Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2012

Εκτύπωση  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2012

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
ΦΕΚ 3129/2012 Αριθμ. 137152/Α2 Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.
Αριθμ. 137148/Α2
Καταργήθηκε
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων − Υποχρεωτική διδασκαλία της β ́ Ξένης Γλώσσας.
Καταργήθηκε με το αριθμ. 172690/Α2 στο ΦΕΚ 2994/2013
Αριθμ. 137142/Α2 Λειτουργία και των τριών (3) κατευθύνσεωνστα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.
Αριθμ. 138359/Γ2 Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθη−μάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΦΕΚ 3095/2012 Αριθμ. 137143/Α2
Καταργήθηκε
Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος των τάξεων της Α΄ και Β΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
Αριθμ. 137141/Α2 Δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 3057/2012 Αριθμ. 10135 Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012.
Αριθμ. 10136/ΙΑ Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
Αριθμ. 10131/ΙΑ Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.
Αριθμ. 10138/ΙΑ Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
Αριθμ. 10139/ΙΑ Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.
ΦΕΚ 1767/2012 Αριθμ. Φ. 821/738Κ/56661/Ζ1 Καθορισμός, προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.
Καταργεί την αριθμ. Φ.821/3556Β/157898/Ζ1/30−12−2010 στο ΦΕΚ 95/2011
ΦΕΚ 1283/2012 Αριθ. Φ.253/40711 /Β6 Τροποποίηση των άρθρων 7 των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391) και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 493), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/67430/Β6/15−6−2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) υπουργικής απόφασης.
ΦΕΚ 1199/2012 Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΦΕΚ 1129/2012 Αριθμ. 32239/Γ2 Διδασκαλlα ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο
ΦΕΚ 253/2012 Αριθμ.Φ.52/63/12873/Γ1 Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία
     

1


Εκτύπωση