edu.klimaka.gr

Υποχρέωση Ανάρτησης Νόμων - Πράξεων στη Διαύγεια (Διαφάνεια)

Ενίσχυση της Διαφάνειας με Υποχρέωση Ανάρτησης Νόμων και Διοικητικών Πράξεων στο Διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια

Αρ.Πρωτ.ΥΑΠ/Φ.40/3404/02-06-2014
(ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3Φ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Φιλοξένου 2- 4 και Σπινθάρου
116 36, Αθήνα

ΘΕΜΑΤΑ: A. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του N. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013
B. Προετοιμασία των Φορέων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Διαύγεια»

A. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του N. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013

O νόμος 4210/21.11.2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ΦΕΚ (254/Α/2013) με το άρθρο 23 τροποποιεί εκ νέου το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (όπως είχε ήδη τροποποιηθεί από το Ν. 4057/2012, ΦΕΚ Α/ 54).

Με τις νέες ρυθμίσεις ενδυναμώνεται το Πρόγραμμα Διαύγεια με την παροχή πληρέστερης διαφάνειας της δράσης της Διοίκησης την ενίσχυση της ισχύος των αναρτημένων εγγράφων και τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων απλούστευσης των διαδικασιών των δημόσιων φορέων. Επίσης, αντιμετωπίζονται τα ερμηνευτικά και διαχειριστικά ζητήματα που είχαν προκύψει κατά την υλοποίηση του προγράμματος Διαύγεια από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3861/2010.

Περαιτέρω, ενισχύονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διοικητική δράση όπως οι αρχές της νομιμότητας, της λογοδοσίας, της χρηστής και αδιάφθορης διοίκησης, της εξυπηρέτησης και προστασίας του πολίτη, της εγγύτερης και πλησιέστερης προς τον πολίτη διοίκησης.

Τέλος, επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του διοικητικού και επιχειρησιακού σχήματος του προγράμματος Διαύγεια και η αποτελεσματική διαχείρισή του μέσω της ανάθεσης του επιχειρησιακού συντονισμού και της ευθύνης λειτουργίας του στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Aπό την 21η Νοεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4210/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει αρχίσει η ισχύς του άρθρου 23 αυτού, οι διατάξεις του οποίου επιφέρουν τις εξής σημαντικές αλλαγές:

Α.i. Ισχύς των αναρτημένων πράξεων

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου, ορίζεται ότι οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνεπώς, η ανάρτηση των ως άνω πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια αποκτά εξέχουσα σημασία, εφόσον η ανάρτησή τους ανάγεται σε όρο όχι μόνο εκτέλεσης αλλά και ισχύος αυτών. Με την ως άνω διάταξη ισχυροποιείται σημαντικά το Πρόγραμμα Διαύγεια και αποτρέπεται κάθε είδους καταστρατήγηση της υποχρέωσης των φορέων για αμελλητί ανάρτηση. Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.

Α.ii. Χρήση των αναρτημένων πράξεων με την επίκληση του Α.Δ.Α.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 23, ορίζεται ότι οι αναρτημένες πράξεις στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση και αρκεί η επίκληση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων.

Με βάση την ανωτέρω διάταξη καλούνται οι υπηρεσίες:

1. να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους για την διευκόλυνση και την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που επιτυγχάνουν αν απλώς επικαλεστούν τον Α.Δ.Α. μιας αναρτημένης πράξης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, αντί να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο.

2. να αποδέχονται αντί του εγγράφου, την επίκληση του Α.Δ.Α. από τον πολίτη, αναζητώντας αυτεπάγγελτα την αναρτημένη πράξη από την ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια.

3. να χρησιμοποιούν τον Α.Δ.Α. για τη μεταξύ τους επικοινωνία

4. να αντικαταστήσουν άμεσα κατά τις διαδικασίες τους την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφου που είναι αναρτημένο στο Διαύγεια με την απλή επίκληση του σχετικού Α.Δ.Α.

Το Πρόγραμμα Διαύγεια μπορεί να αξιοποιηθεί για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των επιχειρησιακών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της αποκλειστικής χρήσης του αναρτημένου εγγράφου στις διαδικασίες διακίνησης εγγράφων μεταξύ των Φορέων και των οργανωτικών μονάδων τους. Η ‘ακρίβεια’ των αναρτημένων εγγράφων διασφαλίζεται πλήρως μέσω πολλαπλών και επάλληλα εφαρμοζόμενων τεχνολογικών μέσων, καθόσον:

(α) Όλοι οι χρήστες που εκτελούν τις αναρτήσεις έχουν παραλάβει από την Ομάδα Διοίκησης Έργου του Προγράμματος Διαύγεια του Φορέα τους προσωπικούς κωδικούς χρήσης και κάθε ανάρτηση συνδέεται μοναδικά με το χρήστη που εκτέλεσε την ανάρτηση.

