Συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων ΚΕΕ 2018

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

Αρ.Πρωτ.Φ.253.3/66586/Α5/26-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄και Β΄
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου
Τηλέφωνο: 210-3442684
FAX: 210-3442098
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων έτους 2018.

Καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ12.2 και ΠΕ16 για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα:

1) Αγγλικά

2) Γαλλικά

3) Γερμανικά
4) Ιταλικά

5) Ισπανικά

6) Ελεύθερο Σχέδιο

7) Γραμμικό Σχέδιο

8) Αρμονία

9) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε., προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538-Β’/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης. Για το Ειδικό Μάθημα των Ισπανικών μπορούν να ορίζονται και Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής γλώσσας ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από 22 έως 30 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καθορισθεί με τη με αριθμ.πρωτ.Φ.253.2/ 55784 /Α5/4-4-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨΞΩ4653ΠΣ-ΣΜ0).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθμό Α΄*, ενώ σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕΜ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο Ειδικό Μάθημα.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου ανήκουν, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 27 Απριλίουέως 4 Μαΐου 2018. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε., οι οποίοι σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι σχολικοί σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων σχολικών συμβούλων που θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. θα διαβιβαστούν απ’ ευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Επιστημονικής Καθοδήγησης θα καταρτιστούν οι κατάλογοι με τους προτεινόμενους.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

* ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μετά α) την έκδοση του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/2015), με τη διάταξη της παραγράφου ζ ΄ του άρθρου 33 του οποίου, διατηρήθηκαν σε ισχύ, μεταξύ άλλων διατάξεων, οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, ήτοι και οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, στις οποίες καθορίζονται οι βαθμοί του εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Α΄, Β΄ και Γ΄, και β) την, εν συνεχεία, κατάργηση – με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.  4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27.2.2016)- των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, με τις οποίες είχαν καταταγεί οι θέσεις κατηγοριών εκπαίδευσης, σε έξι βαθμούς, έχουν εφαρμογή, όσον αφορά τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, που διατηρήθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄/2015), οι διατάξεις του άρθρου 10 τηςαριθ.Φ253/128314/Β6(ΦΕΚ 1538-Β’/10-12-2002) ΥΑ, όπως ίσχυαν πριν την ισχύ της αριθ.Φ251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 Β΄)ΥΑ (με την οποία ορίστηκε ότι, όπου στις διατάξεις αριθ.Φ253/128314/Β6(ΦΕΚ 1538-Β’/10-12-2002)ΥΑ, αναφέρεται «με βαθμό Α΄» ή «κατά προτίμηση με βαθμό Α΄» νοείται «με βαθμό τουλάχιστον Δ»), καθόσον η εν λόγω διάταξη, της αριθ.Φ251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 Β΄) ΥΑ, δεν δύναται πλέον, μετά την ισχύ των παραπάνω νόμων, 4354/2015 και 4369/2016, να εφαρμοστεί.  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση