edu.klimaka.gr

Προκήρυξη για Διευθυντές Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης (Παρατάθηκε)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.129398/Κ1/20-10-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Κόλλια
Τηλέφωνο: 210 344 2411
Δ/νση Ηλεκτρονικού ταχ:
kkollia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
hr-sde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή είκοσι εννέα (29) θέσεων Διευθυντών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 74 και της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31) και ιδίως της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 68Β,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η) της υπ’ αριθμ. 122600/Γ1/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513),
2. Την αριθμ. πρωτ. 122718/Κ1/6-10-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Αποφασίζουμε

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή είκοσι εννέα (29) θέσεων Διευθυντών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 122718/Κ1/6- 10-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.122718/Κ1/06-10-2022/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

καλεί

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4763/2020 (Α΄ 254), της αριθμ. πρωτ. 94493/Κ1/28.07.2022 (Β΄4145) υπουργικής απόφασης και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή είκοσι εννέα (29) θέσεων Διευθυντών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου με θητεία τριών (3) ετών, όπως αυτές προκύπτουν σε συνέχεια α) της από 09.09.2022 εισήγησης της Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 75 του ν.4763/2020 (Α΄254) β) της έγκρισής της εισήγησης από το Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. με το αριθμ.πρωτ.111005/13.09.2022 έγγραφο και από το Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής με το αριθμ.πρωτ.19064 οικ./12.09.22 έγγραφο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνής 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Κορυδαλλού Ι 1
Κορυδαλλού ΙΙ 1
Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) 1
Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα 1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίου 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πάτρας 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γρεβενών 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισας 1
Τρικάλων 1
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου 1
Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας 1
Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου 1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρας 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 1
Νιγρίτας Σερρών 1
Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας 1
ΚΡΗΤΗΣ Χανίων 1
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κω 1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολης 1
Ναυπλίου 1
Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας 1
Κορίνθου 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαλκίδας 1
Άμφισσας 1
Δομοκού 1
Μαλανδρίνου 1
Γυναικών Ελεώνα Θηβών 1
ΕΠΙΛΟΓΗ-Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών (Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ.) 1

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Καταστήματα Κράτησης ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Α1. Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Διευθυντή κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν :

α) δώδεκα (12) έτη τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε μία ή και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, από τα οποία τα δύο (2) τουλάχιστον έτη έχουν ασκηθεί σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Εάν η προϋπόθεση αυτή δε μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο ή χωρίς χρόνο υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,

β) ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά,

γ) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ.50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

Α2. Κωλύματα

1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση Διευθυντή των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου εκπαιδευτικοί :

 1. οι οποίοι διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26) ή
 2. στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του ίδιου Κώδικα ή
 3. έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής ή
 4. εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν.4823/2021 ή η επίδοση των οποίων έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Γ' του ν.4823/2021 κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής ή
 5. των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων και αντικειμενικών αξιολογικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή έχουν υποβάλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ως άνω θέση.

3. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης.

Α3. Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

 1. διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.3328/2005 (Α΄ 80),
 2. είναι στελέχη εκπαίδευσης ή υπηρετούν σε θέσεις με θητεία που λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από παράταση θητείας, εξαιρουμένων των υπηρετούντων με παράταση θητείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4950/2022 (Α΄128),
 3. υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. και έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από σοβαρό λόγο υγείας ή λόγο σχετικά με την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

Αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν από υποψηφίους που υπάγονται σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο Διευθυντής ασκεί καθήκοντα Διευθυντή κάθε δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης και στο ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 74 του ν.4763/2020.

Η θητεία των Διευθυντών είναι τριετής και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η κατάταξη των υποψηφίων Διευθυντών σε αξιολογικούς πίνακες γίνεται βάσει των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι Διευθυντές υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

2. Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

1.   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 20    
1.1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (κατ’ ανώτατο όριο)   12  
1.1.Α Διδακτορικό Δίπλωμα     7
1.1.Β Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών     4
1.1.Γ Δεύτερο Πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης     3
1.1.Δ Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα     2
Αν ο υποψήφιος έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
Δεν μοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας και τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ   4  
1.2.Α Σε θέματα Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)     2
1.2.Β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)     2
1.3 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   4  
1.3.Α ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ      
1.3.Α.
α
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     0,5
1.3.Α.β Πολύ καλή (επίπεδο Γ1)     1
1.3.Α.γ Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2)     1,5
1.3.Β ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ      
1.3.Β.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     0,5
1.3.Β.β Πολύ καλή (επίπεδο Γ1)     1
1.3.Β.γ Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2)     1,5
Αν  ο  υποψήφιος  κατέχει  αποδεικτικά  γνώσης  της  ίδιας  ξένης  γλώσσας  διαφορετικού  επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο.
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ.50/2001 (Α΄39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν μοριοδοτείται.
1.3.Γ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)      
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. (Β΄ επίπεδο) του Υ.ΠΑΙ.Θ.     1
2.   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 12    
21 Διδακτικό έργο σε δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε προγράμματα που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της διετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 8)
    8
22 Διδακτικό έργο σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός Καταστημάτων Κράτησης.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4
Για τον υπολογισμό της  διδακτικής εμπειρίας σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης, λογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες.
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.
3.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 13    
31 Σε δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου ως Διευθυντής ή Προϊστάμενος ή ως Σύμβουλος- Συντονιστής Εκπαίδευσης.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
    7
32 Σε δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, ως Υποδιευθυντής.
(0,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
    3
33 Στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ εκτός Καταστημάτων Κράτησης ως Διευθυντής.
(0,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2
34 Στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ εκτός Καταστημάτων Κράτησης ως Υποδιευθυντής. (0,25 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)     1
Η ταυτόχρονη παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.
4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15    
ΣΥΝΟΛΟ:      60