(β) Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια έχει εφαρμοστεί μοντέλο εξασφάλισης της εγκυρότητας των αναρτημένων πράξεων ενώ παρέχεται και μηχανισμός που επιτρέπει έλεγχο για το αν κάποιο ηλεκτρονικό έγγραφο που έχει διακινηθεί με άλλα μέσα προέρχεται από το σύστημα του Προγράμματος Διαύγεια.

A.iii. Υπεροχή του αναρτημένου κειμένου έναντι του πρωτοτύπου – διόρθωση σφαλμάτων

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 23 του νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση διαφοράς του αναρτημένου κειμένου και του κειμένου της πράξης, ισχύει το αναρτημένο. Με τη συγκεκριμένη διάταξη ορίζεται σαφώς η υπεροχή του αναρτημένου κειμένου έναντι του πρωτοτύπου της πράξης. Με την ίδια διάταξη προβλέπεται ότι με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που την εξέδωσε γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.

Α.iv. Ανάρτηση δαπανών

Με την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 4210/2013 στην παρ. 4 του αρθρ. 2 του Ν.3861/2010 (Α΄ 112) προστίθεται περίπτωση 6 α ως εξής: “6 α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου»

Με τη διάταξη αυτή αποσαφηνίζεται πλήρως και αναφέρεται ρητώς η ισχύουσα υποχρέωση καταχώρισης και ανάρτησης των αντίστοιχων τελικών πράξεων που οριστικοποιούν και εξοφλούν (χρησιμοποίηση πίστωσης) τις επιμέρους δαπάνες των φορέων, οποιασδήποτε μορφής κατά την κρίση της υπηρεσίας, έκδοσης πράξης/εντολής που εκτελεί την αναληφθείσα και εγκριθείσα δαπάνη κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών. Οι πράξεις αυτές, ανάλογα με την πρακτική που εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού από τους επιμέρους φορείς μπορεί να έχουν την μορφή π.χ. είτε απόφασης έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου είτε τίτλου πληρωμής εκκαθαρισμένων απαιτήσεων πιστωτών του Δημοσίου σε βάρος πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού είτε πράξης πληρωμής ή εκκαθάρισης σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών κ.ο.κ.

Οι ανωτέρω τελικές πράξεις περιέχουν ολογράφως και αριθμητικώς το ακριβές ποσό που θα δαπανηθεί για την εκπλήρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων ή των σκοπών του Δημοσίου και αποτελούν ουσιώδες στάδιο της διαδικασίας πραγματοποίησης - υλοποίησης μιας δημοσίας δαπάνης και ουσιώδες στοιχείο πληροφόρησης και αποτύπωσης της εκτέλεσης της δημοσίας δαπάνης. Επίσης, οι πράξεις αυτές ως επί το πλείστον αναφέρουν το είδος και την αιτία (σκοπιμότητα) της δαπάνης, τα στοιχεία του δικαιούχου (για παράδειγμα: Ονοματεπώνυμο, Δ/νση, Α.Δ.Τ., επωνυμία και έδρα αναδόχου, ΑΦΜ, αριθμ. τιμολογίου, κωδικός είδους CPV, αρμόδια ΔΟΥ κ.ο.κ.), την ανάλυση του ποσού και την κατανομή του σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης, το οικονομικό έτος πραγματοποίησης της δαπάνης, τον κωδικό αριθμό εξόδου κ.α. και καταχωρούνται στην κατηγορία – είδος πράξης «Δαπάνες» με τις σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης και εγκρίσεις δαπάνης ως μεταδεδομένα.

Με την ανωτέρω διάταξη αποσκοπείται η αντιμετώπιση των ερμηνευτικών ζητημάτων σχετικά με την ανάρτηση ή όχι των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες του Δημοσίου όπως οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και ρυθμίζεται η συνακόλουθη ανομοιογένεια και ποικιλία των πρακτικών που εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού από τους επιμέρους φορείς που σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεοι για ανάρτηση των δαπανών τους.

