ΠΔ 39/2014: (ΦΕΚ 75/2014α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΔ 39/2014 - ΦΕΚ 75/2014α

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 75
28 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39

Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.

Μετάβαση:

στο πλήρες άρθρο με το περιεχόμενο του ΠΔ 39/2014 σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών στο Γυμνάσιο, τις απουσίες, τη λήξη του διδακτικού έτους και λοιπές διατάξεις

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Άρθρο 2. Διδακτικά αντικείμενα

Άρθρο 3. Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις

Άρθρο 4. Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β'

Άρθρο 5. Αξιολόγηση Φυσικής Α΄ τάξης Γυμνασίου

Άρθρο 6. Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών

Άρθρο 7. Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών Γυμνασίου

Άρθρο 8. Υπολογισμός του ορίου απουσιών των μαθητών των Ιδιωτικών Γυμνασίων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα

Άρθρο 9. (σ.σ. τροποποιήσεις εκφράσεων)

Άρθρο 10. (σ.σ. Αναβαθμολόγιση γραπτών)

Άρθρο 11. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 12. Έναρξη ισχύος

Καταργήσεις:

Η παρ. 1 της με αρ. πρωτ. Γ2/2209/18−03−1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 314) παύει να ισχύει.

Καταργείται η περ. β της παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ/τος 185/1990 (Α΄ 70).

Καταργείται το άρθρο 1 του π.δ/τος 157/1986 (Α΄ 60).

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 75/2014 με το ΠΔ.39/2014

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.