Προκήρυξη Εισαγωγής Ιδιωτών σε Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες:
1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο (Αναζήτηση Υπηρεσίας)
2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr www.astynomia.gr
3) Στα τηλέφωνα:
ΑΘΗΝΑ: 213-1520774
213-1520327
213-1520169


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6000/2/5950-ο/17-05-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο
Π. Κανελλόπουλου 4 - 101 77 ΑΘΗΝΑ
Αρμ: Α/ Α' Θωμάς ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υ / Α' Κωνσταντίνος ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 213–1520774 P.O.L. 1031251

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
(...)

Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, ως ακολούθως:

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, σε σαράντα (40).

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από καθεμία από τις κατωτέρω παραγράφους 5 και 6, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α΄-152), «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας του άρθρου 42 παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του Ν. 2909/2001, οι οποίοι ήδη αποτελούν ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

2. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου, δε λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγράφου, περιλαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού», καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

Για τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων, που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 5 υποπαρ. α’ δε λαμβάνονται υπόψη, ομοίως, τα κλασματικά υπόλοιπα.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Α παρ. 1 υποπαρ. ζ’) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, (κρίνονται) με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία. Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές με τις θέσεις της Γενικής Σειράς και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν την εισαγωγή τους) και με τις θέσεις που επιφυλάσσονται για την αντίστοιχη ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται, όπου αυτές προκύπτουν.

3. Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 1 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

4. Επισημαίνεται ότι, οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

5. Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων, καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).

Από τον αριθμό αυτό:

α. Κοινό ειδικό ποσοστό 5%, ήτοι δώδεκα (12) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που θα συμμετάσχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό, καθώς και υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το έτος 2017 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό το 2017 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 39 παρ. 33 του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ, που κατέθεσαν την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4452/2017 (Υ.Ε.Κ. Α’ 17) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων. Περαιτέρω, δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, διότι η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του Ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4468/2017, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

Ειδικότερα, επί του κοινού ειδικού ποσοστού (5%), ήτοι δώδεκα (12) θέσεις:

i) Ποσοστό 90%, ήτοι έντεκα (11) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και

ii) Ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2017 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό το 2017 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων. Για όσους/ες είχαν συμμετάσχει το 2016, σε ποσοστό 40% δεν προκύπτει θέση.

β. Επί των υπολοίπων διακοσίων τριάντα οχτώ (238) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό σύστημα το 2016 ή με το νέο σύστημα το 2017 ή το 2016 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄ παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2016, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το νέο σύστημα, το 2017, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 «Σέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον επιθυμούν.

iii. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες επτά (207) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

iv. Περαιτέρω δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του Ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν.4468/2017, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

6. Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό σύστημα το 2016 ή με το νέο σύστημα το 2017 ή το 2016 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄ παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2016, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το νέο σύστημα, το 2017, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον επιθυμούν.

γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΣΑΣΕΙΣ).

δ. Περαιτέρω δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του Ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4468/2017, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.

7. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων, ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου, αποτυπώνεται ως ακολούθως:

(...)

(σ.σ. τα περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία για το πλήθος εισαγομένων ανά κατηγορία υποψηφίων αναφέρονται λεπτομερώς στο αρχείο της προκήρυξης που μπορείτε να βρείτε στο τέλος του άρθρου)

8. Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού μέχρι δέκα (10) αθλητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Υ.Ε.Κ. Α΄-121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τα άρθρα 18 παρ. 12 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α΄-210), και 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. Α΄-120), ήτοι α) έχουν σημειώσει την απαιτούμενη διάκριση πριν την 08-10-2008 και β) δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (06-06-2018), δηλαδή πρέπει να έχουν γεννηθεί μεταγενέστερα της 06-06-1996, εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για τους/ις υποψήφιους/ες Δοκίμους Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο Κεφ. II της παρούσας.

Οι Ειδικές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στην ενότ. Α παρ. 1 του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για τους αθλητές/τριες.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Τπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Σουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1993 και μεταγενέστερα..

2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της Χώρας.

3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταςης, σύμφωνα με τις διατάςεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα

7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Φώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Κατά την υποβολή της αίτησης:

1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα του προηγούμενου Κεφαλαίου και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, οφείλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση ως αθλητές/τριες, χωρίς εξετάσεις) και αφετέρου να υποβάλουν στο Αστυνομικό Σμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι και την ώρα 15.00 της 06-06-2018, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα Α.

β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου/ασ ευκρινώς.

γ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου Κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ε. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

στ. Οι έγγαμοι (–ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(ης) συζύγου τους.

ζ. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που φέρει θεώρηση της αρμόδιας Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν.3454/2006.

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

• Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης υποψηφίου/ ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης.
 Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/194 7), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:

• Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α), ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/ ης υποψηφίου/ ας έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.

(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι Αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:

• Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

(5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:

• Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κλπ., ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν.1977/1991 Φ.Ε.Κ Α΄-185).

• Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράζης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977 /1991).

• Αντίγραφο πράζης συνταζιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών συνταζιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράζη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977 /1991). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.

(6) Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους (αρθ.10 Ν.4168/2013):

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:
Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα

2. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Υ.Ε.Κ. Β΄-1309) απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους/ες υποψήφιους/ες αναγράψουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.

Β. Δικαιολογητικά των επιτυχόντων κατά την κατάταξη:

1. Όσοι από τους υποψηφίους κληθούν τελικά για κατάταξη (το φθινόπωρο),), θα υποβάλουν στις Υπηρεσίες κατάταξης και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. 11 παραγ. 7 της παρούσας προκήρυζης, εγκλήματα, κατ' εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' -44), σε συνδυασμό με την κοινή Απόφαση 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' -838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι.
 Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής προσκομίζεται, μέχρι την ημερομηνία κατάταξης.
 Εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' -102) και την υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247 /3.9.2013 (ΦΕΚ 8'2255/11.9.2013) Κ.Υ.Α., θα ζητήσει τούτο με αίτημά του προς την Υπηρεσία κατάταξης, όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτής, σημειώνοντας και την οικεία Σχολή.

γ. Οι υποψήφιοι/ ες της κατηγορίας ιιτέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.ιι, πέραν των ανωτέρω, υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 33 σχετική, τα οποία ελέγχονται για την πληρότητά τους από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

2. Λοιπά δικαιολογητικά που αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις κατά τη διαδικασία κατάταξης:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση [αρθ. 5 του Ν.3242/2004 σε συνδυασμό με το αρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και την υπ' αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' -267) Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 92605 /2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' - 133) και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β'-1551)].

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ' εφαρμογή του αρθ. 5 του Ν. 3242/2004 και του άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' - 57), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Φ.Ε.Κ. Β'- 1881) κοινή Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή τους.

γ. Πιστοποιητικό περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη από την οικεία Εισαγγελία.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση.

3. Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά δεν θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, πέραν της ποινικής ευθύνης.

Γ. Δικαιολογητικά υποψηφίων αθλητών:

1. Οι υποψήφιοι/ες αθλητές/τριες, που επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 της ενότητας Α του Κεφαλαίου Ι, θα δηλώσουν τούτο με υπεύθυνη δήλωσή τους και πρόσφατη βεβαίωση (έγγραφο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην οποία να βεβαιώνεται η καταχώριση του υποψηφίου/ας στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών, ο προσδιορισμός της κατηγορίας της αγωνιστικής διάκρισης, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης του αθλητή/τριας, η ακριβής χρονολογία (ημέρα, μήνας, έτος) πραγματοποίησης της διάκρισης και ο αριθμός της σειράς προτεραιότητας του αθλητή/τριας κατά κατηγορία αγωνιστικής διάκρισης. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλουν, πέραν των προβλεπόμενων και αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου).

Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ές, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτησή τους και με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Δ. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/ην υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/ης στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Α. Τποχρεώσεις υποψηφίων:

1. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Σμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του ΤΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι και την ώρα 15.00 της 06-06-2018.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας "τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού", θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 27-07-2018 και ώρα 15:00, στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας, ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

Β. Τποχρεώσεις Διοικητών ή έτερων ορισθέντων Αξιωματικών Αστυνομικών Τμημάτων ή αρμόδιων Υπαλλήλων των Προξενείων της Ελλάδας στο εξωτερικό.:

1. Ο/Η Διοικητής του Αστυνομικού Σμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλος/η Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό:

α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο/α ένα (1) έντυπο αίτησης, το οποίο ο υποψήφιος/α υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το προσκομίσει με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Στους/ις υποψήφιους/ες αθλητές/τριες χορηγεί δύο (2) έντυπα αίτησης.

β. Ελέγχει τα στοιχεία που ανέγραψαν οι υποψήφιοι/ες στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών και την ακρίβεια και πληρότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν. Σο δελτίο εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας του ΤΠ.Π.Ε.Θ. να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά, καθώς αποτελεί μέσο εξατομίκευσης κάθε υποψηφίου/ας.
 Εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής δεν έχει χορηγηθεί το ως άνω δελτίο στον/η υποψήφιο/α, ο/η τελευταίος/α έχει υποχρέωση να το προσκομίσει αμέσως μετά την παραλαβή του.

γ. Μετρά το ανάστημα κάθε υποψήφιου/ας και συντάσσει τη σχετική βεβαίωση πάνω στο έντυπο της αίτησης.

δ. Επιστρέφει, με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά στους/ις υποψήφιους/ες που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, πλην της αίτησης συμμετοχής.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Σμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του/ης υποψήφιου/ας, με τη βεβαίωση αναστημομέτρησης, προκειμένου να υπάρξει οριστική απόφαση επί της αμφισβήτησης με σχετική πράξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ παράγραφο 3 του παρόντος Κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι για όσους/ες υποψήφιους/ες βεβαιωθεί από τα οικεία Αστυνομικά Σμήματα ή τις Επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι κατέχουν το απαιτούμενο ανάστημα, το ανάστημά τους θα μετρηθεί αμετάκλητα από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαιώσουν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων, αφού πέραν των δυσμενών συνεπειών που θα επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια για τον/την υποψήφιο/α και του αποκλεισμού του/ης από τη διαδικασία, θα υποστεί αυτός/ή περιττή ταλαιπωρία.

ε. Επιστρέφει, με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά στους/ις υποψήφιους/ες αθλητές/τριες, που διαπιστώνει ότι έχουν σημειώσει την απαιτούμενη διάκριση, μετά την 08-10-2008 ή έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (06-06-2018), ήτοι έχουν γεννηθεί προγενέστερα από την 06-06-1996.

στ. Χορηγεί έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] στον/ην υποψήφιο/α, στο οποίο δηλώνει αν επιθυμεί να παραλάβει βεβαίωση ικανότητας στις Αστυνομικές Σχολές, που θα υποβάλει για την εισαγωγή του/ης στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο θα ορίσει.

ζ. Συντάσσει εις διπλούν (2) αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης συμμετοχής των υποψήφιων, που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και των οποίων η αίτηση δεν εμφανίζει σφάλματα, που δικαιολογούν την επιστροφή της ως απαράδεκτης, χορηγώντας το ένα αντίτυπο στους/ις υποψήφιους/ες. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, να χορηγούνται αντίγραφα των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην παρούσα, μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό.

η. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιωτικές περιοχές), κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα να παραδίδει τα δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψήφιους/ες, με αποδεικτικό που θα τηρεί στην Τπηρεσία του/ης. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αναφέρει καθημερινά, στην προϊσταμένη Τπηρεσία, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων ανά φύλο.

θ. Στο αποδεικτικό της προηγούμενης υποπαραγράφου, θα ενημερώνει τους/ις υποψήφιους/ες για την ακολουθητέα διαδικασία της παραγράφου 7 του κεφαλαίου V της παρούσας και για την υποχρέωσή τους να γνωρίζουν το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

ι. Στους/ις υποψήφιους/ες που επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V παραγρ. 9 της παρούσας, δεν θα χορηγείται δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά οι υποψήφιοι/ες με υπεύθυνη δήλωσή τους θα δηλώνουν τη σχετική βούλησή τους, στην οποία επίσης θα δηλώνουν ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται λεπτομερώς στο Κεφ. V παραγρ. 9 της παρούσας.

ια. Υποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις.

ιβ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του Εξωτερικού που θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους και βεβαιωθεί το ανάστημα των υποψηφίων, να διαβιβασθούν το συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής των υποψηφίων στην Ελλάδα, η οποία θα προβεί στον επανέλεγχό τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει επί της αίτησης να αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του/ης υποψήφιου/ας στην Ελλάδα και ο αριθμός τηλεφώνου του/ης (κινητό & σταθερό).

ιγ. Οι Διοικητές των Αστυνομικών Σμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι/ες για διευκρινίσεις στο Αρχηγείο.

Γ. Υποχρεώσεις Αξιωματικών Διευθύνσεων Αστυνομίας:

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας να ορίσουν αρμόδιο/α Αξιωματικό, ο/η οποίος/α να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει, αμέσως, τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, με μέριμνά του/ης, οι χειριστές να καταχωρίζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις στη μηχανογραφική εφαρμογή του police on line «Πανελλαδικές Εξετάσεις», χωρίς να υποβληθούν αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

Από τα παρεχόμενα, από την εφαρμογή, εκτυπωτικά προγράμματα, να εκτυπώσουν ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις, βάσει των οποίων ο/η αρμόδιος/α Αξιωματικός να προβεί, με αντιπαραβολή, στον τελικό έλεγχο των καταχωρισμένων στοιχείων. Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους υποψήφιους/ες και για τους/ις ίδιους/ιες και θα εκθέσουν το Σώμα γενικότερα, καθόσον η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει πανελλαδικό χαρακτήρα. Η καταχώριση των αιτήσεων να ολοκληρωθεί μέχρι την 09-06-2018, πλην εκείνων των υποψηφίων της κατηγορίας «Σέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.», που θα καταχωρισθούν μέχρι την 04-08-2018.

Επισημαίνεται ότι, μόνο οι αιτήσεις (μία αίτηση κάθε υποψήφιου) με τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψήφιων αθλητών/τριών που επιθυμούν να προσληφθούν καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τα άρθρα 18 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α-210), και 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. Α΄-120), αφού καταχωρισθούν στη μηχανογραφική εφαρμογή, θα υποβληθούν με τα επισυναπτόμενα, που καθορίζονται στην ενότ. Γ του Κεφ. ΙΙΙ της παρούσας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην ενότητα Β παρ. 1 υποπαρ. ε’ του παρόντος κεφαλαίου.

2. Ο/Η αρμόδιος/α, κατά τα ανωτέρω, Αξιωματικός παραδίδει τα δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψήφιους/ες, με αποδεικτικό που θα τηρεί στο αρχείο της Υπηρεσίας του/ης. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιωτικές περιοχές), κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά την κρίση των οικείων Διευθυντών, από τα Αστυνομικά Σμήματα (Α.Σ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Σ., στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην προϊσταμένη τους Τπηρεσία, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων ανά φύλο. Έστω υπόψη ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, καταχωρούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, στη σχετική ένδειξη της μηχανογραφικής εφαρμογής τη χορήγηση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης.

Στο αποδεικτικό της προηγούμενης υποπαραγράφου, θα ενημερώνει τους/ις υποψήφιους/ες για την ακολουθητέα διαδικασία της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου V της παρούσας και για την υποχρέωσή τους να γνωρίζουν το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Στους/ις υποψήφιους/ες που επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τις Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V παραγρ. 9 της παρούσας, δεν θα χορηγείται δελτίο, αλλά οι υποψήφιοι/ες με υπεύθυνη δήλωσή τους θα δηλώνουν τη σχετική βούλησή τους, στην οποία επίσης θα δηλώνουν ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπομένη της ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται λεπτομερώς στο Κεφ. V παραγρ. 9 της παρούσας

3. Η Διεύθυνση Αστυνομίας συγκροτεί Σριμελή Επιτροπή Αξιωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του/ης υποψήφιου/ας, ο/η οποίος/α αμφισβητεί τη μέτρηση στο Αστυνομικό Σμήμα ή στο Προξενείο, σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο), τουλάχιστον τρεις φορές κάθε ημέρα και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν μειώνεται. Η αναστημομέτρηση των υποψηφίων από την Επιτροπή αυτή, θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά τη μεθεπομένη μέρα, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ένεκα των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι για όσους/ες υποψήφιους/ες βεβαιωθεί από τα οικεία Αστυνομικά Σμήματα ή τις Επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι κατέχουν το απαιτούμενο ανάστημα, το ανάστημά τους θα μετρηθεί αμετάκλητα από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαιώσουν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων, αφού πέραν των δυσμενών συνεπειών που θα επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια για τον/την υποψήφιο/α και του αποκλεισμού του/ης από τη διαδικασία, θα υποστεί αυτός/ή περιττή ταλαιπωρία.

4. Όλα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων, που θα παραληφθούν κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την κατάταξη, να υποβληθούν συγκεντρωτικά, χωρισμένα ανά υποψήφιο στo 5ο Γρ./ Σμήματος Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

1. Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρείς (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

2. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Σμήματα, όταν εκδοθεί. Σο πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου τ.έ.

Για τους/ις υποψήφιους/ες της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα μέσα του Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα κριτήρια για πρόσληψη ως αθλητές/τριες δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές – ψυχοτεχνικές), αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, στην αρμόδια Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το Σεπτέμβριο.

 4. Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και το δελτίο εξεταζομένου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους υποψήφιους για εξέταση.

5. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ενστάσεις – προσφυγές, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου, ενώ σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

6. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία

Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/ης υποψήφιου/ας.

7. Υγειονομική Εξέταση.

Η υγειονομική εζέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταζης, σύμφωνα με τις διατάζεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, σε συντρέχουσα περίπτωση, όπως κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Τπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα του.

Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιώτικες περιοχές), κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά την κρίση τους, από τα Αστυνομικά Σμήματα (Α.Σ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.

Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Χυχικής Τγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της Χώρας.

Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας) και θα προσκομίζονται από τον/ην υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομιστούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε γιατρού. Επιπλέον, οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν την κατάσταση του υποψηφίου προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέτασή του.

Οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία από υγειονομικής πλευράς.

Επισημαίνεται ότι εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση των Επιτροπών Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδίδονται από ιδιώτες γιατρούς, δύναται να ζητηθεί επανεξέταση των υποψηφίων από κρατικό νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 3418/2005 «η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες γιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα.»

Τποψήφιος/α, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον διενεργούνται σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ.), δεν γίνεται δεκτός για εξέταση.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή τις Στρατιωτικές Σχολές ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V παραγρ. 9 της παρούσας δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπομένη της ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται λεπτομερώς στο Κεφ. V παραγρ. 9 της παρούσας.

Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε όλους τους υποψήφιους/ες, αλλά σε όσους/ες επιθυμούν. Επίσης, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψήφιους/ες που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές/τριες, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», θα παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τους στην Ελλάδα και θα πρέπει να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις μέχρι και τα μέσα Αυγούστου, ώστε να είναι εφικτή στη συνέχεια η υποβολή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις, που θα διεξαχθούν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

8. Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον, η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της.

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να την παραλάβουν και να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο θα ορίσει. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιασθούν.

Η διαδικασία χορήγησης θα καθοριστεί λεπτομερώς με την απόφαση καθορισμού του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων.

9. Προσκόμιση βεβαιώσεων ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή από την Πυροσβεστική Ακαδημία:

Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Στρατιωτικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Σμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός του χρόνου διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό.

Στην ανωτέρω βεβαίωση πρέπει ν’ αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το ανάστημα και οι αριθμοί τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του/ης υποψήφιου/ας.

Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στην Πυροσβεστική Ακαδημία ή στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι/ες προσκομίζουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί/ες για τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, θεωρούνται αυτοδίκαια Ικανοί/ες και για τις Αστυνομικές Σχολές.

Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο πρόσωπο εκτός του/ης υποψήφιου/ας.

Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που υποψήφιος/α υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ιδιαίτερα απομακρυσμένο Αστυνομικό Σμήμα ή σε Αστυνομικό Σμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, δύναται να προσκομίσει τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Σμήμα, το οποίο να την παραλάβει με αποδεικτικό.

Το Αστυνομικό Σμήμα θα υποβάλει αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή police on line τη βεβαίωση ικανότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας και στη συνέχεια την πρωτότυπη με αλληλογραφία.

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό και την καταχωρούν αυθημερόν στη μηχανογραφική εφαρμογή, ελέγχοντας στη συνέχεια την ορθή πραγματοποίηση της καταχώρησης.

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Σμήμα της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, του/ης επιστρέφεται η βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό.

VI. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή όχι των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταξη. ΢τους Πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψήφιου/ας, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας, το οποίο παραδίδεται στους/ις υποψήφιους/ες από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. ΢ε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση.

2. Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ες σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δε συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Γι’ αυτούς/ές, το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση.

3. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν αν περιλαμβάνονται ή όχι στον πίνακα αυτό και κατά συνέπεια αν συνεχίζουν στα επόμενα στάδια των προκαταρκτικών εξετάσεων.

4. Υποψήφιοι/ες που θα κριθούν μη ικανοί/ες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές. Επίσης, θα κριθούν μη ικανοί/ες οι υποψήφιοι/ες που θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αστυνομικού Σώματος και παράλληλα δεν θα προσκομίσουν τη βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

5. Οι βεβαιώσεις ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή από Στρατιωτικές Σχολές που θα προσκομίσουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τις προκαταρκτικές τους εξετάσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

6. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα πρέπει να δηλώσουν, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση [ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] ότι θα δηλώσουν προτίμηση για το Πυροσβεστικό Σώμα. Επιπλέον, με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Η διαδικασία χορήγησης των βεβαιώσεων θα περιγραφεί με την απόφαση που θα καθορίσει το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

7. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων θα υποβληθούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

8. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις Αστυνομικές Σχολές από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.hellenicpolice.gr και από την ιστοσελίδα του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr, στην οποία θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες περί τις αρχές και τα μέσα Αυγούστου τ.έ, αντίστοιχα.

VII. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Οι υποψήφιοι/ες εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από εξετάσεις για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που διενεργούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον έχουν κριθεί ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή έχουν προσκομίσει βεβαίωση ικανότητας από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή από τις Στρατιωτικές Σχολές, κατά τα ανωτέρω.

2. Οι υποψήφιοι/ες αθλητές/τριες, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατάταξης, θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, μόνο ύστερα από σχετική έγκριση των Υπουργείων Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθόσον πρόκειται για προσωπικό που κατατάσσεται βάσει ειδικών διατάξεων, οι οποίες διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

3. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Σχολή, θα γίνει από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 4/1995.

5. Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες επιτυχόντων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον από τον έλεγχο των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και τη δακτυλοσκοπική εξέταση, στην οποία θα υποβληθούν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης.

6. Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά δεν θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, πέραν της ποινικής ευθύνης.

7. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΤΠ.Π.Ε.Θ., θα αναμένουν εντός του 2018 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Σμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα Σμήματα της Σχολής.

8. Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους/ις λοιπούς/ές συνυποψήφιους/ες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή Πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

9. Τα κενά που δημιουργούνται από τη, για οποιονδήποτε λόγο, μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Τποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, ανά σύστημα και κατηγορία

VIII.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι αποβαλλόμενοι/ες από τις Αστυνομικές Σχολές Δόκιμοι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σε αυτές. Ο/Η Δόκιμος που αποβλήθηκε από τη Σχολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις.

2. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Η κατανομή των επιτυχόντων/ουσών στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων (Σ.Δ.Α.), γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για κάθε ένα από αυτά, που δηλώνεται μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους. Κατ’ εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε Τμήματος, κατανέμονται στο Τμήμα της προτίμησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΥΕΚ Α΄-120) ή τέκνα θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του Ν. 1977/1991 (ΥΕΚ Α΄-185) ή έχουν αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς και στις διαταγές της Υπηρεσίας.

3. Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Αστυφύλακα, σιτίζονται δε και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα οριζόμενα στους κανονισμούς και στις διαταγές της Υπηρεσίας.

4. Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση του ΤΠ.Π.Ε.Θ, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Σμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται, εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του/ης τελευταίου/ας υποψήφιου/ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Σμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι σπουδαστές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, που διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά την 15η Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Σμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από εκείνο της διαγραφής τους. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Α.Τ.Ε. προκύπτει ότι ο σπουδαστής που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγορίας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Σμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Σμήματα πλην των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

5. Οι Δόκιμοι Τπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες, όταν αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3731/2008, να καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Τπαστυνόμου Β΄ ή του 50% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Αστυφύλακα, αντίστοιχα, επί του αριθμού των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή. Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά το χρόνο της εξόδου των μαθητών από τη Σχολή, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων. Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της αποζημίωσης, όσοι/ες από τους/ις προαναφερόμενους/ες αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού έτους σπουδών, καθώς και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, προκειμένου να εγγραφούν στη Σχολή Αξιωματικών.

6. Οι κατατασσόμενοι/ες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών θα υποβληθούν στη βασική εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από την ολοκλήρωση της οποίας θα δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (Υ.Ε.Κ Α΄-302) «Στρατολογία των Ελλήνων».

Η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των επιτυχόντων στρατευσίμων των προηγούμενων περιπτώσεων αναβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του καθοριζόμενου έτους κατάταξης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη χορήγηση της αναβολής οι στρατεύσιμοι υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση και βεβαίωση επιτυχίας της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία έκδοσης των πινάκων επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους στις ως άνω Σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης διακόπτεται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνουν τις οικείες Στρατολογικές Υπηρεσίες για την εγγραφή των επιτυχόντων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για στρατολογικά θέματα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι να απευθύνονται στα οικεία Στρατολογικά Γραφεία.

7. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες υποχρεούνται στην παρακολούθηση προγραμμάτων εκμάθησης οδήγησης οχημάτων. Η απόκτηση ή μη υπηρεσιακής άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης, λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας.

8. Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, κατά τις οικείες διατάξεις, υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις.

9. Για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής τους κατάστασης, κάθε εξάμηνο ή εκτάκτως υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

10. Οι Δόκιμοι Τπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Επίσης, ασφαλίζονται στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό.

11. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, ως ιδιώτες.

Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Σμήμα, που εδρεύει το Τμήμα της Σχολής που φοιτούν ή στο οικείο Αστυν. Τμήμα του τόπου όπου πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση, ενώ το μηχανογραφικό δελτίο κατατίθεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή τους ως αστυνομικοί στη Σχολή Αξιωματικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου από την έξοδό τους από τη Σχολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

12. Οι αποφοιτήσαντες/σες από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν σ’ αυτή επί ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ως εξής:

α. Οι Αστυφύλακες οκτώ (8) έτη από την κατάταξή τους, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.

β. Οι Υπαστυνόμοι δέκα (10) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αξιωματικών.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή του στην Τπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.

13. Η παρούσα να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στις Υπηρεσίες που εμφαίνονται στον προσαρτημένο πίνακα αποδεκτών. Επιπλέον, με μέριμνα του Συπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας να εκτυπωθούν πενήντα (50) αντίτυπα για εσωτερική διανομή από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα: της αίτησης (Α) του υποψήφιου/ας, των υπευθύνων δηλώσεων (Β) έως (Δ), του υποδείγματος (Ε) και των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).

14. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, παρακαλείται να δημοσιεύσει την παρούσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr.

Επισημειωτικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα: «diavgeia.gov.gr».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
Αντιστράτηγος


ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΛΗΨΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παράρτημα Δ: Πίνακας με νοσήματα που αποκλείουν την εισαγωγή στις σχολές αστυνομίας

Παράρτημα Ε: Γενικές οδηγίες για τους υποψηφίους των Αστυνομικών Σχολών


Εκτύπωση