Αριθμός Εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2021

Εκτύπωση  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2021

Α) ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
EΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1ο ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
Τηλ.: 213-2157731
Email: aps.dinomyp.1(ΣΤΟ)psnet.gr
Αριθ. Πρωτ.: 13332 οικ. Φ.109.1

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2020-2021 και με κατατακτήριες εξετάσεις»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) θέσεις και θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) και σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αριθ. 42/30-09-2020 ΠΥΣ 33/2006, θέσεις.

α) Πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από τους πέντε πρώτους κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, βάσει της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

β) Από το συνολικό αριθμό των θέσεων, ποσοστό 20%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

γ) Είκοσι (20) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υποψήφιους. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:

γα) Δύο (2) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020 σε ποσοστό 60%, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση.

γβ) Οι υπόλοιπες δεκαοχτώ (18) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021.

δ) Ποσοστό 15% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων που καθορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, με εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2020−2021:

δα) Δεν προκύπτουν θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησε βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο και συγκεκριμένα στην περίπτωση γβ:

α. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 3%, προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1.α. έως 1.δ. (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68),

β. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 5%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε. (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68),

γ. Δεν προκύπτουν θέσεις σε απόδοση ποσοστού 2% από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.στ. (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).

5. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

6. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

α) Οι πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών που εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις : 5

β) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων : 5

γ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες ή Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, με εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2020−2021:
α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4

δ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020):
Δεν προκύπτουν θέσεις (0)

ε) Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγουμένων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2020:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

ΣΤ) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020−2021 ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
α) Γενικής Κατηγορίας: 16
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 18

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 


Β) ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 31588 οικ.Φ.109.1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
EΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1ο ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
Τηλ.: 213-2157731
Email: aps.dinomyp.1(ΣΤΟ)psnet.gr
Αριθ. Πρωτ.: 13331 οικ. Φ.109.1

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2020-2021»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019-2020 καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170).

α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι εννέα (9) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό.
Από τον αριθμό αυτό:
αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 60% με την επιφύλαξη της παρ. 5 του αρ. 54 του ν. 4777/2021, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.
αβ) Οι υπόλοιπες οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος.

β) β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι εκατόν εξήντα μία (161), θα καλυφθούν ως εξής:
βα) Δεκαέξι (16) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 60% με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25), ήτοι δέκα (10) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 40%, ήτοι έξι (6) θέσεις.
ββ) Οι υπόλοιπες εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021.

2. α) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν στην περίπτωση ββ της παραγράφου 1:

αα. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3% προέρχονται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1.α. έως 1.δ. (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68),

αβ. Επτά (7) θέσεις, σε ποσοστό 5% προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε. (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68) και

αγ. Τρεις (3) θέσεις, σε ποσοστό 2% προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.στ. (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).

β) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περίπτωση βα της παραγράφου 1:

βα. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 5% προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε. (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το έτος 2020 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).

5. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

6. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

α) Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2019):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2020:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

β) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (με εξετάσεις):
α) Γενικής Κατηγορίας: 8
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 8

γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2019):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2020:
α) Γενικής Κατηγορίας: 9
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 10

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας: 6
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 6

δ) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021:
α) Γενικής Κατηγορίας: 131
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 4
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 7
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 3
ΣΥΝΟΛΟ: 145

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ


Εκτύπωση