Αποτελέσματα - Τοποθετήσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης 2016

Εκτύπωση  
Pin It

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Μετάβαση στο ΦΕΚ με τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης)

Αρ.Πρωτ.Φ.353.1/11/14769/Ε2/29-01-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442952
Fax: 210-3442266
Mail: dppe(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 4 και 7 του Ν. 1304/82 ( Α΄ 144 ), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.1566/85 ( Α΄ 167 ).
β) του άρθρου 6 του Ν. 2043/92 ( Α΄ 79 ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ) του Ν. 4354/15 ( Α΄ 176 )
δ) του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις », όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 ( Α΄ 164 )
ε) του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»
στ) του Π.Δ. 73/2015 ( Α΄116 ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
2. Την αριθμ. Φ.353.1/9/12169/26-1-2016 ( Β΄ 111 ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία κυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Τις σχετικές προτάσεις τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με θητεία έως 31 Ιουλίου 2018 για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του δημοσίου ύστερα από τις σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/15.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 1/2/2016.

Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.

Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές Εκπαίδευσης, θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που υπηρετούσαν. Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

567519

ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

2

556042

ΚΕΧΑΓΙΑ-ΦΑΝΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

3

560912

ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4

550610

ΜΑΡΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

5

561219

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

6

165405

ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

7

161630

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΕ18

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

8

166626

ΒΑΓΕΝΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

9

156900

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

10

180686

ΚΟΣΜΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ

ΠΕ04

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

11

566844

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ

12

547879

ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ

13

555251

ΣΤΑΜΟΣ

ΑΔΑΜ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ

14

557382

ΚΕΝΤΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ

15

555959

ΞΥΘΑΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

16

549054

ΣΠΥΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

17

568403

ΝΙΚΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

18

144592

ΨΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ06

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ

19

143212

ΦΑΛΟΥΚΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ

20

188582

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ17.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ

21

163479

ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΕ18.15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ

22

151580

ΚΑΠΕΛΛΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΕ09

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

23

161870

ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

24

166902

ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ18.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

25

549425

ΣΤΡΑΤΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

26

566262

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

27

547500

ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ

28

160128

ΚΑΠΙΩΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

29

184720

ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ09

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

30

144823

ΒΛΥΣΙΔΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

31

551818

ΠΑΣΣΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

32

575436

ΚΟΛΟΒΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

33

557443

ΖΕΥΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

34

152362

ΑΦΡΑΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

35

174835

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

36

156961

ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

37

560424

ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70.50

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

38

564300

ΜΑΣΛΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

39

559123

ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

40

559149

ΣΑΒΒΑΚΗΣ

ΚΙΜΩΝΑΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

41

146817

ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

42

140087

ΤΕΓΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΕΛΛΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

43

159091

ΒΟΝΤΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

44

154624

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ09

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

45

549434

ΓΚΟΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

46

569234

ΜΠΕΣΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΕ60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

47

559024

ΤΖΙΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

48

552815

ΚΥΡΑΜΑΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

49

168153

ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

50

154366

ΚΟΤΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

51

143192

ΡΑΠΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

52

154356

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

53

548142

ΜΗΤΣΙΑΔΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

54

554053

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

55

559415

ΠΟΛΥΖΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

56

561900

ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

57

168173

ΠΑΠΑΝΟΥΣΚΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

58

162714

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

59

161522

ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ17.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

60

140552

ΚΑΚΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

61

579054

TZIMAΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

62

548462

ΑΝΘΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

63

577939

ΤΟΤΟΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

64

553843

ΣΑΝΤΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

65

132644

ΓΚΟΥΣΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

66

137830

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

67

188832

ΜΑΡΚΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ09

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

68

144945

ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

69

555714

ΠΕΤΡΑΚΗ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

70

547815

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

71

551278

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

72

556817

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

73

546732

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

74

551302

ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

75

553536

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

76

561589

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

77

148083

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΤOΛΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

78

149278

ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ12.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

79

157837

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

80

159711

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

81

905924

ΚΟΥΓΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

82

140006

ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

83

157751

ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ13

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

84

905047

ΤΣΕΚΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

85

554609

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

86

551329

ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

87

560377

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

88

554817

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

89

146087

ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90

149856

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

91

127098

ΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

92

163416

ΖΕΡΒΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΕ18.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

93

556969

ΡΑΠΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

94

552243

ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ

ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΠΕ60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

95

177186

ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ12.08

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

96

148129

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

97

556869

ΣΙΔΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

98

575369

ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

99

555554

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

100

552849

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

101

569020

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

102

155514

ΓΑΛΗΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

103

904268

ΣΕΛΙΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

104

167545

ΦΕΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

105

167067

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

106

905516

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

107

547668

ΓΙΑΝΝΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

108

554468

ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

109

560723

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

110

564831

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

111

553923

ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

112

168229

ΚΑΡΚΑΝΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕ04.05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

113

225660

ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

114

166644

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

115

147084

ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

116

151214

ΑΛΩΝΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αριθμ.βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. του Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ( 1116 / 29–1–2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση