Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019

Μετάβαση στην Εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αρ.Πρωτ.87580/Ε2/31-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) του άρθρου 16 κεφ. Β’ του Ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ii) του Π.Δ. 50/1996 (45 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997 (94 Α΄).
iii) του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (1 Α΄).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ:7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων.
5. Την υπ’ αριθμ. 11η/17-5-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 15 αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, της περιοχής απ’ την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 Λήψη του εγγράφου με τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

 


ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018


Αρ.Πρωτ.99229/Ε2/15-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 10η/3-5-2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 11 ζεύγη εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, της περιοχής απ’ την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

Pin It

Εκτύπωση