Ταυτόχρονα αποσαφηνίζεται ότι αναρτώνται στο Διαδίκτυο υποχρεωτικά, όπως άλλωστε ήδη ισχύει και με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, οι προηγούμενες κατά σειρά πράξεις των δαπανών της Διοίκησης που εκδίδονται όπως οι αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης (κατά την έννοια του Π.Δ. 113/2010) και οι εγκρίσεις δαπανών, όταν αυτές αποτελούν αυτοτελείς πράξεις.

Έτσι επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαχείριση των πόρων της Διοίκησης με την πλήρη, λεπτομερή και ακριβή αποτύπωση του ποσού που τελικά δαπανάται για λόγους ευρύτατης δημοσιότητας και ελέγχου της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του), σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας πραγματοποίησης δημοσίων δαπανών. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα για το ηλεκτρονικό σύστημα να εξάγει ομοιογενή δεδομένα των δαπανών αυτών.

Α.v. Ρητή αναφορά στα όργανα που έχουν εκ του νόμου υποχρέωση έκδοσης αναρτητέων πράξεων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 Ν. 4210/2013γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση ανάρτησης πράξεων που έχουν εκδοθεί από όργανα που έχουν εκ του νόμου αρμοδιότητα για την έκδοσή τους. Έτσι, αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3861/2010 για οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή οποιασδήποτε αντιφατικής ερμηνείας, όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου Ν. 3861/2010, με βάση το οργανικό κριτήριο και συγκεκριμένα αναφορικά με μονοπρόσωπα όργανα τα οποία δεν κατονομάζονται από την παρ. 1 του άρθρου 2, ούτε τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή αρμοδιότητα από τα εκεί αναφερόμενα πρόσωπα και κατά συνέπεια εξέφραζαν επιφυλάξεις για την εκ του νόμου υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων που εκδίδουν. Για παράδειγμα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας αρμόδιος εκ του νόμου (Ν.2971/2001, αρθρ. 27, παρ. 2) για την έκδοση του πρωτόκολλου κατεδάφισης κτισμάτων τα οποία έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, υποχρεούται για την ανάρτηση της ως άνω πράξης στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Α.vi. Ανάθεση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ευθύνης λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια, στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.)

Ανατίθενται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι εξής αρμοδιότητες:

  • ο επιχειρησιακός συντονισμός και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος «Διαύγεια» στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
  • η ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων
  • η τήρηση κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως είχαμε επισημάνει και στην υπ’ αριθ. 20868/29.11.2010 εγκύκλιο, για ερωτήσεις που αφορούν σε θέματα επιχειρησιακά και διαδικαστικά, καθώς και θέματα τεχνικής φύσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας και υποβολής ερωτημάτων και παρατηρήσεων στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr/help. Για τυχόν νομικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να προσφεύγουν, δια των ΟΔΕ των Υπουργείων τους, στις διοικητικές ή νομικές υπηρεσίες των Υπουργείων αυτών, ώστε να λάβουν σχετική πληροφόρηση και υποστήριξη.

B. Προετοιμασία Φορέων για τη νέα λειτουργικότητα του προγράμματος Διαύγεια

Την 10η Ιουνίου 2014 θα γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος " ΔΙΑΥΓΕΙΑ " για το σύνολο των υπόχρεων φορέων. Από την ημερομηνία αυτή, οι αναρτήσεις των πράξεων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην εφαρμογή με την νέα λειτουργικότητα και θα πάψει η λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα είναι αναβαθμισμένο τεχνικά και επιχειρησιακά σε πολλά σημεία, προσφέροντας επιπλέον νέα σημαντική λειτουργικότητα. Βασικοί στόχοι είναι η διευκόλυνση των φορέων στην ανάρτηση αποφάσεων αλλά και του πολίτη στην αναζήτηση της πληροφορίας, συνεχίζοντας να παρέχει ανοιχτές μεθόδους για την επεξεργασία των στοιχείων που διατηρεί από τρίτα συστήματα.

