Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018

(Μετάβαση στην τελευταία εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Αρ.Πρωτ.99229/Ε2/15-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 10η/3-5-2018 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 11 ζεύγη εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, της περιοχής απ’ την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

 

 


ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 2017


Αρ.Πρωτ.107255/Ε2/27-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες : Π. Λυροπούλου - Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 2103442116
FAX : 2103442282
Email : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 8 και 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003.
3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 12η/13-6-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 13 ζεύγη αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, της περιοχής απ’ την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και στους σχετικούς φορείς.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τις ονομαστικές καταστάσεις των Αμοιβαίων Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017


Εκτύπωση