172/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 2413/1996 ( ΦΕΚ 124Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 22 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
8. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592τΒ΄) Υ.Α. «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 169557/Ε2/11.10.2018 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/02.11.2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων
12. Την υπ’ αριθμ. 07/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤ. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

221970

ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ02

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

220841

ΑΜΠΑΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ08

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

221470

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ04.02

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

217816

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ03

Α΄ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

214822

ΚΕΡΑΜΑΡΗ

ΑΡΕΤΗ- ΕΛΕΝΗ

ΠΕ78

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

2ο ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

208547

ΗΛΙΑΔΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ

ΠΕ81

ΗΜΑΘΙΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

211163

ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕ78

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

227024

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΕ03

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2018


Αρ.Πρωτ.49920/Ε2/26-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
3. Τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 2413/1996 ( ΦΕΚ 124Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14τΑ΄)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ΄)
7. Τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107τΑ΄)
8. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 22 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
9. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
10. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592 Β΄/25-10-2004) Κανονιστική Υ.Α. «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
11. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 190079/Ε2/06.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΑΑ04653ΠΣ-ΗΧΠ) εγκύκλιο μεταθέσεων
12. Την υπ΄αριθ. 07/2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

2o Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 221867 ΠΕ02 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 703085 ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΘΕΩΝΗ 222776 ΠΕ02 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 703639 ΠΕ03 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 178738 ΠΕ16.01 Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

2o ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 222020 ΠΕ02 Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΚΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 222921 ΠΕ03 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ AM ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΕΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΤΙΑΝΑ 184119 ΠΕ05 ΠΕΛΛΑΣ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι  παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Μετάβαση στο άρθρο με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε:

α) άλλη περιοχή (ΠΥΣΔΕ)

β) Μουσικά Σχολεία

γ) Καλλιτεχνικά Σχολεία

Pin It

Εκτύπωση