Εισαγωγή Ελλήνων Εξωτερικού σε Στρατιωτικές Σχολές 2017

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2017

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2/1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2 Μαι 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337.1/51/498660/ Σ.2223

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ

1. Με τον γενικό όρο «Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται όσοι περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 1, εδάφια α και β του Ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α'56), είτε ως τέκνα Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, είτε ως τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) που υπηρετούν στο εξωτερικό.

2. Όλοι οι παραπάνω, για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν ενιαία κατηγορία υποψηφίων. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και των ΑΣΣΥ και εισάγονται σε αυτά κατόπιν γραπτών εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται από το ΥΠΠΕΘ και ΠΚΕ, οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1.

3. Οι Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού για να θεωρηθούν ως υποψήφιοι των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν με συστημένη επιστολή εντός των καθοριζομένων στο Παράρτημα «Α» ημερομηνιών, (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες, ακόμη και αν κάποιος/α έχει ήδη καταθέσει αντίστοιχη αίτηση ως συμμετέχων στις πανελλαδικές εξετάσεις του ΥΠΠΕΘ.

4. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που θα λάβουν χώρα για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μέχρι και την πρόσκληση των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων της κατηγορίας αυτής στη Σχολή επιτυχίας των, περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας.

5. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ και θα διενεργηθούν στη ΔΑΕ/Β1 ανεξαρτήτως της Στρατιωτικής Σχολής πρώτης προτίμησης. Οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενημερωθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της ΠΑ για το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ καθώς και τον τόπο όπου αυτές θα διεξαχθούν.
Λεπτομέρειες που αφορούν τις ΠΚΕ αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας Εγκυκλίου.

6. Οι επιτυχόντες /ούσες της κατηγορίας αυτής, με την κατάταξή τους θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ (όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «Ζ» του παρόντος και στην αντίστοιχη απόφαση του ΥΠΠΕΘ.), να καταθέσουν βεβαίωση της ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας προελεύσεώς των με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραίτησή τους από την ιθαγένεια της χώρας αυτής (αν δεν έχουν αποκλειστικά την ελληνική ιθαγένεια). Εν συνεχεία, θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών από την κατάταξή τους στη Σχολή, να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, γεγονός που θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση επίσημου κυβερνητικού εγγράφου της χώρας προέλευσης, θεωρημένου από την εκεί ελληνική προξενική αρχή.

7. Επισημαίνεται ότι, οι υπόψη υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποβάλλονται από τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν ενδεχομένως εισαχθεί, επειδή σύμφωνα με τη διδακτική/εκπαιδευτική διαδικασία που ισχύει, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα και να συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις, που σε κάθε περίπτωση γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

8. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, που συμμετείχαν και στις ΠΚΕ που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του εσωτερικού, του ιδίου ακαδημαϊκού έτους και κρίθηκαν ακατάλληλοι, μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις ΠΚΕ των Ελλήνων/ίδων Εξωτερικού.

9. Επισημαίνεται ότι οι δύο διαδικασίες είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη και οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στο σύνολο των ΠΚΕ, ανεξάρτητα από τη κρίση καταλληλότητας ή μη στις ΠΚΕ (ψυχομετρικές εξετάσεις, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες) που διεξήχθησαν για τους Έλληνες του εσωτερικού. Στην περίπτωση όπου δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης των ιατρικών εξετάσεων μέχρι την έναρξη των ΠΚΕ της κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού, οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αντίγραφου του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου με το οποίο συμμετείχαν στις ΠΚΕ ως Έλληνες του εσωτερικού ,κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης τους για τις ΠΚΕ της κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού στη ΔΑΕ/Β1, στο οποίο θα επισυνάπτονται αντίγραφα των γνωματεύσεων των ιατρικών εξετάσεων.

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος
 Υ/ΓΕΕΘΑ


Αρ.Πρωτ.Φ.151/79858/Α5/15-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Πληροφορίες : M. Κολαϊτη
Τηλέφωνο : 210-3442661
FAX : 210-3442075

Θέμα: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. Φ.337.1/51/498660/Σ.2223/2-5-2017 εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: 6ΓΕΥ6-ΖΛΠ)

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τις 25-7-2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια σειρά δικαιολογητικών στη ΔΑΕ/Β1, η οποία είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται στην προκήρυξη. Εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη και να γίνει ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου στους πίνακες ανακοινώσεων.

Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους υποψηφίους ότι η ημερομηνία 25-7-2017 για την κατάθεση δικαιολογητικών αφορά μόνο στην κατηγορία υποψηφίων που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού. Για τους υπόλοιπους υποψήφιους που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών έχει οριστεί η 19/5/2017 όπως έχει ανακοινωθεί από τη με αριθμ. πρωτ. Φ.251/72257/Α5/3-5-2017 Εγκύκλιό μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

Pin It

Εκτύπωση