Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2020

Εκτύπωση  

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020

Μετάβαση στην Εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αρ.Πρωτ.73608/Ε2/15-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Π. Ρωσσέτη
Email : x.rosseti(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3442116
FAX : 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) του άρθρου 16 κεφ. Β’ του Ν. 1566/1985 (167Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ii) του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997 (94Α΄).
iii) του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (1Α΄).
2. Το Π.Δ. 18/2018 (31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. To Π.Δ. 81/2019 (119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. To Π.Δ. 83/2019 (121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
7. Την υπ’ αριθμ. 9η/28-5-2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 11 ζεύγη αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, της περιοχής απ’ την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2020

 

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019

Αρ.Πρωτ.87580/Ε2/31-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Π. Ρωσσέτη
Τηλέφωνο : 210 344 2116
FAX : 210 344 2282
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) του άρθρου 16 κεφ. Β’ του Ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ii) του Π.Δ. 50/1996 (45 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997 (94 Α΄).
iii) του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2003 (1 Α΄).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ:7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων.
5. Την υπ’ αριθμ. 11η/17-5-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 15 αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, της περιοχής απ’ την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 Λήψη του εγγράφου με τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019


Εκτύπωση