ΦΕΚ 2182/2016 Δημοιουργία Τμημάτων στο Λύκειο - Πρόγραμμα Μουσικών Γυμνασίων

Pin It

ΦΕΚ 2182/2016
  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2182
14 Ιουλίου 2016

Αριθμ. 108279/Δ2
Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

Μετάβαση

Στο πλήρες άρθρο με τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Προσανατολισμού - Επιλογής στο Λύκειο

Περίληψη

Ορίζεται ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων στα μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής στο Γενικό Λύκειο

Τροποποιήσεις

Η απόφαση συμπληρώθηκε με την αρ.131457/Δ2 στο ΦΕΚ 2626/2016

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η με αρ. πρωτ.116883/Δ2/21-07-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1589), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1798/2015 καταργείται.

Αριθμ. 108340/Δ2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1817/τ.Β΄/21.08.2015) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου».

Μετάβαση

στο αναλυτικό άρθρο με το ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων

Περίληψη

Τροποποιεί το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνάσια

Τροποποιήσεις

Η ισχύς της παρούσης ξεκινά από το σχολικό έτος 2016-17.

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2182/2016

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση