Πρόσκληση Συμμετοχής στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2019

Εκτύπωση  

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

Αρ.Πρωτ.Φ.253.3/70090/Α5/07-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
-------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-------
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Μ. Ζαμπέλη,
Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 3442690, 2703
FAX: 210-3442098
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων έτους 2019.

Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ81 (πρώην ΠΕ12.02) και ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16) για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα:

1) Αγγλικά

2) Γαλλικά

3) Γερμανικά

4) Ιταλικά

5) Ισπανικά

6) Ελεύθερο Σχέδιο

7) Γραμμικό Σχέδιο

8) Αρμονία

9) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε., προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538-Β’/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης. Για το Ειδικό Μάθημα των Ισπανικών μπορούν να ορίζονται και Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής γλώσσας ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από 21 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καθορισθεί με τη με αριθμ.πρωτ.Φ253.2/60499 /Α5/16-4-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΜΞΨ4653ΠΣ-84Π).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθμό Α΄, ενώ Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕΜ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο Ειδικό Μάθημα.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα έως 13 Μαΐου 2019. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται θα ελεγχθούν για τους εκπαιδευτικούς με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε., ενώ για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά περίπτωση, συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αντίστοιχα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Pin It

Εκτύπωση