ΠΔ.50/1996: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 45
8 Μαρτίου 1996

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙθ. 50
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβόθμιας και Δευτεροβόθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Κατηγορiες μεταθέσεων

Άρθρο 2. Κατηγορίες τοποθετήσεων

Άρθρο 3. Αρμόδια όργανο για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις

Άρθρο 4. Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 5. Περιοχές μετάθεσης

Άρθρο 6. Αιτήσεις - Προθεσμίες

Άρθρο 7. Εκτέλεση και γνωστοποίηση των μεταθέσεων

Άρθρο 8. Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης

Άρθρο 9. Μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 10. Αμοιβαίες μεταθέσεις

Άρθρο 11. Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ)

Άρθρο 12. Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης

Άρθρο 13. Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Άρθρο 14. Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Άρθρο 15. Μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής

Άρθρο 16. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις

Άρθρο 17. Καταργητικές και τελικές διατάξεις

Καταργήσεις:

1 . Από την ημερομηνία ισχύος του Διατάγματος αυτού καταργείται το Π. Δ. 115/1989 (ΦΕΚ 51/Α") εκτός από τις διατάξεις του όρθρου 11 που αφορούν τις μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της Α/θμιας εκπαίδευσης και των παρ. 4 εδαφ. α· και β" και Β περ. α· του όρθρου ·16 των οποίων η ισχύς παύει από 1.9.1996.
2. Το Π.Δ. 385/1995 (ΦΕΚ 215/Α') και το Π.Δ. 373/93 (ΦΕΚ 156/Α")·εξακολουθούν να ισχύουν.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 45/1996 με το ΠΔ50/1996


Εκτύπωση