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δ1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από τις 11-10-2022, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 21-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Η αίτηση επέχει τη θέση α) δήλωσης αποδοχής απόσπασης β) υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου θα κάνουν είσοδο και θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr).

Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση θα αναρτήσουν στον ίδιο ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr) μόνο τα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται καθώς και συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα και το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της συνέντευξης του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του Βιογραφικού Σημειώματος θα λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψηφίους.
 • Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και εν γένει με διαφορετικό του ως άνω οριζομένου τρόπου δεν γίνονται δεκτές.
 • Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο δεν επιτρέπεται: η τροποποίηση της αίτησης, η προσθήκη δικαιολογητικών, η αλλαγή/τροποποίηση των Καταστημάτων Κράτησης που έχει επιλέξει.
 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή έγχαρτες δεν γίνονται δεκτές.
 • Εκπρόθεσμη αποστολή δικαιολογητικών δε γίνεται δεκτή.
 • Ανάκληση της αίτησης είναι δυνατή μόνο για λόγους που έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και γίνεται μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης, εκδιδόμενης από το gov.gr, η οποία αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 • Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.
 • Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation –GDPR). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Δ2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload) στον ιστότοπο υποβολής της αίτησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z για κάθε κατηγορία κριτηρίων με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα. Κάθε συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιολογητικά της ίδιας κατηγορίας κριτηρίων σε μορφή pdf ή jpg ή png. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος κάθε συμπιεσμένου αρχείου είναι 1.22 ΜΒ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν ως άνω μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας, προς απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία, της έλλειψης κωλυμάτων και της μοριοδότησης των κατά περίπτωση κριτηρίων είναι τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ)

Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση εκδιδόμενη από το gov.gr, στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει:

«α) δεν διανύω δοκιμαστική υπηρεσία/δεν τελώ σε διαθεσιμότητα ή αργία/ δεν έχω καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26),

β) δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα,

γ) δεν έχω απαλλαγεί από τα καθήκοντά μου, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής,

δ) δεν εμπίπτω στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν.4823/2021/ η επίδοση μου δεν έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Γ' του ν.4823/2021 κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής,

ε) δεν αποχωρώ υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων,

στ) δεν είμαι διορισμένος/η σε δυσπρόσιτο σχολείο και δεν διανύω την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.3328/2005 (Α΄80),

ζ) δεν είμαι στέλεχος εκπαίδευσης/ δεν υπηρετώ σε θέση με θητεία (αρχική ή μετά από παράταση).
η) δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής μου για οποιοδήποτε λόγο από δομές της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν, εκτός από σοβαρό λόγο υγείας ή λόγο σχετικό με την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. και

θ) τα δηλωθέντα στην αίτηση υποψηφιότητας, στο βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα αναρτώμενα δικαιολογητικά είναι αληθή και έγκυρα.».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Στις περιπτώσεις:
- μη υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης,
- υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης που δεν έχει εκδοθεί αποκλειστικά από το gov.gr και
- υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία δεν αναφέρονται όλα τα παραπάνω α΄-θ΄ στοιχεία ή διαφοροποιούνται,
η αίτηση του υποψηφίου δεν εξετάζεται.

β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
(πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά/βεβαιώσεις).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) και να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο αναγνώρισης, αλλιώς δεν μοριοδοτούνται.
 • Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις, τίτλοι σπουδών και εν γένει κάθε είδους ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους από αρμόδια κατά το νόμο όργανα. Ελλείψει ενός εκ των ως άνω δικαιολογητικών (ξενόγλωσσο έγγραφο-επίσημη μετάφρασή του), οι σχετικές βεβαιώσεις, τίτλοι σπουδών δεν λαμβάνονται υπόψη.

γ. Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιμόρφωσης

 • Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησής της και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται.
 • Η επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων αφορά στο θεσμό της εκπαίδευσης ενηλίκων, την παιδαγωγική της εκπαίδευσης ενηλίκων, στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, στην εκπαιδευτική διεργασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις τεχνικές διδακτικής ενηλίκων κ.ά. και δεν αφορά επιμορφώσεις για την προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου π.χ. επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού, γλωσσική επιμόρφωση, επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, επιμόρφωση παιδαγωγικής στην τυπική εκπαίδευση κ.ά. ή επιμόρφωση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Δεν λαμβάνεται υπόψη ως επιμόρφωση η προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) που είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.

δ. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών συνοδευόμενα υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο όργανα. Σε περίπτωση που ελλείπει η μετάφραση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών ή αναρτάται μόνο η μετάφραση, χωρίς ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

ε. Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ) και Β΄ επιπέδου.

 1. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ.50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
 2. Η γνώση Τ.Π.Ε. Β΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

στ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ)

(ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής), από το οποίο να πιστοποιείται σαφώς η ημερομηνία διορισμού, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας (διακριτά σε δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός Καταστημάτων Κράτησης/εκτός Καταστημάτων Κράτησης), υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, διοικητικής εμπειρίας, η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία, οι μακροχρόνιες άδειες, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικές άδειες, η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, ο χρόνος απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα κ.λπ.

ζ. Λοιπές βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη εθελοντική διδακτική εμπειρία ή βεβαιώσεις που δεν εκδίδονται από εκπαιδευτικό φορέα ή βεβαιώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει το σύνολο των ωρών απασχόλησης.

η. Βιογραφικό Σημείωμα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Ελλείψει ή Υπεύθυνης Δήλωσης ή Βιογραφικού Σημειώματος ή Αποδεικτικού πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ ή Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, ο φάκελος θεωρείται ελλιπής, η αίτηση δεν εξετάζεται και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας, καθώς τα ως άνω δικαιολογητικά αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων και την έλλειψη κωλυμάτων για τη συμμετοχή στη διαδικασία.
 • Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία αναφέρονται στην παράγραφο Δ.

2. Διοικητικός Έλεγχος αιτήσεων

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Διευθυντών διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογή αναλαμβάνει τη μελέτη και τον έλεγχο συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο και εισηγείται συνοπτικά στην Επιτροπή για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη της Επιτροπής γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

3. Κατάρτιση Πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

4. Ανακοίνωση Πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης, κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

5. Ένσταση επί του πίνακα μη δεκτών υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του.

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

6. Κατάρτιση πίνακα με αξιολογική σειρά

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν την προϋπόθεση της διετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου κατατάσσονται στο τέλος του παραπάνω πίνακα και επιλέγονται σύμφωνα με τις συνολικές μονάδες τους και την προτίμησή τους εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους που έχουν την ανωτέρω διετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολικά περισσότερες μονάδες στα κριτήρια της διοικητικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Κ.Κ. (κριτήριο 3.1.) και της διδακτικής εμπειρίας σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Κ.Κ. (κριτήριο 2.1.). Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα λοιπά κριτήρια κατά τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 4 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης.

7. Ανακοίνωση του Πίνακα με αξιολογική σειρά

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης, κοινοποιεί τον πίνακα στο Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τον αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Ενστάσεις επί του πίνακα με αξιολογική σειρά

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής. Κάθε είδους ενστάσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως αόριστες και ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

9. Συνέντευξη

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Το Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. &Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. πίνακα με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, η συστηματική́ ενημέρωση στα εκπαιδευτικά́ ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή́ δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του, τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας παρουσιάζεται το βιογραφικό κάθε υποψηφίου από μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής. Η συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής προς τον υποψήφιο, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στα Καταστήματα Κράτησης. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο, και κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης υποχρεούται να δώσει ξεχωριστή́ και συνοπτικά́ αιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των μελών της ανωτέρω Επιτροπής. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό́ ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από́ τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από́ τον Πρόεδρο και τα μέλη. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από την Επιτροπή η βαθμολογία των υποψηφίων στη συνέντευξη.

Η συνέντευξη ηχογραφείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την παρουσία του υποψηφίου στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν της ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο. Τα έντυπα αξιολόγησης, τα ηχητικά αρχεία και τα πρακτικά της συνέντευξης διαβιβάζονται στο Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τηρούνται στο αρχείο του.

Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης.

Η Επιτροπή μπορεί, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης και τη βαθμολογία της συνέντευξης, τον τελικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων και κοινοποιεί αυτόν στο Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο τον αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

10. Διαδικασία Επιλογής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. 94493/Κ1/28-07-2022 (Β΄ 4145) υπουργικής απόφασης, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνεντεύξεων) επιλέγει ανά προκηρυσσόμενη θέση και βάσει της τελικής συνολικής βαθμολογίας και της σειράς προτίμησής τους, τους Διευθυντές κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και ενημερώνει το Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι πίνακες υποβάλλονται από το Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς κύρωση στον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. Μετά την κύρωσή τους αναρτώνται με μέριμνα του Τμήματος Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας.

11. Τοποθέτηση

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αντιστοίχως στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

12. Ανάκληση απόσπασης

Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα δημόσιου νοσοκομείου ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν και πραγματοποιείται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας επιλογής από τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr).
 • Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με e-mail) για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου (Κ1 Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε... Στη συνέχεια διαβιβάζονται από την Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής μέσω του Πληροφοριακού συστήματος PAPYROS.
 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.
 • Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-344 2380 και 210-344 2411.
και στο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα