Αριθμός Εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2020 2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 - 2021

Α) ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.31589/οικ.Φ.109.1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
EΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1ο ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 213-2157731
Email: aps.dinomyp.1(ΣΤΟ)psnet.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019-2020 και με κατατακτήριες εξετάσεις»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
(...)

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψήφιους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029 από 21-05-2020 ΠΥΣ 33/2006, θέσεις, καθορίζεται σε Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημία. Ο αριθμός των καθ΄ υπέρβαση εισακτέων πυροσβεστικών υπαλλήλων, του ποσοστού 15%, της παρ. 1.β. του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄122), όπως ισχύει, καθορίζεται σε πέντε (5) θέσεις. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ιδιωτών και πυροσβεστικών υπαλλήλων, μέσω των πανελλαδικών και των κατατακτηρίων εξετάσεων, για τη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε τριάντα πέντε (35) θέσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των εισακτέων της παρ. 1.δ. του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄122), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 4662/2020 (Α΄27). Από τον αριθμό αυτό:

α) Ο αριθμός των τριάντα (30) προκηρυσσόμενων θέσεων, θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄27), από ιδιώτες υποψήφιους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

β) Από τον αριθμό των θέσεων, της ανωτέρω παρ. 1.α., ποσοστό 20%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄226), ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

γ) Οι υπόλοιπες θέσεις, της ανωτέρω παρ. 1.α., ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υποψήφιους. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
- γα) Δύο (2) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019 σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση.
- γβ) Οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και ii. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
--γβα) Δύο (2) θέσεις, ήτοι ποσοστό θέσεων 9,51%, θα καλυφθεί από υποψηφίους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).
-- γββ) Οι υπόλοιπες είκοσι (20) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα).
- δ) Ποσοστό 15% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καθορίζεται στην ανωτέρω παρ. 1.α. για τη Σχολή Αξιωματικών, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
-- δα) Μία (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησε βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.
-- δβ) Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και ii. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα), κατά το τρέχον σχολικό έτος. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
--- δβα) Δεν προκύπτει θέση (0), από το ποσοστό θέσεων 9,51%, για υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).
---- δββ) Τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά σε κάθε μία από τις ανωτέρω παραγράφους 1γα, 1γβα, 1γββ, 1δα, 1δβα και 1δββ, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1.α. έως 1.δ. (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε. (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.στ. (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού εισακτέων από τη γενική κατηγορία με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα.

5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).

6. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

Α) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων : 6

Β) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2018):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:
α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ:

Γ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι, οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες ή Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Δ) Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2018):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Ε) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 2
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 2

Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα):

α) Γενικής Κατηγορίας: 18
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 20

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ


Β) ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 31588 οικ.Φ.109.1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
EΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1ο ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 213-2157731
Email: aps.dinomyp.1(ΣΤΟ)psnet.gr

Έχοντας υπόψη:
(...)

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019-2020 καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103).

α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι πέντε (5) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:
- αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.
- αβ) Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), το τρέχον σχολικό έτος.

β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι ενενήντα οκτώ (98), θα καλυφθούν ως εξής:
- βα) Δέκα (10) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις.
- ββ) Οι υπόλοιπες ογδόντα οκτώ (88) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και ii. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
-- ββα) Οκτώ (8) θέσεις, ήτοι ποσοστό θέσεων 9,51%, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).
-- βββ) Οι υπόλοιπες ογδόντα (80) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά σε κάθε μία από τις ανωτέρω παραγράφους 1αα, 1αβ, 1βα, 1ββα και 1βββ, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1.α. έως 1.δ. (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε. (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.στ. (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού εισακτέων από τη γενική κατηγορία με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα.

5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).

6. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

Α) Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2018):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:
α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Β) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):
α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2018):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας: 6
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 6

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:
α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Δ) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα):
α) Γενικής Κατηγορίας: 8
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 8

Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα):
α) Γενικής Κατηγορίας: 72
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 2
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 4
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 80

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Pin It

Εκτύπωση