ΦΕΚ 2477/2011 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2477/2011
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2477
4 Νοεμβρίου 2011

Αριθμ. 118218/Γ2
Τροποποίηση−συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄).

Περιεχόμενα:

Τα διδασκόμενα μαθήματα στα Πιλοτικά Γυμνάσια και οι αναθέσεις αυτών στους εκπαιδευτικούς

Τροποποίηση:

Της Υ.Α. 118842/Γ2 (ΦΕΚ 1984/2008)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου με το ΦΕΚ 2477/2011


Εκτύπωση