Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2012

Εκτύπωση  
Pin It

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2012

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
ΦΕΚ 3129/2012 Αριθμ. 137152/Α2 Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.
Αριθμ. 137148/Α2
Καταργήθηκε
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων − Υποχρεωτική διδασκαλία της β ́ Ξένης Γλώσσας.
Καταργήθηκε με το αριθμ. 172690/Α2 στο ΦΕΚ 2994/2013
Αριθμ. 137142/Α2 Λειτουργία και των τριών (3) κατευθύνσεωνστα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.
Αριθμ. 138359/Γ2 Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθη−μάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΦΕΚ 3095/2012 Αριθμ. 137143/Α2
Καταργήθηκε
Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος των τάξεων της Α΄ και Β΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
Αριθμ. 137141/Α2 Δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 1767/2012 Αριθμ. Φ. 821/738Κ/56661/Ζ1 Καθορισμός, προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.
Καταργεί την αριθμ. Φ.821/3556Β/157898/Ζ1/30−12−2010 στο ΦΕΚ 95/2011
ΦΕΚ 1283/2012 Αριθ. Φ.253/40711 /Β6 Τροποποίηση των άρθρων 7 των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391) και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 493), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/67430/Β6/15−6−2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) υπουργικής απόφασης.
ΦΕΚ 1129/2012 Αριθμ. 32239/Γ2 Διδασκαλlα ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο
     
     

1

Pin It

Εκτύπωση