Λεπτομέρειες για ζητήματα υποστήριξης και εκπαίδευσης, εγχειρίδια χρήσης καθώς και στοιχεία πρόσβασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον του νέου Διαύγεια έχουν ήδη σταλεί ηλεκτρονικά στις ΟΔΕ Διαύγεια και τους χρήστες όλων των ενταγμένων φορέων. Προκειμένου για μέλη ΟΔΕ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή και χρήστες που δεν έχουν λάβει γνώση των παραπάνω παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω του εκπροσώπου της ΟΔΕ στην οποία έχουν οριστεί ως μέλη, με την ΟΔΕ του εποπτεύοντα φορέα τους, ή με την ΥΑΠ στα στοιχεία επικοινωνίας της εγκύκλιου αυτής.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη νέα λειτουργικότητα του προγράμματος Διαύγεια καλείστε να προετοιμασθείτε για την συλλογή και επεξεργασία, όπου αυτή απαιτείται, των παρακάτω:

Β.i. Μητρώο Φορέων Δημοσίου – Οργανόγραμμα Φορέων

Ενόψη της υποχρέωσης των φορέων, βάσει του αρθρ. 8 του Ν. 3861/2010 να αναρτούν το οργανόγραμμά τους, θα πρέπει οι φορείς να προετοιμαστούν κατάλληλα για την συγκέντρωση των παρακάτω βασικών στοιχείων του φορέα τους:

- Βασικά στοιχεία φορέα: Όνομα (ελληνικά και αγγλικά), ΑΦΜ, ΦΕΚ οργανισμού (πιο πρόσφατο), ιστοσελίδα, πλήρης διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. Κώδικας), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας με το Φορέα, στοιχεία υπεύθυνου διαχείρισης του Μητρώου.

- Βασικά στοιχεία μονάδων φορέα ή εποπτευόμενων φορέων: Όνομα (ελληνικά και αγγλικά), ΦΕΚ ορισμού της μονάδας ή του εποπτευόμενου φορέα (πιο πρόσφατο), ιστοσελίδα, πλήρης διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχ. Κώδικας), εποπτεύων φορέας

- Βασικά στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου (προγράμματος Διαύγεια ή Διοίκησης Προσωπικού ή Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου), υπηρεσιακό email, υπηρεσιακό τηλέφωνο

2.ii. Πρότυπα έντυπα φορέων – Έντυπα αιτήσεων

Για την περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η νέα λειτουργικότητα του προγράμματος προβλέπει την δημοσιοποίηση ψηφιοποιημένων εντύπων / εγγράφων του κάθε φορέα καθώς και λοιπού πληροφοριακού υλικού χρήσιμου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους. Οι φορείς άμεσα θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, συλλέγοντας εγκαίρως τα παρακάτω για να τα αναρτήσουν στο νέο Πρόγραμμα Διαύγεια

• Ψηφιοποιημένα έντυπα αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων των οποίων τη συμπλήρωση απαιτούν οι φορείς από τους πολίτες, επιχειρήσεις ή δημοσίους υπαλλήλους για παροχή υπηρεσίας, βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, για ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (έντυπα αιτήσεων γενικής ή ειδικής χρήσης, ή/και προσυμπληρωμένα παραδείγματα τέτοιων εντύπων, ενοποιημένων κτλ.). Ενδεικτικά αναφέρονται: έντυπα αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικού γέννησης, έκδοσης διαβατηρίου, άδειας οδικών μεταφορών, συνταξιοδότησης, πιστοποίησης αναπηρίας, επιχορήγησης, αγροτικής αποζημίωσης, πιστοποιητικού τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών, άδειας κατεδάφισης κτηρίων, επιδόματος τέκνων, αδειών δημοσίων υπαλλήλων, έντυπα καταστατικών εταιριών.

• Ψηφιοποιημένα έντυπα διοικητικών ή εκκλησιαστικών εγγράφων. Ενδεικτικά αναφέρονται: έντυπο εγκυκλίου, Υπουργικής Απόφασης, Δήλωσης τέλεσης θρησκευτικού/πολιτικού γάμου, κ.ο.κ.

Τα παραπάνω έντυπα/έγγραφα θα πρέπει, πριν από την ανάρτησή τους στο νέο Διαύγεια, να είναι κατά το μέγιστο δυνατό προσυμπληρωμένα από τον φορέα και ανά περίπτωση με τα απαραίτητα στοιχεία (πχ. Υπηρεσία αποδέκτης του εντύπου, βασικό κείμενο, κτλ.), ώστε η συμπλήρωση των στοιχείων του συναλλασσόμενου να είναι η ελάχιστη δυνατή. Όλα τα παραπάνω έντυπα/έγγραφα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα απαραίτητα σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (ενδεικτικά αναφέρονται οι μορφές .doc, .docx, .odt κ.τ.λ. ενώ στις αποδεκτές μορφές δεν περιλαμβάνονται .pdf, tiff, κ.τ.λ.) ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν από τον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά με απλό τρόπο χωρίς τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Σε περίπτωση που η συμπλήρωση ενός εντύπου/εγγράφου περιλαμβάνει και οδηγίες ή προσυμπληρωμένο υπόδειγμα, αυτές θα πρέπει να αναρτηθούν ως διακριτά συνοδευτικά έγγραφα στο έντυπο ή να περιλαμβάνονται ως παράρτημα στο έντυπο.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα στελέχη του φορέα τους και σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν.

Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα στελέχη του φορέα τους και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στον ενημερωτικό δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια και στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (http://www.yap.gov.gr/, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 112/2010 τ.Α)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861/2010

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 Αντικείμενο του νόμου

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Oι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται: α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,

2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,

4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,

5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,

6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

9) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,

10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,

11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων,

12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,

13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

14) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

15) το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,

16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄),

18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, στ) καθορισμού λατομικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,

20) οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

21) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

Άρθρο 3 Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

2. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

3. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.

4. Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.

Άρθρο 4 Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.

4. Αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται καθ΄ οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.

Άρθρο 5 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα

Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.

Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο

1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόμο υπόχρεοι σε ανάρτηση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο συγκροτείται ομάδα διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Οι ομάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο. Οι ομάδες διοίκησης έργου των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού συγκροτούνται τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

2. Ταυτόχρονα με την ανάρτηση στους οικείους δικτυακούς τόπους σύμφωνα με το άρθρο 4, ο κατά νόμο υπόχρεος προς ανάρτηση διαβιβάζει στο Εθνικό Τυπογραφείο όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ανάρτηση στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Το Εθνικό Τυπογραφείο δημιουργεί και λειτουργεί με την εποπτεία του τον κεντρικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των πράξεων.

3. Σε κάθε φορέα που σύμφωνα με τον παρόντα νόμο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο Διαδίκτυο δημιουργείται και τηρείται αρχείο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημιουργείται και τηρείται κεντρικό αρχείο νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά την κείμενη νομοθεσία, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων κατά τον παρόντα νόμο λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

6. Κατά το σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ιδίως αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που λαμβάνονται προς ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης και στοιχείων του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων που κατά τον παρόντα νόμο υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.

Άρθρο 7 Διάθεση τευχών Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διάθεση του περιεχομένου των τευχών κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχομένου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 8 Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

Άρθρο 9 Ειδικές ρυθμίσεις

1.α. Στο άρθρο 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

 «7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη 40 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας. Προσόντα του κλάδου αυτού και της αντίστοιχης ειδικότητας είναι τα προβλεπόμενα στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά με απόσπαση ή μετάταξη, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος, μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της περιπτώσεως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 που συγκεντρώνουν τα προσόντα ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του δημόσιου τομέα με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και με άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση υπαλλήλων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται μόνο δύο φορές για ίσο χρονικό διάστημα με διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Δύο μήνες πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, ο υπάλληλος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη μετάταξή του στην αντίστοιχη οργανική θέση της παρούσας παραγράφου, άλλως η τρέχουσα απόσπασή του λήγει με την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, και με παράλληλη κατάργηση της οργανικής θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται, μετά από ειδική αξιολόγηση, η διαδικασία, ο τύπος και τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται με τον Κανονισμό της Αρχής σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Σε περίπτωση που η αίτηση μετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια. Η διάρκεια της απόσπασης των υποψηφίων για μετάταξη υπαλλήλων παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξής τους. Αναγκαίες μεταβατικές ρυθμίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των μετατασσομένων, καθορίζονται με τον Κανονισμό της Αρχής σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται με την απόφαση μετάταξής τους στο βαθμό της θέσης που μετατάσσονται με βάση το βαθμό που κατέχουν και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι με βάση την παρούσα διάταξη διατηρούν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν τη μετάταξή τους και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στη θέση από την οποία προέρχονται. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α΄). Οι μετατασσόμενοι με βάση την παρούσα διάταξη υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτό έχει καθορισθεί με την υπ’ αρ. 2/43741/0022/23.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1673 Β΄).»

β. Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 α΄ και β΄, 14, 15 και 16 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 α΄ και β΄, 15, 16, 17.

γ. Στην παράγραφο 8, όπως έχει αναριθμηθεί με το προηγούμενο εδάφιο, η φράση «με την παράγραφο 4» αντικαθίσταται από τη φράση «με την προηγούμενη παράγραφο».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, διαγράφεται η φράση «ή την εμπειρία.»

Σε συνέχεια του ως άνω εδαφίου, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
  «Εξειδικευμένη εμπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν είναι απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου ή για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
  Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από 1ης Μαΐου 2010.»

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
  «Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζονται μέλη του. Εισηγητές χωρίς δικαίωμα ψήφου μπορεί να ορίζονται από τον πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι Δικαστικοί Λειτουργοί της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο.»

4. Συνιστάται στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος μία (1) θέση με θητεία πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη πενταετία, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με διορισμό ή με απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

5. Με απόφασή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να αναθέτει προσωρινά σε υπηρεσιακό παράγοντα των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου, με θέση τουλάχιστον τμηματάρχη, τη διενέργεια των πράξεων άμεσης διαχείρισης των υποθέσεων καθημερινής λειτουργίας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως καταβολή μισθών του προσωπικού, καταβολή μισθωμάτων, εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, παραλαβή παραδοτέων ανατεθειμένων δράσεων, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κ.ά., η τυχόν παράλειψη των οποίων επάγεται ζημία σε βάρος του εν λόγω φορέα, καθώς και την απογραφή της κινητής περιουσίας του, μέχρι την κατά το νόμο τυχόν θέση αυτού σε εκκαθάριση.

6.α. Τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3166/2003 και προστίθεται παράγραφος 4, η οποία ορίζει:

«4. Με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του μέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι δυνατόν να προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κάθε τάξεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του μέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι δυνατή η επανέναρξη λειτουργίας Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.»

β. Καταργούνται οι θέσεις που συστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3166/2003. Οι ήδη υπηρετούντες στις καταργούμενες θέσεις καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και υπηρετούν σε αυτές μέχρι τη λήξη της θητείας τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Το άρθρο 11 του ν. 3166/2003 καταργείται.

γ. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3444/ 2006 τροποποιείται ως εξής:

«Οι δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να μετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία όταν συμπληρώσουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετάθεση δημοσιογράφου ή υπαλλήλου μπορεί να πραγματοποιηθεί και προτού παρέλθει τριετία είτε για υπηρεσιακούς λόγους είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου είτε εάν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Aνώτατο όριο συνεχούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η εξαετία, μετά τη συμπλήρωση της οποίας μετατίθενται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία.»

δ. Για την κατάληψη της θέσης του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας -Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κατά το άρθρο 30 του π.δ. 258/1993, κρίνονται υπάλληλοι όλων των κλάδων της ΠΕ κατηγορίας της υπηρεσίας αυτής.

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 2304/1995 «Κύρωση Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η επιλογή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου γίνεται με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επιλέγει για την κάλυψη των θέσεων αυτών μεταξύ όλων των υπηρετούντων αναθεωρητών Β΄ και Γ΄. Οι αναθεωρητές που επιλέγονται για τη θέση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα προάγονται σε αναθεωρητές Α΄ και οι αναθεωρητές που επιλέγονται σε θέση αντιπροέδρου προάγονται σε αναθεωρητές Β΄ με προεδρικό διάταγμα.»

8. Από τη δημοσίευση του παρόντος και έως 31.12.2010, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων στο ΑΣΕΠ για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, καθώς και από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις αυτών. Αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΑΣΕΠ από τους ανωτέρω φορείς δεν εξετάζονται.

9.α. Η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεων στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της. Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Για τις ειδικότητες που εξαιρούνται από το ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι συμβάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τους όρους που καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται, μεταξύ άλλων, και ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ανά ειδικότητα, η δαπάνη που θα βαρύνει κατ’ έτος τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. και τα απαιτούμενα προσόντα. Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να έχουν διάρκεια μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004.
  β. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από την ΕΡΤ Α.Ε. πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄), παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες μέχρι τη λήξη τους.

10. H παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού ως εξής:

« 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, που έχουν συμπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθμού των οργανικών θέσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.»

Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου, εν όψει του χρόνου που θα απαιτηθεί, για τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την ψήφισή του, αρχίζει ως ακολούθως:

α) Σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία τα ως άνω όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή μεταβιβάσει αρμοδιότητα, από την 1η Οκτωβρίου 2010.

β) Σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την 1η Νοεμβρίου 2010.

γ) Σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από την 15η Μαρτίου 2011.

δ) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ε) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 ανάλογα προς τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ - γ΄ του παρόντος άρθρου.

στ) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα