Εγκύκλιος Εισαγωγής Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2020

Εγκύκλιος εισαγωγής αθλητών
Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 Αρ.Πρωτ.Φ.152/130807Α5/29-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Χ. Δημοπούλου Δ. Φούγιας
E.Γκαβογιανάκη
Τηλέφωνα : 210-3442074, 2705,2133
FAX : 210-3442075

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εφαρμόζονται οι διατάξεις:
1. Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (121 Α ́), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (29 Α ́), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (120 Α’) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (35 2 Α ́), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 24 Α΄ ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (13 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4603/2019 (48 Α΄).
2. Της παρ. 12α του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (210 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (120 Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περ. 5 της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α’).
3. Του άρθρου 32 του ν. 4351/2015 ( 164 Α’).
4. Της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 ( 13 Α’).
5. Των άρ.13 και 30 του Ν.4726/2020 (181 Α’) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) και άλλες διατάξεις».
6. Της αρ. 151/110270/Β6/2014(1920 Β’) « Εισαγωγή Αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.Φ.153/119107/Α5/2020(4004 Β’) και την αρ.Φ.153/130252/Α5/29-9-2020 ΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Α. Σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, οι οποίοι διεξήχθησαν μέχρι και τις 31-8-2020 (σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99 ΦΕΚ 121 Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε υποβάλλουν, είτε δεν υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και εισάγονται:

Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ή σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, ανεξάρτητα με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου, εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε :

1 α. ΘΕΡΙΝΟΥΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Α/Α

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

1

1η – 6η νίκη

ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

2

7η -8η νίκη

ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

α. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ

A/A

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

1

1η – 6η νίκη

ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

2

7η -8η νίκη

ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

β. ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

 

1η -3η νίκη

ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

 

1η -3η νίκη

ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

3. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

α. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

 

1η – 3η νίκη

ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

β. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

4η -8η νίκη

ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

 

1η -3η νίκη

ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Επίσης:

  • Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών, εισάγονται σε οποιαδήποτε σχολή ή Τμήμα των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.
  • Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων εισάγονται στα Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων

Β. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν για αθλητή ή αθλήτρια που θα είχε αγωνιστεί σε Παγκόσμιες ή Πανευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν που κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.30 του Ν. 4726/2020(181 Α’) εισάγονται με βάση τις παρακάτω διακρίσεις, ως ακολούθως:

1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

A/A

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

1

1η–8η νίκη
(όλων των κατηγοριών)

ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

2. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

 

1η – 6η νίκη

ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Γ. Αθλητές/τριες που διακρίθηκαν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, οι οποίοι διεξήχθησαν μέχρι και 31-8-2020 εισάγονται:

Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α, σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους 2020, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους:

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προσαύξηση για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α

Προσαύξηση για τα άλλα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

4η - 8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων

35%

15%

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων

30%

20%

1η - 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων

40%

20%

Επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων

40%

20%

4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων

30%

15%

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1η - 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες

30%

15%

KAI

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προσαύξηση για τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. εκτός των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1η - 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
παίδων - κορασίδων ή επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων

25%

7η -8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών- γυναικών

30%

7η -8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων ανδρών- νέων γυναικών, Εφήβων - νεανίδων

30%

7η - 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

30%

4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών -γυναικών

30%

1η -3η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας

25%

1η -3η νίκη σε Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες

22%

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι για τις περιπτώσεις Α’ , Β’ και Γ’ :

1. Οι αθλητές/τριες να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις, μετά τις 30-1-2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4115/2013(24 Α΄ ). Αθλητές που είχαν πετύχει αγωνιστικές διακρίσεις, πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.34 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει είχαν δικαίωμα χρήσης του προνομίου της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, βάσει των διατάξεων της περ. 5 της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 ( 8 Α’).

2. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν, που χορηγείται στον αθλητή/τριας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή/τριας για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα.

3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

4. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), όπου θα δηλώνουν το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. -Τ.Ε.Φ.Α.Α.,στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους, καθώς και τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ για την περίπτωσή τους.

5. Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων Α’ και Β’ (ΑΝΕΥ) , εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εισάγονται στο Τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο
6. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες της περίπτωσης Γ’ θα πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018, 2019 ή 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ.253/ 193309/Α5/9-12-2015 ΦΕΚ 2647 Β΄- Φ.251/ 25089/Α5/2020 /643 Β΄- (βεβαίωση συμμετοχής ΓΕΛ) και τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 ( 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 (ΦΕΚ 1106 Β΄ και 1501 Β΄).

7. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη, από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής, βάσει των διατάξεων αυτών με την επιφύλαξη της περ. 5 της παρ. 3 του αρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α’)
Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.

8. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες της περίπτωσης Γ’ να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος (2020) με τη γενική σειρά σε Τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α. της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο

Δ. Αθλητές που συμμετείχαν σε Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών και Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες (εκτός των Πανελλήνιων σχολικών που δεν διενεργήθηκαν με βάση την Δ5/90012/10-7-2020 Διαπιστωτική Πράξη), από 1-9-2016 μέχρι και 19-9-2020 , σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99- ΦΕΚ 121 Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 30 παρ. 9 του Ν. 4726/20-ΦΕΚ 181 Α’.
εισάγονται:

Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.,σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους 2020, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους και εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε:

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προσαύξηση για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Προσαύξηση για τα άλλα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.

1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών

20%

10%

2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών

20%

8%

 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών

20%

7%

Επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών

20%

10%

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες

20%

8%

2η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες

20%

6%

3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες

20%

4%

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς- Σχολικούς Αγώνες

21%

11%

*Στην περίπτωση 1ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών και 1ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη προσαύξηση και αποδίδεται επιπλέον μια ποσοστιαία μονάδα (1% ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι περ. Δ :

i) Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους, ή τις διακρίσεις τους αν πρόκειται για 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες, στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),

ii) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

iii) Να είναι κάτοχοι βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018, 2019 ή 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ.253/ 193309/Α5/9-12-2015 / 2647 Β΄- Φ.251/25089/Α5/2020(ΦΕΚ 643 Β΄) και τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 ( 1106 Β΄ και 1501 Β΄).

iv) Να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2020 ),
v) Να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος (2020) με τη γενική σειρά σε Τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α. της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο.

vi) Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) για την περίπτωσή τους.

vii) Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση. Οι αναφερόμενες διακρίσεις να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές/τριες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής/τρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α και Β

Οι αθλητές των περιπτώσεων Α και Β διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και εισάγονται σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ή σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Γ και Δ

Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Γ και Δ, που πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κρίνονται για εισαγωγή σε :

α) ποσοστό θέσεων 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α.
β) ποσοστό θέσεων 3% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για τα Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις Tμημάτων των Πανεπιστημίων.

Στους ανωτέρω υποψηφίους διακριθέντες αθλητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής σε Σ.Ε.Φ.Α.Α.- Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 100% του αριθμού μορίων του τελευταίου εισαχθέντος με την γενική σειρά στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2020 ), κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 2 του ν.2525/1997 όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων, όπως αναγράφεται παραπάνω για την κάθε περίπτωση χωριστά και μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος.

Για τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των μορίων.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ο αριθμός των θέσεων εισαγωγής της εν λόγω κατηγορίας, θα κατανεμηθεί αναλογικά μεταξύ των υποψηφίων που θα επιλέξουν να διαγωνισθούν με το νέο σύστημα του ΓΕΛ και των υποψηφίων που θα επιλέξουν να διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα του ΓΕΛ. Τα ποσοστά θα προκύψουν με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Οι αθλητές/τριες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2020 και υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα κριθούν: α) σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και των Τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. β) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τμήματα που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.

Επισημαίνεται ότι οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου μόνον εάν είναι κάτοχοι βεβαίωσης συμμετοχής ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που τους χορηγήθηκε μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων Γενικών Λυκείων, κρίνονται για εισαγωγή στα αντίστοιχα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων.

Εάν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:

  1. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
  2. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
  3. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
  4. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του.
  5. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Ο αθλητής/τρια που εισάγεται σε Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω κεφάλαιο σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’)

Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 εφαρμόζονται ανάλογα και στους συνοδούς-αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος και σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α.- Τ.Ε.Φ.Α.Α, η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα ΑμεΑ: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia)και ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου με προβλήματα όρασης και στους αθλητές - συνοδούς των ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

Οι αθλητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α, Β, Γ΄ και Δ’ του Κεφαλαίου Ι και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α. το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα), για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση. (βλ. υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄»

Ειδικότερα:

α1. Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Α’ και Β’(ΑΝΕΥ) που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α., ανεξάρτητα αν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δηλώνουν στην αίτησή τους την περίπτωση 1 και ειδικότερα το Τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος, των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α, στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν,

α2. Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Γ’ και Δ’ που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο δηλώνουν στην αίτηση τους την περίπτωση 2 . Επιπλέον θα πρέπει να δηλώσουν στο παράρτημα Α’ στο σχετικό πλαίσιο το σύστημα (παλαιό/νέο) με το οποίο συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α..

Ειδικότερα:

β1. Οι αθλητές/τριες με 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν να κριθούν για εισαγωγή και με τις δυο διακρίσεις, δύο τέτοια φωτοαντίγραφα, ένα για κάθε διάκριση.

β2. Οι εν λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριων θα πρέπει να φέρουν σειρά προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013 (24 Α΄ ).

γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ.

ε. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018, 2019 ή 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ.253/ 193309/Α5/9-12-2015(2647Β΄)- Φ.251/25089/Α5/2020(643 Β’)και τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 ( 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 ( 1106 Β΄ και 1501 Β΄).

Η βεβαίωση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο από τους υποψηφίους των περιπτώσεων Γ και Δ (περίπτωση 2 του παραρτήματος Α’).
στ. Υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα), στην οποία ο αθλητής θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (βλ. υπόδειγμα της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄».

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω) ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση.

Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2020 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 30η Σεπτεμβρίου έως την 9η Οκτωβρίου 2020*, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2020»

** Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.

Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (Συμπληρώνεται από όλους).
[Μη υποβολή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ ( ΑΙΤΗΣΗ ) συνεπάγεται την αυτόματη απόρριψη του υποψηφίου]
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. (Συμπληρώνεται από όλους).
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ. (Συμπληρώνεται μόνο από τους υποψηφίους που έχουν σε εκκρεμότητα την Υπουργική Απόφαση εγγραφής στον ειδικό πίνακα, κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο τηλέφωνα. Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), μπορούν να απευθύνονται στο 213-1316000 (τηλεφωνικό κέντρο Γ.Γ.Α.). Οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα επιτυχόντων, μέσω διαδικτύου, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη των Παραρτημάτων με Αίτηση / Υπεύθυνες Δηλώσεις


Εκτύπωση